حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی را تایید کردند

 

نمره قبولی انتقال گاز در شاخص های عملکردی

مهدی مهرابی شرکت انتقال گاز ایران در سال 99 برای پنجمین سال پیاپی موفق به اخذ گزارش مقبول صورت های مالی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی، همچنین تایید و تقدیر مجمع عمومی شرکت شد. براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت های مالی سال 99، عملکرد شرکت انتقال گاز ایران در حوزه مالی مطلوب ارزیابی شده است. اجرای بودجه ریزی عملیاتی با توجه به اجرایی شدن ABC، توسعه فرصت های کسب و کار و شناسایی فعالیت های بدون بازده و انتقال حساب تنخواه به بانک ملی در ستاد و مناطق نیز از جمله فعالیت های جدیدی به شمار می آید که در مدیریت مالی شرکت انتقال گاز ایران اجرایی شده است.  در ادامه گفت وگو با سید محمد دیده کنان، رئیس امور مالی شرکت انتقال گاز ایران را می خوانیم.

   در سال های گذشته مباحث مختلفی در حوزه «انضباط مالی» در سطح صنعت گاز مطرح بوده است. آیا شرکت انتقال گاز ایران توانسته در این حوزه موفق باشد و چه اقداماتی برای تحقق این شعار اجرایی شده است؟

لزوم تقویت کنترل های داخلی به منظور دستیابی به انضباط مالی بر کسی پوشیده نیست و بخشنامه تقویت پایش داخلی نیز با همین هدف از سوی وزیر نفت تدوین شده است. در این ارتباط، مدیریت مالی شرکت انتقال گاز ایران موفق به انجام کارهایی چون افتتاح حساب بانکی برای ستاد و مناطق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انسداد همه حساب های بانکی نزد سایر بانک های کشور، استقرار نرم افزار مالی IFS به منظور امکان کنترل دقیق تر، شناسایی کامل ذینفعان و تاکید بر عدم معامله با افراد غیرشفاف، حذف صدور چک از فرایند پرداخت، انجام همه پرداخت ها در وجه ذینفع اصلی و امکان کنترل صاحب حساب قبل از هرگونه پرداخت و اجرای سیستم ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) را انجام داده است.

  مجمع عمومی شرکت انتقال گاز ایران با چه هدفی برگزار می شود و چه موضوعاتی در آن مورد بررسی قرار می گیرد؟

مجمع عمومی عادی شرکت ها به صورت سالانه و با حضور اعضای مجمع، حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت برگزار می شود و طی آن، گزارش عملکرد یکساله هیات مدیره در همه حوزه ها از جمله وضعیت پرسنلی، پایداری شبکه، عملیات اجرایی، وضعیت شبکه خطوط، پروژه های انجام شده، برنامه های در دست اجرا، گاز انتقالی و ... و گزارش بازرس قانونی و در یک جمله شناسنامه عملکرد شرکت در همه حوزه ها، بويژه عملكرد مالی شركت طی سالی که گذشت، مورد بررسی قرار می گیرد.

  برای اخذ گزارش مقبول صورت های مالی سال ٩٩ از حسابرس مستقل و بازرس قانونی چه زیرساخت هایی اجرایی شده و چه اقداماتی برای تحقق این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؟

به کارگیری نرم افزار مالی مناسب، اساسی ترین ابزار برای پاسخگویی بموقع و کنترل حساب هاست و مدیریت مالی کارهایی چون تقویت کنترل های داخلی از طریق تدوین فرایندهای مناسب، کنترل مداوم حساب ها، رفع مغایرت ها و وصول مطالبات، اخذ بموقع تاییدیه ها و انجام بموقع و فراگیر انبارگردانی در ستاد و مناطق از جمله کارهایی به شمار می آید که برای ارائه مناسب وضعیت مالی شرکت انجام شده است.

   در سال جاری (1400) شاهد انجام چه اقدامات اساسی در حوزه مدیریت مالی خواهیم بود؟

پس از اجرای حسابداری، بهای تمام شده سال های 97، 98 و 99 و جمع آوری اطلاعات بسیار ارزشمند فعالیت ها در مناطق مختلف، انعکاس صحیح ABC در صورت های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، در دستور کار مدیریت مالی قرار دارد.

   در حوزه مالی از نرم افزارهای خاص و روزآمد بهره می گیرید؟ و آیا این نرم افزارها در کاهش زمان و دقت تاثیر داشته است؟

همانگونه که قبلا اشاره شد، نرم افزار مالی اساسی ترین ابزار برای انجام فعالیت های مالی با توجه به گستره وسیع فعالیت شرکت است. به همین منظور نرم افزار تهیه شده از سوی شرکت ملی گاز ایران برای قابل استفاده بودن در شرکت انتقال گاز، به گونه ای سفارشی سازی شد که امکان کنترل برخط عملکرد مناطق را برای ستاد فراهم آورد که به منظور دستیابی به این مهم، بهره گیری از بستر مناسب دیتا ضروری است. در اینجا لازم می دانم از تلاش همکاران مدیریت مخابرات و تلمتری برای پایداری شبکه دیتا قدردانی کنم.

   در چه زمینه هایی با مدیریت مالی ستاد شرکت ملی گاز ایران در ارتباط هستید؟ آیا بر فعالیت واحدهای مالی مناطق عملیاتی نیز نظارت دارید؟

مدیریت مالی شرکت انتقال گاز ایران، ارتباطی تنگاتنگ با مدیریت مالی شرکت ملی گاز ایران دارد که از جمله آنها می توان به تخصیص بودجه مناسب، تامین نقدینگی متناسب با گستره فعالیت ها و همچنین کنترل حجم گاز انتقال یافته در شبکه خطوط، نظارت مدیریت مالی از طریق به کارگیری کارکنان امین، آگاه و کارآزموده در امور مالی مناطق از یک طرف و نظارت و هماهنگی مداوم ازطریق پیگیری عملکرد حساب ها از طرف دیگر اشاره کرد.

  در پایان اگر نکته ای باقیمانده، بفرمایید.

در سالی که گذشت، با وجود محدودیت های ناشی از همه گیری در سراسر کشور و عدم امکان کاهش فعالیت ها در حوزه مالی و با توجه به ضرورت پایداری شبکه و نقش اساسی مدیریت مالی در پشتیبانی عملیات، بدون در اختیارداشتن سازمان متناسب، این مدیریت موفق به اجرای سه ساله( 97،98،99 )سیستم بهای تمام شده و دریافت گزارش ها شد و این امر میسر نمی شد مگر با تلاش و همت همه همکاران مالی در ستاد و مناطق عملیات که در اینجا از فرصت استفاده کرده و مراتب قدردانی خود و مدیر عامل را از تلاش این عزیزان اعلام کنم.