گزارش «مشعل» ازافتتاحيه طرح نوسازي و بهسازي انبار نفت ري و سکوي جديد بارگيري
ظهوراقتصاد مقاومتي در تاسيسات نفتي ري

مشعل      ملت ايران باپشت سرنهادن سي ونهمين سالگرد پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، با آذينبندي و برپايي جشن و سرور، پاي درچهلمين بهار اين رويداد مهم وتاريخي گزارد.
 صنعت نفت نيزکه خود درشکل گيري وپيروزي اين رخداد، سهم بسزايي داشت، با افتتاح طرحهاي متعدد دراين حوزه، به استقبال اين جشن ملي رفت و درهريک از روزهاي دهه مبارک فجر، طرحي رادرگوشه اي ازاين سرزمين پرگهر، بهرهبرداري يا کلنگ زني کرد.
«پروژه بهينه سازي ونوسازي انبار نفت ري و سکوي جديد بارگيري» از جمله اين طرحهاست .
گزارش پيش رو، آيين افتتاحيه اين طرح مهم در حوزه پخش فرآوردههاي نفتي است که مشروح آن را ميخوانيد.
انبارنفت ري، مجتمعي است مشتمل بر تاسيسات نفتي مانند پالايشگاه، خطوط لوله انتقال نفت و فرآوردههاي نفتي و سکوها و بازوهاي بارگيري سوخت همه تاسيسات در يک جا و براي هدفي واحد فعاليت ميکنند؛«خدمت به مردم درسراسرميهن».
اين انبارنفت با دارا بودن 600 دستگاه نفتکش و 6 خط فعال بارگيري راهآهن، شبانهروز فعال است و فرآوردههاي نفتي را به نقاط مصرف ارسال ميکند.
 بارگيري وارسال روزانه 25 ميليون ليترانواع فرآورده نفتي به مجاري عرضه سوخت و نقاط مصرف، مهمترين فعاليتهاي اين انبارنفت به شمار ميآيد.
 فضاي برگزاري مراسم افتتاحيه، درست نزديکي سکوهاي نوسازي و بازسازي شدهاي قرار دارد که قراراست به مدد سکوهاي قديمي بيايند وسوخت گيري نفتکشهاي جاده پيماي مراجعه کننده به انبارنفت ري را شتاب دهند.
صندليهاي چوبي قهوهاي دو رديف جلو را پرکردهاند وصندليهاي پلاستيکي سفيد نيزپشت سرآنها قرارگرفتهاند.تلاش شده است همه چيزسرجاي خود باشد تا مراسم به نحوي مطلوب برگزار شود.
پس ازتقريبا يک هفته برف وبارندگي وسرماي محسوس درهمه جاي کشور از جمله تهران، هواي چهاردهم بهمن که با سومين روز از دهه فجر مصادف شده؛ آفتابي وفضاي انبار نفت ري لذتبخش است.
 با آمدن سيد محمد رضا موسوي خواه، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و اعضاي هيئت مديره اين شرکت، جلسه افتتاحيه رسميت مييابد.
مسئولان ديگر هم آمدهاند؛ مديرشرکت مليپخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران،   رئيس روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، عوامل اجرايي طرح و همه کساني که به نوعي دربه ثمر رسيدن اين طرح نقش وسهمي داشتهاند.
 حضورنمايندگان رسانههاي ديداري، شنيداري ومکتوب نيز براي بازتاب اين رخداد درحوزه پخش فرآوردههاي نفتي محسوس بود؛ آنهاآمده بودند تا تلاش کساني را ثبت وضبط کنند که بدون وقفه کارکرده اند تا پروژه بهينه سازي ونوسازي انبارنفت ري، درچنين روزهاي خجستهاي در تاريخ انقلاب اسلامي به ثمر بنشيند.
پس از قرائت چند آيه از قرآن کريم، سرود ملي جمهوري اسلامي درفضاي باز انبارطنينانداز ميشود وهمه به احترامش برميخيزند؛ برخي نيز با اين سرود زيبا همنوايي ميکنند. «شهيدان پيچيده در گوش زمان فريادتان.... پاينده ماني و جاودان...» و چه زيباست اين سرود غرور آفرين.
اينک نوبت به سخنرانها رسيده است؛ کارفرما، مجري، ناظر وهرکس که مسئوليتي دارد و نقش وسهمي دراين طرح.  رسم است که اطلاعات طرح ازسوي عوامل اجرايي گفته شود؛ ازاين رو فرزاد لطفي، مديرپروژه بهينه  سازي ونوسازي انبار نفت ري، پشت تريبون قرار گرفت وازجزئيات وروند اجراي اين پروژه سخن گفت.
