در گفت و گو با مجری طرح احداث خط لوله مهرآران- رفسنجان مطرح شد

هزارتوی یک خط لوله

مشعل    درصنعت نفت با پیشینه ای 113ساله پروژه های بی شماری در بخش های بالادست وپایین دست آن درنقاط مختلف کشور اجرا شده است وهم اکنون نیز می شود. ساخت پالایشگاه های نفت و گاز با ظرفیت های گوناگون وتنوع درمحصول، ساخت مخازن استراتژیک نفت وگاز و خطوط لوله ای که حامل های آنها (نفت،گاز و فرآورده های آنها) هستند. وقتی صحبت ازطرح می شود  نخستین سوالی که در ذهن شکل می گیرد ، این است که این طرح چه هدف و نتیجه ای رادرپی دارد ، به همین دلیل ممکن است به مراحل وفرآیند پیچیده آن کمترتوجه شود. دراین نوشتاردرگفت وگوبا ابوالقاسم آل یاسین،مجری طرح احداث خط لوله مهرآران–رفسنجان درشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران،تلاش شده ضمن معرفی ابعاد مختلف این طرح که بخشی از پروژه کلی خط لوله بندرعباس–سیرجان– رفسنجان است،به چالش های اجرایی آن نیزبا دقت ونظربیشتری پرداخته شود.آنچه می خوانید، ماحصل این گفت وگوست.

اواخرخردادماه است وگرمای هوا آزاردهنده،به ویژه آن که به واسطه کرونای منحوس و رعایت شیوه نامه های بهداشتی بایدازماسک هم استفاده شود. گفت وگو با آل یاسین به دلیل سفربه اصفهان وتهیه گزارش ازطرحی درپالایشگاه این شهر صنعتی،باهماهنگی روابط عمومی،یک هفته دیرترانجام شد.  دفترش درطبقه چهارم شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران است، مثل بسیاری از دفاتر مجریان طرح ها پراست ازنقشه ونامه ودستورعمل که یاباید امضا شوند ویا برای کسب تکلیف به مقام بالاتر،ارجاع داده شوند. ازسال 1363وارد صنعت نفت شده وباگذر زمان گردی ازتجربه به چهره اش نشسته است، تجربه ای بسیار ارزشمند برای نسل آینده.  آل یاسین می گوید:طی سال های فعالیتش درصنعت نفت،خاصه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، عهده داراجرای طرح های مختلفی بوده است؛طرح هایی که ابتدایی داشته اند و انتهایی وهریک بنابرگستردگی شان،زمانی رابه خود اختصاص داده اند که خود می شود یک عمر.

    هم اکنون مسئولیت اجرای چه طرحی را به عهده دارید؟

وقتی ازطرح صحبت می کنیم منظورمجموعه پروژه های کاملا به هم مرتبط  هستند به این مفهوم که اگربخشی ازآن اجرانشود، این طور تلقی می شود که انگارکل طرح ابترمانده واجرا نشده است.هم اکنون طرح کلی باعنوان احداث خط لوله بندرعباس- سیرجان– رفسنجان به طول 486 کیلومتر در دست اجراست که مهرآران- رفسنجان به همراه انشعاب خط لوله سیرجان، بخشی از آن را شامل می شود.طرح اصلی(خط انتقال بندرعباس– سیرجان– رفسنجان)چهار زیرپروژه را شامل می شود و یکی از آنها طرح احداث خط انتقال بندرعباس– مهرآران است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء آن رادرمسیری به طول 250 کیلومتراجرا می کند.خط لوله مهرآران– رفسنجان،بخش دوم طرح اصلی است که درمسیری به طول 220 کیلومتر(26اینچ)به وسیله شرکت جهاد نصرکرمان به عنوان پیمانکار آن اجرا می شود.سومین بخش پروژه اصلی نیزاحداث سه تلمبه خانه ودوپایانه نفتی جدید است که عبارتند از: تلمبه خانه های بندرعباس، قطب آباد،مهراران،همچنین پایانه نفتی رفسنجان که پایانه اصلی است وپایانه نفتی سیرجان که باانشعابی 8 اینچ ازخط اصلی به انبارنفت سیرجان می رود.آخرین بخش ازطرح احداث خط انتقال بندرعباس- سیرجان–رفسنجان هم برق رسانی مراکز انتقال نفت مربوط است که توسعه پست برق بندرعباس واحداث دوپست برق 132 کیلوولت را درتلمبه خانه های قطب آباد ومهرآران شامل می شود.بنابراین،طرح وسیعی بااعتباری حدود هشت هزارمیلیارد تومان دردست اجراست به طوری که به دلیل گستردگی به چهار زیر پروژه تقسیم شده وسه مجری درگیرآن هستند ومن عهده دار اجرای گستره مهرآران–رفسنجان هستم.

   این گستره از طرح کلی باچه مشخصه و چه هدف یا اهدافی اجرا می شود؟

خط لوله 26 اینچ مهرآران–رفسنجان 220 کیلومتراست که انتقال روزانه 300هزاربشکه فرآورده های نفتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به رفسنجان رابه عهده دارد.این فرآورده های نفتی از رفسنجان نیزازطریق طرح هایی که یا اجرا شده اند یا درحال اجرا هستند به شمال کشور منتقل خواهند شد بنابراین،اساس طرح احداث خط انتقال مهرآران–رفسنجان به عنوان بخشی ازطرح کلی خط انتقال بندرعباس–سیرجان– رفسنجان،انتقال فرآورده های نفتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ازجنوب به شمال کشور است.خط لوله مهرآران– رفسنجان دراسفندماه 1398 پس ازبرگزاری مناقصه به شرکت جهاد نصرکرمان واگذارشد ویکی ازخصوصیات مهم آن که شاید خیلی نادرباشد این است که پیمانکارمسئولیت تهیه وخرید لوله رابه عنوان مهم ترین بخش تدارکاتی طرح به عهده دارد.با این ابتکارمی خواستیم به این جواب برسیم که بهترنیست به جای این که کارفرما دنبال لوله مربوط به احداث خط باشد،پیمانکار این مسئولیت را انجام دهد. این روش درهیئت مدیره شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران تصمیم گیری واجرایی شد و به نظر می آید نتایج حاصل از آن هم خوب بوده است.