د ر بيمارستان نفت تهران صورت گرفت:

تقد ير از مراجعان نمونه د ر پيشگيري و سلامت د هان و د ند ان

مشعل  طي مراسمي از مراجعان نمونه اي که د ر پيشگيري و سلامت از د هان و د ند ان، همکاري هاي ارزند ه اي با بيمارستان نفت تهران د اشته اند ، تقد ير و تشکر شد .  به گزارش «مشعل»، علي بهزاد ي، رئيس بهد اشت و د رمان صنعت نفت تهران د ر حاشيه اين مراسم گفت: هد ف از برگزاري اين مراسم، تشکر از بيماراني است که توصيه هاي بهد اشتي و پيشگيري را مورد توجه قرار د اد ه اند و د ر مد ت راه اند ازي اين بخش، به طور مستمر مراجعه د اشته اند .  به گفته او، بهد اشت و د رمان صنعت نفت و همچنين استان تهران، د ر بخش د ند انپزشکي بر پيشگيري متمرکز شد ه است.  بهزاد ي اد امه د اد : کشورهايي که توانسته اند د ر امر پيشگيري کار کنند و سرمايه گذاري د اشته باشند ، بيشترين نفع را  هم خود شان از بعد اقتصاد ي برد ه اند و هم بيماران از نظر سلامت د هان و د ند ان. اکنون برخي کشورها ظرفيت د انشکد ه هاي د ند انپزشکي را براي تقويت د انپزشک کاهش د اد ه اند تا به اين طريق بخش پيشگيري عملکرد خوبي د اشته باشد . ما نيز د ر بخش بهد اشت و د رمان همين سياست را پيش گرفته ايم و تقريبا به عنوان ساختار فيزيکي، اولين مرکزي هستيم که صرفا کار پيشگيري د ر د ند انپزشکي را انجام مي د هيم. اين طرح زمان شروع به کار د ر سطح کشور منحصر به فرد بود و همين ايد ه را نيز د ر بقيه مراکز د رماني سطح تهران توسعه د اد يم، به همين منظور هر مرکز د رماني يک تا د و يونيت د ند انپزشکي را به پيشگيري اختصاص د اد ه است. البته د ر بخش خد مات د رمان، کارهاي لازم را انجام مي د هيم؛ اما توسعه و هزينه کرد بيشترمان د ر بخش پيشگيري خواهد بود .  رئيس بهد اشت و د رمان صنعت نفت تهران گفت: حد ود د و سال است که بحث پيشگيري د ر بهد اشت و د رمان عملياتي شد ه و امسال نيز سياست پيشگيرانه را د ر بهد اشت و د رمان د ر نظر گرفته ايم و منابع را نيز به همين سمت سوق د اد ه ايم که اين روند د ر سال 97 تقويت خواهد شد .  او با بيان اينکه جمعيت تحت پوشش ما د ر سطح منطقه تهران، بيش از 35 هزار نفر شاغل صنعت نفت با خانواد ه هاي شان و حد ود 50 تا 55 هزار نفر از  بازنشستگان صنعت نفت هستند ، اد امه د اد : قطعا اثر بخشي پيشگيري بيشتر د ر سنين پايين است و د ر برنامه پيشگيري، گروه هاي سني را تعريف کرد ه ايم؛ زيرا کود کان، نوجوانان و ماد ران بارد ار را براي اينکه د ر ريسک بالايي از بيماري هاي د ند اني قرار د ارند ، به صورت ويژه تحت پوشش د اريم و فراخوان مي کنيم. به اين صورت که همکارانم زنگ مي زنند و د عوت مي کنند تا د ر اين بخش بيايند . د ر بخش د رمان نيز اگر کسي کار پيشگيري را انجام ند اد ه باشد ، قطعا زير پوشش د رمان نمي رود . بنابراين سعي کرد ه ايم جمعيت را به سمت پيشگيري هد ايت کنيم و استقبال نيز خوب بود ه است. طبق آخرين آمار حد ود 28 هزار نفر را بخش پيشگيري زير پوشش خود قرار د اد ه و طي برنامه اي د ر سال آيند ه جمعيت بيشتري را زير پوشش قرار خواهيم د اد .

سفير بهد اشت

فرشته جهاني،  رئيس پلي کلينيک تخصصي دندانپزشکي صنعت نفت تهران د ر اين مراسم گفت: انسان براي رهايي از آنچه او را د رد مند مي کند ، د ر حال تفکر و اند يشه است و اگر بتواند عوامل بيماري زا را شناسايي کند ، د ر فکر خود ش به د نبال مهارش است. به همين د ليل هميشه مي گويند که پيشگيري يکي از قد است هاي فکري انسان است. او اد امه د اد : هميشه يک عطش سيري ناپذيري براي د ريافت خد مات د رماني د ر جامعه ما وجود د ارد و سرمايه گذاري ها و هزينه هاي هنگفتي که صرف اين کار مي شود ، اين نکته را ثابت مي کند . براي همين است که تفکر جامعه و صاحب نظران به سمتي مي رود که پيشگيري را غالب بر د رمان بد انند و اين د ر کنفرانس و جوامع مختلف مطرح شد ه است.  جهاني گفت: ضرب المثلي ميان د ند انپزشکان جامع نگر وجود د ارد .   به جاي اينکه مرتب د ر حال نجات د اد ن افراد د ر حال غرق شد ن يک رود خانه باشيد ، به د نبال ساختن يک پل روي آن رود خانه برويد . » از اين رو بخش پيشگيري و اقد امات پيشگيرانه، همانند پلي است که روي اين رود خانه ساخته مي شود . رئيس پلي کلينيک تخصصي دندانپزشکي صنعت نفت تهران تاکيد کرد : از قد يم همواره سلامت د هان و د ند ان، آيينه اي از سلامت عمومي بد ن بود ه و امروزه ثابت شد ه که رعايت نکرد ن بهد اشت د هان و د ند ان، يک ارتباط مستقيم با شيوع بيماري هاي سيستمي مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، د يابت و بيماري هاي مغزي د ارد ، بنابراين بايد رعايت کرد ن اصول بهد اشتي د هان و د ند ان را برابر با يک فاکتور خطرناک بد انيم. با افزايش انگيزه و ارتقاي سلامت د هان و د ند ان، ضمن اينکه بر اين فاکتورها تاثير مي گذاريم، مي توانيم روش زند گي آنها را نيز تغيير د هيم.  او اد امه د اد : کسي که از سلامت د هان و د ند ان برخورد ار است، مي تواند تغذيه خوب د اشته باشد و اين روند ارتقاي سلامت عمومي بد ن را به همراه د ارد . اين عامل د ر فرد ايجاد شاد ابي مي کند و افسرد گي را کاهش مي د هد . باکاهش افسرد گي، فرد مي تواند د ر فعاليت اجتماعي و د ر محيط کارش فعاليت هاي بيشتري د اشته باشد و تمام اينها منجر به افزايش اميد د ر زند گي مي شود و اين فرد بيشتر مي تواند به سلامت خود ش اهميت د هد .  جهاني د ر حاشيه اين مراسم با بيان اينکه هر کد ام از مراجعه کنند گان، يک سفير بهد اشت براي ما، خانواد ه، همکاران و فرزند انشان هستند به «مشعل» گفت: اکنون حد ود يک سال از فعاليت بخش پيشگيري مي گذرد و هد ف ما اين است که براي جمعيت 80 هزار نفري صنعت نفت د ر تهران، پروند ه پيشگيري تشکيل د هيم و نرم افزار ما به گونه اي طراحي شد ه که بعد از 6 ماه تمام، کساني که پروند ه تشکيل د اد ه اند ، مراجعه مجد د خواهند د اشت و کساني را که شاخص هاي بهد اشتي آنها خيلي پيشرفت و بهبود د اشته، انتخاب مي کنيم و د ر قالب اشاعه فرهنگ پيشگيري، هد ايايي به آنها اهد ا مي شود . رئيس پلي کلينيک تخصصي دندانپزشکي صنعت نفت تهران  اد امه د اد : اين نرم افزار با همکاري چند نفر از برنامه نويسان طراحي شد ه که د ر نوع خود ش بي نظير است و اسفند امسال د ر کنگره اي که د ر د انشگاه تهران برگزار خواهد شد ، به نام صنعت نفت آن را ارائه خواهيم د اد و هد ف آن غربالگري و رصد بيماران مرحله به مرحله است و نه تنها فرد با خود ش مقايسه مي شود ؛ بلکه فرد د ر جامعه نفتي نيز مورد مقايسه قرار مي گيرد .    

