یکی از نکاتی که همواره بر آن تاکید شده، حفظ محیط زیست است. چه اقداماتی در حوزه کاهش تخلیه گاز در زمان تعمیرات انجام می شود؟

با توجه به استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بر اساس الزامات مدیریت دارایی فیزیکی، ریسک های دارای پیامدهای محیط زیستی مورد ارزیابی قرار گرفته که نتیجه آن، کاهش میزان نشر کربن ناشی از تخلیه گاز در زمان تعمیرات است.

در حوزه تامین کالای تعمیرات اساسی تا چه میزان از ظرفیت شرکت های داخلی بهره می برید؟

با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی و داخلی سازی قطعات، یکی از مهم ترین کارهای صورت گرفته در شرکت، ایجاد بستری برای رشد و پیشرفت پیمانکارهای مستعد به منظور انجام تعمیرات اساسی و تولید قطعات است. به طور مثال در سال های قبل، توربین های مختلف برای تعمیرات اساسی، به کشور سازنده ارسال می شد؛ اما طی سال های اخیر و با برنامه ریزی مدون در شرکت انتقال گاز ایران، پیمانکارهای مستعد شناسایی شده و با بسترسازی مناسب در مسیر افزایش توانمندی پیمانکاران، هم اکنون تعداد قابل توجهی پیمانکار دارای توانمندی لازم در انجام تعمیرات اساسی توربین ها حضور دارند. همچنین در این زمینه، فعالیت های متعددی در خصوص داخلی سازی کالاهای مورد استفاده در شرکت، از سوی کمیته خودکفایی انجام شده است.

 در حوزه برون سپاری چه اقداماتی انجام و چه برنامه هایی برای سال 1400 ترسیم شده است؟

یکی از رویکردهای مهم شرکت انتقال گاز ایران در استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی، موضوع برون سپاری تأسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری خطوط لوله و سپردن صفر تا100 کار در این حوزه ها به بخش خصوصی است. در این حوزه با تدوين مدل ارزيابي ريسك و بررسی ابعاد مختلف از جمله ريسك هاي نيروي انساني، عمليات انتقال گاز، تامين كالا، عدم سرريز دانش و تحويل و تحول تاسيسات تقويت فشار و خطوط لوله؛ همه تأسيسات تقويت فشار گاز و خطوط لوله مورد بررسي قرار گرفته و تأسيسات و خطوط لوله اي كه حائز شرايط ريسك كم در شبكه، توجیه پذیری اقتصادی و كمبود نيروي انساني بوده اند، مشمول برون سپاري شده اند. بر اين اساس نقشه راه 10 ساله برون سپاري تدوين شده كه قرار است در سال 1400 بر اساس شرايط زماني و عملياتي جديد با مشاركت مناطق عملياتي بازنگري و به روزآوري شود.

در اين خصوص تأسيسات تقويت فشار گاز صفاشهر 4 در سال 98 برون سپاري شده و نتايج اثربخشي آن مشهود بوده است. همچنین تاسیسات تقویت فشار گاز سمنان و کوهدشت در حال طی فرایند مناقصه هستند و تاسیسات اهواز، بیدبلند، حسینیه و دیلم نیز ظرف چند ماه آینده برون سپاری خواهند شد. برون سپاری مراکز بهره برداری خطوط لوله زاهدان و ایرانشهر نیز در دستور کار آتی قرار دارد.

در این مدل برون سپاری که در تطابق کامل با استانداردهای بین المللی و الزامات مدیریت دارایی های فیزیکی و اسناد بالادستی است، تمامی پرداخت ها و جبران خدمات شرکت برون پذیر با توجه به شاخص های کلیدی عملکرد انجام می شود و مستقل از حجم کار انجام شده، و در واقع خروجی محور است. تجربه شرکت انتقال گاز در این حوزه به عنوان تجربه برتر در سطح کشور مطرح بوده و مورد الگوبرداری شرکت ها و سازمان های مختلف قرار گرفته است.

در حوزه مدیریت انرژی چه اقداماتی انجام شده است؟

شرکت انتقال گاز ایران با تکیه بر مأموریت خود مبتنی بر انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، ارتقای مدیریت انرژی و کربن را به عنوان یکی از موضوعات اصلی در بالاترین سطوح نقشه استراتژیک پایه ریزی کرده و در هدف گذاری های سازمان دنبال می کند. از اوایل سال 99 همسو با ویرایش 2018 استاندارد ISO50001 ویرایش 2020 استاندارد ISO50004 و ویرایش 2021 استاندارد ISO50009، استقرار سیستم مدیریت انرژی به صورت یکپارچه در مجموعه مناطق10 گانه انتقال گاز آغاز شده است. در گام نخست هزینه های پراکنده در سطح مناطق عملیات انتقال گاز متوقف شد و پس از تعیین دامنه کاربرد و خط مشی یکپارچه، نقشه راه کلان سیستم مدیریت انرژی با هدف دستیابی به بهبود عملکرد انرژی (شامل بازدهی، استفاده و مصرف) و در قالب چرخه دمینگ (plan-do-check-act)تدوین شد.

