گزارش میدانی «مشعل» از روند تزریق واکسن کرونا

در باشگاه نفت تهرانسر

واکسیناسیون روزانه 1000 نفر

سمیه راهپیما    همزمان با اوج شیوع ویروس کرونا باشگاه نفت تهرانسر رنگ و بوی دیگری گرفته و با ایجاد مرکز تجمیعی واکسیناسیون در این منطقه با همکاری شرکت ملی نفت ایران، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران، پذیرای عموم مردم شده و بر اساس دستورعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و با رعایت گروه های سنی از 26 مرداد امسال فعالیت خود را در روند تسریع واکسیناسیون آغاز کرده است. به دلیل اهمیت این موضوع و برای آگاهی بیشتر از روند واکسیناسیون این مرکز تجمیعی، نشریه «مشعل» گزارش میدانی از این اقدام تهیه کرده که در ادامه می خوانید:

سمیه راهپیما    همزمان با اوج شیوع ویروس کرونا باشگاه نفت تهرانسر رنگ و بوی دیگری گرفته و با ایجاد مرکز تجمیعی واکسیناسیون در این منطقه با همکاری شرکت ملی نفت ایران، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران، پذیرای عموم مردم شده و بر اساس دستورعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و با رعایت گروه های سنی از 26 مرداد امسال فعالیت خود را در روند تسریع واکسیناسیون آغاز کرده است. به دلیل اهمیت این موضوع و برای آگاهی بیشتر از روند واکسیناسیون این مرکز تجمیعی، نشریه «مشعل» گزارش میدانی از این اقدام تهیه کرده که در ادامه می خوانید: