او با بیان اینکه كارشناسان اداره بازرسي همه تجهیزات را پس از تعميرات نظارت می کنند و پس از تایید، در اختیار واحد بهره برداری قرار می دهند، گفت: تمیزکاری رنگ و پوشش، بررسی وضعیت سطوح داخلی مخازن، صدور دستورعمل های تعمیراتی رنگ، پوشش و جوشکاری، از اقدام هایی است که در واحد بهره برداری غرب کارون انجام شده است، همچنین فعالیت هایی مانند ضخامت سنجی دوره ای خطوط و تجهیزات، نظارت بر فعالیت های تعمیرات اساسی، نظارت بر صحت عملکرد سامانه های حفاظت کاتدی، نظارت بر عملیات ترمیم و پوشش خطوط و رنگ و عایق مطابق نظر کارفرما، نظارت بر عملیات جوشکاری و تعمیر خطوط و تجهیزات، نظارت بر مشخصات فنی مورد تایید کارفرما و نظارت بر نتایج تعویض کوپن های خوردگی در پراب های اندازه گیری در آزادگان شمالی صورت گرفت.

 ایمن سازی مطابق استانداردهای جهانی

رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان در ادامه به برخی فعالیت های بازرسی و ایمن سازی تجهیزات اشاره و عنوان کرد: بازرسي از ديواره داخلي مخازن و تفكيك گرها و تدوين دستورعمل جوشكاري، سندبلاست و رنگ آمیزی متناسب با وضعيت هر مخزن، بازرسي از لاين هاي درون هيترها برای تعيين ميزان آسيب وارده و تدوين دستورعمل متناسب با آن و در نهایت ارائه دستورعمل بازرسي فني به منظور طراحي و جوشكاري لاين هاي جديد و آسیب دیده با هدف بهينه سازي فرآيند توليد، از اهم فعالیت های انجام شده در حوزه بازرسی و ایمن سازی تجهیزات است.

کرمی تصریح کرد: حوزه بازرسی و ایمن سازی تجهیزات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از سلامت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژیک ﺗﺠﻬﻴﺰات و تاسیسات بهره برداری اﻃﻤﻴﻨﺎن یابد ﺗﺎ وﻓﻘﻪای در ﺗﻮﻟﻴﺪ ایجاد نشود.

وی افزود: ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ اداره بر پایه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ در دﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﻴﺰات پیگیری می شود و در پایان ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ شود.

 خودکفایی در تامین تجهیزات

رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان ظرفیت های شرکت های داخلی در زمینه تامین قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود تحریم ها، دستاوردهای شرکت های داخلی و توانمندی آنها برای تامین اقلام مورد نیاز صنعت نفت مطلوب بوده؛ به گونه ای که اتکا به توان و ساخت داخل، بی نیازی صنعت به محصولات خارجی و در پاره ای مواقع خودکفایی در ساخت برخی تجهیزات را به همراه داشته است.

رئیس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: هم اکنون بیش از 95 درصد اقلام و تجهیزات مورد نیاز این شرکت از سوی شرکت های داخلی تامین می شود و در آینده نه چندان دور شاهد خودکفایی در بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور خواهیم بود. 

کرمی تصریح کرد: هرچند تامین قطعات خارجی مورد نیاز برای برخی پروژه های توسعه ای که از سوی شرکت های خارجی احداث شده، با مشکل روبه رو بوده است، اما با وجود شرکت ها و کارگاه های فنی توانمند داخلی شبیه سازی و در نهایت بومی سازی شد.

 اصول سه گانه تعمیر تاسیسات

رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان از تعمیر تفکیک گرها، نمک گیرها، برج هیدروژن سولفوره، پیش گرمکن ها، مبدل های حرارتی، خنک کن هوایی، مخازن ذخیره نفت، مشعل ها، پمپ های تزریق پساب و پکیج های تزریق مواد شیمیایی به عنوان اهم فعالیت های تعمیرات اساسی تحت مدیریت این شرکت یاد کرد و افزود: به طور کلی تعمیرات در 3 بخش اصلی تاسیسات فرآورشی، تجهیزات فرآیندی و کمپرسورهای تزریق گاز و در بازه زمانی 2 تا 3 ساله با عنوان تعمیرات اساسی انجام می شود که این دست از اقدام ها با همکاری واحدهای بهره برداری، بازرسی فنی، اچ اس ای، خدمات فنی ترابری، حراست و در نهایت مشاركت و پشتیبانی واحدهای مختلف ستادی و مطابق با برنامه ریزی های منسجم و اصولی انجام می شود.

کرمی از تعمیرات خطوط لوله انتقال نفت چاه ها به واحد بهره برداری و مبادی صادرات، تصفیه خانه های آب، گودال های مربوط به سیستم های آب و نفت و سامانه های مربوط به پکیج اکسیژن زدا، ادوات کنترلی و ابزار دقیق، ترانسفرماتورها، پست های برق و تجهیزات مرتبط با آن و سندبلاست، رنگ آمیزی داخلی و خارجی تفکیک گرها و تجهیزات به عنوان دیگر فعالیت های تعمیرات اساسی شرکت نفت و گاز اروندان نام برد.

