نشست و نمايشگاه تخصصي سرآمدان فناوري و صنعت برگزار شد
نشست و نمايشگاه تخصصي سرآمدان فناوري و صنعت بسيج مهندسين، با حضور صنعتگران بسيجي کشور از جمله صنعت نفت برگزار شد. آيين گشايش نشست و نمايشگاه تخصصي سرآمدان فناوري و صنعت بسيج مهندسين، روز سهشنبه (10 بهمنماه) با حضور سردار غلامحسين غيبپرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين و محمدجواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد. در اين مراسم که محمدعلي فلاح، فرمانده مرکز مقاومت بسيج وزارت نفت نيز حضور داشت، از غرفه اين وزارتخانه و فعاليتهاي بسيجيان صنعت نفت در سالن خليج فارس نمايشگاه بينالمللي تهران رونمايي شد. سردار غلامحسين غيبپرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين در اين نشست تاکيد کرد: بسيج مهندسين چند کار را بايد با کمک وزارتخانهها انجام دهد که اين اقدامها شامل کمک به کارآمدي صنعت، تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص، ارائه مدلهاي نوسازي در صنعت و رصد دائم و مستمر صنعت کشور است.

اميد به افزايش سهم سيانجي در سبد سوخت کشور
مدير عامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران اظهار اميدواري کرد که سهم سيانجي در سبد سوخت کشور از رقم 20 درصد به 30 درصد برسد. سيدمحمدرضا موسوي خواه در آيين معارفه حميدقاسمي دهچشمه ، مدير جديد طرحهاي سيانجي گفت: اميد است با استفاده از تجربههاي گذشته و با توجه به فعاليت و موفقيت مدير جديد در پروژههاي مختلف، شاهد پيشرفت اين صنعت و رشد مصرف روز افزون اين سوخت پاک در کشور باشيم. وي با اشاره به سابقه 12 ساله صنعت سيانجي کشور، اظهار اميدواري کرد که سهم سيانجي در سبد سوخت کشور از رقم 20 درصد به 30 درصد برسد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينکه هماکنون 2400 جايگاه سيانجي در سطح کشور فعال است و روزانه بيش از 20 ميليون متر مکعب سيانجي توزيع ميشود، افزود: جايگزيني اين مقدار سيانجي سبب صرفهجويي همين مقدار مصرف بنزين شده است، اگر روند کنوني مصرف سيانجي را نداشتيم، مصرف بنزين در سطح کشور به 106 ميليون ليتر ميرسيد. موسوي خواه همچنين از زحمات و خدمات ارزشمند علي مهرابي، مدير پيشين طرحهاي سيانجي قدرداني کرد. وي با ابراز خرسندي از انتصاب حميد قاسمي ده چشمه به عنوان مدير جديد طرحهاي سيانجي ضمن آرزوي موفقيت براي وي خواستار همکاري کارشناسان مديريت طرحهاي سيانجي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با وي شد. حميد قاسمي داراي ليسانس مهندسي الکترونيک و فوق ليسانس مديريت پروژه از دانشگاه کالگرب کانادا، صنعتي شريف است و تاکنون مدير طرحهاي مهندسي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجري طرح DMC شرکت نفت و گاز پارس، مجري و جانشين مجري طرحهاي پشتيباني صنعتي شرکت نفت و گاز پارس، مدير اجرايي خط لوله مرکز کشور شرکت ملي صنايع پتروشيمي و ... است.

