افزایش 68/20 درصدی توانمندی دبیران  مقاطع ابتدایی

این دوره های آموزشی ویژه معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و همچنین برای دبیران علاقه مند به تدریس کلاس های کنکور برگزار شده است. مدرس این دوره ها نیز استادان برجسته آموزشی کنکور هستند. در گزارش پیش رو به اجمال به ارزیابی و تجزیه و تحلیل سطح مهارت آموزگاران و مدرسان در زمان پیش و پس از اجرای طرح ارتقای توانمندسازی معلمان جوامع پیرامون پارس جنوبی می پردازیم.

بر اساس این گزارش، تعداد آموزگاران مقطع ابتدایی شرکت کننده در دور ه ها 894 نفر است، حال اگر بخواهیم بر اساس تعداد نفر، دوره و پایه در نظر بگیریم، این رقم به 1366 نفر افزایش می یابد؛ بنابراین اختلاف دو آمار فوق بیانگر این است که با توجه به چند پایه بودن، برخی آموزگاران ابتدایی در دو  دوره و یا بیشتر شرکت کرده اند.

در چهار شهرستان (عسلویه، جم، دیر و کنگان )، در هر پایه 94 ساعت دوره برگزار شده است که این دوره ها شامل ریاضی25 ساعت، فارسی20 ساعت، علوم تجربی19 ساعت، ارزشیابی کیفی - توصیفی 20 ساعت و تکالیف مهارت محور10 ساعت بوده است. ارزیابی این دوره ها به دو صورت، بر اساس نظرسنجی فراگیران و نیز بر اساس آزمون پیش و پس از اجرا انجام شده است که در نظرسنجی فراگیران عواملی از جمله تسلط علمی مدرس، رفع ابهام ها، تفهیم مطالب، تعامل با مخاطب، زمان برگزاری، مدت دوره، ایجاد شوق علمی، مدیریت دوره، امکانات و خدمات و درنهایت کیفیت و اثربخشی دوره برای هریک از دروس عنوان شده مدنظر بوده است. برآوردها نشان می دهد که بالاترین میانگین به دست آمده در هر یک از عوامل ذکر شده مربوط به درس ریاضی 5 درصد و پایین ترین آن تکالیف مهارت محور با میانگین 79/4 درصد است. اما در مجموع بر اساس این نظرسنجی 92/44 درصد از فراگیران دوره ها را «خیلی خوب» و 7/46 درصد دوره ها را «خوب» ارزیابی کرده اند. بر اساس محاسبه مجموع امتیازات دوره، این دوره ها امتیاز 98 از 100 را به خود اختصاص داده اند.اما ارزشیابی که بر اساس آزمون پیش و پس از اجرا انجام شده است، نشان می دهد در نتیجه اجرای این دوره ها میزان توانمندی آموزگاران شرکت کننده از 05/75 به 74/95 افزایش یافته است. به عبارت دیگر 68/20 درصد به توانایی آموزگاران افزوده شده است. بیشترین افزایش مربوط به دوره ریاضی با 27/22 درصد و کمترین آن مربوط به دوره تکالیف مهارت محور با 61/19 درصد است. دوره های فارسی، علوم تجربی و ارزشیابی کیفی- توصیفی نیز به ترتیب موجب 17/21، 64/20و 73/19 درصد افزایش در توانمندی عملکرد آموزگاران شده اند. از مجموع داده های حاصل شده می توان نتیجه گرفت که دوره های برگزار شده برای آموزگاران ابتدایی موفقیت آمیز بوده و در توانمندی آنان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است.

  افزایش 71/19درصدی توانمندی دبیران مقاطع متوسطه اول

اما در خصوص سطح مهارت آموزی دبیران متوسطه اول آمارها حاکی از آن است که دبیران این مقطع تحصیلی در بیش از یک دوره شرکت داشته اند. بر این اساس تعداد دبیران شرکت کننده در دوره ها ۳۶۱ نفر بوده است و اگر بخواهیم بر اساس تعداد نفرات شرکت کننده در همه دوره ها در نظر بگیریم، این رقم بالغ بر 447 نفر بوده است. اختلاف این دو آمار با توجه به وجود معلمان چند مهارتی و تدریس برخی دروس توسط دبیران غيرتخصصی به دلیل کمبود نیروی انسانی امری بدیهی به نظر می رسد.

