«مشعل» رويکردها و برنامه هاي وزير نفت در حوزه نيروي انساني را بررسي مي کند

کارکنان نفت اميدوار به آينده

  

موضوع نيروي انساني در صنعت نفت، هميشه از مسائل مهمي بوده که بدون شک در ادوار گذشته هر يک از مسؤولان ارشد در صورت توجه به آن، برگ برنده اي در کارنامه کاري به همراه داشتند؛ آنگونه که فراز و نشيب هاي موجود در زمينه نيروهاي سطوح مختلف قراردادي، پيمانکاري، رسمي و ... وزارت نفت در دهه هاي گذشته، خود مستندي متقن در اين مسير است. از اين رو مي توان به اين موضوع اذعان داشت که جواد اوجي، وزير نفت دولت سيزدهم، پيش از کسب کرسي اين وزارتخانه، برگ برنده اي برايش ايجاد شد که به واسطه آن مي تواند پايگاهي محکم در رزومه کاري خود ايجاد کند. به اين دليل که کارکنان صنعت نفت، بويژه در بخش هاي اقماري در واکنش به مشکلات صنفي خود، اقدام به اعتراضاتي کردند که اين اقدام از پيش از روي کار آمدن دولت سيزدهم با قوت بيشتري ادامه يافت و با اين حال، آنان با پايان دولت قبل، به خواسته هاي خود دست نيافتند و روزنه اميد را در اين دوره ديدند.

 

آنچه واضح است، ساماندهي و توجه به سرمايه انساني از اولويت هاي وزارت نفت دولت سيزدهم عنوان شده و در همين باره، وزير نفت و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت به کارکنان صنعت نفت اطمينان خاطر داده اند که به مسائل کاري و قراردادي آنان رسيدگي مي شود و تبديل وضعيت مشمولان ايثارگر و پذيرفته شدگان آزمون کارکنان قراردادي نيز مطابق تعهدات داده شده، عملياتي خواهد شد که در اين گزارش، به عملکرد دوره کوتاه وزارت نفت دولت سيزدهم نگاهي گذرا شده است.

 

اعلام حمايت از کارکنان پس از دريافت راي اعتماد

بدون هيچ ترديدي مي توان گفت که جواد اوجي با شنيدن صداي کارکنان صنعت نفت اعلام کرد: کارکنان خدوم آن با درک واقعي از شرايط حساس امروز و با مسؤوليت شناسي و ايثار بي نظير، وظيفه خطير خود را بدرستي انجام دادند. اينجانب تربيت يافته دانشگاه صنعت نفت و از جنس جنوب، ديار گرما و شرجي، سختي و صعوبت، علم و عمليات، پژوهش و پژوهشگاه هستم و با گذراندن مراتب کارشناسي و مديريتي در صف و ستاد، از شمال نفت شهر تا جنوب آبادان، از شمال شرق و نواحي غرب گرفته تا درياي نيلگون خليج فارس، در سخت ترين شرايط عملياتي و اقليمي يار، همراه و همکار ديرينه شما بوده و خواهم بود و نيک مي دانم که راهبري اين صنعت بزرگ، فقط با قدرشناسي و به مدد توان و آگاهي شما عزيزان و زحمتکشان اين مرز و بوم ميسر است.  من بخوبي بر شأن، منزلت و کرامت شما کارکنان عزيز صنعت نفت وقوف و آگاهي دارم، از اين رو موفقيت و لازمه انجام مأموريت ملي صنعت نفت را در گرو توانمند کردن و ارتقاي سرمايه انساني دانسته و آن را به عنوان يکي از امور زيربنايي و اولويت هاي اساسي در برنامه هاي ارائه شده خود به مجلس شوراي اسلامي تثبيت کرده ام. بر هيچ کس پوشيده نيست که صنعت نفت، پيشران اقتصاد کشور است و کارکنان خدوم آن با درک واقعي از شرايط حساس امروز و با مسؤوليت شناسي و ايثار بي نظير، وظيفه خطير خود را از بدو پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي تاکنون براي گسترش و تثبيت ارکان اقتصادي و صنعتي ميهن اسلامي که مرکز ثقلش اين صنعت است، انجام داده اند و خدمات و دستاوردهاي بي بديل آنان، چونان نگيني درخشان در صحيفه زرين و حق جويانه ملت مسلمان و انقلابي ايران خواهد درخشيد. اينجانب اگر مورد اعتماد نمايندگان ملت غيور و شريف ايران اسلامي در مجلس شوراي اسلامي قرار گيرم، رجاء واثق دارم که با توجه به شأن و منزلت، کرامت، کار و کارايي که شما کارکنان عزيز صنعت نفت داريد و مصداق جهاد في سبيل الله است و نيز با وحدت و همدلي خواهيم توانست به مدد قدرت بي همتاي الهي، استفاده از علم و فناوري، رويکردهاي صحيح اقتصادي، خرد جمعي، تصميمات عالمانه و روحيه جهادي و انقلابي به اهداف راهبردي و ماموريت هاي عملياتي صنعت نفت و توليد ثروت با جهت گيري اقتصادي و ايجاد حداکثر ارزش افزوده نايل آييم.

