سفر بخـير همه چيز آماده است

گپ و گفت نوروزي با مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران

مشعل     سعيد محمد بگي     هرچه به اواخر اسفند ماه نزديک تر مي شويم، تب وتاب کلانشهر تهران هم بيشتر مي شود تا حدي که خيابان ها به قدري شلوغ مي شود که به قول معروف، جاي سوزن انداختن نيست. جمعيت زيادي به بهانه از راه رسيدن سال نو به خيابان ها مي آيند و سيلي ازخودرو نيز درهمه شهر به راه مي افتد که درفرصت باقي مانده تا عيد، مايحتاج زندگي خود را خريداري کنند. اما اين همه ماجرا نيست، چرا که با از راه رسيدن بهارطبيعت و شروع تعطيلات نوروزي، شمار فراواني از جمعيت ميليوني استان تهران، خاصه کلانشهر تهران، در روزهاي پاياني سال بار سفر مي بندند و اجازه مي دهند تا اين شهر پردود و دم، نفسي تازه کند. برخي ازهم اکنون مقدماتي را فراهم وخودروهاي خود را مهياي سفرکرده اند تا تعطيلات نوروز را در نقطه اي ازکشور بگذرانند. اين آماده سازي ها درسازمان هايي مانند شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه تهران که خدمات رسان در 24 ساعت شبانه روز است، درحدي کلان تر انجام مي شود. اين شرکت، مسئوليت مهم به عهده دارد، مسئوليتي که بايد بي هيچ وقفه و تاملي انجام شود و آن تامين و توزيع انواع فرآورده هاي نفتي است. آنچه مي خوانيد، گفت وشنودي است از کم وکيف خدمات رساني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران به ويژه درايام نوروزکه کرامت ويس کرمي، مسئوليت راهبري آن را به عهده دارد.

ويس کرمي با 20 سال سابقه کاردرحوزه پخش فرآورده هاي نفتي، امروز انباني از تجربه است وخوب مي داند که ازاين تجارب چگونه استفاده کند تا «چرخ کار» روان بچرخد. او متولد سال1351 واهل شهرستان چگيني استان لرستان است و فعاليت درمناطقي چون کرمان، شاهرود، چالوس مرکزي و امروز تهران را در کارنامه دارد. با اين که از آمدنش به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران زمان زيادي نمي گذرد(يک و نيم سال) اما به نظرمي آيد توانسته است خوب سوار «کار» شود وسوخت رساني دراستان پهناورتهران وکلان شهري به همين نام را با همراهي مجموعه خود، به خوبي انجام دهد. پشت ميزش نشسته است، ميزي که مسئوليت بزرگي را به اويادآوري مي کند. درنگاهش آرامش خاصي ديده مي شود و آرام وشمرده حرف مي زند.

 

 اين آرامش در شما ذاتي است؟

شخصيت آرامي دارم و کارکردن درمحيط آرام را هم مي پسندم و چون اعتقاد دارم که با آرامش و بدون تنش، کار بهتر پيش مي رود، سعي کرده ام آن را به کارکنان سازماني که در آن خدمت مي کنم، تعميم وتسري دهم.

 در خانواده چطور؟

بله. هميشه تلاشم اين بوده وهست که محيط خانه از آرامش برخوردار باشد؛ البته نقش همسرم را در ايجاد اين آرامش مهم مي دانم چون ماهيت کاري ام را خوب درک کرده است ومرهون زحمات او هستم.

 

روزهاي پاياني سال، براي سازمان شما به عنوان يک سازمان خدمات رسان 24 ساعته، روزهاي پرکاري است، اين آرامش درآن زمان هم وجود دارد؟

وجود ويژگي هايي همچون واقع شدن درپايتخت وحجم عمليات بالا در حوزه سوخت رساني، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران را به مهم ترين و بزرگترين منطقه عملياتي درميان مناطق سي وهفت گانه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تبديل کرده است.  اين شرکت با برخورداري ازظرفيت يک ميليارد و200 ميليون ليتر ذخيره سازي، تامين وتوزيع انواع فرآورده هاي نفتي اعم ازبنزين، نفت گاز، نفت سفيد و نفت کوره رابه عهده دارد.  اين که مي فرماييد اين آرامش در روزهاي پاياني سال هم حاکم است يا نه؟ بايد بگويم بله آرامش وجود دارد، اما تلاش کارکنان براي خدمت رساني بهتربه هموطنان، بيشترمي شود و اين تلاش مضاعف تا پايان تعطيلات نوروز که همه مردم به خانه و کاشانه خود بازگردند، بي وقفه ادامه دارد.

