جشن پایان سوزاندن گازهای همراه در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس

حالا نوبت سودآوری است

 

مشعل  بیدبلند خلیج فارس به قول خود برای همنشینی با نرگس زارهای همسایه و مسئولیتی بیشتر در مقابل گازهای همراه نفت عمل کرد و حالا صنعت نفت پس از دهه های طولانی انتظار، یک قدم دیگر برای جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت برداشت. این برنامه با توجه به مسیرهای تامین خوراک، در قالب تعهدات پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس پیش بینی شده بود و حالا هم زمان با ارسال گازهای اسیدی بخش پالایشگاهی بیدبلند خلیج فارس به چاه های نفت منطقه آغاجاری، سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل در این مجتمع پایان یافته است.  هفته گذشته همزمان با انتقال و تزریق گازهای اسیدی مجتمع گازی بید بلند خلیج فارس به چاه های نفت منطقه آغاجاری به منظور صیانت از محیط زیست و تولید صیانتی نفت، جشن پایان سوزاندن گاز در مشعل های این مجتمع با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان و شماری از مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همسو با سیاست گذاری و تحقق اهداف شاخص بیدبلند خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.در واقع بیدبلند خلیج فارس توانسته تاکنون تجربه موفق محیط زیستی را در حوزه جمع آوری گازهای مشعل کشور اجرا کند و همزمان توانسته تلفیقی باشکوه از تولید ملی و صیانت از محیط زیست را به نمایش بگذارد. این مجموعه اگرچه در اجرا تاخیرهایی داشت اما در نهایت سرنوشتی شاد و حساس پیدا کرد و تبدیل به مهم ترین پروژه محیط زیستی در طول ۵۰ سال گذشته کشور شد