وزير نفت در برنامه «نگاه يک»:
حتي يک سنت از پول نفت صادراتي و ميعانات گازي جابهجا نميشود

برخورداري 91 درصد جمعيت ايران از نعمت گاز: هماکنون بيش از 91 درصد کل جمعيت ايران به طور مستقيم از گاز طبيعي استفاده ميکنند، 98 درصد جمعيت شهري و 76 درصد جمعيت روستايي از نعمت گاز برخوردارند.همه شهرها به جز چند شهر در استان سيستان و بلوچستان از نعمت گاز بهرهمند هستند.
 افزايش 83 ميليون مترمکعبي توليد ميدان گازي پارس جنوبي: ديماه پارسال توليد گاز در پارس جنوبي 470 ميليون مترمکعب در روز بود که امسال به 553 ميليون مترمکعب در روز رسيد و اين موضوع از افزايش 83 ميليون مترمکعبي توليد گاز از اين ميدان مشترک گازي حکايت دارد.توليد گاز شيرين از اين 6 فاز، 150 ميليون مترمکعب در روز است و براي نخستين بار، توليد ايران مقداري از قطر پيش افتاد.
  افزايش توليد در ميدانهاي مشترک نفتي: ديماه امسال توليد نفت خام از ميدان‎هاي مشترک غرب کارون شامل ميدانهاي يادآوران، ياران و آزادگان به 305 هزار بشکه در روز رسيد، اين در حالي است که سال 95 توليد از اين ميدانها 161 هزار بشکه در روز بود.تا تيرماه 1397، 50 تا 60 هزار بشکه به توليد نفت ميدانهاي غرب کارون اضافه ميشود.توليد نفت ميدان آذر که از پارسال آغاز شده بود، امسال به حدود 30 هزار بشکه رسيد و برداشت از لايه نفتي پارس جنوبي به ميزان بيش از 20 هزار بشکه در روز هم امسال آغاز شد.
 اجراي فاز سوم پتروشيمي پرديس: پنج طرح پتروشيمي از جمله فاز دوم پتروشيمي کاويان، تخت جمشيد عسلويه و مرواريد در سال 96 با حضور رئيس جمهوري افتتاح شدند، بخشي از اين طرحها براي تکميل زنجيره ارزش بود.
 نخستين توليد فاز دوم ستاره تا پايان سال: هم اکنون 12 ميليون ليتر بنزين يورو 4 در پالايشگاه ستاره توليد ميشود که انشاءالله تا پايان امسال نخستين توليد را از فاز دوم اين پالايشگاه خواهيم داشت.
 صادرات روزانه 5/2 ميليون بشکهاي نفت ايران: افزايش برداشت از ميدانهاي مشترک سبب افزايش صادرات شده است، در بخش نفت در ميانگين 10 ماه سال 96، 60 هزار بشکه افزايش صادرات نفت داشتهايم، هماکنون صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران به بيش از 2 ميليون و 500 هزار بشکه در روز رسيده است.هدفگذاري انجام شده در برنامه براي تحقق ظرفيت توليد روزانه 4 ميليون و 500 هزار بشکه نفت خام است.
 پولهاي فروش نفت ايران مسدود نشده است: اکنون هيچ پولي از فروش نفت ايران مسدود نميشود و همه مبالغ محمولههاي صادراتي نفت خام ايران به حسابهاي بانک مرکزي واريز ميشود.در برخي کشورها مانند کره جنوبي و مقدار کمتري چين در انتقال پس از وصول مشکل داريم، زيرا بانکهاي غيرتجاري آنها به دلايلي محدوديتهايي براي بانکهاي تجاري ايجاد ميکنند که عمدتا سياسي است.در واقع ما در برخي نقاط در انتقال پول مشکل داريم که مجبور ميشويم براي انتقال آن، هزينه پرداخت کنيم و اين موضوع ارتباطي به وزارت نفت ندارد، زيرا به نظرم هنوز روابط بانکي ما گرفتار تحريمهاي غيرهستهاي است که به نوعي تحريمهاي اوليه و فشار آمريکاست.
