مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در گفتوگو با  « مشعل»:

کار کرديم   و کار ايجاد کرديم
مشعل  مديرعامل شرکت ملي گاز ايران معتقد است رئيس جمهوري به عنوان منتخب مردم و جايگاهي که دارد، به همه مسائل کشور اشراف دارد و تبديل شدن گاز به افتخار دولت به دليل دريافت گزارشهاي مثبت عملکرد اين شرکت در حوزههاي مختلف است.حميدرضا عراقي در گفت و گو با «مشعل»، با تقسيم بندي دلايل تبديل شرکت ملي گاز ايران به يکي از افتخارات دولت ميگويد: شرکت ملي گاز ايران در اين مسير تنها نبوده است.به گفته وي، شرکت ملي گاز ايران در سال 92 با سه مشکل کمبود منابع مالي، کمبود منابع گازي و به دليل نبود فضاي قابل اعتماد درون سازمان با نيروي انساني نگران روبهرو بود.معاون وزير نفت تاکيد ميکند: با وجود همه مشکلات، در بحرانيترين شرايط با همت همه همکاران صنعت گاز و همراهي مردم توانستيم از زمستان سال 92 گذر کنيم.وي با اشاره به چالشهاي سال 92 شرکت ملي گاز ايران ميگويد: فازهاي پارس جنوبي براي تامين گاز مورد نياز مشترکان در فصل سرما توسعه نيافته بود و توليد و مصرف با يکديگر توازن نداشت.به دليل نبود منابع مالي، خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز که اجراي هرکدام براي شبکه انتقال گاز کشور حياتي به شمار ميرفت نيز، اجرا نشده بود. از طرفي، شرکتهاي گاز استاني به دليل دريافت وام با سود بالا بدهکار بودند.از سوي ديگر، به دليل ايجاد سيستم حفاظتي، کنترلي؛ همچنين برخي انتصابها، با نيروي انساني نگران در درون سازمان روبه رو بوديم. به گفته عراقي، پس از انتصاب به عنوان مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، اين سه محور در دستور کار قرار گرفت.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران مي گويد: در بخش نخست، کمبود منابع گاز با اولويتبندي و دستور ويژه وزير نفت از سوي شرکت ملي نفت ايران برطرف شد و به مرور و بر اساس اولويتهاي تعريف شده، شاهد بهرهبرداري از 11 فاز پارس جنوبي بوديم که اين مسير در دولت دوازدهم نيز تداوم دارد. در صورتي که کمبود منابع گاز برطرف نميشد، امکان توسعه شبکه گاز وجود نداشت و به مدار آمدن فازهاي پارس جنوبي از سوي شرکت ملي نفت ايران در تحقق برنامههاي توسعهاي به ما کمک کرد.در بخش دوم، با پيگيري وزير نفت و اختصاص منابع مالي مطمئن توانستيم خطوط انتقال و تاسيسات تقويت فشار گاز شامل خط دهم سراسري، قطعه دوم خط ششم سراسري، ايستگاههاي خط هشتم سراسري، تعدادي از ايستگاههاي يدک تاسيسات تقويت فشار گاز، و... را اجرا کنيم.در بخش سوم نيز با پياده سازي «ارشديت و مرشديت» ميان نيروي انساني، اعتماد و رضايت مندي ايجاد کرديم. اين سه بخش که از برنامههاي اساسي براي برون رفت از شرايط سال 92 در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته بود، خوشبختانه محقق شد.از نظر سازماني، سه برنامه مهم تامين منابع گازي، تامين منابع مالي و تامين منابع انساني مطمئن انجام و سبب ايجاد انسجام دروني در وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران شد.معاون وزير نفت در امور گاز تاکيد ميکند: همکاري دولت، مجلس شوراي اسلامي، شرکت ملي نفت ايران و وزير نفت و تلاش همکارانم در شرکت ملي گاز ايران سبب ايجاد اعتماد جامعه شد و تبلور اعتماد جامعه در اعتماد رئيس جمهوري است. زماني که رئيس جمهوري نکتهاي را ميگويد، مشخص است که به همه چيز اشراف دارد.