 

ايجاد نرم افزار پيشگيري

هد ي بهراميان، رئيس بخش پيشگيري و سلامت دهان و دندان صنعت نفت تهران نيز د ر اين مراسم گفت: سياست هاي رو به بهبود بهد اشت و د رمان صنعت نفت با گذر از د ند انپزشکي د رمان محور به د ندانپزشکي پيشگيري محور باعث شد تا تمامي د رمانگاه ها به بخش هاي پيشگيري سلامت د هان مجهز شوند که با بهره گيري از نرم افزار پيشگيري ابد اعي تحت وب به جرات مي توان گفت که د ر سطح کشور، اين نرم افزار نمونه ند ارد و زماني که با ارگان هاي د يگر مقايسه مي کنيم، شرکت نفت پيشگام د ر امر پيشگيري شد ه و توانسته است جمعيت تحت پوشش نفت را د ر گروه هاي سني مختلف و با شرايط خاص فيزيولوژيک مختلف مانند زنان بارد ار، بيماري هاي قلب و عروق، د يابت و ساير شرايط خاص تحت پوشش قرار د هد .  او اد امه د اد : طي يک سال گذشته با انجام اقد ام هاي پيشگيرانه توانستيم جمعيت زياد ي را که پوسيد گي د ند ان ند ارند ، يا بزرگسالاني را که با اين مشکل رو به رو شد ه اند ، شناسايي و روند پوسيدگي را متوقف کنيم و د رمان هايي که نياز د اشتند نيز به آنها توصيه شد و پيگير د رمان خود شد ه اند ، به طوري که د ر مراجعه بعد ي د رمان جد يد ي نياز ند اشتند . به اين صورت که وقتي مراجعان از کنار بخش رد مي شد ند ، اولين سئوالي که مي کرد ند اين بود که آيا د ر بخش ما تنها جرم گيري انجام مي شود ؟ د ر پاسخ گفته مي شد خير، خد مات پيشگيرانه ارائه مي شود . به گونه اي که با غربالگري و کنترل بيماري هاي د هان و د ند ان کاري مي کنيم تا افراد د چار پوسيد گي و بيماري هاي د ند اني نشوند . اين کار ارزشمند ي است تا صنعت نفت بتواند به عنوان الگويي براي ساير سازمان ها به جايگاه بالند ه اي د ر سطح کشور برسد . د ر پايان مراسم نيز به قيد قرعه به 10 نفر از کساني که همکاري خوبي د ر پيشگيري از بيماري هاي د هان و د ند ان د اشتند ، جوايزي به رسم قد رد اني اهد ا شد .

 

 

گفت وگوي «مشعل» با   نويسند ه  بيش از 10مقاله د ر باب صنعت انتقال نفت ايران

شورش د ر پژوهش

   زهره ربيعي   25 آذرماه هرسال «روز پژوهش» نام گذاري شد ه است. اند يشيد ن، پژوهش و نوآوري، اساسي ترين نياز بشر براي د ستيابي به پيشرفت، توسعه، رفاه عمومي و استقلال واقعي است. تأكيد بر پژوهش و تشويق پژ وهشگران و د انشمند ان به فعاليت هاي پژوهشي مورد نياز كشور، يكي از مهمترين راه هاي رسيد ن به خود كفايي است. آنچه د ر اد امه مي خوانيد ، گفت وگويي است كوتاه با يكي از پژوهشگران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران.

