گفت وگو با مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کسب رتبه نخست در گازسوز کردن خودروهای عمومی

مشعل براساس مصوبه شورای اقتصاد، دولت ازمحل صرفه جویی درمصرف بنزین،به وانت بارها، تاکسی ها، ون ها و مسافربرهای شخصی برای گازسوز کردن کمک بلاعوض ارائه می کند. شورای اقتصاد در نشست فوق العاده 11آذرماه سال 98 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه وبودجه با هدف حمایت وکاهش هزینه های حمل ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده 12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی ومسافربرشخصی بنزین سوزبه سی ان جی سوز(کارخانه ای و کارگاهی)، اصل وفرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه ها پرداخت می شود، تضمین و بازپرداخت کند. این مصوبه بیش ازیک میلیون و400هزارخودرو را در برمی گیرد وهمه خودروهای مسافربرعمومی (تاکسی، وانت، ون) و مسافربر شخصی کشورشامل این مصوبه می شوند. سقف تعهد دولت دراین مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یادشده،بیش از6500 میلیاردتومان است که ازمحل صرفه جویی در مصرف بنزین سهمیه ای تامین و پرداخت خواهد شد. نماینده اجرای طرح گازسوزکردن خودورها در وزارت نفت،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است که ازسوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران،صفر تا صد این مسئولیت مهم را در37 منطقه زیرپوشش خود به عهده دارد. درمیان مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه ارومیه توفیق آن را داشته است که درقیاس با دیگرمناطق با ارائه عملکردی شاخص، رتبه نخست کشوری را درحوزه گازسوز کردن رایگان خودروهای عمومی به خود اختصاص دهد.

آنچه می خوانید، گزارشی است ازکم وکیف اجرای طرح مزبوردرمنطقه ارومیه از زبان احمد مجرد،مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این منطقه.

باوجودمیل باطنی برای سفربه ارومیه برای گفت وگوی مستقیم وچهره به چهره بامدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه، اما به دلیل وجود وچرخش ویروس منحوسی چون کرونا واقامت نسبتا طولانی آن درکشور، شرایط برای سفربه این منطقه مهیا نیست واستفاده از تلفن، بهترین،مطمئن ترین وآسان ترین راه برای انجام این مهم است.احمد مجرد،تیرماه سال95مدیریت منطقه ارومیه درحوزه توزیع فرآورده های نفتی رابه عهده گرفت؛پیش ازاین نیزهمین مسئولیت رادرمنطقه میاندوآب داشته ودرهمه سال های خدمت خود تلاش کرده است در زمره بهترین ها باشد. دربین مدیران مناطق به جوان ترین مدیر شهره است واین ویژگی، امتیازی است مهم برای مجموعه ای که او درآن خدمت می کند.هماهنگی ها برای گفت وگوی تلفنی با وی به وسیله ناصرمقدسی،رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه انجام ومدیرمنطقه نیزپیش تراز محور اصلی گفت وگو(روندگازسوزکردن خودروهای عمومی) آگاه شده است.

 ممکن است درباره طرح گازسوز کردن خودروهای عمومی، توضیح بدهید؟

براساس مصوبه شورای اقتصاد،به منظورصرفه جویی درمصرف سوخت مایع وکاهش آلاینده های زیست محیطی،استفاده ازسوخت پاک وارزان یعنی گازطبیعی فشرده(سی ان جی) برای گازسوزکردن بیش ازیک میلیون و460 هزاردستگاه خودرو به صورت رایگان در دستور کار وزارت نفت وبه تبع آن،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرارگرفت وشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز متولی صفرتا صد اجرای این طرح ملی شد.

  اجرای این طرح ازچه زمانی کلید خورد؟

طرح گازسوزکردن خودروهاباطی مراحل مقدماتی(تعامل باکاخانه های خودروساز و بانک عامل) ازخردادماه 99 درسراسرکشورآغازشد وشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه نیزهمزمان با این حرکت سراسری فعالیت خود در این زمینه را کلید زد.