مردم به صنعت گاز اعتماد کردند
به گفته عراقي، به مردم اطمينان داديم که گاز آنها قطع نميشود که اين موضوع باعث ايجاد اعتماد جامعه شد.اطمينان بخشي در زمينه تامين پايدار گاز مشترکان، سبب ايجاد آرامش در ميان مردم شد و ديگر اضطراب، استرس و نگراني از قطع گاز نداشتند.زمستان سال گذشته با وجود قطع صادرات گاز ترکمنستان به ايران، گاز مردم قطع نشد و توانستيم اين موضوع را مديريت کنيم؛ ضمن اينکه با اجراي پروژههايي همچون خط لوله رشت- سنگر و خط لوله انتقال گاز دامغان- نکا، هم اکنون دغدغه اي در اين زمينه نداريم.
اختصاص 6  هزار ميليارد تومان به پروژه هاي گاز رساني
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به نمادهاي بيروني تبديل اين شرکت به افتخار دولت ميگويد: در پنج سال گذشته گاز جايگزين سوختهاي مايع شد و علاوه بر توقف واردات، فرآوردههاي آزاد شده از اين محل به بخش صادرات اختصاص يافته و سبب ارزآوري براي کشور شده است که اين موضوع را رئيس جمهوري به طور کامل درک ميکند.از طرفي، شرکت ملي گاز ايران با تزريق سالانه بيش از 6 هزار ميليارد تومان به پروژههاي گازرساني، توسعه متوازن ايجاد کرده است. تزريق منابع مالي به پروژههاي گازرساني سبب شده که تمام ارکان جامعه شامل شرکتهاي توليد کننده لوله، پوشش، الکترود، کنتور و رگولاتور، شرکتهاي ارائه خدمات و حفاري، نيروي انساني و... از اين مسير بهره مند شوند و باعث چرخه اقتصادي و اشتغالزايي براي دولت شود.به زبان ساده، هر منبع مالي که وارد جامعه ميشود، چند دست گردش ميکند. تزريق منابع مالي باعث توسعه پايدار جامعه ميشود و تمام ارکان کشور در قبال آن کار انجام ميدهند. به گفته عراقي، در جامعهاي که اشتغال بسيار حياتي است، کار ايجاد کردهايم و اين موضوع علاوه بر اجراي مستقيم پروژه، در رونق شرکتهاي تامين کننده تجهيزات نيز تاثير داشته است.

توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعي با اجراي برنامههاي صنعت گاز
معاون وزير نفت در ادامه با اشاره به ايجاد توسعه متوازن با اجراي برنامههاي گازرساني به روستاها ميگويد: با گازرساني به نقاط مختلف و کمتر برخوردار، کار بزرگي در کشور انجام شده است. با اجراي اين پروژهها، اهالي روستاها علاوه بر بهرهگيري از گاز براي گرمايش، پخت و پز و... ميتوانند با ايجاد گلخانه شاهد رونق اقتصاد منطقه خود باشند. گاز محور توسعه است و اهالي روستا حتي با همکاري و ايجاد تعاوني ميتوانند کارخانههاي کوچک در اين مناطق ايجاد کنند.
شرکت ملي گاز ايران توانسته با توسعه گازرساني، عدالت نسبي در جامعه ايجاد و رفاه و آرامش را ميهمان خانهها کند. از طرفي، با گازرساني به روستاها، زيرساختهاي لازم براي توسعه بخشهاي صنايع و کشاورزي ايجاد شده است.با پروژههاي گازرساني، کار ايجاد کردهايم و کارخانهها راه افتادهاند و زماني که گاز به روستاها ميرسد، بستر کار ايجاد شده که نکته مهمي است. گاز به معناي واقعي هم کار ايجاد کرده و هم کار ايجاد ميکند.فعاليتهاي گاز به اين ختم نميشود. با توسعه صنعت گاز، از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخشهاي مختلف جلوگيري شد. اين موضوع همچنين سبب حفظ محيط زيست شد که براي رئيس جمهوري بسيار مهم است.در سال 92 نيروگاهها حدود 28 ميليون مترمکعب گاز و بيش از 100 ميليون ليتر سوخت ميان تقطير مصرف ميکردند و اين در حالي است که در 9 ماه امسال به طور ميانگين روزانه 200 ميليون مترمکعب گاز در بخش نيروگاهي، 103 ميليون مترمکعب در بخش صنايع عمده، 3/45 ميليون مترمکعب در بخش صنايع غيرعمده و 4/147 ميليون مترمکعب در بخش خانگي مصرف شده است. تصور کنيد اگر اين روزها تنها 100 ميليون ليتر گازوييل و مازوت در بخش نيروگاهي کشور مصرف ميشد، چه اتفاقي براي محيط زيست رخ مي داد.

