رئيس جمهوري:
وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي کاهش يافته است

  رئيس جمهوري گفت: اتکاي بودجه دولت يازدهم به نفت نسبت به دولت قبل کمتر شده و در دولت دوازدهم نيز اين سياست را ادامه ميدهيم.  حسن روحاني هفته گذشته در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانههاي داخلي و بينالمللي، ضمن طرح مهمترين مسائل کشور، مواضع جمهوري اسلامي ايران را ‏درباره مسائل منطقهاي و بينالمللي تشريح و تبيين کرد. او با بيان اينکه قدم به قدم بايد از وابستگي به درآمدهاي نفتي فاصله بگيريم، گفت: دولت اتکاي خود را به نفت کمتر کرده است.
روحاني در بخشي از سخنان خود با اشاره به لايحه بودجه سال 97 کل کشور ابراز اميدواري کرد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاييد نهايي اين لايحه، اهداف را مراعات کرده باشند تا دولت بتواند به وعدهاي که به مردم دادهاست، عمل کند. رئيس جمهوري به قيمت ارز اشاره کرد و گفت: ميخواهم مردم را به آينده مطمئن کنم، آينده ما از امروز حتي در زمينه ارزي حتما بهتر خواهد بود. به دليل اينکه قبلا منابع ارزيمان، همان درآمد نفتي يا غيرنفتي بود و امروز تاکنون 30 ميليارد دلار فاينانس خارجي در اختيار ماست که براي همه اين ارقام و حدود 12 و 13 ميليارد تصميمگيري شده و خواهد شد. بنابراين شرايط آينده، شرايط بهتري خواهد بود.
وي با بيان اينکه بر اساس آمار و ارقام در سالهاي اخير، همواره رشد مثبت اقتصادي در کشور وجود داشته است، تصريح کرد: رشد اقتصادي ما در سال 93، 3 درصد و سال گذشته رشدمان 2 رقمي شد  و امسال نيز رشد خوبي خواهيم داشت و به مردم قول ميدهم در دولت دوازدهم، شاهد رشد مداوم و مستمر اقتصادي کشور و پيشرفت در همه زمينهها باشيم.
روحاني ادامه داد: وقتي کار را شروع کرديم، رشد اقتصادي در سال 91، منفي 8/6 بود و سال گذشته رشد اقتصادي 2 رقمي بود و اين نشان ميدهد که مسير دولت، مسير درستي بوده و راه درستي را انتخاب کردهايم، البته به اين معنا نيست که همه مشکلات مردم حل شده است.
رئيس جمهوري افزود: طرح عظيمي را براي نوسازي ناوگان حملونقل آغاز کرديم. طرحهاي ديگري نيز در اين روزها اعلام خواهد شد که در سال 97 اجرا ميشوند. همه اينها به معناي اميدواري در مسائل اجتماعي و فرهنگي است.
وي به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: براي ايجاد اشتغال، تبصره اصلي، تبصره 18 لايحه بودجه 97 بوده است. اين تبصره متاسفانه تغيير زيادي داشته است، هنوز مجلس مصوبه نهايي را به ما نداده، اما تا اينجا در کميسيون تلفيق تغييراتي کرده است.
روحاني در مورد کاهش وابستگي اقتصاد به نفت و اتکا به توريسم و اقتصاد دانشبنيان عنوان کرد: اين حرف کاملا درست است. قدم به قدم بايد از نفت فاصله بگيريم. مقصود من از نفت، نفت خام است. هم اکنون صادرات گازوييل داريم و کم کم بايد به صادرات بنزين برسيم. يعني بايد اتکاي بودجهاي خود را روز به روز به نفت کمتر کنيم.
رئيس جمهوري تصريح کرد: دولت اتکاي خود به نفت را کمتر کرده است. اتکاي بودجه دولت يازدهم به نفت نسبت به دولت قبل کمتر شده و در دولت دوازدهم اين سياست را ادامه ميدهيم.
وي افزود: در بودجه امسال 32 درصد درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز ميشود، 5/14 درصد نيز براي صنعت نفت برداشته ميشود. چيزي که به ما ميرسد، نصف است، تقريبا 50 درصد. اين حرف کاملا درست و منطقي است و بايد اين تلاش را انجام دهيم، همچنين مسئله اقتصاد دانشبنيان و شرکتهاي دانشبنيان نيز بسيار اهميت دارد.