وي با بيان اين که پروژه بهينهسازي ونوسازي انبار نفت ري با هدف مکانيزه کردن، به روز رساني سيستم بارگيري فراوردههاي نفتي و ارتقا و نوسازي انبار نفت ري انجام شده است، گفت: اين طرح را قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، گروه تخصصي نوح وموسسه مجري دريا ساحل به روش اي پي سي ودرقالب قرارداد 2077 انجام دادهاند.
لطفي درباره ديگرجزئيات اين طرح نيزگفت: پروژه بهينه سازي و نوسازي انبار نفت ري، شامل يک سايبان بارگيري با مساحت 2200 مترمربع، 26 نقطه بارگيري، دو دهانه تخليه براي بارگيري و تخليه فرآوردههاي نفتي است.
هوا، سرماي چند روز قبل را نداشت ومدير پروژه سعي ميکرد همه جزئيات طرح را مو به مو بازگو کند.
لطفي ساخت موتورخانه مرکزي به مساحت 553 مترمربع شامل 17 دستگاه پمپ افقي و هشت دستگاه پمپ عمودي به منظوربارگيري نفتکشها، احداث ساختمان پست برق به مساحت 225 مترمربع، ساخت ساختمان کنترل مرکزي به مساحت 160مترمربع، روشنايي محوطه مخازن (تهيه، ساخت و نصب 105 عدد فونداسيون و تيرچراغ برق) را از ديگر بخشهاي پروژه بهينهسازي و نوسازي انبار نفت ري برشمرد.
به گفته وي، احداث کانال زيرگذر راهآهن شامل چهار ريل، سامانه گرمايش بخار، استيم تريسينگ لولههاي نفت کوره به منظور گرم نگه داشتن آن وايجاد ساختمان تزريق فوم به مساحت 95مترمربع براي تامين آب و فوم اطفاي حريق سايبان بارگيري، ازديگر بخش‎هاي اين پروژه است.
مديرپروژه بهينه سازي و نوسازي انبار نفت ري، گريزي هم به نقش موثرقرارگاه سازندگي خاتمالانبيا دراجراي به موقع اين طرح زد و نقش آن را به عنوان پيمانکاري دقيق دراجراي تعهدات محوله مهم خواند.
با پايان ارائه جزئيات طرح ازسوي مدير پروژه، رضوي، معاون مهندسي و طرحهاي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي، همچنين ناظراين طرح، موسوي، مديرعامل موسسه دريا ساحل نيزدرسخناني کوتاه وتشکر آميز، اجراي اين طرح را حرکتي مهم دراين بخش از صنعت نفت برشمرد.
گرچه مراسم با اندکي تاخيرشروع شد، اما سخنرانيهاي کوتاه سخنرانان که به نظرميآمد مراعات حال حاضران را درفضاي بازانبار نفت ري ميکنند، اين تاخير اندک را جبران کرد ونوبت به کارفرماي اصلي طرح يعني شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران رسيد که سکان راهبري و هدايت آن در دست سيد محمدرضا موسويخواه  است. وي به قول خودش با حسن استفاده ازحضوراصحاب رسانه به معرفي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و رسالتي که اين شرکت به عهده دارد، پرداخت و گفت: سابقه فعاليت شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به بيش از 90 سال برميگردد و کارکنان اين شرکت از آغاز تا کنون همواره تلاش کردهاند، ارسال و توزيع انواع فرآورده هاي نفتي اعم ازبنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره را به بهترين نحو ممکن انجام دهند.
 موسوي خواه با بيان اين که شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، يکي از مظلومترين بخشهاي صنعت نفت است، گريزي هم به تاريخچه و سابقه فعاليت انبار نفت ري زد و گفت: انبار نفت ري يکي از بزرگترين و راهبردي ترين انبارهاي نفت کشور محسوب ميشود واز59 سال پيش تاکنون، بدون هيچ گونه تغييري فعاليت کرده است.  وي خطرپذيري دراجراي طرح بهينهسازي و نوسازي اين انبار نفت را، حرکتي مهم برشمرد و گفت: پروژه اي که با عنوان نوسازي وبهينه سازي دراين انبار نفت اجرا شد، به اين دليل که بي هيچ وقفه اي در فعاليتهاي روزمره به ثمر نشسته، حرکتي بسيارمهم وقابل قدرداني ازدستدرکاران آن است.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميگويد: عمليات اجرايي طرح بهسازي ونوسازي انبارنفت ري درسال 1390، زمان اوج تحريمهاي بينالمللي، مربوط ميشود وبه ثمر نشستن آن، نتيجه خودباوري است.اين خودباوري بود که نگذاشت لحظه اي انتقال فرآوردههاي نفتي ازاين انبار نفت متوقف بماند ودرعين حال طرحي به اين مهمي، پيش برود؛ تا آنجا که امروز شاهد بهرهبرداري آن هستيم. درانبار نفت ري، روزانه 600 تانکر با ظرفيتهاي مختلف بارگيري سوخت دارند؛ به همين دليل گاه صداي ناشي از حرکت آنها درمحوطه وسط حرفها ميآيد وشنيدن را تا حدي مشکل ميکند، اما کوتاه زمان و گذراست.