  تصویر کلی از طرح رایگان گاز سوز کردن خودروهای عمومی دارید؟

بنابرآخرین داده های اطلاعاتی ستاد،306هزاردستگاه خودروعمومی برای گازسوزکردن در سامانه ای که به این منظور طراحی و راه اندازی شده است، ثبت نام کرده اند و از این تعداد نزدیک به132هزاردستگاه مشمول این طرح شناخته شده اندکه16هزار و 400 هزار دستگاه آن درنوبت تبدیل قرارگرفته اندو15 هزار و500 دستگاه خودرو دیگر نیز در حال انتخاب کارگاه برای گازسوزشدن قرار دارند.

  روند اجرای این طرح درمنطقه ارومیه چگونه است؟

دراستان آذربایجان غربی،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه،گازسوز کردن خودروهای مشمول طرح رابه عهده داردوهمان طورکه پیش ترگفته شد، این منطقه نیز همزمان با دیگر مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، طرح گازسوز کردن خودروهای عمومی را ازخردادماه سال گذشته آغازکرد. ازآن زمان تاکنون11 هزار دستگاه خودرومسافربرعمومی به صورت رایگان گازسوزشده اند وهم اکنون1200 دستگاه خودرو دیگر درنوبت تبدیل قرار دارند.

  به منظور پیشبردهرچه بهتر طرح گازسوزکردن رایگان خودروهای عمومی،دراین منطقه چندکارگاه مجاز تبدیل گاز فعالیت می کنند؟

برای اجرای هرچه بهتراین طرح تلاش شده است ازظرفیت های خوبی بهره گرفته شود؛به همین منظوردراین منطقه ازکشور22 کارگاه تبدیل فعال شده اند وبا تلاش جمعی آنها، پیشرفت خوبی حاصل شده است.

  فرایند گازسوز کردن خودروها از چقدر زمان می برد؟

باتوجه به اهمیت اجرای طرح،به منظور رسیدن به نقطه مطلوب تلاش های زیادی شده است که فرآیندگازسوزشدن خودروها (ثبت نام درسامانه، نوبت گیری وتبدیل)دربازه زمانی طولانی انجام نشود.هم اکنون این فرآیند در بازه زمانی بین دوهفته تایک ماه انجام می شود اگرچه باید تلاش شود تا این مدت زمان به کمترین حد خود برسد.

  پیش تراشاره شدکه 11هزاردستگاه خودرودراین حوزه عملیاتی گازسوزشده است؛منابع مالی این طرح چقدر بوده و از چه منبعی تامین شده است؟

براساس تفاهم نامه ای که آذرماه 1398بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک ملت امضاشد، این بانک تامین منابع مالی توسعه وتولید کارخانه ای وکارگاهی خودروهای دوگانه سوز به عهده گرفت.برپایه این تفاهم نامه،6500 میلیارد تومان منابع مالی موردنیاز اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی برگازسوز کردن یک میلیون و 464هزار خودرو عمومی در کشور از طریق تسهیلات بانک ملت تامین خواهد شد. براساس مصوبه شورای اقتصاد دولت ازمحل صرفه جویی درمصرف بنزین،به وانت بارها، تاکسی ها، ون ها ومسافربرهای شخصی برای گازسوز کردن، کمک بلاعوض ارائه می دهد.با توجه به توضیحات اخیر،اعتبارمالی طرح مزبوربرای گازسوزکردن11هزاردستگاه خودروعمومی،ازمحل صرفه جویی بنزین به واسطه گازسوزشدن آنها تامین می شود واین شرکت تاکنون 110میلیارد تومان تامین اعتبار و پرداخت کرده است.

