راهبردهاي نو و بهينه سازي فرآيند ها د ر طرح تاسيسات تقويت فشار به ثمر نشست

جان تازه تر د ر رگ هاي گاز ايران

مشعل  هماهنگي بين كنشگران و ذي نفعان گوناگون و تعاملات پرحجم با چند ين بخش د رون سازماني، نظير امور پيمان ها، كميسيون هاي مناقصات و کميته فني و بازرگاني و هيئت انتخاب مشاور، با وجود فرآيندهاي جاري موجود بايد به سرعت طي و موافقت هاي لازم براي شروع پروژه د ريافت شود . پس از آن نيز با ورود مشاور و پيمانكار به عنوان ذي نفعان بيروني به سيستم، بايد نظارت و همكاري مستمر تا د ستيابي به اهد اف شركت د ر راه اند ازي ايستگاه ها د ر موعد مقرر انجام شود . سام سراني اصل، رئيس ساختمان و نصب طرح ايستگاه هاي تقويت فشار كه پيش تر رياست مهند سي طرح احد اث پالايشگاه گاز بيد بلند 2 را به عهد ه د اشته است، راه اند ازي همزمان واحد هاي اصلي و يد ك ايستگاه ها را از د ستاورد هاي اصلي پروژه هاي طرح د انسته و بازنگري د ر طراحي هاي ايستگاه را نيز از راهبرد هاي پيش رو مي د اند كه با هد ف بهينه سازي پروژه ها و جلب نظر بهره برد ار د ر د ست عملياتي شد ن است. او د ر اين گفت وگو با برشمرد ن موفقيت هاي اخير اين طرح در راه اند ازي همزمان واحد هاي اصلي و يد ك، بر ضرورت به كارگيري رويكرد هاي نو تاكيد كرد ه است.

با توجه به راه اند ازي خط لوله د امغان-كياسر و ضرورت افزايش اطمينان د ر گازرساني به مناطق شمالي كشور، راه اند ازي بهنگام ايستگاه هاي تقويت فشار گاز نيز، از پروژه هاي اولويت د ار و با اهميت طرح به شمار مي آيد . براي راه اند ازي ايستگاه هاي پارچين و سمنان د ر موعد مقرر چه برنامه هايي پيگيري کرده ايد؟

با توجه به اهميت و اولويتي كه ايستگاه هاي پارچين و سمنان د ارند ، برنامه هاي اجرايي را به گونه اي پيش برد يم كه با راه اند ازي آنها، يكي از د غد غه هاي مهم شركت گاز د ر تامين گاز استان هاي شمالي برطرف شود . با برنامه ريزي دقيق و به کارگيري تمامي ظرفيت اجرايي در بخش کارفرمايي و پيمانکاري، توانستيم واحد يدک پروژه سمنان را در 10 آبان 1396 و واحد يدک پارچين را 10 دي 1396 راه اندازي کنيم. با ورود ايستگاه هاي پارچين و سمنان به مد ار، علاوه بر افزايش قابليت اطمينان ايستگاه به ميزان بسيار زياد ، حجم گاز قابل انتقال نيز، افزايش چشمگير داشته است .

طرح ايستگاه ها علاوه بر اقد ام هاي ارزشمند د ر حوزه اجرا، د ر زمينه هاي سياست گذاري و تد وين راهبرد نيز، رويكرد هايي نو را اتخاذ و اجرايي كرد ه است. د رباره مزيت راهبرد هاي جد يد و موارد عملياتي شد ه توضيح د هيد .

پس از بررسي ها و مطالعات به اين نتيجه رسيد يم كه اجرا و تکميل تمامي واحدها و توربوکمپرسورها (از واحدهاي اصلي و يدک) پروژه يک ايستگاه را در برنامه کاري خود قرار دهيم. د ر رويكرد قبلي، واحد هاي يد ك مد ت هاي مد يد ي پس از شروع به كار واحد اصلي، راه اند ازي مي شد ند كه اين موضوع هزينه ها و انرژي فراواني را به شركت تحميل مي كرد . تنها تصور كنيد كه انتخاب مجد د پيمانكار، برگزاري مناقصه و اجراي د وباره د ه ها فرآيند عملياتي چه بار مضاعفي بر د وش سيستم مي گذاشت، علاوه بر آن ريسک کار در محيط هاي گازدار و عملياتي که زمان، اجرا و هزينه هاي پروژه را تحت تأثير قرار مي داد، مي توان به عنوان يک عامل بازدارنده بيان کرد.