صرفه جويي در مصرف انرژي  سبب افزايش صادرات و درآمد ارزي ميشود
  رئيس جمهوري با اشاره به اينکه بر اساس آمار اعلام شده، روزانه 5/5 ميليون بشکه نفت و يا معادل آن در کشور مصرف ميشود، افزود: اگر در اين ميزان صرفهجويي شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزي کشور بيشتر خواهد شد.   حسن روحاني در همايش طرحهاي نوسازي ناوگان حمل و نقل جادهاي و درون شهري با بيان اينکه خودروهاي فرسوده بايد به طور کامل از رده خارج شوند، گفت: ما براي نوسازي خودروهاي فرسوده، علاوه بر محيط زيست به صرفهجويي انرژي نيز توجه داريم. رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه جايگاه ترانزيتي ايران، يکي از مزاياي فوقالعاده بهشمار ميرود، افزود: گسترش صنعت در عين حالي که رفاه و پيشرفت را به دنبال دارد، مشکلات و آلودگيهايي نيز به همراه ميآورد که در اين مورد، صنعتگران بيشترين مسئوليت را براي رفع اين مشکلات و حفظ محيط زيست برعهده دارند. وي با بيان اينکه محيط زيست موضوع بسيار با اهميتي به شمار ميرود، تصريح کرد: مردم در شرايط آلودگي با سختيهاي بسياري روبهرو ميشوند و نميتوانند زندگي عادي خود را دنبال کنند و ما نميتوانيم در برابر اين مشکلات بيتفاوت باشيم. روحاني با اشاره به آلودگي هوا در تهران که از طريق تردد کاميونها در شب، اتوبوسها و سرويس ادارهها ايجاد ميشود، عنوان کرد: متاسفانه سرويس حمل و نقل عمومي ما هم دچار مشکلات فراواني است و همه دستگاهها بايد همسو به حل اين مشکلات کمک کنند.
رئيس جمهوري خارج کردن خودروهاي فرسوده و آلودهکننده را نخستين گام براي حفظ محيط زيست عنوان کرد و گفت: ما ميخواهيم تا اصل صرفهجويي در انرژي را در کنار اصل حفاظت از محيط زيست ضميمه کنيم. وي با اشاره به اينکه بر اساس آمار اعلام شده، روزانه 5/5 ميليون بشکه نفت و يا معادل آن در کشور مصرف ميشود، افزود: اگر در اين ميزان صرفهجويي شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزي کشور بيشتر خواهد شد.
روحاني تصريح کرد: در اين مورد وزير نفت بايد به گونهاي برنامهريزي کند که نتيجه آن کاهش مصرف باشد، وزير صنعت، معدن و تجارت بايد براي توليد خودروهاي کممصرف، تلاش کند. وزير راه و شهرسازي بايد در زمينه اصلاح جادهها تلاش کرده و بانک مرکزي نيز کمکهاي لازم را ارائه کند؛ زيرا تلفيق اين اقدامها باعث کاهش آلودگيها، افزايش درآمدها و ايجاد تحول بزرگ در صنعت خواهد شد. رئيس جمهوري عنوان کرد: بايد امکاني فراهم شود تا افرادي که توانايي ندارند براي نوسازي خودروي خود اقدام کنند، خودرويي را به آنها تحويل دهيم که حدود نصف قيمت آن را وزارت نفت بر مبناي صرفهجويي انرژي و درآمدي که از آن حاصل ميشود، تقبل کند.
وي گفت: آنچه امروز به مردم قول ميدهيم، آن است که دولت دوازدهم مصممتر از دولت يازدهم اهتمام دارد که خودروهاي فرسوده را در اسرع وقت از ناوگان حمل و نقل جادهاي برونشهري و درونشهري خارج کند و تلاش ما اين است که بتوانيم در سالهاي پيشرو آن را به انجام برسانيم.
روحاني افزود: بايد با همکاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي، نفت و صنعت، معدن و تجارت، اين کار انجام شود و از فرسودهترين خودروها، آغاز به نوسازي کنيم.  

