مسير اميد بخش در  دوران تحريم

نقش آفريني سازندگان داخلي در سايه اقتصاد مقاومتي

مشعل   وقتي با تعابير  يا شعارهايي همچون حمايت از ساخت داخل، بومي سازي و ...در صنايع مختلف کشور مواجه مي شويم، بايد بدانيم که  سازندگان داخلي در دهه هاي اخير  گام هايي بسيار مهم در مسير رشد و پيشرفت صنعت نفت برداشته اند.  بدون اغراق بايد گفت که در تمام سال هاي اخير در گرماگرم تشديد تحريم هاي اقتصادي و نفتي عليه ايران، موضوع  دلگرم کننده براي اقتصاد ايران، حضور پررنگ سازندگان داخلي در صنعت نفت بوده که زمينه ساز اقدام هاي مثمرثمري براي صنعت نفت و کشور شده اند و مي توان با توجه به مسير طي شده در اين سال ها و رفع موانع احتمالي، به عنوان بازيگران مهم در پيشبرد فعاليت هاي صنعت نفت به آنها نگريست.

آنچه واضح است، نقش پررنگ سازندگان داخل در صنعت نفت را بايد حاصل تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري هم دانست که در بخشي از آن آمده است:« اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند.»

افزون بر آن، با توجه به نامگذاري سال 1400 به «توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها» از سوي رهبري مي توان بيش از پيش به حضور پررنگ سازندگان داخل در اين صنعت استراتژيک اميدوار بود. به همين بهانه، اين گزارش نگاهي به نقش مهم سازندگان داخلي در پروژه هاي مهم اين صنعت با بررسي تطبيقي سياست هاي وزارت نفت در اين مسير دارد.

 نقش آفريني در طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک

بهترين مثال در زمينه نقش آفريني سازندگان داخلي، طرح ملي انتقال نفت خام گوره-جاسک است که از آن به عنوان طرح نماد ايراني به واسطه گردهم آمدن حداکثري سازندگان و پيمانکاران داخلي ياد مي شود؛ عرصه اي که در آن کيفيت کالاي ايراني به منصه ظهور گذاشته شد و در مسير اين تجربه مهم و ارزنده، ساخت تجهيزات و کالاهايي براي نخستين بار به ثبت رسيد.

بد نيست بدانيد در طرح مهم ملي انتقال نفت خام از گوره به جاسک براي احداث خطوط 42 اينچ انتقال نفت خام از تلمبه خانه گوره به پايانه جاسک به طول تقريبي يکهزار کيلومتر از 6 پيمانکار خصوصي و در بخش تلمبه خانه از 5 شرکت، در احداث پست هاي برق  از 4 شرکت و در مجموع از  سه مشاور بهره گرفته شده و در حال انجام است.

همين گردهم آمدن سازندگان داخلي باعث شده براي نخستين بار در خاورميانه  Fabricated valve (ولو )توليد و استفاده شود.

ساخت و تأمين50 الکتروموتور غول آسا و بزرگ به دست سه شرکت پمپ ساز ايراني نيز رکورد جديدي است که در اجراي طرح ملي و استراتژيک انتقال نفت خام از گوره به جاسک به ثبت مي رسد.

در ايجاد زنجيره توليد لوله NACE، تبديل تختال به ورق و سپس لوله که براي نخستين بار اتفاق افتاده است، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد اکسين خوزستان، لوله سازي اهواز و ايران آروين، لوله سازي ماهشهر و لوله سازي صفا فعاليت مي کنند. در اين طرح حلقه اول از سوي شرکت فولاد مبارکه توليد مي شود و در حلقه دوم ورق مورد نياز از طريق شرکت فولاد اکسين توليد و سپس لوله سازان داخلي اين ورق هاي تختال را به لوله تبديل مي کنند و موارد مشابهي که همگي حاصل تلاش و توانايي ساخت داخل است.