لطفا خود تان را معرفي كنيد .

شورش شكوهي، سرپرست تأسيسات سنند ج د ر منطقه غرب شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و از سال 89 تاكنون مشغول خد مت د ر اين صنعت هستم.

تا كنون چند پژوهش انجام د اد ه ايد و بيشتر د ر چه زمينه هايي بود ه است؟

بيست پژوهش انجام د اد ه ام كه بيش از نيمي از آن د ر زمينه خطوط لوله بود ه و د ر مجلات خارجي معتبر هم چاپ شد ه است. از جمله انرژي هاي نو و برق اضطراري، كنترل توربين هاي گازي، پايش وضعيت و كشف خطاي موتورهاي القايي(الكتروپمپ ها) و...

به نظر شما پژوهش و بهره وري چه ارتباطي با يكد يگر د ارند ؟

د ر صنعت نفت، بويژه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، راهي طولاني د ر پيش است تا بتوانيم به نقطه كاركرد بهينه برسيم.  اين كاركرد بهينه را مي توان از د و رويکرد فني و اقتصاد ي بررسي كرد . د ر بخش فني، نقش پژوهش اين گونه تعريف مي شود كه د ر قسمتي از سيستم، مشكلي وجود د ارد كه مانع از رسيد ن به آن نقطه عملكرد مطلوب مي شود ، حال اين اشكال يا ناشي از نحوه بهره برد اري است  يا ناشي از وجود اشكال د ر يك وسيله يا مسير. رفع اين مشكلات باتعريف و انجام پژوهشي د ر همان مسير انجام مي شود .د ر بخش اقتصاد ي، يعني پژوهش مورد نظر بتواند د ر مسير كاهش هزينه ها، كاهش مصرف مواد سوختي، روغن و...، افزايش بازد هي د ر ميزان انتقال مواد د ر روز و... گام برد ارد .پژوهش د ر هر د و بخش فني و اقتصاد ي، چنانچه د ر مسير صحيح و كاربرد ي پيش برود ، مي تواند به افزايش مقطعي و يا كلي بهره وري هر شركتي از جمله شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران بينجامد  .

 تعريف پژوهش چيست؟

فرآيند رسيد ن به راه حل هاي قابل اطمينان از طريق گرد آوري، تحليل و تفسير د اد ه ها به گونه اي برنامه ريزي شد ه و نظام مند را پژوهش گويند . پژوهش د و حالت د ارد ؛ يا من سيستمي كه د ارم، د رست كار مي كند و تصميم به ارتقاي آن د ارم يا د رست كار نمي كند و مي بايد اصلاح شود . تا زماني كه يك يا هرد وي اين موارد نباشد ، نيازي به انجام پژوهش احساس نمي شود . يعني بايد مشكلي باشد كه به فكر اصلاح يا ارتقاي سيستم باشيم.

کار پژوهشي چه احساسي د ر شما ايجاد مي کند ؟

د و نوع پژوهش را مي توان نام برد : پژوهش با نتايج تئوري و شبيه سازي نرم افزار و د و پژوهش با نتايج عملي و آزمايشگاهي. هر د وي آنها ارزشمند است، اما پژوهشي كه يك استد لال قوي و منطقي رياضي (استد لال تئوري) آن را تأييد كند ، سپس به صورت عملي روي يك د ستگاه واقعي يا نمونه آزمايشگاهي آن، با يك تقريب مناسب، همان نتايج تئوري را تأييد   کند (نتايج عملي) بهترين حالت ممكن است و چنين پژوهشي احساس  رضايتمند ي  را د ر من به وجود مي آورد . زيرا آنجاست كه احساس مي كنم د انش و پژوهش من روي آن موضوع، توانسته است گروهي ازكار شركت را بگشايد .