دوره های برگزار شده برای دبیران متوسطه اول اعم از دروس دین و زندگی (معارف)، ادبیات فارسی، عربی، علوم تجربی، ریاضی، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی است که دوره های هر یک از دروس فوق در مدت زمان 120 ساعت برگزار شده است.همچنین ارزیابی این دوره ها مانند مقطع ابتدایی به دو صورت نظرسنجی فراگیران و ارزشیابی پیش و پس از اجرای طرح انجام شده است که بر اساس نظرسنجی فراگیران دوره، در مجموع 80/95 درصد از فراگیران، دوره ها را «خیلی خوب» و 20/4 درصد دوره ها را «خوب» ارزیابی کردند. بر اساس محاسبه مجموع امتیازات دوره، این دوره ها امتیاز 60/98 از 100 را به خود اختصاص دادند.و اما ارزشیابی های به عمل آمده درباره پیش و پس از اجرای طرح نشان می دهد در نتیجه اجرای این دوره ها میزان توانمندی دبیران شرکت کننده از 14/76 به 85/95 افزایش یافته است. به عبارت دیگر 71/19 درصد به توانایی دبیران متوسطه اول افزوده شده است. بیشترین افزایش مربوط به دوره عربی با 67/22 درصد و کمترین آن مربوط به درس زبان انگلیسی با 68/17 درصد افزایش است. دوره های مطالعات اجتماعی، ریاضی، قرآن و معارف، ادبیات فارسی و علوم تجربی نیز به ترتیب موجب 57/20، 61/19، 59/19، 66/18 و 41/18 درصد رشد عملکرد دبیران متوسطه اول شده اند.

از مجموع داده های حاصل شده می توان نتیجه گرفت که دوره های برگزار شده برای دبیران متوسطه اول موفقیت آمیز بوده و در توانمندی آنان تاثیر قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

 افزایش 80/18 درصدی توانمندی دبیران مقاطع متوسطه دوم

ارتقای مهارت حرفه ای دبیران مقاطع متوسطه دوم نیز از دیگر گروه های متقاضی دوره های مهارت آموزی هستند که تعداد دبیران شرکت کننده در این دوره ها بالغ بر 421 نفر است که باز اگر بخواهیم بر اساس کل تعداد نفرات شرکت کننده در این دوره ها را لحاظ کنیم رقمی به میزان 458 نفر خواهد بود که بر این اساس تعدادی از دبیران متوسطه دوم به علت اینکه چندین درس را تدريس می کنند، در بیش از یک دوره شرکت داشته اند.

دوره های برگزار شده برای دبیران متوسطه دوم شامل دین و زندگی (معارف) ۱۲۰ ساعت، ادبیات فارسی۱۸۰ ساعت، عربی ۱۲۰ ساعت، شیمی ۱۲۰ ساعت، ریاضی۱۲۰ ساعت،  علوم اجتماعی45 ساعت، زیست شناسی60 ساعت،  فیزیک۱۲۰ ساعت، انسان و محیط زیست 20 ساعت، بهداشت و سلامت 20 ساعت، کارآفرینی 20 ساعت، زبان انگلیسی 120 ساعت و دروس مهارتی۲۰۰ ساعت می شود.

همچنین مانند دو دوره پیشین، ارزیابی این دوره ها هم به دو صورت نظرسنجی فراگیران و ارزشیابی های به عمل آمده در زمان پیش و پس از اجرای طرح انجام شده است که بر این اساس در مجموع 50/95 درصد از فراگیران دوره ها را «خیلی خوب» و 4 درصد دوره ها را «خوب» و 5/0 درصد دوره ها را «متوسط» ارزیابی کردند. بر اساس محاسبه مجموع امتیازات دوره، این دوره ها امتیاز 40/98 از 100 را به خود اختصاص دادند.

همچنین ارزشیابی های به عمل آمده در زمان پیش و پس از اجرای طرح نشان می دهد در نتیجه اجرای این دوره ها میزان توانمندی دبیران شرکت کننده از 18/76 به 98/94 افزایش یافته است. به عبارت دیگر۱۸/۸۰ درصد به توانایی دبیران متوسطه دوم افزوده شده است. بیشترین افزایش مربوط به دوره فیزیک با ۱۹/۷۳ درصد و کمترین آن مربوط به درس بهداشت و سلامت با ۸/۳۷ درصد افزایش است. دوره های ریاضی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، شیمی، کارآفرینی، انسان و محیط زیست، زیست شناسی، دروس مهارتی، عربی، علوم اجتماعی و دین و زندگی نیز به ترتیب موجب ۱۹/۳۸، ۱۹/۲۲، ۱۸/۷۸، 46/18، ۱۵/۸۷، 48/15، 38/14، ۱۲/۲۷، 94/11، ۱۱/۱۰ و ۱۰/۳۲ درصد رشد عملکرد دبیران متوسطه دوم شده اند.

از مجموع داده های حاصل شده می توان نتیجه گرفت دوره های برگزار شده برای دبیران متوسطه دوم موفقیت آمیز بوده و در توانمندی آنان تاثیر قابل قبولی خواهد داشت.

 همایش جمع بندی برای کنکور

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز برگزاری همایش جمع بندی کنکور برای دانش آموزان پایه دوازدهم را در دستور کار قرار داده است که همه دانش آموزان بدون محدودیت می توانند در این همایش ها شرکت کنند و با یادگیری نکات کلیدی و مهمی که از سوی استادان مطرح می شود، خود را برای کنکور آماده کنند. این همایش ها در شهرستان های عسلویه، جم، کنگان و دیر (شامل دیر و بردخون) در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۷ تیرماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شده است.

