32 منتخب پروژه، گواهينامه صلاحيت حرفهاي دريافت کردند
وزارت نفت پيشتاز در تربيت نسل جديد مديران

مشعل  سالن شهيد بهشتي وزارت نفت هفته گذشته شاهد مراسمي بود که با توسعه   مديريت صنعت   نفت گره خورده است؛ مراسمي که با حضور وزير نفت برگزار شد و در آن  32 منتخب پروژه که از سوي مرکز توسعه مديريت صنعت نفت واجد شرايط تشخيص داده شدند، گواهينامه صلاحيت حرفه اي دريافت کردند. اهميت دريافت گواهينامه از سوي منتخبان از اين نظر است که زنگنه شخصا بهکارگيري اين افراد را در صنعت نفت دنبال ميکند و اعلام کرده است که سايرمديران نيز به اين موضوع توجه کنند. برنامه انتخاب و توسعه داوطلبان جوان و مستعد در حرفه‎هاي گوناگون مديريتي، با ابلاغ وزير نفت در دستور کار مرکز توسعه مديريت صنعت نفت قرار گرفت و در واقع مرکز توسعه مديريت صنعت نفت، پرورش نسلي نو از مديران را براي تصدي مشاغل مديريتي در دستور کار دارد. وزارت نفت گام مهمي براي تربيت مديران صنعت نفت از طريق مرکز توسعه مديريت صنعت نفت برداشته است تا جايي که اين تنها مرکزي است که زنگنه پذيرفته رئيس آن، وزير نفت باشد تا با اين کار، اهميتي را که براي اين موضوع قائل است، نشان دهد. براين اساس صنعت نفت از اين پس شاهد ورود نسل جوان مديريتي خواهد بود و وزير نفت در همين زمينه ميگويد: کار سختي است، اما اميدوارم ميانگين سن مديران صنعت نفت را تا سال 1400 به حدود 40 سال برسانيم.جوانگرايي، شايسته سالاري، حرفهايگرايي و مديريت استعداد، چهار رکن اصلي فعاليتهاي مرکز توسعه مديريت صنعت نفت است و اين مرکز، اهدافي از جمله ترويج و اشاعه مفاهيم مديريت در صنعت نفت، شناسايي مشاغل حساس و راهبردي مديريتي و تعيين شايستگي‎هاي مورد نياز هر شغل، پرورش استعدادها در کلاس جهاني و تجميع تجارب مديران موفق کنوني و انتقال آنها به نسل مديران آينده را مدنظر دارد. اين راهي است که براساس آن، شايستگي بيش از ساير شاخصها ملاک انتخاب مديران خواهد بود. تا جايي که زنگنه با اشاره به اين که اعطاي گواهينامههاي صلاحيت، سختگيرانه انجام شده است، ميگويد: اين يک کار جديد است، با اعطاي اين گواهينامه، فرد امکان احراز پستهاي بالا و مزاياي شغلي را که ابلاغ شده، به دست ميآورد.  وزير نفت با اشاره به اين که ما به دنبال افزايش کيفيت به جاي کميت در مرکز مديريت توسعه صنعت هستيم، گفت: اين فرايندها و روشها بايد درست جا بيفتند و افراد بدانند که چه بايد بکنند تا بخوبي پيش رويم و نسل جديدي از مديران   داشته باشيم.