موسوي خواه براين نکته که فعاليت همزمان دراين انبار نفت يعني تخليه و بارگيري بدون وقفه و اجراي پروژه بهينه سازي و نوسازي آن، خطرپذيري بالايي دارد، تاکيد ميکند و ميگويد: اجراي اين پروژه به دليل وجود فرآوردههاي با قابليت اشتعال بالا بسيار پرخطر بود اما با همه اينها همکاران من درواحدهاي مختلف (فني ومهندسي، اچاساي و... ) اين خطر را پذيرفتند تا طرح نوسازي و بهينه سازي انبار نفت ري انجام شود و اين کار محقق شد.
موسوي خواه در لا به لاي حرفهاي خود نميتواند زحمات همکاران را ناديده بگيرد و هر از گاهي با قدرداني از آنها سعي ميکند گوشه اي از اين تلاشها را با تشکر خود پاسخ گويد.
او ميگويد: همه فعاليتهاي عملياتي شرکت ملي پخش درمحيطهاي باز انجام ميشود وهمکاران من درشرايط سخت جوي وجغرافيايي با تحمل سرماي چندين درجه زير صفر و گرماي طاقت فرسا تلاش ميکنند تا چرخه سوخترساني لحظهاي از حرکت باز نايستد؛ از اين رو برخود لازم ميدانم ازهمه آنها تشکر کنم و بر دستهايشان بوسه بزنم.مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران اشاره اي هم به حضور کارکنان اين شرکت در رخدادهاي اخير( زلزله کرمانشاه، زلزله کرمان، سوخت رساني بلا درنگ در سرماي فراگير اخير) کرد وافزود: کارکنان شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، حسب رسالت و مسئوليتي که به عهده دارد، درهمه رخدادها و حوادث، به عنوان نخستين ارگان و نهاد خدمت رسان درصحنه امداد رساني حاضرشده و سوخترساني به تمام نقاط کشور را بدون لحظه اي توقف انجام داده است. او بازهم تشکر کرد، اما اين را هم گفت که از خدمت رساني به مردم، خوشحاليم و اميدواريم اين خدمت رسانيها مطلوب تر از گذشته انجام شود. قرآن، قيچي و روبان آماده شده بود تا بهرهبرداري رسمي ازطرح بهينه سازي و نوسازي انبار نفت ري وسکوي جديد آن آغاز شود واين اتفاق مبارک محقق شد؛ به دست «زيبا اسماعيلي» رئيس روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش که همسرشهيد است؛ شهيدي از تبار رسانه که جايش دراين آيين خالي بود.


رئيس سازمان ملي استاندارد ايران:
فرآوردههاي پالايشگاه ستاره خليج فارس استاندارد است

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به نمونهگيري از محصول پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: شاخصهاي يورو 4 و 5 اين پالايشگاه با واقعيت موجود منطبق است و توليد مطابق استاندارد انجام ميشود. نيره پيروزبخت، درباره استاندارد دو فرآورده بنزين و گازوييل گفت: تاکنون استانداردهاي لازم براي 50 نمونه از بنزين توزيعي جايگاههاي عرضه سوخت در 17 کلانشهر انجام شده است و تا پايان سال اين نمونهها به 100 مورد خواهد رسيد. وي با بيان اينکه استاندارد گازوييل تاکنون در کشور اجباري نشده است، تصريح کرد: اين مسئله بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است، هرچند سازمان ملي استاندارد ايران آمادگي دارد براي کنترل گازوييل با محيط زيست همکاري داشته باشد.رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه با يادآوري اينکه در ديماه گذشته تعدادي از خودروها با توقف توليد روبهرو شدند، عنوان کرد: دليل اين موضوع افزون بر مباحث استاندارد و کيفيت، بيتوجهي برخي خودروسازان به قوانين و مقررات بود. رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: تا ابتداي ديماه امسال خودروسازان بايد مدارک استاندارد هشتادو پنجگانه را به اين سازمان تحويل ميدادند و همه خودروهايي که قادر به پشت سرگذاشتن اين استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.وي با اشاره به قانون جديد تقويت و توسعه نظام استاندارد افزود: اين قانون به سازمان ملي استاندارد اختيار داده که به سرعت توقف توليد خودروهايي را که موفق به پاس کردن استانداردها نميشوند، اعمال کند. راهنمايي و رانندگي نيز بدون تاييديه سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست، خودروها را شماره گذاري نخواهد کرد.پيروزبخت درباره استاندارد موتورسيکلتها نيز تصريح کرد: دستور توقف توليد موتورسيکلتهاي کاربراتوري از سوي سازمان حفاظت محيط زيست صادر شده است، اما يکي از تمهيدات سازمان استاندارد،  افزايش استانداردهاي موتورسيکلتها از 17 به 25 مورد از آغاز سال 97 است.رئيس سازمان ملي استاندارد عنوان کرد: در صورتي که موتورسيکلتها نتوانند استانداردهاي ياد شده را پاس کنند، از خط توليد خارج خواهند شد، هرچند در اين زمينه ناگزير از توسعه موتورسيکلتهاي انژکتوري بويژه برقي هستيم.وي در ادامه با اشاره به تعطيلي مدارس پايتخت و برخي کلانشهرها در روزهاي آلوده، آن را سادهترين روش براي جلوگيري از تردد خودروها عنوان کرد و گفت: اين در حالي است که بسياري از سرويسهاي مدارس، خود جزو خودروهاي آلاينده هستند.پيروزبخت تاکيد کرد: در اين زمينه ناگزير از آسيبشناسي، جلب مشارکت همه سازمانهاي ذيربط بر اساس قانون هواي پاک و هماهنگيهاي بيشتر هستيم.


