1000 کيلومتر خط لوله احداث شد
از عدالت اجتماعي تا حفظ عزت ملي

مسئوليت مان سنگين تر شد

شرکت ملي گاز ايران با گذر از پنجاه سال نخست فعاليت خود، به يکي از شرکتهاي راهبردي کشور بدل شده و شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان بازوي اجرايي اين شرکت، همواره تلاش کرده است در مسير تحقق برنامههاي تعريف شده گام بردارد. در دولت يازدهم و دوازدهم، با تلاش منابع انساني مجموعه صنعت گاز، هر روز شاهد ثبت رکوردها و افتخارهايي نو در کارنامه شرکت ملي گاز ايران بودهايم و بدل شدن به افتخار دولت، اين افتخارها را تکميل کرد.مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران با اشاره به تبديل شدن شرکت ملي گاز ايران به افتخار دولت، ميگويد: دليل اعلام اين افتخار از طرف دولت ميتواند اين باشد که شعارها و قولهاي انتخاباتي دکتر روحاني در بخش گاز به صورت کامل محقق شده است.

به گفته حسن منتظر تربتي، رئيس جمهوري در دوران انتخابات و پس از انتخاب، قولهايي را به مردم داده بود. دکتر روحاني به صورت مستقيم به مردم زاهدان قول داده بود تا گاز به عنواني يکي از نعمتهاي باارزش که تاثير قابل توجهي در ايجاد رفاه عمومي و توسعه متوازن دارد، به زاهدان برسد.
10 اسفندماه پارسال، قول دکتر روحاني، رئيس جمهوري به مردم با حضور در زاهدان تحقق يافت و وي از آن سفر به عنوان «وفاي به عهد» ياد کرد.

حفظ عزت ملي با افزايش پايداري گاز شمال کشور
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در ادامه با اشاره به ديگر قولهاي رياست جمهوري يادآور ميشود: حفظ اقتدار و عزت ملي از ديگر شعارها و قولهاي رئيس جمهوري بود. ترکمنستان در طول سالهاي گذشته به واسطه نيازي که در شمال کشور به گاز وارداتي وجود داشت، روابط و تعاملي حرفهاي با ايران نداشت و صنعت گاز در اين زمينه با اجراي خط لوله رشت- سنگر و دامغان- نکا سبب حفظ اقتدار و عزت ملي و ايجاد رفاه و آرامش براي اهالي شمال کشور شد.
با تحقق برنامههاي توسعه اي در شمال کشور، از اين پس روابط گازي با ترکمنستان منطقي، حرفهاي و تجاري خواهد بود و از اينگونه روابط استقبال خواهيم کرد.اجراي خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا افزون بر تحقق شعارهاي رياست جمهوري، اين امکان را فراهم ميکند که بتوانيم با بهرهگيري از ظرفيت آن، شاهد افزايش واردات، سوآپ و ترانزيت گاز از ترکمنستان باشيم.
در طول سالهاي گذشته دولت، به هموطنان شمال کشور قول داده  بود که مشکلات قطع گاز را برطرف کند و اين اتفاق در دوره رياست جمهوري دکتر روحاني به دست شرکت ملي گاز ايران انجام شد و پايداري انتقال گاز شمال کشور تحقق يافت. همان گونه که شاهديد در روزهاي گذشته با وجود سرماي گسترده در کشور و نبود گاز وارداتي از ترکمنستان، نگراني از بابت تامين گاز براي هموطنان شمال کشور وجود ندارد.
توسعه صنعت گاز در نقاط محروم و تحقق عدالت اجتماعي
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در ادامه با تاکيد بر اينکه تحقق سياستهاي عدالت اجتماعي و محروميتزدايي در روستاها از جمله برنامههاي دولت بوده است، ميگويد: در حوزه گازرساني تلاش کردهايم که شهرهاي باقيمانده و روستاهاي بالاي 20 خانوار را به شبکه گاز متصل کنيم که اين برنامهها به صورت ويژه اجرا شده است.
گازرساني به روستاها به دليل توسعه عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهاجرت و حتي مهاجرت معکوس به روستاها، سبب توسعههاي صنعتي و رونق اقتصادي مردم ميشود که با قولهاي دکتر روحاني نيز منطبق بوده است.

