سيستم بهاي تمام شده «ABC» در شرکت  انتقال گاز ایران پیاده سازی شد

ورود به دنیای نوین مالی

مشعل      در وضعيت رقابتي موجود، يكي از عوامل مهمي كه موجب برتري نسبت به ساير رقبا می شود، كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده است و اين مهم بدون كاهش هزینه ها در سازمان و استفاده بهينه از امكانات و منابع، امري غير ممكن است. با افزايش سهم فناوري و ساير اجزاي هزینه ها در توليد كالاها و خدمات، روش هزینه یابی سنتي جوابگوي اين نياز نيست، در حالي كه اطلاعات بهاي تمام شده محصولات، خدمات و مشتريان از مهم ترين اطلاعات مالي بوده كه براي تصميمات مديريت مورد نياز است. برآورده نشدن اطلاعات مورد نياز از طریق سيستم هاي هزینه یابی سنتي، حسابداران مديريت را ناچار به ابداع و به كارگيري روش ها و سيستم هايي کرده كه جوابگوي نيازهاي روز شركت ها باشد و واحدهاي اقتصادي را به سمت استفاده از سيستم هزینه یابی بر مبناي (ABC) متمايل ساخته كه اين روش مزايايي نسبت به روش هزینه یابی سنتي دارد. بر اين اساس، اولين اقدامات اجرايي استقرار ABC درمنطقه 8 عمليات انتقال گاز ایران، به عنوان پايلوت مناطق شركت انتقال گاز ایران، با حضور تيمي از همكاران دانشگاه صنعت نفت شروع شد.  علي اصغر زماني، رئيس امور مالي منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران و مسؤول اجرايي پروژه استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده بر مبناي فعاليت در شركت انتقال گاز ایران می گوید: مديران سطوح مختلف سازماني، نيازمند يك سيستم اطلاعاتي كارآمد حسابداري مديريت هستند كه پشتيبان وظايف مديريتي آنها باشد. تيم مديريت يك سازمان، به دنبال ارزش آفريني براي سازمان است كه اين خواسته با مديريت منابع، فعالیت ها و كاركنان برای نيل به اهداف سازمان محقق می شود. به گفته وی، مديريت هزينه يكي از كارهاي اصلي مديران است. مقصود از مديريت هزينه ( COST Management) عملياتي است كه مديران انجام می دهند تا ضمن جلب رضايت مشتريان به طور پيوسته هزینه ها را كنترل كرده و كاهش دهند. سيستم مديريت هزينه، نوعي سيستم برنامه ريزي و كنترل به منظور اندازه گيري بهاي تمام شده منابع صرف شده براي انجام فعالیت هاي اصلي سازمان، شناسايي و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده، تعيين كارایي و اثر بخشي همه فعالیت هاي اصلي سازمان و شناسايي و اندازه گيري فعالیت هاي جديد برای بهبود عملكرد سازمان در آينده است.

 ABC يكي از روش هاي نوين هزینه یابی است كه بر اساس نيازهاي روز شركت ها و با توجه به تحولات صنعتي جوامع، از جمله رقابت سنگين در بازارهاي جهاني، نوآوري تكنولوژي، پيشرفت سيستم هاي مرتبط با آي تي برای هماهنگي عمليات با شرايط جديد و داشتن توانايي رقابت در بازار، ابداع شد كه نسبت به روش سنتي هزینه یابی بر مبناي حجم (VBC) داراي مزاياي چشمگيري است.