اصابت جسم سخت با اپراتور

صنعت نفت از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن می تواند خسارت های جاني و مالي جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني دربر داشته است؛ از این رو اهميت درس آموزی از حوادث و سوانح در اين صنعت، براي شناسايي مناطق پرريسک چند برابر می شود. همان طور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام های پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن نیز باعث بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت خواهد شد. با بهره مندی از نکات «درس آموزی از حوادث»، می توان از نوع وقايع ناخواسته تشديدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام های کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. در ادامه، درس آموزی از حادثه «اصابت جسم سخت (Bucket بیل) با اپراتور» در يکي از مناطق عملياتي را می خوانید.

شرح حادثه

با توجه به انجام پیگرانی هوشمند خطوط انتقال، مكاتبه شناسايی لوله برای تعیین محل دقیق عیب شناسايی شده در پیگرانی هوشمند روي خط 27 اينچ صورت می گیرد. به همین منظور، برنامه ریزی جهت بررسی نقاط معیوب روي خط 27 اينچ به طول 8 کیلومتر از قبل انجام می شود. عملیات حفاري روي خط مذکور برای شناسايی محل عیب انجام می شود. حدود يك هفته بعد مقرر می شود که نمايندگان بازرسی فنی منطقه از محل شناسايی عیب توسط پیگرانی هوشمند بازديد و نسبت به بررسی و صحه گذاری آن اقدام کنند. مسوول محوطه حدود ساعت 11 صبح (روز حادثه) در محل حاضر شده و پس از بررسی با اينكه شرايط کانال حفاري شده مطابق دستورعمل حفاري و گودبرداري نبوده، اقدام به صدور پروانه کار گرم می کند. مطابق اظهارات ايشان به مسوول اجراي کار (متوفی) اعلام می کند که با توجه به شیب زياد ديواره کانال، براي تردد حتما تمهیدات لازم از جمله نردبان را پیش بینی و سپس محل را ترک کند. اين در حالی است که در شرايطی که محوطه جهت انجام هرگونه کار ناايمن بوده، نبايد مجوز انجام کار صادر می شد. مسوول اجراي کار با توجه به شرايط خاک منطقه و جمع شدن آب در کانال با استفاده از بیل مكانیكی مستقر در محل، آب کانال را خالی و با ريختن خاک، شرايط را جهت ورود کارکنان بازرسی فنی آماده می کند. حدود ساعت 12 (روز حادثه) نمايندگان بازرسی فنی به محل می رسد و جهت بررسی عیب گزارش شده وارد کانال می شوند. با توجه به شرايط کانال حفاري شده و عدم تعبیه محل و وسیله ورود و خروج مناسب و ايمن به آن، جابه جایی کارکنان توسط Bucket بیل مكانیكی انجام شده است. از نكات قابل ذکر اینکه يك لوله 2 اينچ گازدار به صورت تقاطع با خط 27 اينچ در محل حفاري شده وجود داشته است. نماينده بازرسی فنی پس از ورود به کانال وسايل خود را در گوشه کانال قرار داده و در طرف ديگر با استفاده از برس سیمی نسبت به تمیز کردن محل عیب روي لوله اقدام می کند. در همین زمان مسوول اجراي کار (متوفی) جهت کمك به نماينده بازرسی فنی توسط Bucket بیل مكانیكی وارد کانال می شود. Bucket بیل نیز در داخل کانال به فاصله کمی از نامبرده مستقر می شود. بررسی اولیه نشان می دهد که عیب گزارش شده ناشی از خراشیدگی بر اثر برخورد ناخن بیل بوده که قبلا اتفاق افتاده است. نماينده بازرسی فنی براي مشخص کردن عیوب احتمالی ديگر تصمیم به انجام تست PT می شود؛ از این رو به سمت ديگر کانال رفته تا وسايل مورد نیاز جهت انجام تست PT را آماده کند. در اين زمان مسوول اجراي کار قصد خارج شدن از کانال را داشته و به اپراتور بیل اشاره می کند که وی را به بالا منتقل کند. بنا بر اظهارات، اپراتور وقتی بیل را از حالت Lock خارج می کند، در يك لحظه Bucket بیل تكانی می خورد و حرکت می کند. در اثر حرکت، Bucket بیل به ناحیه کمر مسوول اجراي کار برخورد می کند، موجب گیر کردن وي بین لوله و Bucket شده و باعث فوت او می شود. آثار خمیدگی لوله 2 اينچ در محل حادثه قابل رويت است.

شما چه کاری می توانید انجام دهید

  استفاده از مسیرها و تجهیزات مناسب براي تردد افراد به داخل کانال

  پیش بینی تمهیدات لازم برای کنترل و بازديد مستمر ماشین آلات سنگین و به خصوص اخذ گواهینامه سلامت فنی آنها از مراجع ذی صلاح

  برنامه ریزی در جهت آموزش و بازآموزي کارکنان به صورت مستمر در خصوص فعالیت حفاري

  اجراي کامل قوانین و دستورعمل ها از جمله مجموعه مقررات صدور پروانه های انجام کار و

  دستورعمل حفاري و خاکبرداري

آیا می دانستید

   پلكان، نردبان، رمپ ها يا هر وسیله خروجی ايمن ديگر بايد در محل گودبرداري که 4 فوت (22/1 متر) يا بیشتر عمق دارد، وجود داشته باشد. اين مسیرها نبايد بیش از 25 فوت (5/7 متر) از هر طرف با افراد فاصله داشته باشد.