پاي صحبت  استعدادهاي جوان مديريتي صنعت نفت
مشعل   گواهينامه صلاحيت حرفه‎اي، به 32 منتخب مديريت پروژه که از سوي مرکز توسعه مديريت صنعت نفت واجد شرايط تشخيص داده شده‎اند ، از سوي بيژن زنگنه، وزير نفت  اعطا شد. نقطه نظرات برخي از آنان  درباره اين شيوه نوين آموزش  مديريتي  که در گفت و گو با «مشعل» بيان کرده اند، در ادامه ميآيد:
طليعه تحول بنيادين در مديريت
  رضا کشاورزي
 سرپرست پروژه خط لوله زيردريايي بهرگان به پايانه SBM  
فرايند توسعه مديران پروژه با برنامه انتخاب و توسعه داوطلبان جوان و مستعد در حرفه‎هاي گوناگون مديريتي همراه بود. با توجه به اينکه ما اولين منتخبان و خروجيهاي اين فرايند هستيم و در طول اجراي برنامه با کاستيها و مشکلاتي روبه رو شديم، اما اين برنامه را اقدامي بي نظير ميدانيم که مي تواند خير و برکات بسياري براي وزارت نفت و کشور عزيزمان به همراه داشته باشد.
البته بايد آن را شروعي مبارک براي مجموعه صنعت نفت تلقي کرد که بدون شک ميتواند طليعه تحولي بنيادين در حوزه مديريت باشد. ناگفته پيداست که موفقيت اين دوره، مستلزم آن است که مديران ارشد شرکتهاي تابعه وزارت نفت به دستور وزير تمکين کنند و فضا را براي ورود همکاران به پروژههاي بزرگ باز کرده تا ما بتوانيم در اين موضوع بهبود مستمر را تجربه کنيم. از اين لحاظ که:
1. فرايندهاي اجرايي برنامه توسعه مديران پروژه در بازههاي زماني  مناسب کارشناسي،  پالايش وبازطراحي شوند.
2. مخزن مديران پروژه صلاحيت دار از افراد جديد تغذيه شود.
3. دستورعملهاي جامعتري در خصوص به کارگيري و توسعه برگزيدگان اين فرايند، تدوين و به شرکتها ابلاغ شود.
4. ايجاد دفتر مديريت پروژه در مرکز توسعه مديريت صنعت نفت، برگزاري گردهمايي منظم افراد مذکور، تسهيم دانش و تجربه، بررسي چالشهاي مشترک همکاران و انتشار نتايج در قالب دستورعملها و گاهنامه در دستور کار قرار گيرد.
 اميدوارم بتوانيم با رويکرد بهبود مستمر، آينده بهتري را براي کشور عزيزمان رقم بزنيم.

 

وزارت نفت الگويي براي پرورش مديران کشور
بلال حيدري
 سرپرست پروژه مهندسي نفت طرح توسعه ميدان  فرزاد
اين دورهها که براي اولين بار در صنعت نفت ايران برگزار و پيگيري ميشود، هم در وزارت نفت و هم در سطح کشوري کمنظير است. هدف اصلي، جوانگرايي در مديريت و آموزش دانش و مهارت مديريتي به افرادي است که مستعد اين هنر هستند. آنچه در اين دورهها ديده ميشد، شايستگي منتخبان و جديت آنها در پيگيري و کسب دانش لازم بود که جاي اميدواري دارد، به شرط آنکه بدنه مديريتي و ارشد نفت با اين طرح همراهي کند و در انتخاب مديران طرحها و پروژهها، اصل شايستگي و توان، مهارت و تخصص را در نظر گيرند.
به نظر ميرسد اين طرح در صورت اجرا، نتايج ملموس و مفيدي به همراه خواهد داشت تا حدي که ميتواند به الگويي براي پرورش و توسعه توان مديريتي سازمانهاي دولتي ديگر تبديل شود. ايده اصلي اين طرح از سوي مهندس زنگنه که شيخالوزرا هستند، ارائه شد. ايشان با سالها تجربه مديريت در سطح عالي وزارت نفت به اين نتيجه رسيدهاند و در سخنراني مراسم اهداي گواهينامهها هم تاکيد کردند. همچنين اين امر از سوي شخص ايشان برنامهريزي و پيگيري ميشود که با توجه به فشردگي کارها و برنامههاي ايشان، اهميت موضوع را به روشني ميتوان دريافت. از اين رو اميد بسياري در به ثمر نشستن اين طرح و موثر بودن در آينده صنعت بزرگ نفت به وجود آمده است.

شايسته سالاري با رفع تبعيض جنسيتي
  رويا مظفري
سرپرست پروژه فرايند از شرکت ملي صادرات گاز ايران
اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه اي مديريت پروژه، طي يک مراسم رسمي با حضور مقام وزير نفت، يک حرکت دلگرم کننده بود که نشان داد عزم  جدي بالاترين مقام وزارت نفت براي تحول با رويکرد تخصص محوري، شايسته سالاري و جوانگرايي، پشتوانه محکمي براي تداوم و موفقيت اين طرح خواهد بود. البته براي نهادينه شدن اين طرح و بهرهمندي از نتايج و ثمرات آن به صورت عملياتي در پروژههاي صنعت نفت، نيازمند پشتيباني همه جانبه در لايههاي مختلف مديريتي و تخصصي هستيم.  اميدوارم که با حسن نظر و همياري يکايک کارکنان صنعت، تخصص محوري و شايستهسالاري در تمامي حوزهها پر رنگ تر و قويتر از گذشته شده و مسير دستيابي به هدفگذاري وزير نفت، براي کاهش ميانگين سني مديران به 40 سال تا سال 1400 هموارتر شود. حضور خانمها در ميان دريافت کنندگان گواهينامه صلاحيت حرفهاي، بيانگر جدي بودن رويکرد ايجاد تحول و شايستهسالاري، بدون توجه به جنسيت آنان است که ميتواند يک گام مثبت براي حضور بانوان در ردههاي مختلف مديريتي باشد. اميدوارم با ياري خداوند متعال و با همدلي و همراهي کارکنان خدوم صنعت نفت و با استفاده از توان، تخصص، تعهد و تلاش دلسوزانه آنها در تمامي سطوح، شاهد رشد و شکوفايي هر چه بيشتر کشور عزيزمان باشيم.


زنان و مردان را کنار هم ببينيم
  ليلا پهلواني
سرپرست پروژه فرايند از شرکت ملي صادرات گاز ايران
اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه اي مديريت پروژه که پس از گذراندن مراحل هفتگانه براي انتخاب افراد انجام شد،بدون شک با درنظرگرفتن همه صلاحيتها و شايستگيها همراه بود که اين دوره بر رفع نقايص و کمبود دانش در زمينههاي لازم براي اجراي پروژهها در ايران تاکيد داشت.
از دست درکاران اين دوره آموزشي در صنعت نفت کمال تشکر را دارم که در فرايندي جديد، اين اقدام را انجام دادند. معتقدم بهترين آموزش در کسب تجربه عملي و کار و همچنين اخذ يک مسئوليت واقعي، زير نظر افراد با تجربه در پروژهها به ثمر خواهد نشست.
 اميدوارم مجريان و مديران دست در کار، ابلاغيهها و شيوهنامهها را در به کارگيري دارندگان اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفهاي در سمتهاي مديريتي، با توجه به گذراندن اين دورههاي آموزشي مورد توجه قرار دهند. اگر چه بايد اشاره داشت که در رشتههاي فني و مديريت پروژهها، تعداد خانمها نسبت به آقايان کمتر است که اين از ميزان اقبال کمتر زنان به رشتههاي فني در دانشگاهها ناشي ميشود.
نکته ديگري که نبايد از آن غافل بود، اين است که رفع تبعيض جنسيتي، مستلزم اصلاح تفکر درباره زنان در خانه، جامعه و کشور است؛ زنان و مردان در فرايند به ثمر نشستن يک پروژه، مکمل يکديگر بوده و خصوصيات هر يک از آنها ميتواند زمينه ساز اجراي يک طرح مناسب و ايده آل باشد. بر اين اساس اگر بخواهيم نگاهي متعادل در انجام پروژهها داشته باشيم، بايد هم از زنان و هم از مردان استفاده کنيم.


اميدوار به حضور مديران جوان
  عرفان رياحي
مديرکل امور فناوري وزارت نفت
انتخاب استعدادهاي جوان و برتر در حرفه‎هاي گوناگون مديريتي صنعت نفت را بايد در سطح کشور و وزارتخانههاي ديگر، اقدامي منحصر به فرد دانست که با ايده وزير نفت محقق شد.
معتقدم دستيابي به نيروهاي کليدي در سطوح مديريتي، از مسيري که اولين دوره آن را در وزارت نفت شاهد بوديم، ميتواند باعث پيشرفت صنعت نفت کشورمان شود. با توجه به نيروهايي که در صنعت نفت وجود دارد، ميتوان اميدوار بود که در سالهاي آينده، شاهد حضور مديران جوان بيشتري در اين صنعت باشيم.