 

حمايت از کارکنان در جلسه راي اعتماد

بايد اين نکته را در نظر داشت که اوجي در مقام وزير پيشنهادي نفت نيز از موضوع کارکنان صنعت نفت غافل نماند و در سخنان خود در جلسه راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي سرمايه انساني صنعت نفت و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد، حفظ و نگهداشت سرمايه انساني صنعت نفت به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد کشور را از مسائل راهبردي دانست و بيان کرد: کارکنان صنعت نفت در اين سال ها با وجود فعاليت هاي جهادي و توليد ثروت براي کشور، در اين شرايط تحريم و شيوع ويروس کرونا، مورد بي توجهي، بي مهري و بي تدبيري ها واقع شدند و امروز نارضايتي و بي انگيزگي در بدنه نيروي انساني اين صنعت وجود دارد. شاهد خروج کارکنان متخصص اين صنعت هستيم که در صورت رأي شما نمايندگان به بنده براي رفع اين مشکلات اقدام هاي لازم را انجام مي دهيم، همچنين ساماندهي و توجه جدي به ايثارگران و نيروهاي ارکان ثالث و شفافيت و مبارزه با فساد، برنامه ديگر ماست.

 

جايگاه کارکنان در برنامه وزير نفت 

از سوي ديگر، مرور برنامه هاي ارائه شده از سوي جواد اوجي به مجلس شوراي اسلامي، بيانگر توجه ويژه او به موضوع نيروي انساني است که در سرفصل آن، مي توان مواردي مهم در اين خصوص يافت. به عنوان نمونه، اوجي در سرفصلي با عنوان اقدامات اساسي و فوريت دار در مجموعه وزارت نفت، از به کارگيري مديران لايق، توانمند و داراي روحيه جهادي و توجه جدي به نيروي انساني سخن گفته است. همچنين در سرفصل ديگري با عنوان اهميت دادن و ساماندهي منابع انساني و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد، برنامه هاي خود در اين زمينه را مشتمل بر برنامه اقدام فوري در حوزه منابع انساني براي شناسايي و رفع چالش هاي اساسي در اين حوزه، جلب رضايت و انگيزش شغلي کارکنان، استفاده از مديران توانمند، کارآمد، متعهد، متخصص و فساد ستيز با حفظ نظام شايسته سالاري، ساماندهي قالب هاي قراردادي متعدد فعلي از جمله مدت معين، مدت موقت و پيمانکاري، بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي توانمند، متعهد و شايسته، الزام به انجام انتصابات مبتني بر شناسايي توانمندي هاي فردي، حرفه اي و ... ، حفظ و ارتقاي سطح کارايي و اثربخشي مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي صنعت نفت، ايجاد انگيزه براي نيروي انساني صنعت نفت و شفاف سازي آينده شغلي، مشارکت و همکاري مديران حوزه هاي مختلف منابع انساني با مديريت ارشد سازمان ها، جذب نيروهاي با ماهيت کارشناسي و  مهارتي  در