او از تعمیرات پیشگیرانه، اضطراری و اساسی به عنوان اصول سه گانه تعمیرات اساسی شرکت نفت و گاز اروندان یاد کرد و ضمن تشریح روند فعالیت هر یک از این گام های سه گانه، به روتین های تعمیراتی اشاره کرد و گفت: در حقیقت روتین های تعمیراتی به منظور تداوم تولید و پیشگیری از توقف ناگهانی تجهیز صادر می شود. روتین ها از جمله اقدام هایی هستند که به طور منظم در بازه های زمانی خاص برای جلوگیری از خرابی دستگاه ها و برحسب موارد فعالیت های تعمیراتی مربوط به تجهیزات ابزار دقیقی انجام می شود، همچنین کنترل و اجرای روتین های تعمیراتی و ثبت و نگهداری آنها در شناسنامه هر دستگاه، از جمله فعالیت هایی است که از سوی واحد برنامه ریزی پیگیری شده و به این ترتیب روتین های تعمیراتی جزو تعمیرات پیشگیرانه محسوب می شود. رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با وجود انجام روتین ها و تعمیرات پیشگیرانه، گاهی تجهیزات بنا به درخواست گروه های تعمیراتی و بهره برداری، به تعمیرات اضطراری احتیاج پیدا می کنند که پس از صدور درخواست کار از سوی متقاضی و ثبت آن برای پیگیری، این دسته از تعمیرات در برنامه کاری قرار داده می شود، کنترل و هماهنگی اینگونه تعمیرات به عهده برنامه ریز تعمیرات است.

کرمی به آخرین آیتم از اصول سه گانه تعمیرات شرکت نفت و گاز اروندان اشاره کرد و با بیان اینکه تداوم تولید به منظور کارکرد پیوسته تجهیزات و خارج از سرویس نشدن بعضی دستگاه ها برای تعمیرات پیشگیرانه ضروری است، یادآور شد: گاهی برخی تجهیزات نیازمند تعمیرات اساسی در بازه های زمانی 2 تا 3 سال هستند؛ براین اساس ردیف های فرآورشی واحد بهره برداری به نوبت برای کاهش وقفه در تولید از سرویس خارج می شوند و دستگاه ها تحت بازرسی (بررسی ضخامت، میزان خوردگی احتمالی، رنگ آمیزی و...) روتین و تعویض تجهیزات معیوب  قرار می گیرند.

 تاکید بر رعایت الزام های اچ اس ای

رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه زمان اجرای تعمیرات اساسی با در نظر گرفتن موارد ایمنی و اچ اس ای افزایشی بوده است، افزود: برنامه هاي تعميرات اساسي متناسب با شرايط بهره برداري از تجهيزات و برآورد احتمالي از ميزان خرابي ها معمولا در یک بازه زمانی 10 تا 25 روز برنامه ريزي و انجام مي شود؛ با وجود این در سال های اخیر گسترش و شیوع ويروس كرونا روند اجرای تعمیرات اساسی را به 25 تا 35 روز افزايش داد که دلیل اصلی افزايش زمان تعميرات اساسي، تاكيد و سختگیری های واحد اچ اس ای به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي برای مبارزه با انتشار ويروس كرونا بوده است. بدون تردید بهداشت و ایمنی از الزام های اساسی و بنیادی در همه کارها و فعالیت هاست و رعایت آن در وهله نخست برای حفظ جان و سلامت کارکنان و انجام تعمیرات بدون حادثه و متعاقب آن کاهش ریسک های عملیات و حفظ سرمایه ملی(نیروی انسانی، محیط زیست، تجهیزات) ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رییس هماهنگی عملیات تولید شرکت نفت و گاز اروندان گفت: افزون بر رعایت دستورعمل ها، نفرات با گروه بندي خاصي در بخش تعميرات به کار گرفته شدند و اغلب نیروهایی بودند که تست کرونا را داده و از سلامت آنها اطمینان کامل وجود داشت و پس از شروع واکسیناسیون هم پیگیری های لازم برای تزریق هر دو دوز واکسن صورت گرفت.

کرمی ادامه داد: تمهیدات لازم برای اجرای دستورعمل های بهداشتی از جمله ابلاغ پروتكل ها و شيوه نامه ها، لغو تمام جلسات حضوري، حداقل حضور روزانه کارکنان، دوركاري در برخي مشاغل، معاینات سلامت نیروهای دست در کار تعمیرات، توزیع وسایل بهداشت فردی، ضدعفونی مداوم وسایل حمل ونقل و اماکن عمومی مانند رستوران ها، نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی و خوابگاه های نیروهای تعمیراتی در نظر گرفته شد.

او با بیان اینکه هم اکنون برآوردی از میزان صرفه جویی اقتصادی در زمینه انجام کارهای تعمیراتی وجود ندارد، گفت: از آنجا که کارهای تعمیراتی مستمر و در جریان است و اهمیت آن به لحاظ کیفی و افزایش طول عمر تجهیزات دوچندان بوده، ارزیابی در این خصوص انجام نشده است، اما به صورت اجمالی با توجه به بومی سازی قطعات مصرفی و همچنین افزایش طول عمر تجهیزات، میزان صرفه جویی بسیار چشمگیر است و امیدواریم با راه اندازی سامانه مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی در سال های آتی، محاسبات کمی میزان صرفه جویی نیز انجام شود.

کرمی گفت: در زمینه کاهش زمان تعمیرات که حداقل میزان کاهش تولید را به همراه خواهد داشت، در شرکت نفت و گاز اروندان رکوردهای قابل توجهی به ثبت رسیده که این مساله در زمینه تعمیرات خطوط لوله و تعمیرات اضطراری بسیار چشمگیرتر است.