 

اصلاحيه گزارش «غرب کارون چشم به راه سرمايه»
در پي انتشار گزارش «غرب کارون چشم به راه سرمايه» چاپ شده در شماره 863 نشريه مشعل در تاريخ شنبه 30 دي 1396 در صفحات 12 و 13،  برخي آمار آن  به شرح زير اصلاح ميشود.
برداشت روزانه از ميدان مشترک ياران جنوبي در حال حاضر 10 هزار بشكه و ياران شمالي  بيش از 20 هزار بشكه ، ميزان برداشت از ميادين آزادگان جنوبى 110 هزار بشكه و آزادگان شمالى 75 هزار بشكه و برداشت از ميدان نفتى يادآوران110 هزار بشكه در روز است.
همچنين، هدف گذارى توليد در ميادين نفتى غرب كارون تا پايان سال جارى 350 هزار بشكه در روز است.

معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت:
نوآوريهاي    پالايشگاههاشمينژاد   زمينهساز توسعه پايدار گاز است

حبيبالله بيطرف گفت: نوآوريهاي پالايشگاه گاز شهيدهاشمينژاد مانند اجراي طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل اين پالايشگاه، زمينهساز توسعه پايدار گاز در منطقه شمال شرق کشور شده است.معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، در بازديد از پالايشگاه گاز شهيدهاشمينژاد گفت: با توجه به وجود مخازن گازي در منطقه عملياتي خانگيران و تاسيسات ذخيرهسازي شوريجه و همکاري شرکتهاي نفت و گاز مستقر در منطقه، ظرفيت بسيار با ارزشي در منطقه شمال شرق کشور ايجاد شده است.وي افزود: پالايشگاه گاز شهيدهاشمينژاد با توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز در روز و متناسب با نوسانات مصرف، تامين گاز مصارف خانگي و صنعتي را برعهده دارد.بيطرف با اشاره به فعاليت و همکاري پالايشگاه با شرکت نفت و گاز شرق و منطقه 4 انتقال گاز در تامين گاز طبيعي استانهاي شمال و شمالشرق کشور تاکيد کرد: شرکت پالايش گاز شهيدهاشمينژاد به عنوان يکي از سه شرکت اصلي مستقر در منطقه عملياتي خانگيران، با ايجاد نوآوريهايي همچون طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل، سبب توسعه و پايداري گاز طبيعي در شمال شرق کشور شده است.وي درباره فعاليتهاي مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري وزارت نفت تصريح کرد: معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري به منظور ساماندهي، سازماندهي و استقرار نظام پژوهش، فناوري و نوآوري در صنعت نفت و دستيابي به ساختار فناورمحور از طريق پژوهش و فناوري و در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرايي در سطح صنعت، نقش سياستگذاري، تعيين اهداف، راهبردها و تصويب طرحهاي کلان و موضوعي وزارت نفت، محقق کردن اهداف و نيز اجرايي کردن نظام پژوهش و فناوري در سطح شرکتهاي اصلي همراه با نظارت را برعهده دارد.

 سودآوري 90 ميليارد ريالي بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل پالايشگاه هاشمينژاد
در ادامه، سيد مجيد منبتي، مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيدهاشمينژاد درباره اجراي طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل اين پالايشگاه گفت: طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل، يکي از اهداف کلان و راهبردي شرکت پالايش گاز شهيدهاشمينژاد در سالهاي اخير بوده است.وي افزود: هماکنون با پايان عمليات ساخت و نصب تجهيزات واحد جديد شيرينسازي گازهاي ترش ارسالي به مشعل (FGR)، فاز دوم طرح آغاز شد. منبتي تاکيد کرد: راهاندازي اين طرح، ضمن صرفهجويي سالانه 20 ميليون مترمکعب در مصرف سوخت گاز پالايشگاه، سودآوري حدود 20 ميليارد ريالي (بر مبناي گازبهاي داخلي) و 90 ميليارد ريالي (بر مبناي قيمت جهاني گاز) در برخواهد داشت.وي با اشاره به جنبههاي زيست محيطي اجراي طرح جامع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل پالايشگاه هاشمينژاد تاکيد کرد: با اجراي فاز 1 و 2 در مجموع از انتشار 100 هزار تن کربن به محيط جلوگيري و 55 ميليون متر مکعب در مصرف گاز صرفهجويي شده است.مديرعامل شرکت پالايش گاز شهيد هاشمينژاد تاکيد کرد: اين طرح با 4 ميليارد تومان اعتبار اجرا شده و 8 هزار دلار در سال، صرفهجويي اقتصادي به همراه داشته است.