برگزاري دومين كنگره توسعه مخازن شکافدار
دومين كنگره ملي «توسعه مخازن شکافدار با رويکرد ازدياد برداشت از مخازن» ارديبهشت ماه سال آينده درمجتمع آموزش فنون اهوازبرگزار ميشود.
دبيراجرايي دومين كنگره ملي توسعه مخازن شکافدار با رويکرد ازدياد برداشت ازمخازن گفت: مجتمع آموزش فنون اهوازدرنظر دارد اين کنگره ملي را با تکيه بر دانش متخصصان، صاحب نظران صنعت نفت، همچنين پژوهشگران دانشگاهي، با حمايت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان بزرگترين شرکت نفت و گاز ايران با پيشينه بالا، با همکاري دانشگاه صنعت نفت اهواز برگزار کند.
اديب کرمي با بيان اين که محورهاي اصلي اين کنگره در پنج بخش تعريف و طراحي شده است، مديريت يکپارچه و راهبردهاي کلان در توسعه ميادين نفت وگاز، زمينشناسي و پتروفيزيک، حفاري چاههاي نفت و گاز، همچنين چالشها و فناوريها، مهندسي بهرهبرداري و بهينهسازي توليد از چاههاي نفت و گاز و مهندسي مخازن را از محورهايي برشمرد که در اين کنگره به آنها پرداخته خواهد شد.
وي شناساندن تازهترين دستاوردها و پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه مهندسي نفت، ارتباط، تبادل نظر و انتقال دانش و تجربيات ميان پژوهشگران و استادان دانشگاه سراسري کشور، معرفي ايدهها ودستاوردهاي برتر به سياستگذاران وصاحب نظران صنعت نفت و تبديل آنها به طرحهاي سازنده را از اهداف دومين کنگره ملي توسعه مخازن شکافدار با رويکرد ازدياد برداشت از مخازن برشمرد.
 به گفته کرمي، فراهم کردن بسترمناسب براي ارتباط علمي و فني ميان دانشگاه و صنعت، همچنين شناساندن نيازهاي اساسي صنعت نفت در بخش پژوهش به محققان وپژوهشگران ومعطوف کردن توجه پژوهشگران به اهميت مطالعات در زمينه مخازن شکافدار و ازدياد برداشت، از ديگراهداف اصلي اين کنگره است.مخازن شکافدار، بخش عمدهاي ازمخازن هيدروکربوري کشور را تشکيل ميدهد. تفاوت مخازن شکافدار و معمولي آنقدر زياد است که رفتار يک مخزن شکاف دار به ندرت با رفتار يک مخزن معمولي تطابق دارد. وجود تخلخل دوگانه شامل محيط متخلخل (تخلخل زياد/تراوايي کم) و شبکه شکافها (تخلخل کم /تراوايي زياد) با ويژگيهاي فيزيکي متفاوت سبب شده است که ساختار اين مخازن بسيار پيچيدهتر از مخازن معمولي باشد و اين مهم، مطالعه و پژوهش بر اين مخازن، همچنين ارائه راهکارهاي ازدياد برداشت از آنها را ضروري ميسازد.


رفع کمبود سيلندر گاز در استان بوشهر
رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه بوشهر، از رفع مشکل توزيع گازمايع (ال پي جي) در استان بوشهر خبر داد.
مهرداد بيوکي درتوضيح اين خبر افزود: با پيگيري مسئولان اين شرکت، خوشبختانه مشکل تأمين سيلندرگازمايع مورد نياز مردم استان برطرف شد و مشکلي از اين نظر وجود ندارد.
وي با بيان اين که بروزمشکل دريکي از مبادي تأمين گاز، متقاضيان دريافت سيلندر گاز مايع در استان بوشهر را با مشکل تأمين و توزيع روبهرو کرده بود، تصريح کرد: خوشبختانه با پيگيريهاي مستمرمسئولان ذيربط، اين نقيصه رفع شده و هم اکنون وضع عادي است.بيوکي تصريح کرد: با تدابير اتخاذ شده، گازمايع مورد نياز مردم استان بوشهر از شرکتهاي توزيع کننده ديگراستانها و استفاده از ذخيره موجود شرکتهاي توزيعکننده دراستان بوشهر تأمين شده است.
بيوکي گفت: هم اکنون روزانه165تن گازمايع دراستان بوشهراز پالايشگاه آبادان تأمين و مصرف ميشود.
وي افزود: از اين ميزان 10 درصد معادل 5/16 تن مصرف بالک مخازن بزرگ موجود در بيمارستانها و رستورانهاست.
بيوکي يادآورشد: گازمايع مورد نيازاستان ازطريق شرکتهاي توزيع کننده شامل ايران گاز، ليان گاز، سالم گاز، بوتان گاز، جنوب گاز و پرسي گاز تأمين و توزيع ميشود.
وي گفت: روزانه حدود 12تا 13هزارکپسول گاز در استان بوشهر مصرف ميشود.