  درخبرها داشتیم که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه موفق به  کسب رتبه نخست در اجرای طرح گازسوز کردن خودروهای عمومی را به خود اختصاص داده است؛ چه عواملی موجب شد تا منطقه چنین دستاوردی داشته باشد؟

اجرای هرطرح،افزون بربرنامه،به زیرساخت نیازدارد ومنطقه ارومیه به عنوان یکی از مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، خوشبختانه از چنین این ویژگی ای برخوردار است.این حوزه عملیاتی واقع درشمال غرب ایران،شامل شهرهای ارومیه،اشنویه، سلماس، خوی، همچنین چالدران، قره ضیاء الدین، ماکو، شوط، پلدشت و بازرگان با شعاع عملیاتی 250 کیلومتر است.روزانه نزدیک به یک میلیون و 400 هزارمترمکعب گازطبیعی فشرده در استان آذربایجان غربی مصرف می شود وفعالیت 130باب جایگاه گازطبیعی فشرده(سی ان جی)بستر مناسبی را ایجاد کرده است تا برای سوخت گیری خودروهای گازسوز، صف تشکیل نشود. این میزان مصرف سی ان جی درحوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه موجب شده است تا روزانه درمصرف 800هزارلیتر بنزین صرفه جویی شود. توجه به این آمارها نشان می دهد باگازسوز شدن خودروها مصرف بنزین به میزان قابل توجهی کاهش می یابد که می تواند عاملی مهم درشتاب دهی به اجرای طرح گازسوزکردن خودروها به شمار آید.نکته مهم دیگر،تبلیغات گسترده با استفاده از ابزارهای تبلیغ(صدا وسیما، فضای مجازی، نصب بنرهای تبلیغاتی در میادین شهر، میادین میوه تره بار و ...) است.استقبال خوب ازطرح نیز نکته ای دیگراست که موجب شد طرح گازسوزکردن خودروهای عمومی با سرعت بیشتری انجام شود.نکته مهم دیگر،تلاش مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه و تعامل خوب گارگاه های تبدیل برای انجام هرچه مطلوب تر طرح مزبور است.به طور کل همه این موارد را که باید با هم دیده شوند، موجب شده است که این شرکت بتواند در اجرای طرح گازسوزکردن خودروهای عمومی،رتبه نخست  را به خود اختصاص دهد.

  طرح گازسوز کردن خودروها، فاز دومی هم در پی دارد؟

این طرح درفازنخست، گازسوز کردن خودروهای عمومی را شامل می شود که توضیح آن داده شد اما فاز دومی دارد که به گازسوزشدن خودروهای مسافربرشخصی مربوط می شود. در این مرحله ازطرح 75درصد هزینه گازسوزشدن خودروها با یارانه دولتی پرداخت می شود و مالک وسیله نقلیه مسافربرشخصی تنها 25 درصد هزینه ها را می پردازند. با توجه به شروع این بخش ازطرح وآغازثبت نام خودروهای مسافربرشخصی(آژانس، اسنپ،تبسی و...)از اسفندماه سال گذشته،بنابر آخرین آمارهای ستادی،بیش از220هزار دستگاه خودرومسافربرشخصی درسامانه gcr.niopdc.ir ثبت نام کرده اندکه نیمی از آنها واجد شرایط بوده اند ومنطقه ارومیه دراجرای این مرحله ازطرح نیز رتبه نخست را در اختیار دارد.

  آیا فاز سومی هم برای گاز سوز کردن خودروهای مسافربر شخصی پیش بینی شده است؟

احتمالا برای گازسوزکردن خودروهای مسافربرشخصی با اولویت پر مصرف،فاز سومی در نظرگرفته شده است که البته هزینه های آن تابع شرایط خاصی خواهد بود به عبارتی هزینه گازسوزکردن خودرو به عهده مالک خواهد بود.