مديرعامل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت مطرح کرد:
کمک سامانه «ايفکو آزما» به  روزآمدسازي استانداردهاي مصرف سوخت

مديرعامل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت، راه‎اندازي سامانه «ايفکوآزما» را گامي موثر در مسير روزآمدسازي استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت در کشور دانست و گفت: با بهره‎مندي از اين سامانه، ارتباط منسجمي ميان مراکز آزمايشگاهي و شرکتهاي بازرسي فعال در حوزه انرژي برقرار مي‎شود. علي وکيلي صبح روز چهارشنبه (يازدهم بهمن ماه) در همايش «معرفي سامانه ايفکو آزما» گفت: اين سامانه در اﺟراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي نقش بسزايي دارد و به شناسايي ظرفيتهاي موﺟود در بخشهاي آزمايشگاهي و مراکز تحقيقاتي و صنعتي و همچنين به اشتراک گذاشتن دانش فني بين مجموعه‎هاي ذيربط کمک مي‎کند. وي از همکاري سازمان ملي استاندارد و دانشگاه تهران که در طراحي و راه‎اندازي اين سامانه نقش قابل توجهي داشته‎اند، قدرداني و از همه آزمايشگاهها و شرکت‎هاي بازرسي فعال در کشور دعوت کرد که هرچه زودتر در اين سامانه ثبت نام کنند. بر اساس اين گزارش، شرکت بهينهسازي مصرف سوخت به منظور ساماندهي و برقراري ارﺗباط بيشتر و موثرﺗر استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت، مراکز آزمايشگاهي حوزه انرژي و شرکتهاي بازرسي فعال در اين زمينه و نيز اﺟراي مفاد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي با همکاري سازمان ملي استاندارد و ﭘرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران، سامانه يکپارچهاي با نام «ايفکو آزما» را طراحي و راهاندازي کرده است. هدف از راهاندازي اين سامانه، ايجاد انسجام و هماهنگي در روزآمد کردن استانداردها و معيارهاي مصرف، مديريت انطباق يا عدم انطباق با معيارهاي يادشده در صنايع و تجهيزات انرژيبر و اعمال سياستهاي ﺗشويقي و ﺗنبيهي مرﺗبط، هماهنگي در اﺟراي مواد 10، 11 و 12 قانون اصلاح الگوي مصرف، جهتدهي آزمايشگاهها و شرکتهاي بازرسي به منظور ارﺗقاي ﺗوانمنديهاي آنها و در نتيجه تسهيل در اﺟراي استانداردهاي ملي و جهاني در حوزههاي مختلف انرژي است. با راهاندازي اين سامانه، امکان شناسايي ظرفيتهاي موﺟود در بخشهاي آزمايشگاهي، مراکز ﺗحقيقاتي و صنعتي، ارﺗباط بين فعالان حوزه انرژي و به اشتراک گذاشتن دانش فني و همسان سازي رويههاي موجود تسهيل خواهد شد.
 آزمايشگاهها و شرکت‎هاي بازرسي فعال در زمينه انرژي که صلاحيت آنها ازسوي مرکز ملي تأييد صلاحيت تاييد شده باشد، ميتوانند با مراجعه به آدرس اينترنتي اين سامانه به نشاني WWW.IFCOAZMA.IR ضمن ثبتنام، اطلاعات تکميلي ديگر شامل معرفي توانمنديها، تجهيزات و تأييد صلاحيتهاي دريافت شده را نيز به اشتراک بگذارند. به اين منظور از صبح روز يازدهم بهمن ماه، همايشي با هدف معرفي سامانه ايفکو آزما از سوي شرکت بهينهسازي مصرف سوخت و با حضور آزمايشگاهها و شرکتهاي بازرسي فعال در حوزه انرژي در سالن اجتماعات هتل انقلاب پارسيان تهران   برگزار شد.