وزارت نفت و شرکت هاي تابعه با هدف جبران کمبود  نيروي  انساني متخصص و جانشين پروري، جوانگرايي، نخبه پروري و تداوم جذب و ساماندهي فرايند  دانش آموختگان  ممتاز  دانشگاه ها  و اصلاح هرم نيروي انساني کارکنان صنعت نفت،   توسعه طرح هاي آموزش نيروي انساني در حوزه هاي مختلف فني و غيرفني، استقرار مديريت دانش و مستند کردن تجارب مديران در حال بازنشسته شدن،  بازنگري و اصلاح ساختار سازماني وزارت نفت و سازمان هاي حاکميتي و تصدي گري بالادستي و پايين دستي، به کارگيري نيروهاي متعهد، متخصص و فسادستيز در صنعت نفت، حفظ و نگهداشت سرمايه انساني ارزشمند در صنعت نفت به عنوان سربازان خط مقدم اقتصادي کشور و به منظور راهبري و انجام مأموريت هاي مهم اکتشاف، توسعه، توليد، فراورش، توزيع و ... در بخش هاي بالا، ميان و پايين دستي صنعت نفت اشاره شده است.

 

سفرهاي مهم اوجي و توجه به کارکنان

جواد اوجي، پس از اخذ راي اعتماد وزارت نفت از مجلس شوراي اسلامي در همان روزهاي نخست، به پارس جنوبي رفت و در سخناني کار در صنعت نفت و گاز کشور را مصداق بارز خدمتگزاري دانست و ضمن قدرداني از کارکنان صنعت نفت گفت: نيروي انساني، سرمايه اصلي صنعت نفت است که اگر مورد بي مهري قرار گيرند، بهره وري آنان کاهش مي يابد، بويژه در مناطق عملياتي. او در بازديد از بخش هاي مختلف صنعت نفت از جمله پارس جنوبي، پالايشگاه تهران، غرب کارون، دکل هاي حفاري و ... در گفت وگوي رودررو با کارکنان، حرف ها و مطالبات آنها را شنيد تا در فرصت مناسب آنها را مورد رسيدگي و توجه قرار دهد.  حضور ميداني و گفت وگو با کارکنان صنعت نفت بازتاب فراواني در ميان کارکنان داشت. آنچه بايد بدانيم، طبق اعلام جواد اوجي که در جمع مردم شهرستان جم بيان داشت، صنعت نفت هم اکنون داراي 61 هزار نيروي رسمي، 4 هزار نيروي مدت معين، 34 تا 35 هزار نيروي مدت موقت و 105 هزار نفر نيروي ارکان ثالث است، سياست همه دولت ها بر اين بوده که دولت بايد چابک باشد و با توجه به ظرفيت ها، سمت ها و ساختار که در هر سازمان يا وزارتخانه اي ديده شده در مقابل آن نفر جذب شده است. او همچنين با اشاره به دستور خود مبني بر احياي 10 هزار سمت سازماني حذف شده، افزود: بخش زيادي از کارکنان قرارداد مدت موقت که در صف انتظار بودند، برحسب صلاحديد و تحت بررسي کميته اي که همه به عدالت عمل خواهند کرد، جذب خواهند شد. وي درباره تبديل وضعيت نيروهاي قرارداد مدت موقت به مدت معين با توجه به احياي 10 هزار سمت افزود: برحسب عدالت تيمي که براي بررسي اين موضوع تعيين کرده ايم و به آن اعتقاد داريم، نقل و انتقال ها انجام خواهد شد.