10 گياه مفيد براي هواي منزل

از د يرباز د انشمند ان بر اين عقيد ه بود ند که گياهان مي توانند آلود گي هاي محيط را جذب کرد ه و د ر عوض اکسيژن بسازند ؛ اما چند ي است که آنها به نتايج جالب توجهي رسيد ه اند ، مبني بر اينکه برخي گياهان مي توانند استرس و انرژي منفي و حتي امواج مضر محيط را نيز جذب کنند . د ر اينجا 10 گياه مؤثر براي تصفيه هواي منزل را به شما معرفي مي کنيم:

فيکوس بنجامين

اين گياه آلود گي هايي نظير فرماليد ، بنزن و تري کلرواتيلن را حذف مي کند . نگهد اري اين گياه اند کي مشکل است. به نور زياد و آب کم نياز د ارد . بهتر است که پشت پنجره هاي جنوبي منزل گذاشته شود و تا خاک آن خشک نشد ه، آبياري نشود . د رضمن از جابه جايي اين گياه پرهيز شود ؛ زيرا بسيار حساس بود ه و با کوچکترين شوک محيطي   برگ هاي آن مي ريزد .

نخل راپيس

نخل راپيس، فرماليد ، آمونياک، زايلين و تولوئن را از محيط اطراف شما پاکسازي مي کند . نياز به نور کم و رطوبت متوسط د ارد و براي نگهد اري د ر آپارتمان بسيار مناسب است.

سرخس برگ شمشيري

اين گياه، تصفيه کنند ه قوي محيط بود ه و فرماليد محيط را بخوبي جذب مي کند . گياهي بسيار مقاوم و براي تازه کاران مناسب است. اين گياه نيز به رطوبت بالا  و نور متوسط نياز د ارد و د ر د ماي اتاق بخوبي رشد مي کند .

نخل تزئيني

اين گياه نخل کوتوله نيز ناميد ه مي شود . بسيار سرسخت است و د ر برابر خشکسالي مقاومت بالايي د ارد . زايلين، محيط را به خوبي پاکسازي مي کند . به نور زياد نيازمند است و د ر آب و هواي گرم و مرطوب به خوبي رشد مي کند . پس اگر آشپزخانه شما پنچره د ارد ، اين گياه را د ر آنجا قرار د هيد .

گل چمچمه اي

اين گياه با نام گل قاشقي نيز معروف است. به تنهايي قاد ر است 60 د رصد هواي محيط را پاکسازي کند . اين گياه، گرد ه ها و هاگ هاي ريز را از طريق برگ جذب مي کند . نيازمند نور متوسط و گرما و رطوبت بسيار زياد است و چون گياهي گلد ار است، علاوه بر پاکسازي محيط به زيبايي منزل نيز کمک مي کند .

پاپيتال

 اين همان گياه عشقه معمولي يا پيچک است. اين گياه د ر منزل به خوبي رشد مي کند و مناسب محيط اتاق خواب مي باشد . د ر عرض 12 ساعت مي تواند تمامي آلود گي هاي محيطي را جذب خود نمايد . نيازمند نور کم و رطوبت متوسط مي باشد .

آگلونما

 اين گياه به نام هميشه سبز چيني نيز شهرت د ارد . از ويژگي منحصر به فرد آن از بين برد ن انرژي هاي منفي و سموم د ر کمترين زمان ممکن است. ويژگي د يگر آن، اين است که نياز به نور زياد ند ارد و براحتي مي توانيد از آن د ر محيط هاي تاريک تر مثل اتاق خواب استفاد ه کنيد .

گياه عنکبوتي

 اين گياه، فرماليد موجود د ر هوا را بسيار خوب از بين مي برد . فرماليد ، ماد ه اي است که د ر تمامي منازل يافت مي شود و د ر د ستمال کاغذي، سفره، پارچه هاي مصنوعي، حوله و...   يافت مي شود . اين گياه نيازمند نور کم و رطوبت بالاست،  بسرعت رشد مي کند و تکثير مي شود . از آنجا که اين گياه به نور کم نياز د ارد ، مي توانيد از آن د اخل سرويس هاي بهد اشتي استفاد ه کنيد .

 

 

د رمان خجالت د ر كود كان

  كود ك خجالتي، كود ك «مضطربي» است كه باور د ارد من بد هستم، همه بد هستند و اين افراد بد اگر از بد ي من آگاه شوند ، به من آسيب مي زنند . به عبارت د يگر، خجالت به معني ند اشتن حرمت نفس همراه با اضطراب است. براي اينکه اين معضل را د ر کود ک خود از بين ببريد ، راه هاي زير را پيش بگيريد :

 1.هميشه احساس كود ك خود را تاييد كنيد . وقتي کود کتان ترسيد ، به او نگوييد اين كه ترس ند ارد يا نترس. بايد به او بگوييد که مي د انم مي ترسي؛ زيرا د ر صورت نفي و رد احساس كود ك، او به اين نتيجه مي رسد كه من چيزي نمي فهمم. هر چه احساس مي كنم، اشتباه است و شروع به نفي احساس خود و شخصيتش مي كند .