صرفهجويي 50 ميليون دلار در روز با جايگزيني گاز و فرآورده نفتي
با احتساب هر مترمکعب 50 سنت مابهالتفاوت گاز با سوختهاي مايع، روزانه شاهد حدود 50 ميليون دلار صرفهجويي در اين بخش خواهيم بود. گاز را جايگزين فرآوردههاي نفتي کردهايم و علاوه بر کاهش آلودگي هوا سبب صرفهجويي روزانه 50 ميليون دلار منابع مالي براي کشور شدهايم که بسيار مهم است.

به عهد رئيس جمهور با مردم زاهدان وفا کرديم
نکته ديگري که براي رئيس جمهوري مهم بود و باور ما اين است که اين افتخار در دولت دوازدهم ادامه پيدا کند، گازرساني به استان سيستان و بلوچستان بود که دکتر روحاني در مراسم افتتاح خط لوله انتقال گاز ايرانشهر-زاهدان از آن با عنوان «روز وفاي به عهد» نام برد.سالها خط لوله انتقال گاز زاهدان متوقف شده بود و سرمايهگذاران داخلي و خارجي نتوانسته بودند آن را اجرا کنند و با همت ويژه اي در دولت يازدهم، گاز را به زاهدان رسانديم.اين حرکت مثبت سبب شده که نمايندگان مجلس در بودجه سال 97، تبصره خاص سيستان و بلوچستان قرار دهند که در دولت دوازدهم بتوانيم کل اين استان را از نعمت گاز بهرهمند کنيم.تا پايان سال، طرح جامع گازرساني به استان سيستان و بلوچستان از سوي مديريت برنامهريزي شرکت ملي گاز ايران تدوين ميشود تا با بهرهگيري از منابع قانوني و بندهاي بودجه سال 97 بتوانيم در دولت دوازدهم اين استان را از منطقهاي محروم از گاز خارج و به منطقهاي براي سرمايهگذاري تبديل کنيم.

عملکرد بي نظير گاز در حادثه زلزله کرمانشاه
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ادامه با اشاره به عملکرد ويژه صنعت گاز در حادثه زلزله کرمانشاه ميگويد: در حادثه زلزله کرمانشاه مشخص شد که شبکه گاز براساس استاندارهاي بينالمللي اجرا شده است.از سوي ديگر، در اين حادثه، شرکت ملي گاز ايران واکنشي سريع، دقيق و به موقع از خود نشان داد و مديرعامل شرکت، ساعتي پس از حادثه در منطقه حضور يافت. با حضور مديرعامل و  مديران شرکتهاي گاز استاني پشتيبان و معين شرکت گاز استان کرمانشاه، عمليات تخليه گاز و برنامههاي نشت يابي در کمترين زمان انجام شد. در ادامه، با تاييد ايمني لوله کشي داخل منازل از سوي سازمان نظام مهندسي، گاز مشترکان وصل شد.به اقرار استاندار و افرادي که از نهادهاي مختلف در اين استان حضور داشتند، شرکت ملي گاز ايران عملکردي مثبت در حادثه زلزله کرمانشاه داشت و اين موضوع نيز کمک کرد که شرکت ملي گاز به عنوان افتخار دولت، معرفي شود.

امضاي قرارداد صادرات گاز به عراق در دولت يازدهم
به گفته معاون وزير نفت، نکته ديگري که ميتواند عاملي براي تبديل گاز به افتخار دولت شود، امضاي قرارداد صادرات گاز به عراق بود. علاوه بر اينکه توانستيم تعهد خود را نسبت به صادرات گاز به عراق محقق کنيم، تمام تعهداتمان در زمينه صادرات گاز به ترکيه بدون کوچکترين مشکل در طول اين سالها انجام شده است.در مسير تبديل شرکت ملي گاز ايران به افتخار دولت، همکاران توانمندم با تمام وجود در جهت تحقق اهداف شرکت فعاليت کرده اند و به دليل حضور افراد در جايگاه خود، اين فعاليتها محقق شده است.به طور کلي، سوخت پاک افزون بر محيط زيست، با خود رفاه، آرامش و بهداشت براي مردم ميآورد.