 

وزير نفت در شبکه يک سيما
بهرهمندي بيش از 90 درصد جمعيت کشور  از نعمت گاز   

وزير نفت، بهرهمندي مستقيم بيش از 90 درصد کل جمعيت کشور از نعمت گاز را کار بزرگي عنوان کرد و گفت: اين کار از محل صرفهجويي فرآوردههاي نفتي مايع و بدون اين که يک ريال از بودجه عمومي دريافت شود، انجام شد.  بيژن زنگنه هفته گذشته در گفتوگو با بخش خبري 21 شبکه يک سيما درباره افزايش برداشت از ميدان مشترک پارس جنوبي اظهار کرد: تکميل فازهاي باقيمانده پارس جنوبي، مهمترين اولويت ما در ميدانهاي مشترک گازي است.  وي با بيان اين که 6 فاز پارس جنوبي هم اکنون در حال اجراست که ميانگين پيشرفت اين فازها بيش از 90 درصد است، تصريح کرد: 5 فاز جديد پارس جنوبي سال آينده به بهرهبرداري ميرسد و ميزان برداشت از اين ميدان مشترک گازي 140 ميليون مترمکعب در روز افزايش مييابد. به گفته وزير نفت، توسعه بخشي از فاز 14 پارس جنوبي به سال 98 موکول ميشود. زنگنه درباره ميدانهاي مشترک غرب کارون که سوال مجري برنامه بود، پاسخ داد: مقدار توليد نفت از ميدانهاي عظيم غرب کارون از 70 هزار بشکه در روز در سال 92 ، هم اکنون به بيش از 300 هزار بشکه رسيده است. وي گفت: مقدار توليد نفت از ميدانهاي غرب کارون تا ميانه سال 97 به 360 هزار بشکه در روز خواهد رسيد.  وزير نفت درباره اين که کارشکني آمريکا براي کند کردن روند امضاي قراردادهاي نفتي چقدر تا کنون موثر بوده است، افزود: تعداد زيادي قرارداد نفتي در دست مذاکره است که اين مذاکرات پيش ميرود، اما با کارشکنيهاي آمريکا و برخي همسايگان روبهرو هستيم. زنگنه ادامه داد: با اين شرايط بايد با دقت کار کنيم و انشاءالله مکر اين کشورها به خودشان برگردد و ما بتوانيم برنامههايي را که براي توسعه ميدانهاي مشترک و به طور کلي براي توسعه صنعت نفت و گاز داريم، بخوبي پيش ببريم. وي تاکيد کرد: ما با همه اراده، دانش، تجربه و بسيج ظرفيتهايمان و کمکي که از ارکان نظام دريافت ميکنيم، توسعه صنعت نفت را پيش ميبريم.

گاز ايران سال آينده به بصره ميرود
وزير نفت در پاسخ به اين پرسش که بزرگترين و جديترين پروژههايي که اميدواريد تا پايان امسال يا سال آينده به بهرهبرداري برسند، کدام پروژهها هستند، اظهار کرد: سال آينده خط لوله صادرات گاز به بصره فعال ميشود. صادرات گاز به بغداد امسال آغاز شد. وي با بيان اين که خط ششم سراسري که بخشي از آن امسال با همت همکارانم به بهرهبرداري رسيد، سال آينده تکميل ميشود، افزود: همچنين چند واحد پتروشيمي با ارزش توليد نزديک به 6/1 ميليارد دلار سال آينده به بهرهبرداري ميرسد.  