سامانه ايفکو آزما شرکت بهينه سازي مصرف سوخت راهاندازي شد
  سامانه يکپارچه «ايفکو آزما» به منظور ساماندهي و برقراري ارﺗباط موثر استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت، مراکز آزمايشگاهي حوزه انرژي و شرکتهاي بازرسي فعال در اين زمينه و اﺟراي مفاد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، طراحي و راهاندازي شد. شرکت بهينهسازي مصرف سوخت به منظور ساماندهي و برقراري ارﺗباط بيشتر و موثرﺗر استانداردها و معيارهاي مصرف سوخت، مراکز آزمايشگاهي حوزه انرژي و شرکتهاي بازرسي فعال در اين زمينه و نيز اﺟراي مفاد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي با همکاري سازمان ملي استاندارد و ﭘرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران، سامانه يکپارچهاي با نام «ايفکو آزما» را طراحي و راهاندازي کرده است. هدف از راهاندازي اين سامانه، ايجاد انسجام و هماهنگي در روزآمد کردن استانداردها و معيارهاي مصرف، مديريت انطباق يا عدم انطباق با معيارهاي يادشده در صنايع و تجهيزات انرژيبر و اعمال سياستهاي ﺗشويقي و ﺗنبيهي مرﺗبط، هماهنگي در اﺟراي مواد 10، 11 و 12 قانون اصلاح الگوي مصرف، جهتدهي آزمايشگاهها و شرکتهاي بازرسي به منظور ارﺗقاي ﺗوانمنديهاي آنها و در نتيجه تسهيل در اﺟراي استانداردهاي ملي و جهاني در حوزههاي مختلف انرژي است. با راهاندازي اين سامانه، امکان شناسايي ظرفيتهاي موﺟود در بخشهاي آزمايشگاهي، مراکز ﺗحقيقاتي و صنعتي، ارﺗباط بين فعالان حوزه انرژي و به اشتراک گذاشتن دانش فني و همسانسازي رويههاي موجود تسهيل خواهد شد. با آغاز فعاليت سامانه ايفکو آزما، همه آزمايشگاهها و شرکت‎هاي بازرسي فعال در زمينه انرژي که صلاحيت آنها ازسوي مرکز ملي تأييد صلاحيت تاييد شده باشد، ميتوانند با مراجعه به آدرس اينترنتي اين سامانه به نشاني WWW.IFCOAZMA.IR ضمن ثبت نام در اين سامانه، اطلاعات تکميلي ديگر شامل معرفي توانمنديها، تجهيزات و تأييد صلاحيتهاي دريافت شده را نيز به اشتراک بگذارند. در اين باره همايش يک روزهاي به منظور معرفي سامانه ايفکو آزما ازسوي شرکت بهينهسازي مصرف سوخت در تاريخ 11 بهمن ماه جاري با حضور آزمايشگاهها و شرکتهاي بازرسي فعال در حوزه انرژي در سالن اجتماعات هتل انقلاب پارسيان تهران برگزار شد. در اين همايش، افزون بر تشريح اهداف راهاندازي سامانه ايفکو آزما و تبادل نظر درباره کارکردهاي اين سامانه، توضيحاتي درباره نحوه ثبتنام، ورود اطلاعات، روزآمد کردن آن و نحوه دسترسي به اطلاعات موجود در سامانه ارائه شد.


افزايش 12  هزار شبکه اي  توليد نفت ميدان ابوذر
مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: با نصب موفقيتآميز پايه سکوهاي A 20 و A 21 ميدان ابوذر و آغاز عمليات حفاري، در مجموع توليد اين ميدان 12 هزار بشکه در روز افزايش مييابد. حميد بورد گفت: عمليات نصب اين دو سکو به همراه متعلقات و لولههاي هادي حفاري روز سهشنبه (10 بهمنماه) انجام شد. وي افزود: بارگيري، حمل و نصب اين دو سکو 90 روز طول کشيد که اين زمان با احتساب شرايط بد آب و هوايي که برخي اوقات سبب وقفه در کار ميشد، محاسبه شده است. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران افزود: جکتها که به صورت چهارپايه است در مدت 22 ماه ساخته شد و وزن هر يک 1200 تن است. به گفته بورد، نفت سکوي A 20 به سکوي AC در مجتمع نفتي ابوذر که حدود 6,2 کيلومتر با هم فاصله دارند منتقل ميشود، همچنين نفت سکوي A21 به سکوي AA منتقل ميشود که تا سکوي AC 2.6 کيلومتر فاصله دارد. وي افزود: هماکنون کالاي مورد نياز خطوط لوله دريايي خريداري و به کارخانه ماهشهر حمل شده و براي نصب در دريا آماده پوشش است. در اين حال، عمليات ساخت عرشههاي اصلي نيز در يارد صنايع دريايي اروند واقع در خرمشهر در حال اجراست. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران اظهار کرد: نصب جکتها با مديريت و راهبري شرکتهاي داخلي انجام شد که نشاندهنده بلوغ و توانايي اين شرکتها در صنعت نفت دريايي است.