 2. كود ك را به صورت مستقيم تصحيح نكنيد . هرگز او را جلوي د وستانش يا د ر مقابل جمع يا حتي جلوي خواهر و براد رش اصلاح نكنيد . اگر كلمه اي گفت كه اشتباه بود ، د ر جمله اي از آن كلمه استفاد ه كنيد . د ر صورت لزوم، د ر اتاقش به تنهايي با او  د رباره كار اشتباهش صحبت كنيد .

  3. وقتي با شما صحبت مي كند ، به او توجه مخصوص نشان بد هيد . اگر د ر حال تلفن زد ن، صحبت با د وستان تان، كار با رايانه يا تماشاي تلويزيون هستيد ، لحظه اي كارتان را متوقف كنيد ، به چشمانش نگاه كنيد ، و د ر صورت لزوم، از او بخواهيد بعد از اتمام كارتان با او صحبت خواهيد كرد .

 4. از او بخواهيد براي تان كتاب بخواند ، آواز بخواند ، فيلمي  را كه د يد ه تعريف كند و نشان بد هيد مشتاق شنيد ن حرف هاي او هستيد .

 5. هرگز به او يا به كارهايش نخند يد ، بخصوص د ر جمع حتي به كارهاي بامزه اش نخند يد ، مگر آنكه خود ش اين خواسته يا انتظار را د اشته باشد .

6. بعد از شش سالگي با كمك مربي خصوصي او را د ر زمينه يك ورزش «گروهي» مثل فوتبال يا بسكتبال تشويق کنيد تا د ر زمينه ورزشي بد رخشد .

 7.هرگز با فرزند تان د رد د ل نكنيد .  بد ي د يگران، بخصوص همسر خود را هرگز به او نگوييد . پد ر و ماد ر بايد د وست فرزند انشان باشند ، ولي هيچ گاه هيچ پد ر و ماد ري حق ند ارد فرزند ش را به عنوان د وست خود انتخاب کند .

 8. روزي 50 بار بجا و به موقع به او بگوييد که تو خوبي. ممنون پسر خوبم، ممنون د ختر خوبم.

9. از ظاهر او ايراد نگيريد و او را با كسي مقايسه نكنيد .

10. به خاطر اشتباهش او را تنبيه نكنيد .

11. اجازه بد هيد اشتباهات بي خطر كند و د ر صورت نياز، بد ون منت كمكش كنيد .

12. به او احساس گناه ند هيد . به عنوان مثال خسته شد م از د ستت، پيرم كرد ي، كاش بميرم، راحت بشم، به خاطر شما تو اين خراب شد ه موند م، تو هم لنگه بابات/مامانت هستي.

13. از كود ك به عنوان جاسوس استفاد ه نكنيد .

14. با او قهر نكنيد .

15. از خجالتي بود ن او د ر جمع حرفي به ميان نياوريد . کود کان خجالتي د ر برابر حرف هاي اطرافيان، بسيار حساس هستند . حرف زد ن د ر مقابل او با ماد ر د وستش تنها وضعيت را وخيم تر خواهد کرد . کود کان خجالتي بيش از قضاوت هاي منفي، به قضاوت هاي مثبت احتياج د ارند .

 16.د ر پي هر پيشرفت کوچکي او را تحسين کنيد . کود کان خجالتي هميشه فکر مي کنند د يگران د ر مورد آنها بد قضاوت مي کنند . پس هر بار کار د رستي انجام مي د هد ، او را تشويق کنيد . به عنوان مثال بگوييد «من به تو افتخار مي کنم. تو توانستي از ترست فاصله بگيري»، «چقد ر شجاعي!» و ... اين امر سبب مي شود که حس عشق د ر او جان بگيرد .

 

سئوال

آيا مرد ها خند ه آور نيستند ؟ وقتي مي خواهند براي تعريف از تو آخرين زورشان را بزنند با ناشيگري به تو مي گويند که يک مغز مرد انه د اري...!

   جين وبستر

 

شش لباس د ور ريختني که بايد آن را د ر سال جد يد به آتش کشيد !

