روايتي از يك سال تلاش كاركنان شركت ملي نفت ايران
عزم راسخ نفتيها براي اعتلاي نام    ايران

منيژه احيايي      شركت ملي نفت ايران به عنوان پرچمدار توليد نفت و گاز و ركن اصلي اقتصاد كشورمان، نقش مهمي در معادلات سياسي و اقتصادي بازي ميكند و مبناي ترسيم افقهاي چشم انداز توسعه كشورمان تلقي ميشود.  دستيابي به حداكثر توليد صيانتي نفت و گاز، نويدبخش فردايي تازه در عرصه تعاملات بينالمللي است و فصل نويني را در توسعه فعاليتهاي اقتصادي و سياسي اين مرز و بوم ميگشايد. رعايت همين اولويت در چشم انداز توسعهاي كشورمان، وزارت نفت را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله ششم توسعه، هدفگذاري براي افزايش ظرفيت توليد روزانه به 7/4 ميليون بشکه نفت، 3/1 ميليارد مترمکعب گاز و 1/1 ميليون بشکه مايعات و ميعانات گازي را در افقهاي فراروي خود ترسيم كند و فعاليتهاي توسعهاي خود را در همين چارچوب برنامهريزي كند. از اين رو، وزير نفت در ابتداي آغاز به كار خود در دولت دوازدهم، افزايش ظرفيت توليد با اولويت ميدانهاي مشترک نفت و به موازات آن افزايش ضريب بازيافت از ميدانهاي نفت و گاز را به عنوان 2 برنامه راهبردي اين مجموعه بزرگ صنعتي عنوان كرد و طي آن از برنامهريزي براي تعيين تكليف تمامي ميدانهاي مشترك تا پايان دولت دوازدهم خبر داد.

پارس جنوبي، محور توسعه صنعت نفت
 پارس جنوبي، به عنوان بزرگترين ميدان گازي جهان، سهم عمدهاي از فرايند توسعه ميدانهاي مشترك را به خود اختصاص داده است، به طوري كه پيش بيني ميشود با برنامهريزي انجام شده در شركت ملي نفت ايران، پنج فاز پارس جنوبي در سال آينده به بهرهبرداري برسد كه با توجه به تجربه شركت ملي نفت ايران و عزم راسخ در بهرهبرداري از اين ميدان بزرگ مشترك گازي، نيل به اين هدف دور از انتظار نخواهد بود. فروردين ماه امسال بود كه پنج فاز (معادل 6 فاز استاندارد) پارس جنوبي به همراه طرح توسعه لايه نفتي اين ميدان با حضور رئيس جمهوري به بهرهبرداري رسيد و به اين ترتيب، قطار توسعه پارس جنوبي به ايستگاه پاياني نزديكتر شد.
 با تکميل عمليات اجرايي در بخشهاي خشکي و فراساحل و نيز راهاندازي واحدهاي فرايندي و شيرين سازي، 3 طرح توسعه فازهاي 17-18، 19 و 20-21، از سوي کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي ايراني به بهرهبرداري رسيد. بيژن زنگنه، وزير نفت در مراسم افتتاحيه اين پنج فاز گفته بود كه بهرهبرداري از 11 فاز استاندارد پارس جنوبي طي 3 سال و نيم حيات دولت يازدهم، رشدي نزديك به 5/2 برابر  توليد گاز را در پي داشته است و ظرفيت توليد و پالايش گاز اين ميدان را از 240 به 570 ميليون متر مکعب در روز رسانده است، اين در حالي است كه براساس آخرين آمار، توليد روزانه گاز پارس جنوبي از 470 ميليون متر مکعب در دي ماه سال گذشته با افزايش 83 ميليون متر مکعبي، به 553 ميليون متر مکعب در دي ماه امسال افزايش يافته است. درعين حال، بهرهبرداري از 6 فاز استاندارد پارس جنوبي، علاوه بر اينكه 150 ميليون مترمكعب گاز شيرين را به مجموع توليد گاز كشور اضافه كرد، مزيتهاي ديگري نيز براي كشورمان به همراه داشت؛ با بهرهبرداري از اين فازها براي نخستين بار توليد از پارس جنوبي اندکي از قطر جلو زد كه سند افتخار ديگري براي شركت ملي نفت ايران به شمار ميرود. علي كاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز با اشاره به توليد تجمعي 1060 ميليارد مترمكعبي گاز در ميدان گازي پارس جنوبي گفته بود كه اين ميزان توليد براي کشور معادل 191 ميليارد دلار درآمدزايي به همراه داشته است. روند توسعه بزرگترين ميدان مشترك گازي ايران و جهان با سرعت در حال انجام است و ميرود تا با ثبت ركوردهايي جديد، عقب ماندگي كشورمان در برداشت از خوان نعمت اين ميدان عظيم گازي را جبران كند.