به منظور همسو سازی تمامی مناطق، کارگروه های راهبری در سطح شرکت انتقال گاز (با تعداد 35 نفر عضو) و کارگروه های تخصصی در سطح مناطق عملیاتی (با تعداد 240 نفر عضو) تشکیل شده اند و در سال 1399، تعداد یکهزار نفر- ساعت دوره آموزشی به صورت یکپارچه و با هدف آموزش کارشناسان مربوطه در حوزه انرژی از طریق قطب آموزشی انرژی برگزار شد.

از اقدامات انجام شده می توان به انجام بازنگری های انرژی در سطح کلان انتقال گاز و سطح کلان مناطق، ترسیم نمودارهای جریان انرژی، شناسایی مرزهای بارز، اولویت بندی ممیزی های فنی و پروژه های بهبود، تعیین اهداف کلان در سطح شرکت انتقال گاز ایران و سطح کلان هر منطقه عملیاتی و پایش عملکرد انرژی از طریق تدوین شاخص های کلان و خط مبناهای انرژی در مرزهای بارز اشاره کرد.

ممیزی های فنی در تاسیسات ساوه و دهق در سال 99 آغاز شدند و در سال 1400 نیز برای تاسیسات خنج، نورآباد، دوراهان، تبریز، محمدی و خیرگو برنامه ریزی شد. از خروجی های مورد انتظار این ممیزی ها، تدوین فرصت ها و راهکارهای بهبود انرژی در سطوح بدون هزینه یا کنترل های عملیاتی، کم هزینه و با هزینه بالاست.

از سایر اقدامات در حال اجرا، می توان به تدوین اطلاعات مدون فرایند مدیریت انرژی (شامل شناسایی فضای سازمان، ذینفعان مرتبط با سیستم مدیریت انرژی، ریسک ها و فرصت ها، کنترل عملیات، خرید و ...) و همچنین مکانیزاسیون فرایند مدیریت انرژی با راهبری واحد مخابرات و تلمتری اشاره کرد.

رویکرد شما در حوزه نظام های مدیریتی چگونه است؟

در خصوص نظام های مدیریتی، رویکرد ما یکپارچه سازی است تا ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، سبب ارتقای کارایی و اثربخشی نظام های مدیریتی در سطح شرکت شود. بنابراین با تشکیل کارگروه نظام های مدیریتی متشکل از نمایندگان ستاد و مناطق عملیاتی، برنامه جامع نظام های مدیریتی در قالب منشور پروژه تدوین شد که بخش های مختلف از جمله اقدامات نیازمند اجرا از سوی هر مدیریت، امور و معاونت، منابع مورد نیاز، مدت زمان انجام، برنامه زمان بندی اجرا و ... را در بر می گیرد. اهم اهداف و برنامه های تعریف شده برای ارتقای یکپارچه نظام های مدیریتی را می توان به این شرح عنوان کرد:

جاری سازی نظام مدیریت استراتژی و بازنگری آن: اهداف و برنامه های عملیاتی همراستا با استراتژی های شرکت در ستاد و مناطق عملیاتی تدوین  شده و اجرای آنها در حال پایش است.

اجرای نظام مدیریت ارزیابی عملکرد: این نظام با محوریت شرکت ملی گاز ایران برای اولین بار در سال 99 در سطح شرکت های تابعه از جمله انتقال گاز (رویکرد یکپارچه) انجام شد.

ارتقای نظام مدیریت فرایندها: پس از تدوین و استقرار این نظام طی سال های گذشته، 35 درصد از فرایندها با مشارکت کارگروه های تخصصی فرایندها در سطح شرکت مورد بازنگری قرار گرفت و مطابق برنامه هر ساله 15 درصد از فرایندها نیز بازنگری خواهند شد.

از دیگر فعالیت های در حال اجرا در این حوزه، می توان به تدوین داشبورد مدیریتی، پیشبرد نقشه راه برون سپاری، استقرار نظام مدیریت بهره وری، یکپارچه سازی نگهداشت نظام های مدیریتی و استانداردی و همکاری در مکانیزاسیون فرایندها مطابق اولویت بندی اشاره کرد.

تمامی این اقدامات همسو با اسناد بالادستی و استراتژی های شرکت بوده و ضمن تشکر از زحمات همه واحدها در سطح مناطق عملیاتی و ستاد، امید است با مشارکت بیش از پیش سبب ارتقای یکپارچه نظام های مدیریتی شویم.

در پایان اگر نکته ای باقیمانده، بفرمایید.

امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات همکارانم در مناطق عملیاتی و واحدهای پشتیبانی ستادی، زمستان امسال هم با موفقیت و سربلندی خانواده بزرگ انتقال گاز، سپری و برگ زرین دیگری بر افتخارات این شرکت معظم و سربلند اضافه شود. برای همه همکاران گرامی در جای جای کشور پهناورمان، ایران اسلامی و خانواده هایشان سلامت و سرافرازی آرزو می کنم.