با اين رويکرد و اجراي همزمان واحد هاي اصلي و يد ك د ر تاسيسات خط هشتم سراسري شامل ايستگاه هاي خنج، جهرم، صفاشهر، نائين و کاشان همگي پروژه ها تحويل موقت شد ه اند و هم اکنون مراحل تحويل قطعي آنها در دستور کار قرار دارد كه خود د ستاورد ي بزرگ است. همان طور كه مي د انيد ، در طرح ايستگاه ها، برخي پروژه ها با اينكه سال ها از راه اند ازي آنها مي گذرد ، هنوز تحويل موقت نشد ه اند ، د ر حالي كه ما د ر خط هشتم سياست تحويل موقت و قطعي را براساس شرايط قراردادي محقق کرديم. نکته اينجاست که بهره برداران در صورتي که از صحت تکميل و کارايي پروژه اطمينان پيدا نکنند، از تحويل پروژه اجتناب مي کنند که اين موضوعي کاملاً اصولي و مطابق با دستورعمل هاي عملياتي آنان است. با سياستي که هم اکنون در طرح جاري است، تکميل کامل پروژه مطابق طراحي، عملاً شرايط را براي تحويل و تحول پروژه ها مطلوب و هموارتر کرده است.

صنعت گاز د ر سال هاي اخير، شاهد ورود فناوري هاي جد يد به عرصه طراحي، عمليات و اجرا بود ه است؛ فناوري هاي توسعه يافته كه با بهينه سازي فرآيند هاي جاري، پروژه ها را اقتصاد ي تر كرد ه و اثربخشي و كارآمد ي آن را به سطح آخرين استاند ارد هاي روز د نيا ارتقا مي د هد . آيا طرح تاسيسات، برنامه اي براي استفاد ه از روش هاي روزآمد شد ه د ارد ؟

همسو با تاكيد ات مجري طرح د ر زمينه به كارگيري فناوري هاي نوين، اخيرا پروژه اي با عنوان «Feed» تعريف شد ه كه هد ف از اجراي آن، مرور و بازنگري نقشه ها و اقد ام هايي است كه تاكنون د ر طرح ايستگاه ها به انجام رسيد ه است. در حال حاضر پس از سپري کردن مراحل انتخاب مشاور از بين بهترين مشاوران ايراني به همراه شرکت هاي خارجي داراي سوابق مهندسي و اجرايي در ايستگاههاي تقويت فشار، شرکت سازه و ILF آلمان به عنوان برنده مناقصه، شروع به کار کرده، ضمن آنکه جلسات KOM آنها برگزار شده و بازديدهاي ميداني نيز صورت گرفته است.  با حضور اين مشاور و شرکت همکار آن، قصد داريم با بازنگري در ايستگاه هاي موجود، استفاده از دانش بهره برداران و مناطق عملياتي و تجربه و سوابق موجود در طرح، موفق به طراحي ايستگاهي شويم که تمامي مطالعات لازم از جمله مهندسي ارزش، بهينه سازي هاي لازم و در نظر گرفتن کليه موارد ايمني، آخرين استانداردها و فناوري روز جهاني را مطالعه و اجرايي کنيم، به صورتي که سنگ بناي طراحي ها و پروژه هاي آتي طرح ايستگاه ها قرار گيرد. كنشگران متفاوتي د ر اين پروژه نقش آفريني مي كنند كه البته نهايي سازي، چگونگي بهره برد اري د ر آيند ه و طبقه بند ي سناريوهاي بهينه سازي با راهبري شركت مهند سي انجام و گامي راهگشا براي رفع د غد غه هاي شركت انتقال گاز ايران به عنوان استفاد ه كنند ه نهايي محسوب مي شود .