ظريف: محدوديتي براي فروش نفت نداريم
وزير امورخارجه با بيان اينکه اکنون نفتمان را براحتي ميفروشيم و پولمان را دريافت ميکنيم، گفت: امروز بالاي 5/2 ميليون بشکه نفت ميفروشيم و اگر بازار کشش داشته باشد، بيش از اين نيز ميتوانيم بفروشيم.  محمدجواد ظريف با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با بيان اينکه ايران در عرصه معاملات بينالمللي در دوران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به پيشرفتهاي بسيار خوبي دست پيدا کرده است، گفت: اکنون نفتمان را به راحتي ميفروشيم و پولمان را دريافت ميکنيم، البته با برخي از کشورها توافقنامههايي داريم که برابر ميزان نفتي که ميفروشيم، کالا بگيريم و اين توافقنامهها يادگار دوران سخت تحريمهاست.  وزير امورخارجه افزود: البته اين موضوع شامل يکي دو کشور از جمله کره جنوبي و چين ميشود و ما از بقيه کشورها از جمله کشورهاي اروپايي و همچنين هند، ژاپن و... پولمان را دريافت ميکنيم. وي با بيان اينکه اکنون در حوزههايي که پيش از اين محدوديت داشتيم، ديگر محدوديتي نداريم، تصريح کرد: امروز بالاي 5/2 ميليون بشکه نفت ميفروشيم و اگر بازار کشش داشته باشد، بيش از اين نيز ميتوانيم بفروشيم. ظريف با بيان اينکه هنگام مذاکرات و رفع تحريمهاي بانکي مقداري از مشکلات قابل پيشبيني بود، گفت: در دوران پيش از برجام به دليل تحريمها ارتباط بانکي نداشتيم، از اين رو برخي از معضلات را نميديديم. وزير امورخارجه ادامه داد: باوجود همه فشارهايي که ترامپ ايجاد کرده، ميزان توافقهايي که براي فاينانس و جذب سرمايه مستقيم داشتهايم، از رشد خوبي نسبت به چند سال گذشته برخوردار بوده است.
 


با امضاي تفاهمنامه ميان وزارت نفت و شهرداري انجام شد؛
کمک وزارت نفت به توسعه ناوگان مترو

مشعل  در روزهايي که کلانشهر تهران را هالهاي سنگين از آلودگي دربرگفته و نفس کشيدن، براي پايتخت نشينها سخت کرده است، وزير نفت ميزبان شهردار تهران بود تا با امضاي تفاهمنامهاي در مسير توسعه حمل و نقل ريلي شهري گام بردارند.  اين تفاهمنامه که ميان شرکت بهينهسازي مصرف سوخت و شهرداري تهران به منظور اجراي طرح توسعه حملونقل ريلي شهري (مترو) با حضور وزيرنفت و شهردار تهران امضا شد، در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع توليد به امضاي علي وکيلي، مديرعامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت و محسن پورسيد آقايي، معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران رسيد. مدت اين تفاهمنامه که در 11 ماده تهيه شده، از تاريخ امضا و ابلاغ آن از سوي «شرکت بهينهسازي مصرف سوخت» به «شهرداري» يک سال است و با توافق دوطرف قابل تمديد خواهد بود.