 وزارت نفت و نفتکش سانچي: پيش از هر موضوعي از وقوع اين حادثه بسيار متاسفم و از اين فرصت استفاده ميکنم و براي چندمين بار به خانوادههاي اين عزيزان و ملت ايران تسليت ميگويم. وزارت نفت با شرکت ملي نفتکش جز اينکه صندوق بازنشستگي نفت چند درصدي از سهام اين شرکت را دارد، هيچ ارتباطي ندارد، زيرا اصل سهام اين شرکت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري که هر دو زير نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند، تعلق دارد.
 مناقصههاي قرارداد توسعه فاز 11 برگزار شده است: شرکت توتال قراردادي را رها نکرده است. با اين حال در قرارداد توسعه فاز 11 گفتهايم اگر ظرف يک سال و نيم، مجموع کنسرسيوم 500 ميليون دلار هزينه نکنند، ما مجاز هستيم قرارداد را لغو کنيم و هيچ مبلغي هم به آنها پرداخت نشود. هم اکنون شواهدي وجود ندارد که آنها بخواهند کنار بروند، زيرا همه مناقصههاي فاز نخست جز حفاري طبق زمانبندي انجام شده است و همه برندهها هم مشخص شدهاند.
 جذب فارغالتحصيلان دانشگاه نفت: درباره جذب فارغالتحصيلان، طبق آييننامه اگر وزارت نفت به جذب نيرو نياز داشت، ميتوانست بدون برگزاري آزمون کتبي، طي مراحلي تعدادي را که ميخواهد جذب کند، البته مصاحبه هم هست، تنها آزمون کتبي نيست. از نظر من اين موضوع يک تبعيض نارواست، زماني تنها دانشگاه نفت در ايران بوده است، اما اکنون چند 10 هزار دانشجو در دانشگاههاي مختلف مثل دانشگاه اميرکبير، شريف، تهران و ... فارغالتحصيل شدهاند و همه بايد در آزمون کتبي شرکت کنند و فقط دانشجوهاي دانشگاه نفت اين امتياز را دارند که در آزمون شرکت نکنند.ما حتي به آنها گفتيم که آزمون کتبي نداشته باشند و از همه گروهها و گروه «الف» دعوت کرديم در مصاحبه شرکت کنند. مصاحبههاي زيادي از آنها تمام شده و مراحل پاياني باقي مانده است و تعدادي که قبول شوند و شرايطش را داشته باشند، ما براي دريافت مجوز استخدام آنها اقدام ميکنيم.
  ديوان محاسبات تنها اعلام مغايرت کرده است: وزير نفت در پاسخ به اين که در بودجه سال 95 عنوان شده يک ميليارد و 177 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز نشده که از اين بين يک ميليارد و 49 ميليون دلار از فرآوردههاي پالايشگاهي و 128 ميليون دلار نيز خالص گاز صادراتي بوده است، گفت: در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات آمده است که ميان توليد و عرضه نفت خام 7 ميليون بشکه مغايرت است؛ اين مغايرت بسيار روشن است. نفت خامي که توليد ميشود يا صادر ميشود که تا سنت آخر به حساب بانک مرکزي واريز ميشود و ما هيچ اختلافي در اين مورد با بانک مرکزي و خزانه نداريم، يا اينکه به عنوان خوراک به پالايشگاههاي داخلي تحويل ميشود که با دستگاههاي دقيق و با دقت بالا اندازهگيري ميشود. اين اختلافي که وجود دارد، مربوط به نفت داخل لولههاست. به عنوان مثال در توسعه ميدان آزادگان يا آذر يا يادآوران، يک سري لولهکشي جديد بين چاهها و واحدهاي بهرهبرداري، بين واحدهاي بهرهبرداري و تلمبهخانهها يا بين تلمبهخانهها و مبادي صادراتي انجام ميشود که داخل اين لولهها بايد نفت وارد شود؛ نفتي که يک بار وارد لوله ميشود، توليد ميشود، اما تا آخر عمر لولهها خارج و عرضه نميشود و اين نفت در لولهها جريان دارد. اين موضوعي است که بايد ملاحظه شود. تلمبهخانهها نيز، مخازن ذخيره محدودي دارند، هنگامي که نفت وارد تلمبهخانهها ميشود، گاهي اين مخازن پر ميشود و ذخاير بالا و پايين ميرود. هم اکنون همه اينها به صورت دقيق اندازهگيري ميشود. آنچه مهم است اينکه اساسا دقيقترين اندازهگيريها در محلي که نفت به فروش ميرسد، انجام ميشود؛ چه در فروش داخل چه در صادرات.