آيا  پژوهش هاي شما منفعتي براي شركت د اشته است؟

پژوهشي كه د رباره موتورهاي القايي انجام شد، به گونه اي بود كه ما الان د ستگاهي را با همكاري د وستان آماد ه كرد ه ايم و يك ستاپ آماد ه شد ه د اريم و آن را روي الكتروموتورها تست مي كنيم كه اين امكان را به ما مي د هد تا بد ون بازشد ن الكتروموتورها، خرابي آن به ما اعلام شود . د ر صورتي كه قبل از آن از طريق بازكرد ن الكتروموتورها ايراد ها برطرف مي شود . اين پژوهش د ريك مجله معتبر خارجي به چاپ رسيد ه و د رحال تست شد ن است.

مهمترين پژوهشي كه انجام د اد ه ايد ، چيست؟

د و پژوهش به نام هاي الكتروموتورهاي القايي كه به صورت عملي و تنظيم د ور توربين هاي گازي به صورت آنلاين و بد ون د خالت بهره برد ار بود ه كه به صورت تئوري انجام شد ه است.   پژوهش اولي د ر مرحله تست آزمايشگاهي بود ه و شركت، همكاري لازم را با آن د اشته است كه جا د ارد از مد ير منطقه لرستان   كلانتر و   د الوند (واحد برق) كمال تشكر را د اشته باشم. اما پژوهش د وم هنوز د ر مرحله تئوري باقي ماند ه است. د ليل آن هم انجام نشد ن ريسك تست روي يكي از توربين هاي گازي است كه با توجه به قيمت بالاي تجهيزات منطقي به نظر مي رسد .

هد ف تان از انجام پژوهش ها چيست؟

عشق به پژوهش د ر من نهاد ينه شد ه است. همچنين چه بهتر كه اين عشق را د ر مسير اعتلاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بگيرم.

 

از سوي اد اره کل اچ اس اي وزارت نفت صورت گرفت:

تعيين موجود ي انتشار گازهاي گلخانه اي د ر صنعت نفت

  محمد تقي جعفر زاد ه، معاون محيط زيست اد اره کل اچ اس اي و پد افند غير عامل وزارت نفت از تعيين موجود ي انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت خبر د اد .  به گزارش «مشعل»، وي با اعلام اين خبر گفت: افزايش د ماي کره زمين د ر نتيجه انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه اي، به بزرگترين چالش بشر تبد يل شد ه که د اراي ابعاد گسترد ه اقتصاد ي، اجتماعي و زيست محيطي است. ميزان نگراني هاي ناشي از افزايش د ماي کره زمين به حد ي است که سران کشورهاي د نيا بارها گرد هم جمع شد ه و تصميمات مختلفي را براي مقابله با افزايش د ماي کره زمين و کاهش اثرات ناشي از آن اتخاذ کرد ه اند . از جمله مهم ترين اين اجلاس مي توان به اجلاس پاريس اشاره کرد که د ر پايان سال 2015 برگزار شد و طي آن همه کشورهاي د نيا (به جز د و کشور) تعهد مشخصي را براي کاهش انتشار پذيرفتند و کشور ما هم کاهش انتشار 4 د رصد (به صورت غير مشروط) به علاوه 8 د رصد (مشروط به د ريافت کمک هاي فني و مالي از کشورهاي توسعه يافته) را متعهد شد ه است. جعفرزاد ه با بيان اينکه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي کشورمان بر اساس سومين گزارش ملي ارائه شد ه (براي سال 2010) حد ود 827 ميليون تن برآورد شد ه است، اد امه د اد : سهم صنعت نفت د ر انتشار گازهاي گلخانه اي با توجه به ساختار اقتصاد ي کشور که از يک سو اتکاي زياد ي به نفت د اشته و از سوي د يگر عمد ه انرژي مصرفي د ر تاسيسات صنعت نفت نيز از سوخت هاي فسيلي تامين مي شود ، د ر خور توجه است. از سوي د يگر فرصت هاي مناسبي نيز براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي د ر صنعت نفت کشور وجود د اشته، از اين رو آگاهي از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت، از اهميت بسيار بالايي برخورد ار است.  به گفته وي، مي توان به طور خلاصه اهميت برآورد انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت را آگاهي از ميزان انتشار منابع مختلف و شناسايي فرصت هاي کاهش انتشار د ر صنعت نفت و ايجاد امکان هد ف گذاري متعهد انه کاهش انتشار براي بخش ها و تاسيسات مختلف صنعت نفت و تهيه برنامه هاي کاهش انتشار صنعت نفت بيان کرد .  معاون محيط زيست اد اره کل اچ اس اي و پد افند غير عامل وزارت نفت افزود : با توجه به فقد ان موجود ي انتشار  گازهاي گلخانه اي صنعت نفت و همچنين نبود روشي نظام مند و يکپارچه براي تعيين موجود ي انتشار گازهاي گلخانه اي اين صنعت، روند اجرايي طرح تعيين موجود ي انتشار د ر معاونت محيط زيست اد اره کل اچ اس اي و پد افند غيرعامل وزارت نفت آغاز شد . سطح پوشش طرح، مشتمل بر تمام صنعت نفت (فعاليت هاي تعريف شد ه  براي چهار شرکت اصلي) و از نظر زماني از سال هاي 1392 تا 1394 تعريف شد . جعفرزاد ه اد امه د اد : با د ر نظر گرفتن نوع و ماهيت فعاليت هاي صنعت نفت، سه گاز اصلي د ي اکسيد کربن، متان و اکسيد نيتروس د ر تهيه موجود ي انتشار مد نظر قرار گرفته و به علت اهميت ناچيز ساير گازهاي گلخانه اي از برآورد آنها صرف نظر شد ه است؛ البته ضريب گرمايش جهاني گازهاي گلخانه اي متفاوت بود ه و ميزان آن براي د ي اکسيد کربن برابر يک و براي ساير گازها د ر مقايسه با آن بيان مي شود که براي گازهاي متان و اکسيد نيتروس به ترتيب برابر 28 و 265 است.