کل تعداد شرکت کنندگان حاضر در این همایش 796 نفر بوده است که اگر این میزان شرکت کننده را بر اساس دروس متفاوت در نظر بگیریم، معادل 3218 نفر خواهد شد. دروس برگزار شده شامل ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، عربی و ادبیات فارسی هر یک به میزان 90 ساعت و دروس زبان انگلیسی  و معارف اسلامی به میزان 80 ساعت برگزار شده است.

کمیت و کیفیت برگزاری همایش ها با اعزام ناظران و اخذ گزارشات به صورت روزانه پایش و رصد شده است. پایش های روزانه و جمع بندی نهایی بر اساس شواهد و نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد ۹۹ درصد شرکت کنندگان این همایش ها را «خیلی خوب» و 4 درصد آنها را «خوب» ارزیابی کرده اند. همچنین داده ها نشان می دهد برگزاری همایش ها با توجه به اهداف پیش بینی شده، موفقیت آمیز بوده و از کیفیت و عملکرد اساتید رضایت کامل حاصل شده است.

علاوه بر همایش های مورد نظر در توافق نامه همکاری آموزشی، برای رشته علوم انسانی نیز علاوه بر دروس عمومی مشترک با رشته های تجربی و ریاضی، دروس جامعه شناسی40 ساعت،  فلسفه و منطق۳۰ ساعت و اقتصاد و روان شناسی هر یک به مدت ۲۰ ساعت برگزار شده است.

 تربیت مدرس کنکور

با توجه به اینکه تدریس کنکور با تدریس معمول مدرسه ای تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و تكنیک های متفاوتی را می طلبد و از این حیث تعداد دبیرانی که به صورت حرفه ای بتوانند در کلاس های کنکور در سطح استان تدریس کنند، جوابگوی نیازهای استان نیست، ضرورت داشت با برنامه ریزی منسجم، دبیران علاقه مند و مستعد شناسایی و نسبت به برگزاری دوره های تربیت مدرس کنکور اقدام شود. دوره ها با دعوت از اساتید برجسته کنکوری (تهران) در دو مرکز شامل مرکز شهرستان دیر و مرکز شهرستان بوشهر(به دلیل وجود امکانات اسکان و پذیرایی فراگیران و همچنین داشتن سالن کنفرانس مناسب برای برگزاری دوره ها) برگزار و به شرکت کنندگان بر اساس نمرات کسب شده گواهی شرکت در دوره صادر شده است. بر این اساس تعداد 144 نفر در کارگاه های توانمندسازی دبیران کنکوری شرکت کردند که شامل دروس ادبیات فارسی ۱۹ نفر، دین و زندگی ۱۱ نفر،  ریاضی 22 نفر، زیست شناسی 23 نفر، شیمی 16 نفر،  فیزیک 21 نفر، عربی 14 نفر و مشاوره 18 نفر است.  ارزیابی ناشی از ارزشیابی های به عمل آمده از سوی اساتید قبل و بعد از اجرای دوره ها بیانگر این است که توانمندی دبیران برای تدریس کلاس های کنکور از 53/71 به 33/93 افزایش یافته است. به عبارت دیگر 80/21 درصد بر توانایی آنان افزوده شده است. بیشترین افزایش مربوط به دوره ادبیات فارسی با 89/25 و کمترین آن مربوط به دوره فیزیک با 57/18 درصد است. دوره های مشاوره، عربی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی و دین و زندگی به ترتیب موجب رشد 61/24، 14/23، 05/22، 30/20، 44/19، 37/19 درصدی در توانمندی دبیران شرکت کننده شده است. بررسی ها نشان می دهد این دوره ها ضرورت داشته و اجرای آن با موفقیت همراه بوده است.

 آزمون های جامع و بسته های آموزشی

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز همچنین برای دانش آموزانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند، بسته آموزشی ویژه ای در نظر گرفته است. این بسته آموزشی شامل مجموعه کتاب های کنکور سراسری و آمادگی در آزمون و ثبت نام در آزمون های آزمایشی است.

با این اوصاف دانش آموزان مشمول طرح بر اساس شناسایی قبلی به ترتیب عسلویه 9 نفر، جم 25 نفر، کنگان 15 نفر و  دیر(دیر و بردخون) 23 نفر می باشند. همچنین طی دو مرحله در مجموع دو بسته آموزشی شامل کلیه کتب مورد نیاز کنکور سراسری از انتشارات گاج و مبتکران (3 عنوان کتاب) به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی تحویل شده است. همچنین زمینه ثبت نام 81 نفر از دانش آموزان تحت پوشش در آزمون های جامع قلم چی فراهم شد. آزمون ها طی 5 مرحله اجرا شد و در پیشرفت دانش آموزان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان تاثیری چشمگیر داشت.