نگوييد به دليل اين که خانم است حذفش مي کنيم
وي با بيان اين که از روز نخست بر تبعيض قائل نشدن بين خانمها و آقايان تاکيد داشتهام، اظهار کرد: افراد بر اساس شايستگي انتخاب ميشوند؛ هرکسي که شايستگي دارد، نگوييد که به دليل اين که خانم است، حذفش ميکنيم. زنگنه در اين زمينه با تاکيد بر اين که نسل جديد مديران صنعت نفت، با آموزش نظاممند تربيت ميشوند، گفت: حيات و ممات صنعت نفت در گرو پرورش مديران توانمند است. يکي از مهمترين موضوعات در صنعت نفت، مسئله «مديريت» است.  وي با بيان اين که وقتي از مديريت صحبت ميشود، تنها بحث روي يک فرد نيست، بلکه منظور زنجيره و سامانه مديريتي است که ميتواند مديريت را تحقق بخشد، افزود: اعتقادم اين است که بالاترين سطح فناوري، مديريت است. زنگنه ادامه داد: «مديريت»، مهمترين بخش فناوري است که در عين اين که محصول و خالق فناوري است، در امر توسعه نيز نقشي تعيين کننده دارد. اگر کشوري توسعه يابد، مديريت آن خوب است و اگر کشوري در توسعه موفق نباشد، بدون شک مديريت آن مشکل دارد. وزير نفت با اشاره به اين که مديريت، شاخه، سطوح و ابعاد تخصصي و عمومي مختلفي دارد، افزود: در مرکز توسعه مديريت صنعت نفت، مديريت عمومي و مديريت ويژه براي پروژه وجود دارد که اين موضوع بسيار مهم است.  زنگنه با تاکيد بر اين که برخي، استعدادهاي خدادادي دارند و برخي ديگر در محيط اجتماعي رشد کردهاند که با آموزش ميتوانند به نيروهاي برجسته تبديل شوند، ادامه داد: متاسفانه بيشتر استعدادهاي برتر از ايران ميروند و اين يکي از مشکلات است.  وزير نفت  با مثالي از فوتبال ادامه داد: با آموزش نميتوان فوتباليست شد، اما اگر شخصي استعداد فوتبال داشته باشد، بدون آموزش و داشتن يک مربي حرفهاي و تمرين مداوم هم نميتواند فوتباليست درجه يک شود.  وي با بيان اين که مرکز توسعه مديريت صنعت نفت محل آموزش نيست، بلکه محل توسعه مقوله مديريت است، تصريح کرد: اين به آن معناست که فردي در کنار يک مدير قرار گرفته و از او کار ياد گيرد و آن مدير نيز به صورت نظاممند بر کار اين فرد نظارت کند.
وزير نفت در بخش ديگري از سخنانش با بيان شاخصها و فاکتورهاي مديريتي، به ابلاغيه سال 94 خود درباره ايجاد مرکز توسعه مديريت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: در اين ابلاغيه به نکات مهمي اشاره کرده بودم. هدف و ماموريت مرکز توسعه مديريت در سطح صنعت نفت، تربيت، معرفي مداوم نسل نو از مديران با تکيه بر اندوختههاي ارزشمند تجارب مديران کنوني، فناوري نوين مديريت در شرکتهاي مشابه، بهرهگيري از تجارب و يافتههاي دانشگاهها و مراکز مديريت داخلي و خارجي از مواردي بود که در ابلاغيه ياد شده است.

مدير بايد علاقه مند به کار در دولت باشد
وي از تربيت نسلي از مديران که وفادار به نظام جمهوري اسلامي و علاقهمند خدمتگزاري به مردم و کار در دولت باشند، به عنوان بند ديگري از ابلاغيه سال 94 نام برد و افزود: اگر قرار است مدير تربيت کنيم، بايد اين مدير، علاقهمند  به کار در دولت باشد و گمان نکند حقش در دولت ضايع شده يا ميشود.
وزير نفت با اشاره به اين که همه دوران کاريام را با علاقه و با هدف خدمت به مردم کار کردهام، يادآور شد: ممکن است برخي افراد در بخش خصوصي موفقتر از بخش دولتي باشند يا برعکس، بنابراين بهتر است در همان جهت به خدمت بپردازند و به زور يک شخص را به کار در بخش دولتي يا خصوصي وارد نکنيم.
وي از مقوله درستکاري، فداکاري و ميهندوستي بهعنوان بخشي ديگر از ابلاغيه سال 94 نام برد و تاکيد کرد: يک مدير دولتي بايد عاشق ايران باشد و براي اعتلاي ايران همه تلاش خود را به کار گيرد.
زنگنه از مقوله کارآفريني، داشتن ذهن خلاق و اخلاقمداري بهعنوان ديگر ويژگي يک مدير نام برد و با بيان اين که يک مدير بايد به کار جمعي اعتقاد و تعادل رواني هم داشته باشد، تصريح کرد: برخي افراد هستند که وقتي وارد يک مجموعه ميشوند، ظرف مدت کوتاهي آنجا را به هم ميريزند، بنابراين اين افراد نميتوانند مدير خوبي باشند.