 

معمولا براي اين که خدمت رساني بهتري به ويژه در ايام نوروز انجام شود، چه اقدام هايي مورد توجه قرارمي گيرد؟

به طورمعمول با نزديک شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، عده اي آماده و مهياي سفر مي شوند. برخي نيز سفر را به سال جديد و به هفته دوم آن موکول مي کنند، اين موضوع اين توجه را به ما مي دهد که فعاليت زنجيره توزيع سوخت بيشتر مي شود و بايد آماده تر ازقبل شويم.

 

اين آمادگي ها از چه زماني کليد مي خورد؟

آمادگي براي گذراز چنين ايام شلوغ و پرتراکمي به لحاظ تامين و ذخيره سازي مناسب سوخت درانبارها، چندماه قبل ازشروع نوروز، با هماهنگي با جايگاه داران و شرکت هاي حمل مواد سوختي براي سرويس دهي مناسب، از اوايل اسفند ماه کليد مي خورد.

در نشست با صاحبان مجاري عرضه سوخت، مواردي درخصوص رفع ايراد احتمالي تجهيزات (پمپ، نازل و. . . ) فعال بودن نمازخانه، محوطه سازي و زيبا سازي جايگاه ها، همچنين نظافت سرويس هاي بهداشتي يادآوري وموارد به آنها ابلاغ مي شود.

ناوگان حمل مواد سوختي نيز، ضلع ديگري است که نقش مهمي در خدمات رساني مطلوب دارد؛ از اين رو با صاحبان شرکت هاي حمل مواد سوختي هماهنگي هايي مي شود که اين خدمات رساني به شکلي مطلوب تر انجام شود.

به طور کل، زنجيره عمليات سوخت رساني به مثلثي مي ماند که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران راس آن است.

 

اين آمادگي ها چه مواردي را شامل مي شود؟

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران دو رويکرد دارد؛ به اين معنا که هم تامين کننده مصرف سوخت درون استان تهران است وهم بخشي از فرآورده هاي نفتي دريافتي ازمبادي توليد را به بيرون از اين استان ارسال مي کند.  حجم عملياتي 34 ميليون ليتري انواع فرآورده نفتي که 23 ميليون ليترآن به استان تهران مربوط مي شود، به آمادگي هايي نياز دارد واين آمادگي ها درمقاطعي مانند تعطيلات نوروزدوچندان مي شود.  درهمه اوقات سال به ويژه درچنين ايامي، لازم است جايگاه هاي عرضه سوخت و ناوگان حمل مواد سوختي، ازهر نظر آماده باشند واين مهم قبل ازشروع سال با تشکيل جلسات هماهنگي، انجام مي شود تا سفرهاي نوروزي هموطنان بي هيچ مشکلي انجام شود.

 

نظارت بر جايگاه هاي عرضه سوخت چطور؟

براي اين منظور گشت هاي ويژه نوروزي از پايان دهه نخست اسفند فعال شده است که تا پايان تعطيلات ادامه مي يابد. اين گشت هابه منظور حصول اطمينان ازخدمات دهي مناسب به مراجعه کنندگان، بازديد هاي ويژه اي ازمجاري عرضه سوخت خواهند داشت.  گشت هاي مشترک شامل تيم هاي کنترل کيفي، کنترل کمي، سامانه هوشمند، کنترل عمليات، اچ اس اي نيز تشکيل شده است که به طور روزانه جايگاه هاي عرضه سوخت را رصد خواهد کرد.

 

 چه تعداد جايگاه در استان تهران فعال است و به مردم سرويس دهي مي کنند؟

دراستان تهران 302 باب جايگاه فعال است که 180 باب آن به عرضه سي ان جي اختصاص دارد.  به طورميانگين روزانه 15ميليون و 500 هزار ليتر بنزين دراين استان مصرف مي شود که 12ميليون ليتر آن مختص کلان شهر تهران است.  همچنين روزانه دوميليون و 500 هزارليتر گازطبيعي فشرده (سي ان جي) دراستان تهران مصرف مي شود.  ناوگان حمل مواد سوختي شامل 800 تانکرنفتکش است که در قالب 25 شرکت روزانه 34 ميليون ليترانواع فرآورده نفتي رادرگستره استان تهران وبرخي مناطق اطراف آن توزيع مي کند.