انتقال بيش از 12 ميليون ليتر فرآورده نفتي از انبار نفت شهيد آنجفي
مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه مرکزي گفت: در 9ماه امسال روزانه به طور ميانگين 12 ميليون و672 هزار ليتر انواع فرآورده نفتي ازانبارنفت شهيد آنجفي اراک به مبادي مصرف منتقل شده است.عبداله گيتي منش افزود: انتقال اين مقدار فرآورده نفتي به مبادي مصرف با استفاده از433 نفتکش جاده پيمابا ظرفيتهاي مختلف انجام شده است.به گفته گيتي منش، دربازه زماني ياد شده حدود410 ميليون ليتر بنزين دراستان مرکزي توزيع شده که در قياس با دوره زماني مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است.وي با بيان اين که نفت سفيد توزيعي در9 ماه امسال نيز 6 ميليون و 234 هزارليتر بوده است، تصريح کرد: اين ميزان توزيع نفت سفيد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش نشان ميدهد.اين مقام مسئول درباره توزيع نفت گازنيز گفت: توزيع اين فرآورده نفتي در بازه زماني ياد شده 646 ميليون و 921 هزار ليتر بوده است.به گفته گيتي منش، توزيع نفت گاز9 ماه امسال دراستان مرکزي در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 5درصد رشد داشته است.مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه مرکزي يادآور شد: با وجود رشد توزيع نفت گاز در بازه زماني مزبور، مصرف نفت گاز بخش نيروگاهي مرکزي به دليل استفاده از گاز، درقياس بامدت مشابه سال قبل19 درصد کاهش داشته است.

     


ترميم سد بتني حد فاصل مراکزانتقال نفت قطب آباد -مهرآران
سد بتني حد فاصل مراکز انتقال نفت قطب آباد - مهرآران تعمير و ترميم شد.
رئيس واحد مهندسي ساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران منطقه خليج فارس گفت: با توجه به تخريب تدريجي قسمتهاي پايين دست اين سد و احتمال خرابي کامل آن درآينده نزديک، عمليات ترميم با هدف انتقال ايمن ومستمرنفت خام سيال در مسيرخطوط لوله حدفاصل مراکز انتقال نفت قطب آباد و رازان در دستور کار قرار گرفت.
ايرج فرصياد ، خاکبرداري، تخريب بتنهاي مسلح فرسوده وسنگ چيني دوباره به صورت پلکاني، همچنين ايجاد دستک، آرماتوربندي وبتن ريزي روي آن را از فعاليتهاي انجام شده درفرايند ترميم اين سد بتني برشمرد.
رئيس واحد مهندسي خوردگي فلزات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران منطقه خليج فارس نيزازتعويض بخشي ازپوشش خطوط 10اينچ پايانه شهيد رجايي- پايانه شهيد باهنر دراين حوزه عملياتي خبرداد.به گفته مسعود صفري، دراين عمليات، پوشش اين خط لوله درمسيري به طول 50 متر تعويض شد.
صفري افزود: باتوجه به تخريب پوشش خطوط 10اينچ پايانه شهيد رجايي- پايانه شهيد باهنر درکيلومتر17 (محل تقاطع جاده)، تعويض پو شش خط لوله مزبور درمسيرياد شده در دستور کار قرار گرفت. وي خاکبرداري، کندن پوششهاي تخريب شده، تميزکاري، اسکراپ و پرايمر کاري روي اين خط لوله همراه باپوشش نواري سرد مشکي وسفيد براي ترميم را مجموعه عمليات انجام شده روي اين خط لوله برشمرد.

 

افتتاح چند طرح گازرساني همزمان با دهه فجر
مديرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري ازافتتاح چند طرح گازرساني همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.
سيامک حيدري افزود: پست دوم امداد گازشهرستان شهرکرد، دکل راديويي همراه با تجهيزات مخابراتي مربوط، سيستم مانيتورينگ ايستگاههاي سي ان جي و سي جي اس (12مورد)، همچنين گازرساني به صنايع و محورهاي صنعتي طاهرآباد و فرخشهر از جمله طرحهاي قابل افتتاح در اين دهه مبارک است.وي درباره گازرساني طاهرآباد و فرخشهرگفت: براي گازرساني به مناطق ياد شده، 48 مترخط تغذيه و9600 شبکه توزيع و15 انشعاب اجرا و نصب شده است.به گفته حيدري، بهرهگيري ازيک ايستگاه کاهش فشار گاز براي پوشش دهي 15 واحد صنعتي، از ديگر مشخصههاي طرح گازرساني به مناطق طاهر آباد و فرخشهر است.مديرعامل شرکت گازاستان چهارمحال و بختياري اعتبارهزينه شده براي گازرساني به اين مناطق را هشت ميليارد و 700ميليون ريال اعلام کرد.وي گفت: مجموع اعتبارات طرحهاي گازرساني قابل افتتاح دردهه انقلاب، 17 ميليارد و 400 ميليون ريال است.حيدري در باره فعاليتهاي انجام شده براي پوشش فراگيرگاز دراستان چهار محال وبختياري نيز گفت: هم اکنون 95 درصد جمعيت شهري و روستايي اين استان زير پوشش گازطبيعي قرار دارند.مديرعامل شرکت گازاستان چهار محال و بختياري شبکه گاز اجرا شده در اين استان را تا زمان حاضر پنج هزار و 406 کيلومتر و انشعاب نصب شده را نيز 179 هزار مورد اعلام کرد.


گازرساني به يک شهر و 30 روستا در دهه فجر
مديرعامل شرکت گازاستان قزوين گفت: دهه فجر امسال بهره برداري ازطرحهاي گازرساني به 30 روستا درشهرستانهاي مختلف اين استان آغاز ميشود.
اسماعيل مفرد بوشهري گفت: قزوين، تاکستان، آوج، بوئين زهرا، همچنين آبيک و الموت، شهرستانهايي است که طرحهاي گازرساني روستايي درآنها به بهرهبرداري ميرسد.
وي تصريح کرد: هفت روستا درمنطقه طارم سفلي، پنج روستا درمنطقه الموت غربي، 11روستا در شهرستان آوج، سه روستا در شهرستان بوئين زهرا، همچنين چهار روستا، در شهرستانهاي تاکستان و آبيک دهه فجر امسال به شبکه گاز متصل خواهند شد.به گفته بوشهري، براي گازرساني به اين 30 روستا، 167ميليارد ريال هزينه شده است.وي با بيان اين که با بهرهبرداري از طرحهاي گازرساني به 30 روستاي ياد شده، دو هزار و 462 خانوار زيرپوشش قرارخواهند گرفت، يادآور شد: با تحقق اين مهم در دهه فجر امسال، خانوار روستايي بهرهمند ازگاز استان قزوين به 83 درصد ميرسد.
مديرعامل شرکت گازاستان قزوين گفت: درابتداي فعاليت دولت يازدهم، ازمجموع701روستاي واجدشرايط استان، تنها230 روستا (معادل 32 درصد کل روستاهاي واجد شرايط) زيرپوشش گازقرار داشتند، در حالي که اين رقم هم اکنون به 433 روستا رسيده است.وي همچنين از بهرهمندي «سيردان» به عنوان آخرين شهراستان قزوين از گازطبيعي در دهه فجر امسال خبر داد.بوشهري گفت: براي گازرساني به اين شهر30 ميليارد ريال هزينه شده است.