سال نو، فرصتي است براي پوشيد ن لباس هاي نو و کنار گذاشتن کهنه ها

لباس ها، فقط کت و شلوار و پيراهن نيستند . لباس ها، عاد ت هاي ما هستند . مي شود عاد ت هاي قد يمي و ذهنيت هاي کهنه را کنار گذاشت و رفتارهاي جد يد را تجربه کرد .  بنابراين به سراغ کمد ذهنيت ها و عاد ت هايتان برويد . د رش را باز کنيد . کمي از آن فاصله بگيريد و از د ور به آنها نگاه کنيد . شايد اين لباس ها، بايد د ور اند اخته شوند :

   لباس انتظار براي شانس

اگر فکر مي کنيم که آد م هاي موفق بر اثر شانس به موفقيت رسيد ه اند ، سخت د ر اشتباهيم. کافي است زند گي هر کد ام از کارآفرينان را بخوانيم. موفقيت از عرق کرد ن، تلاش کرد ن و شکست خورد ن به د ست آمد ه است. شانس، فرصت هايي است که يک ذهن آماد ه و کارکرد ه را روي هوا مي زند و نه صرفا يک انسان منتظر و خواب آلود ه را. خلاصه آنکه شما بايد برويد د ر خانه شانس را بزنيد و نه برعکس.

  لباس کمال گرايي افراطي

کمال گرايي افراطي، يعني من بايد د ر يک موضوع/زمينه/حوزه، به 100 د رصد برسم. اگر نرسم، بايد آن را کنار بگذارم. لباس جد يد مي تواند اين باشد : فقط يک پله بيشتر با گام هاي استوار.

  لباس اهد اف حقير و کوچک

اين عاد ت فکري باعث مي شود که هد ف گذاري هاي کوچک انجام د هيم. به عنوان مثال اگر د ر سبد اهد اف مان فقط خانه، مد رک و شهرت است، يک جاي کار ايراد د ارد . انسان بود نِ انسان، به د اشتن اهد اف فرافرد ي و فراخانواد گي است. به جايش عاد ت اهد اف فراگير را جايگزين کنيد . بزرگ باشيد و جهاني بيند يشيد . د ر جهان امروز که شبکه هاي اجتماعي د ر د سترس ماست، براي آن که د ر سطح جهاني عمل کنيم، همه چيز آماد ه است.

 لباس د روغ

د روغ روح آد مي را متلاشي مي کند ، لابد مي پرسيد چگونه؟ د روغ باعث مي شود بين گفتار و باور شکاف به وجود بيايد . تکرار آن باعث مي شود که اين شکاف به ساير ارکان وجود آد مي نيز سرايت کند ، شکاف بين گفتار و عمل  که باعث خيانت و عد م انجام تعهد ات و شکاف بين باور و گفتار  که باعث د و رويي مي شود.  د روغ سرآغاز متلاشي شد ن روح است. پس لباس صد اقت را بر جان خود بپوشانيم.

  لباس تکرار د يگران و تقليد

پوشيد ن اين لباس باعث مي شود که هر چه بيشتر شبيه به د يگران شويم. خود مان نباشيم؛ بلکه د يگران را زند گي کنيم. بايد جسور بود . لباس تقليد را د ريد و خود مان براي خود مان تصميم گيري کنيم. خد اوند هر کد ام از ما را به صورت يکتا و تکرار نشد ني خلق کرد ه است.

 لباس ترس از شکست

شکست، ناشي از زمين خورد ن نيست. وقتي شکست مي خوريم که هيچ وقت بلند نشويم. ريسک نکرد ن، بزرگ ترين ريسکي است که مي توانيم انجام د هيم. بنابراين د ر سال جد يد ، چند تجربه جسورانه براي خود مان تعريف کنيم. حتي اگر د ر آنها موفق نشد يم، توانسته ايم که ترس از شکست را د ر خود مان بکشيم.

 عينک نقطه ضعف

علاوه بر آن شش لباس، د ر کمد لباستان ممکن است عينک نقطه ضعف هم باشد . آن را بيابيد و بشکنيد و د ور بريزيد . همه ما نقاط ضعفي د اريم؛ اما توجه به نقاط ضعف باعث مي شود که نقاط قوت خود را نبينيم. سال جد يد را بگذاريد سال تمرکز بر نقاط قوت. بپرسيد با توجه به نقاط قوتم چه کاري مي توانم انجام د هم؟

فراموش نکنيم، اين جان آد مي است که بايد نو شود و نو بماند ، وگرنه تحويل سال جز گرد ش ايام و چرخش زمين نيست. از همين روست که گفته اند : نوروز بمانيد که نوروز شماييد ! از روي اين جمله آخر رد نشويد . 30 ثانيه تامل کنيد . نوروز، هد يه خد اوند به ماست و نوشد ن و نو ماند ن هد يه ما به خد ا.