محيط زيست را حفظ کرديم
صنعت گاز افزون بر اجراي پروژههاي توسعهاي و ايجاد رفاه عمومي از طريق گازرساني، شرايطي فراهم کرده است تا با جايگزيني گاز با فرآوردههاي نفتي، باعث حفظ محيط زيست و کاهش آلودگي هوا شده است که به صورت مستقيم در زندگي مردم نقش دارد.حفظ محيط زيست و کاهش آلودگيهاي محيطي طي دوره نخست و دوم رئيس جمهوري دکتر روحاني در اولويت قرار داشته که اقدامهاي شرکت ملي گاز ايران در تحقق اين برنامه بسيار کمک کرده است.در زمان آغاز به کار اين دولت، سالانه حدود 25 ميليارد ليتر فرآورده نفتي به بخش نيروگاهي اختصاص مييافت و اين در حالي است که امروزه، اين ميزان به دليل افزايش ظرفيت برداشت و فرآورش گاز، اجراي پروژههاي توسعهاي شامل خط لوله ششم سراسري و ايستگاههاي تقويت فشار خط هشتم سراسري کاهش بيسابقهاي داشته و گاز جايگزين اين سوختها شده است. گازرساني به نيروگاهها و صنايع، افزون بر ايجاد شرايط براي صادرات فرآوردههاي نفتي و ارزآوري قابل توجه براي کشور، سبب کاهش آلودگي هوا و حفظ محيط زيست شده است.
مسئوليتمان سنگينتر شد
تربتي با بيان اينکه زماني که از کسي تعريف ميشود، مسئوليت او سنگينتر ميشود، تاکيد ميکند: با تعريف رئيس جمهوري از شرکت ملي گاز ايران، بار مسئوليتمان سنگينتر شده است.در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران، نسبت به تعريف رئيس جمهوري، حساس شدهايم و تلاش ميکنيم لايق اين تعريف باشيم و بتوانيم اين جايگاه را حفظ کنيم. از طرفي در زمينه تعهدهاي پروژهاي توانستهايم طرحهايي را که در دورههاي قبل تعريف شده بود، به سرانجام برسانيم و سرعت خوبي در اجراي پروژههاي جديد پيدا کنيم.در دوره گذشته، سالانه 200 تا 250 کيلومتر خط لوله اجرا ميشد که پارسال به رکورد 600 کيلومتر دست يافتيم و امسال اين ميزان به يکهزار کيلومتر رسيد. براين اساس اجراي پروژهها در اين شرکت مقيد به زمان است و خوشبختانه توانستهايم براساس برنامه زمان بندي، اين طرحهاي توسعهاي را اجرايي کنيم.

سربار دولت نبوديم
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در ادامه با اشاره به ديگر نکاتي که در تبديل شدن گاز به افتخار دولت تاثير داشته است، ميگويد: در مسير اجراي پروژههاي صنعت گاز، با بهرهگيري از رويکردهاي نوين مالي و سرمايهگذاري بخش خصوص فشار مالي به دولت وارد نشد و شرکت ملي گاز ايران در اين مسير گامهاي بلندي برداشته و در استفاده از منابع بند « ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 92 پيش قدم بوده است. با ايجاد زيرساختهاي صادراتي، ارسال گاز به بغداد براساس برنامه انجام شد و به زودي و پس از اعلام آمادگي کشور عراق، ارسال گاز به بصره نيز آغاز ميشود. با تحقق اين برنامهها، صادرات گاز که از برنامههاي ششم توسعه و سياستهاي کلان و راهبردي کشور به شمار ميآيد، باعث ارزآوري براي کشور شده است و سهم حضور ايران در تجارت جهاني گاز نيز افزايش مييابد.در مجموع، همه فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران در مسير تحقق قولهاي رياست جمهوري بوده و توانسته است در اين مسير موفق عمل کند.