وي اظهار کرد : با توجه به نوع فعاليت هاي صنعت نفت و تفاوت هاي ماهوي د ر اين فعاليت ها، هشت پرسشنامه مختلف، متناسب با نوع فعاليت هاي تاسيسات صنعت نفت تهيه و اطلاعات مورد نياز جمع آوري و د ر قالب اطلاعات عملکرد ي تاسيسات صنعت نفت جمع بند ي و گزارش شد . د ر اد امه، روشي نظام مند و يکپارچه براي محاسبه ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي از روي اطلاعات عملکرد ي تد وين شد .سپس محاسبات مربوط انجام و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت به تفکيک بخش ها و شرکت هاي مختلف محاسبه و گزارش شد .  وي به نتايج به د ست آمد ه اشاره کرد و گفت: نتايج به د ست آمد ه نشان مي د هد که انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت طي سال هاي 1392 تا 1394، د اراي نرخ افزايش 8/7 د رصد ي بود ه و شرکت هاي ملي نفت، گاز، صنايع پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورد ه هاي نفتي به ترتيب جايگاه هاي اول تا چهارم انتشار را به عهد ه د اشته اند . همچنين انتشار ناشي از منابع احتراقي، فلرها، منابع فرار، ونتهاي فرايند ي و انتشارات غيرمستقيم (به واسطه خريد برق از شبکه سراسري) به ترتيب منابع اصلي انتشار گازهاي گلخانه اي بود ه اند . همچنين گازهاي د ي اکسيد کربن، متان و اکسيد نيتروس به ترتيب سهم انتشار گازهاي گلخانه اي را به خود اختصاص د اد ه اند . جعفرزاد ه افزود : د ر مرحله بعد ، د ر نظر است براي تعيين موجود ي انتشار گازهاي گلخانه اي صنعت نفت د ستورعملي تهيه و د ر اختيار تاسيسات صنعت نفت قرار گيرد تا پس از آموزش کارکنان مربوطه موجود ي انتشار گازهاي گلخانه اي د ر آن تاسيسات محاسبه شد ه و گزارش شود . پيش نويس اين راهنما هم اکنون تهيه شد ه و طي يک ماه آتي نهايي و ابلاغ خواهد شد .