نقش گاز در بهداشت جسمي و رواني مردم
از سوي ديگر با حضور گاز، ديگر نيازي به حمل کپسولهاي 11 کيلويي گاز وجود ندارد و مردم از بو و دود نفت نيز راحت شدهاند. از طرفي، حتي شستوشوي ظرفهاي غذا با آبگرم نيز در بهداشت مردم تاثير گذار است. در حوزه بهداشت روان نيز مردم از اينکه چه زمان نفت و کپسول گاز تمام ميشود، استرس نخواهند داشت. از بين رفتن اين استرس و اضطراب علاوه بر بحث رواني، در بهداشت جسمي افراد نيز تاثيرگذار خواهد بود.در ديگر کشورها، گاز، سوختي لوکس، شيک و هزينه بر به شمار ميآيد و اين در حالي است که در ايران، با کمترين هزينه، بيشترين رفاه را به مردم ميدهيم.مديرعامل شرکت ملي گاز ايران اعلام ميکند: در طول پنج سال فعاليت دولتهاي يازدهم و دوازدهم، گازرساني به 11 هزار روستا انجام شده و مردم آن از اين سوخت پاک بهرهمند شدهاند.براساس برنامههاي تعريف شده، تا پايان دولت دوازدهم، اين تعداد در مجموع به حدود 15 هزار روستا ميرسد و آسايش مردم در قدرداني رئيسجمهوري از شرکت ملي گاز ايران نقش داشته است.به گفته عراقي، از ديگر شاخصهاي فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران ميتوان به توسعه صنعت گاز در نقاط کمتر برخوردار و محروم اشاره کرد. مجموع اين فعاليتها سبب شده است که شرکت ملي گاز ايران به عنوان شرکتي موفق، منسجم، مطمئن و پرتلاش در کشور مطرح شود و در اين مسير، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شرکت ملي نفت ايران و مديريت و پيگيري مهندس زنگنه، وزير نفت نقش داشته است.

دريافت ميزباني
 کنفرانس  بين المللي پژوهش گاز
معاون وزير نفت در ادامه  با اشاره به ديگر برنامههاي صنعت گاز در دولت دوازدهم ميگويد: توسعه گازرساني در استان سيستان و بلوچستان، يکي از چشم اندازهاي اجرايي شرکت ملي گاز ايران به شمار ميآيد.افزون بر توسعه صنعت گاز در داخل، حجم صادرات گاز نيز بايد افزايش يابد. در حوزه چشم انداز بلند مدت نيز، صنعت گاز از کميت به کيفيت و از خودکفايي به خوداتکايي روي ميآورد. براين اساس، حتما نبايد در همه چيز خودکفا باشيم بلکه بايد خوداتکا باشيم و با بررسي توجيه اقتصادي، تصميم به ساخت قطعات و تجهيزات کنيم که بر اين اساس امکان ساخت در داخل وجود ندارد، ولي به دليل مسائل اقتصادي از ساخت آن خودداري کنيم.به گفته معاون وزير نفت، براي توسعه تجارت جهاني گاز نيز بايد به فضاي بينالمللي ورود ميکنيم.براي ورود به فضاي بينالملل، بايد در حوزه نيروي انساني، قراردادها، سيستمها و... همه زمينهها توانمند باشيم. در اين زمينه فعاليتهاي گستردهاي انجام شده و توانستهايم ميزباني کنفرانس بينالمللي پژوهشي گاز ( IGRC) را دريافت کنيم.از سوي ديگر، در اتحاديه بينالمللي گاز (IGU ) نيز فعاليت ويژهاي داشتهايم و يکي از مديران شرکت ملي گاز ايران به عنوان رئيس يکي از کميتههاي اين اتحاديه انتخاب شده است.بنابر اين زماني که ميخواهيم وارد فضاهاي بينالمللي شويم، بايد افراد بينالمللي داشته باشيم که اين موضوع به توانمندسازي نيروي انساني در درون شرکت ملي گاز ايران باز ميگردد. به طور کل ايجاد آرامش و رفاه عمومي، توسعه عدالت اجتماعي، ايجاد امنيت انرژي و توسعه اقتصاد کشور را ميتوان بخشي از اثرات صنعت گاز در بخشهاي مختلف کشور برشمرد که براي تحقق آن شاهد فعاليت شبانهروزي کارکنان شرکت ملي گاز ايران بودهايم. اين مسير که با بهرهگيري از منابع قانوني بودجه سال 93 براي گازرساني به همه شهرها و روستاهاي بالاي 20 خانوار کشور آغاز شد، در دولت دوازدهم نيز تداوم خواهد يافت و پرونده گازرساني به اين بخشها در آينده نزديک بسته ميشود.در ادامه اين مسير، دستيابي به سهم قابل قبول در تجارت جهاني گاز، تاثيرگذاري در اين بازار و افزايش کيفيت در همه بخشها از جمله برنامههاي اين شرکت به شمار ميآيد که در دولت يازدهم شاهد تحقق بخشي از آن بوديم و زيرساختهاي لازم نيز براي تداوم آن ايجاد شد.