 در انتشار اخبار بايد دقت کرد: در انتشار چنين موضوعهايي در افکار عمومي بايد دقت کرد،من تقاضايم از مجلس اين است که کميسيون انرژي و کميسيون برنامه و بودجه و رئيس مجلس در اين موارد ورود کنند. اين موارد همه سازوکارهاي قانوني دارد که در مسير خود بايد پيگيري شود.
 تخلف مالي در مديريت اکتشاف از اختلاس بدتر است: اين کار از اختلاس بدتر است، زيرا در اختلاس، حجمي از پول توسط فردي در محلي غير از محل اصلي خود، هزينه ميشود، اما در اين تخلف، فرد ظاهرالصلاحي از سال 88 تاکنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنين از محل سپردههايي کرده که ديگر شرکتها نزد شرکت ملي نفت ايران داشتهاند.اين شخص که يکي از مسئولان حسابداري مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت بوده است، در طول سالهاي گذشته به بهانه مشکلات مالي، از همکارانش مقدار زيادي پول قرض کرده بود تا به وي شک نکنند، سرانجام مدير حسابداري مديريت اکتشاف متوجه اين تخلف ميشود و از وي توضيح ميخواهد که اين شخص بلافاصله فرار ميکند.
 دستگاه امنيتي، مديران دوتابعيتي را به ما معرفي کند: من چگونه بفهمم کسي دوتابعيتي هست يا خير؟ در دولت قرار شده بدون استعلام، وزارت اطلاعات همه افراد دوتابعيتي را مشخص کند، زيرا اطلاعات دقيق همه افراد را دارد، هر زمان که دستگاه امنيتي به ما بگويد که چه افرادي دوتابعيتي هستند، آنها را برکنار ميکنيم.
 مردم نگران درآمد فروش نفت نباشند: مبالغ فروش نفت به خزانه کشور واريز ميشود. ما ديوان محاسبات کشور را به عنوان يک نهاد ارزشمند که از ارکان سالمسازي نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار ميرود، قبول داريم، من معتقدم زبان فني با زبان عمومي متفاوت است. گفتمان و زبان ما با ديگر دستگاههاي اجرايي کشور همچون ديوان محاسبات، حرفهاي و فني است، در حاليکه اين زبان فني براي مطرح شدن در سطح عمومي بايد ساده و روشن باشد، در غير اين صورت سبب نگراني مردم خواهد شد.
 بهرهبرداري از اسکله صادرات نفت جاسک: مناقصههاي مربوط به ساخت خطوط لوله احداث پايانه نفتي جاسک برگزار و پيمانکاران آن که سه شرکت لولهسازي ايراني هستند، مشخص شدند، همچنين قرارداد اين بخش از پروژه جاسک امضا شد و در انتظار گشايش اعتبارات اسنادي (LC) هستيم.
 اميدي به شريکان زنجاني نيست: زماني اعلام کردند که 2 ميليارد يورو را پس ميدهند، چندي پيش گروهي به دستگاه اطلاعاتي و قوه قضاييه مراجعه کردند و ما سه نهاد با هم نشستهايي داشتيم، با وجود اينکه از نظر ما احتمال تحقق اين موضوع يک درصد هم نبود، اما پذيرفتيم که با اين فرد که يک تاجيکستاني است و به ايران رفتوآمد دارد، صحبتهايي داشته باشيم، اما تا به امروز همچنان پولي دريافت نکردهايم.
 برگزاري آزمون استخدامي در انتظار راي ديوان عدالت اداري: زمان برگزاري آزمون استخدامي وزارت نفت هنوز مشخص نيست، نيت ما برگزاري آزمون و استخدام بيش از 2 هزار نفر بود، اما ديوان عدالت اداري دستور توقف آن را صادر کرد و کار ما نيز بر اساس آن متوقف شد، هنوز نميدانيم که اين کار را آغاز کنيم يا خير؟ و در پي آن يک دستور توقف ديگر بدهند، نميتوانيم با مردم اينگونه رفتار کنيم.