 

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران مطرح کرد:
ثبت رکورد حجم انتقال گاز با عبور از مرز روزانه 755 ميليون مترمکعب  

مديرعامل شرکت انتقال گاز گفت: حجم انتقال گاز کشور از مرز 755 ميليون مترمکعب در روز گذشت که اين مقدار در طول دوران انتقال گاز کشور بيسابقه بوده است.
سعيد توکلي، درباره حجم انتقال گاز در هفتههاي اخير با توجه به کاهش دما در بيشتر نقاط ايران به خبرنگار شانا گفت: با توجه به آن که مصرف گاز در کشور افزايش قابل توجهي داشته، متناسب با آن نيز حجم انتقال گاز در خطوط لوله انتقال گاز سراسري افزايش يافته و از مرز روزانه 755 ميليون مترمکعب عبور کرده است.
وي افزود: اين حجم از انتقال گاز در طول همه سالهاي انتقال گاز در خطوط لوله سراسري کشور بيسابقه بوده است و يک رکورد تازه به شمار ميآيد.
مديرعامل شرکت انتقال گاز تاکيد کرد: انتقال سريع، صحيح و بهموقع گاز به شهرها و روستاهاي کشور موضوعي بسيار مهم و حياتي است که جز با تلاش شبانهروزي کارکنان و همت متخصصان صنعت گاز محقق نميشود. به گزارش شانا، ظرفيت انتقال گاز کشور در 36 هزار کيلومتر خط انتقال گاز 800 ميليون مترمکعب است که تاکنون 750 ميليون مترمکعب از اين ظرفيت استفاده ميشد، اما با توجه به سرد شدن هوا در روزهاي اخير و افزايش مصرف گاز، حجم انتقال گاز نيز افزايش يافته است.

 

  32 پروژه عامال منفعه نفت در دهه فجر به بهرهبرداري ميرسد
مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز از افتتاح و بهرهبرداري 32 پروژه عامالمنفعه در استانهاي خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد و خراسان شمالي خبرداد. محسن اميريان در گفتوگو با شانا، با اشاره به پروژههايي که در دهه فجر امسال به بهرهبرداري رسمي ميرسند، گفت: 32 پروژه شامل 17 پروژه در خوزستان، هفت پروژه در بوشهر، پنج پروژه در چهارمحال و بختياري و چند پروژه ديگر در ساير استانها آماده بهرهبرداري هستند. وي در تشريح اين پروژهها گفت: از 17 پروژه استان خوزستان پنج پروژه ورزشي، سه پروژه آموزشي، 2 پروژه خدماتي، پنج پروژه کمک به توسعه و سازماندهي شبکه برق و 2 پروژه بهداشتي و درماني است که يک بيمارستان 128 تختخوابي در دشت آزادگان مهمترين اين پروژهها به شمار ميرود. مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز وزارت نفت با اعلام اينکه هفت پروژه استان بوشهر در زمينه اجراي طرح هادي مناطق و پنج پروژه استان چهارمحال و بختياري شامل مدرسه 10 کلاسه «سورشجان» و سالنهاي ورزشي زير نظر آموزش و پرورش است، افزود: همچنين 2 پروژه کهگيلويه و بويراحمد هم شامل سالن ورزشي «سروک» و مجموعه ورزشي محمدآباد است. يک سالن ورزشي هم در خراسان شمالي تحويل جوانان اين استان شده است. اميريان افزود: با توجه به تاخير در پرداخت اعتبارات بعضي از پروژهها در آينده نزديک آماده و تا پايان سال افتتاح ميشوند، زيرا گشايش اعتبار براي اين پروژهها بهتازگي انجام شده است. وي يادآور شد که اين پروژهها با اعتباري بالغ بر 134 ميليارد تومان اجرا و آماده بهرهبرداري شدهاند. مدير نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفتخيز وزارت نفت تاکيد کرد که اعتبارات مسئوليت اجتماعي در مناطق نفتخيز امسال حدود 320 ميليارد تومان بوده و تا پايان سال به 130 تا 230 ميليارد تومان ديگر نياز داريم تا بتوانيم بخش ديگري از تعهدهايمان را تکميل کنيم.