ساخت غشاهاي  پليمري در پژو هشگاه صنعت   نفت   
غشاهاي پليمري با هدف تصفيه آبهاي آلوده در پژوهشگاه صنعت نفت ساخته ميشود.  فاطمه رکابدار، مسئول طرح غشا در پژوهشگاه صنعت نفت، فناوري غشا را يکي از روزآمدترين فناوريها در جهان برشمرد و گفت: اين فناوري، يکي از بهترين روشهايي است که براي تصفيه آب و پساب در صنايع مختلف و کارخانجات توليدکننده پسابهاي صنعتي استفاده ميشود، از اينرو پژوهشگاه صنعت نفت در سالهاي اخير، درصدد اثبات يکي از فناوريهاي حوزه غشا در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي برآمده است. وي با تاکيد بر اينکه ساخت غشا را پژوهشکده توسعه فناوريهاي شيميايي، پليمري و پتروشيمي به عهده داشته است، تصريح کرد: براي شناسايي پژوهشهاي مرتبط با اين حوزه و همچنين طرحهاي کارفرمامحور در ديگر صنايع، ابتدا کميتهاي شامل اعضاي هيئت علمي و ديگر محققان مرتبط شکل گرفت. مسئول طرح غشا در پژوهشگاه صنعت نفت افزود: انواع مختلفي از فرايندهاي غشايي وجود دارد که در تصفيه آب کاربرد دارند. از جمله ميتوان به ميکروفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، نانوفيلتراسيون و اسمز معکوس اشاره کرد که پژوهشگاه هماکنون روي غشاهاي ميکروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون در حال فعاليت است. رکابدار با بيان اينکه شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، شريک و همکار ما در اين طرح است، گفت: از آنجا که اين مديريت امکانات ماژولسازي دارد، در اين زمينه با پژوهشگاه همکاري ميکند تا بتوانيم طرح مورد نظر را به صنعت معرفي کنيم و تجاريسازي آن را انجام دهيم. وي به الزامهاي زيست محيطي در حوزه آب اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون آب پاک و الزامهاي سازمان محيط زيست، کارخانهها و شرکتها مجاز به تخليه غلظت مشخصي از آلايندهها به محيط زيست هستند، از اين رو بايد روشهاي نويني به منظور افزايش بهرهوري و کاهش قيمت، جايگزين روشهاي سنتي شود. مسئول طرح غشا در پژوهشگاه صنعت نفت در همين خصوص تصريح کرد: روشهاي جديد غشا در زمينه تصفيه آب، بازده بالاتري دارد و از آنجا که در روشهاي غشايي از مواد شيميايي استفاده نميشود، در تصفيهخانهها ميتواند جايگزين واحدهاي تصفيهکننده شود و پسابها را به آبهاي پاک تبديل کند. وي به استقرار طرح آزمايشي فرايندهاي غشايي MF، UF و RO در پژوهشگاه تاکيد کرد و گفت: پس از پشت سرگذاشتن فرايندهاي مورد نظر، ساخت هر يک از ماژولهاي غشايي در دستور کار قرار گرفت و نخستين ماژول انتخابي، ماژول سامانههاي UF است که غشاي آنها بر پايه غشاهاي پليمري است و هماکنون آمادگي داريم با همکاري شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، غشاهاي مورد نظر را در مقياس صنعتي توليد کنيم. رکابدار با اشاره به اينکه نخستين ماژول کوچک در ابعاد صنعتي ساخته شده است، تصريح کرد: مديريت پژوهش و فناوري به عنوان مرجع بالاتر، اين نمونه را آزمايش و نتايج را تاييد کرده است و اميدواريم اين طرح در سال 97 به صنعت ارائه شود.