منطقه تهران، نفت کوره نيروگاه نکا و نيروگاه قزوين را درصورت نياز تامين مي کند.

همه اين آمارها حکايت ازآن دارند که شرکت ملي پخش فرآورده هاي منطقه تهران، مسئوليت سنگيني به دوش دارد؛ به ويژه درمقاطع خاصي زماني مانند نوروز که همه دوست دارند به جاده بزنند و ازطبيعت لذت ببرند.

 

با توجه به تجارب سال هاي گذشته فکر مي کنيد رکوردي جديد در مصرف بنزين ثبت شود؟

بنابر آمارهاي ثبت شده، پيک مصرف بنزين دراستان تهران مربوط به روزهاي پاياني اسفند و12 فروردين است.

آنچه آمار به ما مي گويد، اين است که سال گذشته اوج مصرف بنزين در يک روز به 20 ميليون ليتر رسيد؛ درحالي که ميانگين روزانه 14 ميليون و 500 هزار ليتر است.

 با توجه به حجم خروجي مسافر ازاستان تهران به سوي ديگر استان هاي کشور، امسال نيز پيش بيني مي شود رکوردي تازه درمصرف بنزين بر جاي بماند و به رقم 21 ميليون ليتردريک روز برسيم.  انتظار مي رود با توجه به ذخيره سازي هاي مناسب وهماهنگي هاي خوبي که ازمدت ها قبل با ناوگان حمل مواد سوختي وجايگاه داران انجام شده است، نوروز 97 نيز به خوبي سپري و اوقاتي خوش براي مسافران ثبت شود. ما آماده هستيم و هيچ مشکلي هم وجود ندارد.

 

بخشي از مسافران نوروزي هواپيما را براي سفر انتخاب مي کنند، آيا در اين حوزه هم تمهيداتي پيش بيني شده است؟

فرودگاه هاي امام خميني(ره) و فرودگاه بين المللي مهرآباد، مبادي ورودي و خروجي هوايي هستند که سوخت مورد نياز آنها(روزانه بيش از سه ميليون ليتر)، در تمام مدت شبانه روز از طريق دوخط لوله تامين مي شود. تمهيدات لازم براي اين بخش ازسفرهاي نوروزي نيز پيش بيني شده است ومشکلي وجود ندارد.

اين نکته را هم بگويم که 40 درصد سوخت هوايي مورد نياز ناوگان هوايي کشور از طريق انبار نفت ري تامين ودراستان تهران و خارج از استان توزيع مي شود.

 

«نوروز» براي شما چه مفهومي دارد؟

نوروز، فصل نو شدن است ونشانه تازگي، سرزندگي و تحول در زندگي کاري و شخصي. من هم نوروز را دوست دارم ومثل بقيه دوست دارم اين عيد زيبا را درکنارخانواده با هم جشن بگيريم. اگرچه خدمت به مردم خود يک «عيد» است. در 20 سالي که ازعمر خدمتي ام مي گذرد، تنها چهار نوروز راکنار خانواده ام نبوده ام آن هم به دليل به دليل مشغله کاري زياد ولي 16سال ديگر آن راحتي اگرشده نيم ساعت، پاي سفره هفت سين بوده حاضر شده ام وسال نو را با آنها و درکنار خانواده آغاز کرده ام.

 

خود شما چطور به استقبال از نوروز مي رويد؟

با توجه به مسئوليتي که به عهده دارم، هيچ گاه کار را جداي ازخانه نمي دانم؛ اين دو درهم تنيده شده اند؛ به گونه اي که ساعت هاي حضور در محل کارم بيشتر از زمان هاي حضور درمنزل است وذهن در تمام شبانه روز حول محور کار مي چرخد.  از اين رو براي من استقبال از نوروز در دو جبهه انجام مي شود؛ کار و زندگي. به عبارتي استقبال از نوروز به نوعي با کارتوام شده است اما همين قدرکه خدمتي انجام مي شود، لذت بخش است و نوروز را برايم شيرين مي سازد.

 

انتظار خانواده در ايامي مانند نوروز چيست؟

خوب طبيعي است که خانواده دوست دارد زمان حضور درمنزل بيشتر باشد اما با توجه به جنس کار، خانواده اين موضوع را به طور کامل درک کرده و به همين خاطر، مسئوليت هاي امورمنزل که خيلي هم سخت است، بيشتر متوجه همسرم است. او دغدغه هاي منزل را از ذهنم دور کرده است وجا دارد به خاطر شکيبايي از وي تشکر کنم.