نحوه انتصاب مديران
 سبب نگراني من است
وزير نفت به نحوه انتصاب مديران در صنعت نفت اشاره کرد و با بيان اين که اين موضوع سبب نگراني من است، افزود: در صنعت نفت فردي ميتواند بهعنوان مدير انتخاب شود که به سن 50 سالگي رسيده باشد و داراي رتبهA يا B باشد. اين به آن معناست که نيمي از عمر کاري اين فرد سپري شده و شخصيت او شکل گرفته است و آموزش فايده و تاثيري ندارد؛ البته اين شخص ميتواند ادامه تحصيل دهد و مدرک دکترا دريافت کند که اين روزها اشتياق براي دريافت اين مدرک افزايش يافته است. زنگنه با اشاره به اين که بيشترين اختراعهاي بشري را افرادي انجام ميدهند که 30 تا 40 ساله هستند، تاکيد کرد: همچنين بيشترين ابداعات و تحولات در تاريخ بشر، از سوي کساني با 30 تا 40 سال سن انجام شده نه 60 سال؛ البته اگر فردي هم در 60 سالگي نوبل دريافت ميکند، نتيجه زحمات 25 ساله اوست. وزير نفت ادامه داد: هم اکنون با سيستمي که در نفت داريم، استعدادها را با دست خودمان از بين ميبريم، يعني اگر فردي با 32 يا 33 سال سن بخواهد مدير ارشد شود، بايد تا 50 سالگي و دريافت گريد صبر کند تا بتواند به عنوان مدير به رسميت شناخته شود، به اين ترتيب استعدادي را که ميتوانست رشد کند، از بين بردهايم.
وي دليل اين مهم را سيستم شرايط احراز مدير در صنعت نفت که به 2 موضوع علم و سابقه توامان تاکيد دارد، عنوان کرد و گفت: داشتن سابقه براي چيست؟! سابقه در واقع کسب توانمندي و صلاحيت حرفهاي است که ميتوان آن را از روشهاي ديگر ارزيابي کرد تا اگر فردي آن را دارا باشد، بتواند روي آن پست بنشيند.
زنگنه ادامه داد: در جلسه مشترکي با مديران گاز اين موضوع مطرح شد که مدير گاز يک شهرستان بايد چه شرايط و تواني داشته باشد؟ با بررسيهاي انجام شده مشخص شد که يک فرد با حدود هشت سال سابقه کار ميتواند بهعنوان مدير گاز يک شهرستان و با حدود 35 سال سابقه کار مديرعامل شرکت گاز استاني شود، در حالي که هم اکنون مدير زير 60 سال در شرکتهاي گاز استاني نداريم.

دريافت گواهينامه براي برگزيده شدن مدير کافي است
وزير نفت با بيان اين که از يک انسان 60 ساله نميتوان انتظار تحول داشت، تاکيد کرد: البته احترام اين افراد واجب است و آنان کارهاي بزرگي از جمله رشد جوانان را ميتوانند در دستور کار قرار دهند. وي، دريافت گواهينامه صلاحيت حرفهاي از سوي کارکنان منتخب نفت را براي برگزيده شدن به عنوان يک مدير کافي دانست و گفت: براي دريافت اين گواهينامه، فرآيندي تعريف شده است که بايد طي شود و در ابلاغيهاي تاکيد کردم که بايد از اين مديران با اين گواهينامه در مديريت پروژه استفاده کرد.  زنگنه با بيان اين که بخشي از صلاحيت حرفهاي از سوي خود فرد کسب ميشود، افزود: ويژگي و توانمندي مديري که قرار است يک پروژه 250 ميليون دلاري يا بيشتر را اداره کند، تعيين شده است. پس از مصاحبه با اين فرد برخي کم و کاستيها مشخص و آموزشهاي لازم داده ميشود، ضمن اين که در حين کار نيز ميتواند با کمک استاد راهنمايي که در کنار خود دارد، رشد کند. وي گفت: به اين ترتيب يک مدير پروژه از سطح پنج به سطوح بالا ميآيد و رشد ميکند.