 

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز:
خطوط نهم و يازدهم سراسري، شبکه انتقال گاز کشور را کامل ميکند

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: پس از راهاندازي خط ششم سراسري، عمليات احداث خطوط نهم و يازدهم نيز آغاز ميشود تا شبکه گاز کشور براي انتقال گاز توليدي پالايشگاهها، کامل شود. حسن منتظرتربتي، درباره احداث خطوط نهم و يازدهم سراسري به شانا، گفت: پس از راهاندازي خط ششم سراسري، احداث خطوط نهم و يازدهم را در دستور کار قرار ميدهيم. وي افزود: اکنون 36 هزار کيلومتر خط لوله انتقال گاز در کشور داريم که نياز کنوني را پاسخ ميدهد، اما اين شبکه انتقال را بايد کامل کنيم. در صورتي که صادرات گاز به افغانستان و پاکستان در برنامههاي شرکت ملي گاز قرار بگيرد، لازم است که شبکه انتقال گاز کشور کامل شود، بنابراين خط لوله نهم و يازدهم نيز اهميت بالايي دارد. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز با تاکيد بر اينکه احداث خط نهم سبب ايجاد توازن در انتقال گاز ميشود، ادامه داد: شبکه گاز متناسب با ميزان توليد گاز در کشور تعريف ميشود؛ پس از راهاندازي خط ششم، توليد امروز تا سه سال آينده گاز کشور به خوبي در شبکه منتقل ميشود، اما به مرور زمان با برنامهريزيهايي که در زمينه صادرات گاز به عراق، ترکيه و اروپا انجام شده، لازم است که شبکه غرب کشور دو خط انتقال سراسري داشته باشد، يعني خط نهم در کنار خط ششم قرار گيرد تا ظرفيت توليدي افزايش يافته در عسلويه را به خوبي منتقل کند. تربتي با بيان اينکه طول خطوط لوله انتقال گاز متناسب با ظرفيت توليد در کشور افزايش مييابد، تصريح کرد: شرکت ملي گاز به عنوان بخش دولتي وارد پروژههاي احداث و اجرا نميشود، بلکه احداث خطوط انتقال گاز و تاسيسات برعهده پيمانکاران است. خوشبختانه در بخش خطوط لوله و ايستگاههاي تقويت فشار به طور کامل از توان نيروهاي داخل استفاده ميکنيم، همچنين ساخت تجهيزاتي مانند توربوکمپرسورها نيز برعهده شرکتهاي داخلي است. وي درباره ساخت پالايشگاههاي جديد گاز اظهار کرد: ساخت پالايشگاههاي جديد گاز به افزايش ميزان توليد و همچنين کشف مخازن گازي جديد وابسته است. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ادامه داد: اولويت با توسعه پالايشگاهها در پارس جنوبي است. افزون بر اين، طرح توسعه پالايشگاه ايلام را در حال انجام داريم، اکنون فاز يک اين پالايشگاه فعال است و براي افزايش ظرفيت بايد فاز 2 اين پالايشگاه نيز راهاندازي شود.  وي افزود: شرکت مهندسي و توسعه گاز در منطقه پارس جنوبي به احداث خطوط لوله گاز و احداث واحد ماده بودار کننده گاز ميپردازد.