 

 سال گذشته را سالي موفق براي خود مي دانيد؟

سوخت رساني مطلوب به عنوان يک وظيفه ذاتي، هدف مهمي است که در سال 96 محقق شد و اين دستاوردي بزرگ براي من و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران محسوب مي شود.

 درسال 96 با دو حادثه يا به عبارتي بحران رو به رو شديم. يکي وقوع زلزله دراستان هاي تهران والبرز وديگري برف وسرمايي که شمار زيادي از هموطنان را غافلگير کرد.

خوشبختانه با تلاش بدون وقفه و نفس گير بخش هاي ستادي وعملياتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران، درگذر ازهر دو بحران (زلزله و سرما) عملکردي موفق داشتيم.

ثبت توزيع ومصرف 28 ميليون ليتر بنزين دريک روز درحادثه زلزله استان تهران که پس از آن، مردم شب را بيرون ازخانه هاي خود وعموما در خودروهاي گذراندند، رقمي بي سابقه است.

سوخت رساني مطلوب درسال 96 را و اين که اين حرکت حتي درشرايط بحران، لحظه اي متوقف نشد، براي خود و مجموعه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران، موفقيتي بزرگ مي دانم که با تعامل خوب جايگاه داران و ناوگان حمل مواد سوختي رقم خورد.

مجموعه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نشان داده که درهرشرايط آماده و پاي کار است، اين مهم درسال 96 به وضوح ديده شد ومن ازاين که درچنين صنعتي فعاليت مي کنم، به خود مي بالم.

بهسازي و نوسازي سکوهاي بارگيري انبار نفت ري را نيزموفقيت ديگري درسال 96 مي دانم از اين جهت که اين مهم بدون آن که لحظه اي فعاليت آن متوقف شود، انجام شد.

دريک جمله مي گويم: سال96، سال تحقق هدف غايي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران درسوخت رساني مطلوب و مناسب به مردم به ويژه درآن شرايط خاص(زلزله وسرما)است.

 

نگاه شما به سال 97 چگونه است؟

دوست دارم درسال 97 همه ملت ايران کمترين مشکل را داشته باشند و مردم به ويژه کارکنان صنعت نفت با کمترين مشکل، سال را آغاز کنند.

اميدوارم همه ما چه در زندگي کاري وچه در زندگي شخصي، دگرگوني به سمت موفقيت و ارتقا داشته باشيم وموفق ترازقبل ظاهر شويم. بالا ترين نعمت، سلامتي وامنيت است که اميدوارم همه مردم ايران زير چتر اين دو قرار گيرند.

 

اهل نمره دادن هستيد؟

من زماني در دوران خدمت سربازي، معلم بودم و رياضي وفيزيک تدريس مي کردم؛ اين دوران طلايي زندگي من است و تجربه هاي خوبي از آن دارم. بنابراين، اهل نمره دادن هستم.

 

در کار و زندگي چه نمره اي به خود مي دهيد؟

صادقانه بخواهم بگويم درکار نمره بيشتري به خود مي دهم دليلش هم اين است که آنقدر در اين سيستم کار هست که بيشتر شبانه روز در خدمت کار هستم تا خانواده.

اين نمره در زندگي 19 اما درخانواده با يک نمره اختلاف 18 است. نمره اي هم خانواده به من مي دهد، 16 است که اميدوارم بتوانم آن را در سال 97 ارتقا دهم.

 

دوست داريد در آستانه حلول سال نو به وزير نفت چه بگوييد؟

بالاترين سرمايه هاي هر سازمان، نيروي انساني آن است که اگرکارآمد و بهره ور نباشد، آن تشکيلا ت موفق نخواهد بود.

ما هم سرمايه انساني داريم وهم سرمايه فيزيکي. سرمايه هاي فيزيکي همين مخازن و نفتکش ها وپالايشگاه، خطوط لوله و. . . هستند اما يک سرمايه هاي هم هستند که انساني و بالاترين سرمايه هاي هر سازمان محسوب مي شوند.  دوست دارم ضمن تبريک سال نوبه وي بگويم، هر چقدر به دارايي هاي انساني اهميت داده شود، مطمئن باشند که خروجي بهتر و بيشتري خواهند داشت.