بهبود وضع کارکنان مدت موقت: از ابتداي ارديبهشت ماه 97 تغييراتي را براي بهبود وضع معيشتي کارکنان مدت موقت خواهيم داشت.
  يک سنت نفت صادراتي جابهجا نميشود: آنچه مهم است، عدد صادرات است. امروز يک سنت نفت صادراتي و ميعانات گازي جابهجا نميشود و دستگاههاي حاکميتي بر اينها نظارت ميکنند و من مرتب گزارش آن را به سران سه قوه و دستگاههاي نظارتي و کميسيون‎هاي مجلس ارائه ميکنم و مغايرتي در اينها وجود ندارد.بخشي از اين پول به جاي اين که به صندوق توسعه ملي واريز شود، به خزانه واريز شده و اين موضوع، يک اختلاف ديدگاه است. آنها معتقدند که از نظر قانوني اين پول بايد به حساب صندوق توسعه ملي برود، در حالي که ما معتقديم بايد به حساب خزانه کشوري برود و پول درآمد عمومي شود.پول گاز که واريز نشده، به دليل مسئله ترکيه بوده است. اساسا از نيمه سال، پولي از ترکيه دريافت نشده است و همه پول صرف بازپرداخت بدهي ما به ترکها به موجب رأي داوري، شده است، بنابراين پولي دريافت نشده که ما 20 يا 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملي واريز کنيم.وزير نفت با اشاره به اين که گفته شده شرکت ملي گاز سال 95 بايد 11 هزار و 470 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز ميکرده که نکرده است، گفت: کل درآمد شرکت ملي گاز در آن سال زير 18 هزار ميليارد تومان بوده است؛ از اين رقم، طبق مصوبه دولت در آن سال، 8 هزار ميليارد تومان سهم سازمان هدفمندي، هزار ميليارد تومان عليالحساب ماليات بر ارزش افزوده، 900 ميليارد تومان عليالحساب ماليات عملکرد شرکت، 2 هزار و 450 ميليارد تومان سود سهم دولت، 380 ميليارد تومان عوارض گازرساني آموزش و پرورش و 5 هزار ميليارد تومان نيز، هزينههاي جاري شرکت بوده است که مجموع اين ارقام 17 هزار و 800 ميليارد تومان، کل فروش داخلي شرکت ملي گاز بوده است. حال اين رقم 11 هزار و 400 ميليارد تومان از کجا محاسبه شده است؟من تعجب ميکنم که اين عدد 11 هزار و 400 ميليارد تومان چرا از سوي ديوان محاسبات حتي يک بار نيز با ما مطرح نشده است. اين رقم عنوان شده براي همه جاي سوال دارد که از کجا آمده است.شرکتي که کل درآمدش 17 هزار و 800 ميليارد تومان در سال 95 بوده، چطور ممکن است 11 هزار و 400 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز نکرده باشد؟ اين ميزان کجا رفته؟ اين پول بايد در حسابهاي شرکت ملي گاز باشد، پس کجاست؟

  بحثهاي فني حسابرسي در ميان مردم مشکل ايجاد ميکند: همه پول براساس قانون از حسابهاي شرکت در خزانه عملياتي و واريز شده است. بحثهاي فني و دقيق بين ما و ديوان محاسبات فراوان است. اين موضوعها وقتي در سطح مردم مطرح ميشود، ممکن است مردم آن استنباطي را که من و ديوان محاسبات از ادبيات فني حسابرسي داريم، نکنند و اين جايي است که مشکل ايجاد ميشود.ديوان محاسبات همچنين عنوان کرده که وزارت نفت مجاز بوده 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت بفروشد، وزارت نفت در اين مورد براساس قانون مجاز بوده است؛ تکليف نکرده است که در صورت عدم انجام، خلاف کرده باشد. وزارت نفت امسال نيز اين اجازه را دارد.بنده انتظار داشتم اين مسائل از سوي کميسيون انرژي، کميسيون برنامه و بودجه يا ديوان محاسبات يا رئيس مجلس مطرح و رسيدگي شود. اين موضوعها همه روال قانوني دارد و پيگيري ميشود. ديوان محاسبات هيچگونه صحبتي در اين موارد عنوان شده به غير از اختلاف نظر سهم صندوق که ما به خزانه واريز کردهايم، با بنده نداشته است.