افزايش 9/1 برابري توليد از ميادين مشترك غرب كارون
 اولويت توسعه صنعت نفت در بخش افزايش توليد از ميدانهاي مشترك، علاوه بر پارس جنوبي در حوزه ميادين نفت خيز نيز لحاظ شده است، به طوري كه توليد نفت خام از ميدانهاي مشترک غرب کارون شامل ميدانهاي يادآوران، ياران و آزادگان در دي ماه امسال به 305 هزار بشکه در روز رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم سال گذشته بالغ بر 161 هزار بشکه بوده و با تداوم روند كنوني پيشبيني ميشود ميزان توليد از اين ميدانها در ماههاي آينده بين 50 تا 60 هزار بشکه ديگر افزايش داشته باشد.


كارنامه پربار توليد و صادرات نفت خام
شرکت ملي نفت ايران به منظور پيشبرد اهداف توسعه اي خود، افزايش سطح توليد نفت و گاز را در دستور كار قرار داده و بنابر برنامهريزيهاي انجام شده، مصمم است تا پايان امسال، رشد 8 درصدي در توليد نفت خام، 17 درصدي در توليد گازغني و 29 درصدي در توليد مايعات و ميعانات گازي را تجربه كند.
همچنين انتظار مي رود با هدف تحقق توليد صيانتي، تزريق گاز طبيعي به ميادين نفتي 50 درصد و تزريق آب به بيش از 38 درصد افزايش يابد.
در اين ميان، افزايش توليد از ميدانهاي غرب كارون، ميدان آذر و لايه نفتي پارس جنوبي به عنوان اركان اصلي افزايش توليد نفت در نظر گرفته شده که با تکميل واحدهاي فرآورشي و انتقال در آن، برداشت حداکثري از اين ميدانهاي مشترک ممکن مي شود.
در زمينه صادرات نيز صدور نفت خام در سال جاري در مقايسه با سال گذشته، بالغ بر 60 هزار بشکه افزايش داشته كه از اين رهگذر مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي کشورمان را به بيش از 5/2 ميليون بشکه در روز رسانده است.


شروعي دوباره براي سوآپ نفت خام  
با وجود ايجاد يک وقفه چند ساله، فعاليت معاوضه نفت خام از درياي خزر در سال جاري، وارد فاز اجرايي شد و به اين ترتيب گام بلند ديگري در مسير توسعه صنعت نفت برداشته شد. بر همين اساس مقرر شد تا شرکت سوآپ کننده، کشتي حامل نفت خام حوزه شمالي درياي خزر را در بندر نکا، تحويل شرکت پايانههاي نفتي ايران دهد و در مقابل در خليج فارس، معادل حجمي اين محمولهها را دريافت كند.
با شروع مجدد اين فعاليت، ضمن صرفهجويي در هزينههاي ارسال نفت خام از جنوب کشور به پالايشگاههاي تبريز و تهران، جايگاه راهبردي ايران در همکاري با کشورهاي آسياي مرکزي و حوزه قفقاز از کريدور شمال - جنوب تقويت خواهد شد.


امضاي بيش از 30 تفاهمنامه و قرارداد
سياست وزارت نفت در اصلاح قراردادها و تعريف مدل جديدي از قراردادها، عامل موثري در تسريع روند جذب مشاركت خارجي است و از اين رهگذر، ضمن انتقال فناوري و تجربه روز شركتهاي برتر صنعت نفت جهان، با فراهم شدن سرمايه لازم، زمينه براي پيشبرد اهداف توسعهاي صنعت نفت و به ويژه افزايش توليد از ميادين مشترك فراهم ميشود، همچنين شركت ملي نفت ايران طي يك سال گذشته، موافقتنامهها و تفاهمنامههاي توسعهاي متعددي را با شركتهاي تراز اول صنعت نفت در جهان منعقد کرده و توانسته است توسعه صنعت نفت كشورمان را به مسير اصلي بازگرداند. امضاي بيش از 30 تفاهمنامه و قرارداد، رهاورد اين اقدام راهبردي صنعت نفت است. در اين بين شركتهاي روسي همچون تات نفت، گاز پروم، روسنفت، زاروبژنفت، لوك اويل و شركتهاي ديگري همچون توتال چين، سفره گاز فرانسه، آنسالدو و اني ايتاليا، راشيگ آلمان، ORG نروژ و برلانژ سنگاپور از جمله شركتهاي خوشنام بينالمللي فعال در صنعت نفت هستند كه در سايه انعقاد قراردادهاي دو ياچند جانبه، در انتقال دانش فني به كشورمان نقش آفريني خواهند كرد.
ادامه در صفحه 37