پروژه هاي خط هشتم سراسري مشتمل بر ايستگاه هاي خنج، جهرم، صفاشهر، نائين و کاشان د ر اواخر سال گذشته تقريبا همزمان به بهره برد اري رسيد ند كه د ر نوع خود ركورد ي بي سابقه د ر تاريخ صنعت گاز كشور به ثبت رساند و تحسين مسئولان و مقام ها را برانگيخت. هم اكنون اين ايستگاه ها چه وضعيتي د ارند ؟

پس از راه اند ازي هاي سال گذشته، به تكميل و رفع نواقص جزئي باقي مانده از اين پروژه ها پرد اختيم؛ از آنجايي که طراحي اين ايستگاه ها به صورت 3+1 مي بود، توانستيم هر 4 واحد موجود را عملياتي كنيم . ما د ر اين پروژه ها، راه اند ازي پروژه هاي يد ك را به تاريخ و زماني د يگر موكول نكرد يم و با مد يريت بر فعاليت هاي پيمانكار، همه واحد ها را به بهره برد اري رساند يم. اوايل امسال، نيز پروژه هاي ارسنجان و خيرگو به اين طرح ابلاغ شد که با تلاشي فراوان، مشاور طراحي و نظارت کارگاهي و عاليه آن انتخاب و طراحي پايه تکميل و مناقصات EPC آن برگزار شد و شرکت هاي انهار و EIED اکنون پيمانکاران EPC پروژه هاي ياد شده بوده و فعاليت خود را آغاز کرده اند. در حال حاضر با پيگيري هاي طرح توانستيم بخش عمده اي از طراحي تفصيلي را به پايان رسانده و عمليات اجرايي در سايت را نيز دنبال کنيم، به صورتي که بخش Rough Grading و عمليات ابتداي احداث فونداسيون در حال انجام است. از نکات مهم در اين پروژه، نگاه جديد در تنظيم قرارداد و استفاده حداکثري از درس آموخته هاي پروژه هاي قبلي است. اين طرح درنظر دارد با حداکثر توان خود، پروژه هاي تعريف شده در زمان مشخص شده (20 ماه) را به اتمام و بهره برداري برساند.

د ر صحبت هايتان از راه اند ازي همزمان واحد هاي اصلي و يد ك به عنوان موفقيتي بزرگ ياد كرد يد . لطفا كمي بيشتر د رباره مزيت هاي اين د ستاورد توضيح د هيد .

تقريباً براي نخستين بار در پروژه اي که در خط هشتم به انجام رسيده، راه اندازي واحد يدکي به زماني ديگر موکول نشده و همه واحدها به بهره برداري رسيده اند. اين دستاورد، انجام مانورهاي متعدد عملياتي را براي بهره بردار ميسر مي کند. موضوع بعدي که در اين باره اهميت بالايي دارد، سرعت عمل و کاهش قابل توجه در نصب و راه اندازي واحدهاي يدک است. بنا به تکليفي که به اين طرح داده شده بود، واحدهاي يدک ايستگاه هاي خرمدره و قزوين، ظرف مدت کوتاه تر از 6 ماه نصب و راه اندازي شده، همچنين رکورد راه اندازي واحدهاي يدک در ايستگاه سمنان و پارچين صورت گرفت که در مدت زماني 4 ماه، واحدها راه اندازي شده که از لحاظ سرعت، آن هم در منطقه گازدار و عملياتي، رکوردي قابل توجه و بسيار پراهميت است (براي مشخص شدن و مقايسه، نصب و راه اندازي اينچنين واحدها در مدتي 1 ساله يا گاه بيشتر صورت مي گرفته است).

خط ششم سراسري به د ليل صاد رات گاز به عراق و تامين گاز استان هاي بوشهر و خوزستان از اهميتي بسزا برخورد ار است. براي راه اند ازي ايستگاه هاي تقويت فشار د ر اين خط راهبرد ي چه برنامه هايي د اريد ؟

اجراي 2 ايستگاه خورموج و برازجان روي خط ششم سراسري كه يک هزار و 200 كيلومتر خط لوله د ارد و از استان بوشهر تا د هگلان امتد اد مي يابد ، ارد يبهشت امسال به طرح تكليف شد ه است. با توجه به اينکه زمان پروژه 30 ماه و به صورت EPC کامل است، تلاش کرديم که مشاور طراحي پايه و نظارت عاليه و کارگاهي آن را انتخاب کنيم و اکنون پروژه به مشاور ابلاغ شده است و اميد داريم در سال پيش رو مراحل انتخاب پيمانکار EPC را داشته باشيم.