  لطفا اشاره ای هم به آثار زیست محیطی و اقتصادی طرح داشته باشید؟

هرطرح باچند هدف اصلی وفرعی تعریف واجرایی می شود.طرح گازسوزکردن خودروها  اعم از عمومی و مسافر شخصی نیز از این قاعده مستثنی نیست.ازمنظر زیست محیطی، پر واضح است که با کاهش مصرف سوخت مایع(بنزین ونفت گاز) درچرخه ناوگان حمل ونقل عمومی،تاثیرقابل توجه وشگرفی رادرمحیط زیست رقم خواهد خورد و ریه تنفسی کلانشهرها بهتر نفس خواهند کشید. ازمنظراقتصادی نیز،همین بس که کاهش مصرف بنزین به واسطه استفاده ازسی ان جی (درقالب طرح گازسوزکردن خودروها)،افزون برایجاد ارزش افزوده بالا،کشور را در شرایط بهتر برای صادارت این فرآورده باارزش قرارمی دهد و می تواند درآمد قابل توجهی را به منظور طرح های زیربنایی وعمرانی نصیب کشور کند.

  فکرمی کنید باز هم می شود به اجرای طرح گاز سوز کردن خودروها سرعت بیشتری داده شود؟

به طور حتم تلاش همه مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که منطقه ارومیه بخشی ازآن است،این جدیت رادارند که طرح به نحوی مطلوب وبا سرعت بیشتری انجام شود.این طرح هر قدر سریع ترپیش رود و خودروهای بیشتری گازسوزشوند، مالکان خودروها بیشتر از آن منتفع خواهند شد(کاهش هزینه سوخت)ازسوی دیگر این طرح، ملی است وآثارملی هم برجای خواهدگذاشت.(کاهش صادرات و بهبود محیط زیست انسانی)

 مالکان خودروها برای سرعت دهی به اجرای طرح، چه کمکی می توانند داشته باشند؟

سوی دیگر عامل پیشرفت در اجرای طرح گاز سوز کردن خودروها، مالکان هستند. هرچه قدر این تعامل از سوی آنها بیشتر باشد، روند اجرا نیزبهتر ومطلوب ترخواهد بود، انتظاری که از آنها می رود این است که حال که چنین بستری فراهم شده است باثبت نام درسامانه gcr.niopdc.ir به گازسوز کردن خودرو خود اقدام کنند وازمزایای آن بهره مند شوند.

 چشم انداز کلی طرح رایگان گازسوز کردن خودروها را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمارهای منطقه ارومیه نشان می دهد بااجرای این طرح درهمان ابتدا،درمصرف سوخت مایع خودروهای عمومی،نزدیک به چهارمیلیون لیترصرفه جویی شده که معادل حدود 6 میلیاردتومان درماه است.ازمنظردیگر،اجرای طرح مزبور،برای جایگاه داران نیزبا افزایش کارمزد حاصل از فروش سی ان جی،سودآور خواهد بود و توسعه جایگاه های سی ان جی نیزمی تواند از تبعات آن به شمار آید.اجرای این طرح برای دولت نیزازاین جهت که برای گردش چرخ هادرحوزه حمل و نقل ازسی ان جی به جای سوخت مایع استفاده کند، سودآورخواهد بود ومی تواند بستر وفرصت بهتری را ایجاد کند که بیش از پیش به صادرات آن بپردازد.

 حرف ناگفته ای باقی مانده است که بخواهید بیان کنید؟

سالی که گذشت، از آن جهت که درخلال کار وفعالیت بی وقفه،درگیر کرونا نیز بودیم، بسیار ویژه بود به این خاطر که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در همه بخش ها(ستاد، انبارهای نفت، نواحی پنج گانه) تلاش شد هیچ فعالیتی از جمله طرح گازسوز کردن خودروهای عمومی ابتر نماند. نکته دیگر این که اجراوانجام یک طرح به ویژه درحد واندازه طرح گازسوزکردن رایگان خودروهای عمومی و در پی آن خودروهای مسافربرشخصی،نیازمند تعامل وهمکاری همه جانبه است.شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دراین طرح به عنوان نماینده وزارت نفت تلاش زیادی کرده است که بتواند به نحوی مطلوب دراین زمینه ارائه خدمات بدهد؛ انتظاراین است که مالکان خودروها نیز در اجرای این مشارکت جدی تری داشته باشند تا ثمره آن زودتر به بار نشیند.