آمادگي افزايش حجم سوآپ نفت خام درصورت نياز
مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از آمادگي تاسيسات و خطوط لوله اين منطقه براي افزايش حجم نفت خام طرح سوآپ درياي خزر درسال 2018 ميلادي خبر داد.سيد حميد حسيني با بيان اين که راهاندازي دوباره سوآپ نفت خام کشورهاي حاشيه درياي خزر به پالايشگاه نفت تهران، يکي از رويدادهاي مهم منطقه شمال درسال گذشته ميلادي است، افزود: آغازدوباره اين فعاليت، چشم‎انداز خوبي را ازتعاملات نفتي کشور در گستره حوزه نفت‎خيز درياي خزر ترسيم کرده است.وي گفت: سوآپ نفت خام درياي خزرازمردادماه امسال آغاز وتا پايان سال 2017 ميلادي دو ميليون و20هزاربشکه به پالايشگاه تهران منتقل شده است.
حسيني با بيان اين که حجم نفت خام سوآپ شده درسال گذشته ميلادي با توجه به توقف چندساله آن کمتر ازظرفيت خطوط لوله و تاسيسات منطقه شمال بوده است، افزود: سوآپ انتقال نفت با رايزني‎هاي مسئولان صنعت نفت ايران قابل افزايش خواهد بود.مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال گفت: سوآپ نفت خام درياي خزر هم ‎اکنون پس از ذخيرهسازي نفت خام درپايانه نفتي نکا، بابهره‎گيري از272 کيلومترخطوط لوله ومراکزانتقال نفت نکا، ساري، گل ‎پل واوريم باعبورازمناطق جنگلي وسخت ‎گذرکوهستاني استان مازندران با 220 کيلومترطي مسير، درفشارشکن مغانک به منطقه تهران تحويل ميشود.
وي ظرفيت کنوني خط انتقال نفت خام را 350 هزاربشکه در روزاعلام و اظهار کرد: اين ظرفيت درصورت نياز با اعمال برخي تغييرات فني قابل افزايش تا 500 هزاربشکه در روز است.

 


برگزاري نخستين «استارت آپ ويکند» صنعت نفت با موضوع اچ اس اي
نخستين استارت آپ ويکند صنعت نفت با موضوع اچ اس اي در مرکز آموزش فنون اهواز برگزار شد.
رئيس مجتمع آموزش فنون نفت اهواز دراين باره گفت: با برگزاري رخدادهايي همچون استارتاپ ويکند، براي کساني که علاقهمند به مشارکت در حل مشکلات هستند، بايد فضايي فراهم شود تا ايدههاي خود را مطرح و وارد فضاي کسب و کار کنند.سعيدغلامي افزود: استارتاپ ويکند يک کارجديد، مفيد و رويا پردازانه است که موجب ميشود ايدهها به منصه ظهور برسند.وي تصريح کرد: اين که رويدادها اغلب اواخر هفته برگزار ميشود، شايد به اين دليل است که صاحبان ايده در اين روزها از مشغلههاي روزانه خود آزاد هستند وميتوانند دريک محيط آرام و با يک همکاري جمعي و تيمي، ايدههاي خود را مطرح کنند.رضاميراني، مدير کارآفريني واشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خوزستان نيزگفت: برگزاري اين استارت آپ در حوزه اچ اس اي، فعاليتي جديد است واميدوارم ايدههاي خوبي در آن مطرح شود.احمدرضا لاهيجانزاده، مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز گفت: از تمام دستگاهها و مسئولان يا کساني که صاحب فکر و انديشه هستند، درخواست ميکنم برنامههايي مانند اين استارت آپ داشته باشند.وي افزود: بايد از علوم بي پاياني که نزد مردم و در مغز جوانان است، به نحو احسن استفاده شود.استارت آپ ويکند، رويدادي آموزشي -تجربي درسراسر دنياست که سه روز متوالي(اواخر هفته) برگزار ميشود.هدف از اين رويداد آموزشي، ترويج فرهنگ اچ اس اي، آشنايي با سيستمهاي مديريت اچ اس اي، تجهيزات ايمني و آتش نشاني، تجهيزات اندازهگيري و ابزاردقيق ايمني همچنين شيوههاي کنترل آلودگيهاي زيست محيطي است. جلوگيري از بيماريهاي ناشي از کار درصنعت نفت، تجهيزات ايمني برق، به کارگيري سيستمها، اپليکيشنها و نرم افزارهاي نوين در ارزيابي و مدل سازي ريسک صنايع فرآيندي، به کارگيري سيستمهاي نوين درثبت وتجزيه و تحليل حوادث از سرفصلهاي اين دوره آموزشي است. در نخستين استارت آپ ويکند صنعت، شماري ازمديران نفت درحوزههايي اچاساي و مالي، سرمايهگذاران، همچنين علاقهمندان به شرکت در طرحهاي سرمايهگذاري دانش بنيان، کارآفرينان، پژوهشگران، دانشجويان، کارشناسان حوزههاي اقتصادي حضور داشتند.