سوخترساني سيار به 3 هزار خودرو در روزهاي برفي
 در روزهاي گذشته، 35 دستگاه سوخترسان سيار، 30 هزار ليتر سوخت را به 3 هزار خودرو رساندند. زيبا اسماعيلي، سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با اعلام اين خبر گفت: به هر خودرو در راه مانده بيش از 10 ليتر سوخت داده نشده است، بنابراين، اين ميزان سوخت (30 هزار ليتر) ميان حدود سه هزار خودرو توزيع شد. وي به برقراري 1800 تماس مردمي با سامانه پاسخگوي شرکت ملي پخش اشاره کرد و گفت: بيشتر اين تماسها به اطلاعات توزيع نفت سفيد و سوخت سيار اختصاص داشته است. سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينکه ميزان مصرف بنزين در روزهاي ششم، هفتم و هشتم بهمنماه در 14 استان کشور شامل تهران، البرز، کردستان، گيلان، اروميه، تبريز، مياندوآب، اردبيل، قزوين، زنجان، ساري، چالوس، گلستان و قم، 34 ميليون و 500 هزار ليتر بوده است، گفت: مصرف نفتگاز 25 ميليون و 546 هزار ليتر و ميزان مصرف نفت سفيد 3ميليون و 45 هزار ليتر بوده است. رئيس روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينکه تهران با مصرف 14 ميليون و 532 هزار ليتر بيشترين مصرفکننده بنزين ميان استانهاي ياد شده است، اظهار کرد: پس از تهران، گيلان با 3 ميليون و 424 هزار ليتر، ساري با 2 ميليون و 490 هزار ليتر، تبريز با 2 ميليون و 459 هزار ليتر و البرز با 2 ميليون و 453 هزار ليتر بيشترين مصرفکنندگان بنزين بودهاند.


محموله هاي صادراتي پتروشيمي زير پوشش کامل بيمه هستند
رئيس کل بيمه مرکزي گفت: همه محمولههاي صادراتي صنعت پتروشيمي پوشش بيمهاي دارند و براي پوشش بيمهاي آنها مشکلي وجود ندارد. عبدالرضا همتي درباره بيمه کشتيهاي حامل محمولههاي صادراتي پتروشيمي ايران اظهار کرد: بسياري از محمولههاي صادراتي پتروشيمي زير پوشش P&Iها هستند و شرکتهاي بيمه داخلي نيز درصدي از سهم بيمه آنها را به عهده دارند. وي با تاکيد بر همکاري مطلوب شرکتهاي بيمه با مجتمعهاي توليدکننده محصولات پتروشيمي گفت: براي پوشش بيمهاي محمولههاي صادراتي در صنعت پتروشيمي هيچ مشکلي وجود ندارد و روند صادرات شرايط قابل قبولي دارد. رئيس کل بيمه مرکزي يادآور شد: صنعت بيمه کشور براي مقابله با محدوديتهاي ناشي از تحريم، با اتخاذ تدابيري توانست تا حد زيادي پيامدهاي منفي آن را مديريت کند و از اين که اقتصاد کشور بهويژه در بخش تجارت خارجي بدون پوشش بيمهاي بماند و دچار بي ثباتي و اخلال شود، جلوگيري کرد. همتي تصريح کرد: يکي از اين راهکارها ايجاد P&Iها و سازوکار حساب ويژه اتکايي تحريم بوده است. به گفته رئيس کل بيمه مرکزي، تقويت توان مالي صنعت، بيمه کشور براي پوشش ريسکهاي زمان تحريم و تقويت ارتباط بيمهاي با کشورهاي در حال توسعه از ديگر راهکارها براي مقابله با برخي محدوديتهاست.