 


رضايت مندي مردم از گاز،  مايه افتخار ماست
 خدمترسان ملي

توسعه گازرساني به روستاها تداوم دارد
مشعل  سعيد محمد بگي  گاز که اينک به يکي از بزرگترين سرمايههاي توسعه زيرساختهاي صنايع تبديل شده است، حرکت پر شتابي را براي رونق بخشي به اقتصاد در پيش گرفته و هر روز شاهد افزايش تاثيرگذاري اين سوخت در گستره کشورمان خواهيم بود.در طول سالهاي گذشته، پروژههاي گستردهاي در جهت گازرساني به شهرها و روستاها در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته که در اين مسير، گاز به عنوان سوختي ارزشمند و پاک، جايگزين فرآوردههاي نفتي شده و با خود رفاه و آرامش به ارمغان آورده است.در ادامه گفتوگوي  «مشعل» با سعيد مومني، مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران از نظرتان مي گذرد.

شرکت ملي گاز ايران از سوي رئيس جمهوري «افتخار دولت» توصيف شده، به نظر شما اين افتخار چگونه محقق شده است؟
شرکت ملي گاز ايران، فعاليتهاي گسترده اي در نقاط دورافتاده کشور به عنوان پروژههاي استاني و ملي در حوزه گازرساني انجام داده است و اين برنامهها همچنان بدون وقفه ادامه دارد.
در زماني که تحريم و مسائل ناشي از آن به لحاظ اقتصادي مشکلاتي را براي دولت ايجاد کرده است، شاهد آن هستيم که در دولت يازدهم و در ادامه آن، دولت دوازدهم، پروژههاي گازرساني حتي با شتاب بيشتر انجام ميشود و توسعه گازرساني ادامه دارد؛ به طوري که هر روز شاهد افتتاح يکي از طرحهاي گازرساني در سطح شهرها، روستاها، صنايع، پالايشگاه، خطوط انتقال، ايستگاه تقويت فشار هستيم.تصور ميکنم اين عملکرد و ايجاد رضايتمندي در مشترکاني که مصرف کننده گاز هستند، موجب شده رئيس جمهوري نيز با اظهار رضايت از شرکت ملي گاز ايران، اين شرکت را افتخار ملي و دولت قلمداد کند، در آيين پنجاهمين سالگرد تاسيس شرکت ملي گاز ايران که رئيس جمهوري و سه تن از وزيران حضور داشتند نيز، رئيس جمهوري بر اين موضوع که اين شرکت به نحو مطلوب خدماترساني ميکند، تاکيد کرد.در مجموع، توسعههاي کمي و کيفي گازرساني در کشور سبب شده است رئيس جمهوري شرکت ملي گاز را «افتخار دولت» توصيف کند.

براي ادامه اين مسير چه برنامههايي در دستور کار داريد؟
با توجه به اينکه فعاليتهاي گازرساني در بيشتر شهرها و روستاهاي کشور رو به پايان است، هدفگذاري ما در 50 سال دوم فعاليت شرکت ملي گاز ايران، بايد به ارتقاي خدمات کيفي در بخشهاي مختلف معطوف شود و براي دستيابي به اين هدف بايد از فناوريهاي نوين در بخشهاي مختلف پالايش، انتقال و توزيع استفاده کرد.از زماني که گاز از چاه استخراج و به منظور پالايش وارد پالايشگاه ميشود و به وسيله خطوط انتقال گاز در قطرهاي گوناگون با پيمودن هزاران کيلومتر به در منازل مردم در شهرها و روستاها برسد، فعاليتهاي متعددي انجام ميشود و نتيجه همه اين تلاشها به مصرف کننده نهايي يعني مردم ختم ميشود که از اين خدمات بهرهمند ميشوند.بنابراين هرچه بتوانيم رضايت مندي در مردم را افزايش دهيم، قطعا توانستهايم گاهي هرچند کوچک در جهت ماموريت اصلي خود برداريم که خدمت رساني به مردم است.
مردم انتظار دارند اين خدمات رساني منطبق با فناوريهاي روز، با سرعت و کيفيتي بالا انجام شود، تا بتواند نيازهاي آنها را به موقع پاسخ دهد. همه اين موارد ميتواند به رضايتمندي عمومي ختم شود.به طور يقين اين رضايت مندي عمومي، انگيزهاي قوي براي خدماترساني بيشتر مسئولان و کارکنان شرکت ملي گاز ايران به مردم خواهد شد.
فناوري روز به روز در حال رشد و توسعه است، از اين رو تلاش ميشود از فعاليتهاي سنتي که پيش از اين وجود داشت، فاصله بگيريم و به سوي اهدافي راهبردي که مديريت گازرساني براي ارتقاي شرکتهاي گاز استاني تعريف کرده است، گام برداريم.
براي مثال زماني که مشکلي در حد قطع گاز در رگلاتور به وجود ميآيد، انتظار اوليه از سوي مردم اين است که به محض تماس با بخش مربوطه، با برخوردي مناسب، در کمترين زمان ممکن به رفع آن اقدام شود؛ از اين رو براي خدماترساني مناسب، نفرات بايد از مهارت کافي برخوردار و آموزشهاي لازم را نيز ديده باشند؛ ضمن اينکه بتوانند ارتباطي شايسته با مردم برقرار کنند.