 براي موفقيتتان فکر کنيد
وي با اشاره به دوران حضورش در سمت معاونت وزارت ارشاد در سال 1360 اظهار کرد: در آن زمان، از ذيحساب وزارت ارشاد خواستم که قانون محاسبات عمومي را به من آموزش دهد. روزي يک ساعت موارد را به من آموزش ميداد و من تشخيص، صدور حواله، تأمين اعتبار و ... را آموختم. 6-5 ساعت بيشتر وقت صرف نکردم و بعدها نيز اگر با مشکلي روبهرو ميشدم از متخصص آن ميپرسيدم. زنگنه با تاکيد بر اين که يک مدير ارشد يا مياني بايد حقوق اداري و مالي را بداند، افزود: هنگامي که مدير شرکتي اين مسائل را نداند، در نتيجه مدير حقوقي يا مالي آن شرکت، رئيس شرکت خواهد شد.
به گفته وي، اقتصاد مهندسي نيز از مواردي بود که عموما بلد نبودند و در مرکز توسعه مديريت صنعت نفت روي اين هدف بسيار کار شد و بنده نيز بر آن بسيار تأکيد داشتم.
وزير نفت اظهار کرد: اميدوارم مديراني که امروز گواهينامه صلاحيت حرفهاي دريافت ميکنند، بتوانند رشد کنند. ما بايد تلاش کنيم از اين افراد در صنعت نفت بهخوبي استفاده کنيم تا قواعدي که لحاظ شده است، به بهترين نحو اعمال شود.
وزير نفت با تاکيد بر مديريت زمان از سوي مديران تصريح کرد: من مهمترين کار يک مدير را نحوه استفاده از وقت ميدانم که چطور، وقت خود را صرف کند. من اگر بخواهم يک مدير را ارزيابي کنم، برنامه روزانه وي را که از صبح تا عصر چه ميکند، بررسي ميکنم. وي با اشاره به اين که   وقتم را صرف ديدن کارتابل نميکنم و هفتهاي يک روز کارتابلم را نگاه ميکنم، افزود: بيشتر وقتم را براي تفکر درباره نحوه اداره صنعت نفت و توسعه آن صرف ميکنم تا مشکلات حل شود. زنگنه با بيان اين که شما براي موفقيتتان بايد فکر کنيد، ادامه داد: من روزي به يکي از مديران پروژه گفتم شما زماني در پروژه خود موفق خواهيد بود که شب نيز خواب پروژهتان را ببينيد. وي به بازي آنتوني کويين، بازيگر آمريکايي در نقش حمزه سيدالشهدا در فيلم «محمد رسولالله(ص)» اشاره و اظهار کرد: هنرمندان ميگويند که هنرمند بايد حس بگيرد و وارد نقش خود شود. گفته ميشود آنتوني کويين پس از اين فيلم، چند ماه طول کشيد تا از نقش حمزه بيرون بيايد. وزير نفت با اشاره به اين که اگر شما ميخواهيد مدير موفق پروژه باشيد، بايد حس بگيريد، گفت: شما بايد مدير پروژه واقعي باشيد و تنها براي گرفتن حقوق پايان ماه کار نکنيد. بايد با پروژه زندگي کنيد و حتي شبها خواب پروژه را ببينيد و همه ذهنتان درگير آن باشد. وي با تشکر از آقايان ديانت، رجب بيگي، عموزاد، جواهريزاد، بهمئي و بويژه آيدين ختلان،  اظهار کرد: مرکز توسعه مديريت صنعت نفت، تنها مرکزي است که من قبول کردم رئيس آن، وزير نفت باشد. با اين کار ميخواستم اهميتي را که براي اين موضوع قائل هستم، نشان دهم.