 خط هفتم سراسري نيز به لحاظ امكان پذير كرد ن صاد رات به پاكستان و هند و پايد اري گاز شرق و جنوب شرق كشور، از اهميت فراواني برخورد ار است. د رباره ايستگاه هاي اين خط توضيح د هيد .

خط هفتم سراسري از حوزه پارس جنوبي به مناطق شرقي و جنوب شرقي تا ايرانشهر امتد اد پيد ا خواهد كرد كه از جمله اهد اف آن گازرساني به نيروگاه ها، صنايع پتروشيمي و واحد هاي صنعتي، خانگي و امكان صاد رات به پاكستان و هند و پايد اري گاز د ر اين حوزه است. از برنامه هاي آتي اين طرح پس از تأييد نهايي امور برنامه ريزي شرکت مهندسي و توسعه احداث ايستگاه شماره 1 و 2 اين خط است که اقدام هاي اوليه در حال انجام است.

چه ايستگاه هايي براي خط د هم سراسري پيش بيني شد ه اند ؟

گاز خط د هم سراسري از طريق فازهاي 20،21 و.... فراهم مي شود و تامين و رفع كمبود گاز استان اصفهان و تقويت خطوط لوله سراسري د وم و سوم را عهد ه د ار است. ارديبهشت امسال احداث سه ايستگاه پل كله، د وراهان و نورآباد روي اين خط به طرح ابلاغ شد ه كه اين طرح تلاش کرد تا مشاور اين سه ايستگاه ها را که مسئوليت طراحي پايه، تهيه اسناد مناقصه و نظارت عاليه و کارگاهي را دارد، پس از انجام فرآيندهاي تعريف شده تعيين کند که اين مهم محقق شد و ابلاغ شروع به کار مشاور صادر شده است.

 د ر پايان اگر نکته اي باقي ماند ه، بيان بفرماييد .

با اينكه امسال نيز، مانند سال گذشته د رگير حجم بالايي از کارهاي اجرايي بوديم، اما با توجه به تکليف محوله براي اجراي ايستگاه هاي آتي، اقدام هاي لازم براي مراحل انتخاب مشاور و پيمانکار را دنبال کرديم و در اين ارتباط موفقيت هاي چشمگيري داشتيم، به صورتي که بخش قابل توجهي از اقدام هاي زمان بر درون سازماني را پشت سر گذاشته ايم. هم اکنون مشاوران طراحي و نظارتي، به صورت کامل مشخص شده اند و پروژه ارسنجان و خيرگو نيز با سرعت قابل قبولي در حال انجام است. در اين مقطع نيز جلسات مداوم و مستمري با سازندگان توربوکمپرسورها داشته ايم و برنامه ريزي هاي لازم راي براي ساخت و ارسال توربوکمپرسورها با توجه به برنامه زمانبندي اجرايي پروژه ها به عمل آورده ايم.

يکي از بارزترين فعاليت هاي اين طرح در سال جاري، تحويل قطعي 10 ايستگاه تقويت فشار خطوط قبلي که مربوط به ساليان پيشين بوده که با تعاملي بسيار سازنده ميان شرکت مهندسي و توسعه گاز و شرکت انتقال گاز ايران در قالب نشست هاي کارشناسي و مديريتي ميسر شده است. که انتظار مي رود با توجه به نگرش موثر مديريت عامل شرکت جهت تثبيت فرآيندهاي اجرايي به دليل روان کردن و تسريع در دستورعمل هاي درون سازماني و همچنين دستورات و تأکيدات مجري طرح بتوانيم هر چه بيشتر به استانداردهاي اجرايي هم از لحاظ زماني و کيفي دست يابيم.