هم اکنون چند شهر و روستا از نعمت گاز برخوردارند؟
هم اکنون 97 درصد جمعيت شهري و 76 درصد جمعيت روستايي (با احتساب بهرهبرداري از پروژههاي دهه فجر) تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند.در مجموع يکهزار و 253 شهر در کشور وجود دارد که تاکنون به يکهزار و 196 شهر گازرساني شده است. 45 هزار روستاي واجد شرايط گاز نيز در کشور وجود دارد که تاکنون 25 هزار روستا از خدمات گازرساني بهرهمند شدهاند و گازرساني به پنج هزار و 200 روستا نيز در دست اجراست.براساس قانون، هزينه نصب هر انشعاب تا سقف 6 ميليون تومان در نظر گرفته شده و روستاهايي که به هر دليل هزينه آن بيش از اين ميزان شود، به روشهاي ديگري گازرساني خواهيم کرد.

لطفا گزارشي از حجم گازرساني به بخشهاي مختلف مصرف ارائه کنيد.
هم اکنون 97 نيروگاه بزرگ و کوچک به شبکه گاز متصل است که بخش عمدهاي از مصرف گاز به اين بخش اختصاص دارد.
در بخش نيروگاهي از ابتداي امسال تاکنون حدود 58 ميليارد مترمکعب گاز مصرف شده است و اين رقم تا پايان سال به حدود 62 ميليارد مترمکعب ميرسد.
در بخش صنايع عمده نيز به طور ميانگين از ابتداي امسال تاکنون روزانه 100 تا 105 ميليون متر مکعب مصرف شده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال، 3/6 افزايش داشته است. در 10 ماه امسال در مجموع 178 ميليارد مترمکعب گاز مصرف شده در حالي که اين ميزان پارسال 166 ميليارد مترمکعب بوده است.

در پايان اگر نکتهاي باقيمانده است، بيان بفرماييد.
ما سعي کردهايم در شاخصهايي که براي خدماترساني به مردم در قالب هفت هدف کلان تعريف کردهايم، مطابق با استاندارد حرکت و عمل کنيم و ارزيابيهايي که سالانه از سوي ارزيابان بينالمللي انجام شده، بيانگر اين است که پيشرفت در زمينه خدماترساني و ايجاد رضايت مندي مردم خوب بوده است.
سال گذشته در حوزه تعالي سازماني، يکي از شرکتهاي گاز استاني موفق به کسب تنديس شد. دريافت لوح و تنديس از سازمان حفاظت محيط زيست، قوه قضاييه؛ همچنين گواهينامههاي « ايزو» نشان ميدهد که بسياري از اهدافي که در مديريت گازرساني تعريف و تدوين کردهايم، محقق شده، اما کافي نيست و بايد اين فعاليتها را گسترش دهيم.از حوزه سيستمهاي اندازهگيري و مانيتورينگ، به عنوان يک مشتري انتظار داريم که دقيق باشد تا حقي از مشتري و دولت ضايع نشود.