نسل جديد مديران آماده تصدي مشاغل مديريتي
محمد ديانت در جايگاه مدير مرکز توسعه مديريت صنعت نفت نيز در مراسم اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفهاي به منتخبان مديريت پروژه که ازسوي اين مرکز معرفي شدهاند، تلاش اين مرکز براي پرورش نسلي نو از مديران به منظور تصدي مشاغل حساس مديريتي را مورد اشاره قرار داد. او گفت: اين مهم، از راهبردهاي اساسي در بخش منابع انساني وزارت نفت به شمار ميرود که خوشبختانه شاهد به ثمر نشستن آن در گام نخست هستيم. ديانت در ادامه به تشريح وظايف اين مرکز پرداخت و گفت: پس از تشکيل مرکز توسعه مديريت صنعت نفت و با انجام بررسي‎هاي جامع، 16 حرفه براي شناسايي و پرورش مديران انتخاب شد و سرانجام تعدادي از حرفهها مشتمل بر مديريت پروژه، مديريت عمومي، مديريت حقوقي و قراردادها و مديريت سرمايهگذاري و تامين منابع مالي در اولويت قرار گرفت. به گفته وي، منتخبان مرحله نخست حرفه مديريت پروژه، 29 نفر از کارکنان شرکت ملي نفت ايران و سه نفر از کارکنان شرکت ملي گاز ايران گواهينامه دريافت کردند. منتخبان گروه دوم مديريت پروژه و منتخبان حرفه مديريت عمومي نيز در حال گذراندن مراحل آموزشي و توسعه اي در مرکز هستند و براي دو حرفه مديريت حقوقي، مديريت سرمايهگذاري و تامين منابع مالي هم پس از نهايي شدن مستندات و مراحل کار، فراخوان اعلام ميشود. وي همچنين به مصوبه شوراي معاونان وزارت نفت درباره لزوم پرورش فرماندهان صحنه (مديران هماهنگکننده امور در مواقع بحران) اشاره کرد و گفت: به اين منظور نيز فراخواني صورت گرفت که از ميان حدود 200 شرکتکننده، 45 نفر انتخاب شدند و قرار است دوره آموزشي را در دو بخش، بخشي در تهران و بخشي در فرانسه سپري کنند. ديانت اظهار کرد: تاکنون براي حرفههاي مديريت پروژه، مديريت عمومي، مسئولان دفاتر و فرماندهان صحنه، فراخوان برگزار شده که در مجموع اين فراخوانها و از ميان 3 هزار و 237 نفر متقاضي، 257 نفر انتخاب شدهاند. مدير مرکز توسعه مديريت صنعت نفت گفت: گواهينامههاي اعطا شده به منتخبان اين مرکز، سه سال اعتبار دارد و پس از انتصاب روي سمت ، هر ساله مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
وي به برخي ديدگاههاي وزير نفت درباره اهميت انتخاب مديران شايسته و توانمند در صنعت نفت اشاره و از تلاش‎هاي بيژن  زنگنه، وزير نفت به عنوان بنيانگذار و حامي اصلي فعاليت مرکز توسعه مديريت صنعت نفت و همچنين از شوراي معاونان وزارت نفت و گروه راهبري مرکز و از مساعدت آيدين ختلان، دستيار وزير نفت در اين زمينه قدرداني کرد.

 

منتخبان
اسامي منتخباني که گواهي صلاحيت حرفه‎اي خود را در مديريت پروژه از وزير نفت دريافت کردند، به شرح زير است: علي آهوچهر، مهرشاد رحيمي، حميد قاسمي ده‎چشمه، غلامرضا شريف، اميرفرزان فاضليان، هادي بختياري، احمدرضا مهاجري، محمد حمزه محمدآبادي، رسول فلاحنژاد، احسان آتش‎روز، بلال حيدري، پرويز صالح‎ولد، حسن کريمي، رضا کشاورزي، رويا مظفري، فرهاد خائفي، کاميار عسگري، ليلا پهلواني، مهدي گنجي، عرفان رياحي ساماني، شهرام حاجي‎لو، محسن رضايي، پژمان اميدبختياري، محمد خزاعي، سعيد ستاريناييني، شهروز شاکري گرکاني، حميد محمودان، علي جهانمست،هادي طهماسبيآشتياني، سيدحسين محسني زنوزي، علمدار بابايي و سيدمحمدمهدي تنکابنيپور.