وزارت نفت چگونه به توسعه ناوگان مترو کمک ميکند؟
با استناد به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394و آييننامه اجرايي آن، طرح «توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم» از سوي وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي اقتصاد، به شرکت بهينهسازي مصرف سوخت تکليف شده است. «طرح توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر» با اهداف بهبود و ارتقاي سفرهاي درونشهري با مترو، دستيابي به اهداف قانون توسعه حملونقل عمومي، مديريت مصرف سوخت، کاهش مصرف سوخت (بنزين، نفت گاز و سيانجي) و کاهش انتشار آلايندههاي زيست محيطي اجرا خواهد شد.  در اين طرح، 2 هزار دستگاه واگن جديد (هزار دستگاه در تهران و هزار دستگاه در کلانشهرها) در سال‎هاي 1396 تا 1400 به ناوگان مترو تهران و کلانشهرها اضافه خواهد شد.  طول مدت اجراي اين طرح در تهران 10 سال (تا پايان سال 1409) و در کلانشهرها 15 سال (تا پايان سال 1414) پس از آغاز بهکار واگنهاي جديد است.   ارزش سوخت صرفهجويي شده حاصل از اين طرح، پس از اندازهگيري و صحهگذاري از سوي شرکت بهينهسازي مصرف سوخت، در بازههاي زماني سه ماهه به سرمايهگذاران عامل صرفهجويي پرداخت خواهد شد. مبناي بازپرداخت به ازاي صرفهجويي ناشي از افزايش سفر در سامانههاي حملونقل ريلي شهري با تحقق هر سفر اضافي برابر 8/9 سنت پرداخت خواهد شد.

روزانه معادل 5/5 ميليون بشکه نفت، سوخت مصرف ميکنيم
بيژن زنگنه در آيين امضاي تفاهمنامه همکاري توسعه حملونقل ريلي شهري (مترو) ميان شرکت بهينهسازي مصرف سوخت و شهرداري تهران، در سخناني به ارائه توضيحات مهمي درباره اين تفاهمنامه پرداخت که گزيده آن در ادامه ميآيد:
- بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 با پيشنهاد وزارت نفت در بودجه سال 93 قرار گرفت که مجلس اين طرح را با عنوان ماده 12 قانون رفع موانع توليد، تکميل کرد که جاي قدرداني دارد. اين تفاهمنامه همسو با اين موضوع امضا شده است.
- اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، خريد صرفهجويي است. اين قانون ميگويد در صورت صرفهجويي، پول حاصل از آن پرداخت شود.
- با اجراي اين طرح، افزون بر تامين رفاه مردم، آلودگي زيست محيطي کاهش مييابد و ترافيک روان ميشود و اقتصاد ملي نيز از آن سود ميبرد.
-شرکت ملي نفت ايران در ازاي صرفهجويي پول پرداخت ميکند. من علاقهمندم تهران و شهرهاي بزرگ بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
-طرح توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر در شوراي اقتصاد تصويب و سقف سالانهاي براي پرداخت آن مشخص شد.
-طبق محاسبات انجام شده، سالانه بيش از 40 ميليارد دلار يارانه سوخت و انرژي پرداخت ميشود که يک تهديد است، پرداخت اين ميزان يارانه در صورت صرفه‎جويي به يک فرصت تبديل خواهد شد.
-کاهش آلودگي و روانسازي ترافيک در تهران و شهرهاي بزرگ، خواست عمومي است.
-کمک به گسترش ناوگان مترو را از سالهاي گذشته پيگيري ميکردم.
-وزارت نفت، پولي از قبل بابت مترو پرداخت نميکند، هرگاه واگن جديد به مترو اضافه شد، به ازاي هر مسافر 8/9 سنت نسبت به خط پايهاي که توافق کرديم، به مترو پرداخت ميشود.
- هر مسافري که از مترو استفاده ميکند، حدود 10 سنت به ازاي هر سفر به اقتصاد کشور کمک ميکند، يعني اگر هر فرد در سال 300 سفر از طريق مترو انجام دهد 30 دلار به اقتصاد ملي برميگردد و از هدررفت اين رقم جلوگيري ميشود.
- مقدار مصرف سوخت در ايران، معادل 5 ميليون و 500 هزار بشکه نفت در روز است. اين ميزان مصرف با توجه به جمعيت و توليد ناخالص داخلي کشور، ايران را به يکي از پرمصرفترين کشورهاي جهان در حوزه انرژي بدل کرده است.