گفتوگوي «مشعل» با معاون طرحهاي راه و ساختمان  مديريت مهندسي و ساختمان مناطق نفتخيز جنوب
طرحهاي  راه و ساختمان   پشتوانهاي عظيم براي توليد

حسين شيخ آزادي  معاونت طرحهاي راه وساختمان، يکي از معاونتهاي مديريت مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب محسوب ميشود که مسئوليت اصلي مطالعه، طراحي و اجراي پروژههاي راه سازي (تعميراتي و احداثي)، پروژههاي ساختماني (ساختمانهاي اداري، آموزشي، درماني، مسکوني، فرهنگي و ورزشي) و پشتيباني حفاري (آمادهسازي و احداث جاده و محل چاههاي توسعه اي، تعميري و خطوط لوله آب وخدماترساني به دکلهاي حفاري) را تا مرحله راه اندازي و تحويل قطعي به متقاضي به عهده دارد. به منظور آگاهي از آخرين وضعيت اقدامها و برنامههاي معاونت طرحهاي راه و ساختمان مناطق نفتخيزجنوب، گفتوگويي با دلاور سلجوقي انجام دادهايم كه مشروح آن در ادامه
 مي آيد:

 

   در ابتدا بگوئيد فعاليت معاونت طرحهاي راه و ساختمان در چه زمينههايي است؟
تنوع فعاليتها و پروژههاي در دست اجرا و گستره حوزه جغرافيايي به موازات پراکندگي ميادين نفت و گاز در 5 استان (خوزستان، بوشهر، کهگيلويه بويراحمد، فارس و ايلام) از ويژگيهاي بارز و مشخصه توانمندي اين مجموعه است. معاونت طرحهاي راه وساختمان به صورت سازماني از 7 واحد ستادي و 13 واحد اجرايي تشکيل شده است.
فعاليتهاي اين معاونت را ميتوان در زمينه راهبري و اجراي پروژهها در بخشهاي زير خلاصه کرد:
   مطالعات مهندسي مقدماتي و تفصيلي پروژهها و کليه امور مربوط به طراحي و مهندسي پروژهها.
   پيگيري مستمر براي تدارکات و تأمين به موقع کالاهاي موردنياز پروژهها.
  هماهنگي و اقدامهاي لازم براي برگزاري تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانکار و مشاور شامل تهيه مدارک مناقصه، شرح کار، جداول مقادير آحادبها و نقشههاي اجرايي و همچنين بررسي صلاحيت پيمانکاران و مشاوران
  نظارت بر عمليات اجرايي پروژهها و در نهايت راهاندازي و تحويل آنها به متقاضي که نيازمند نظارت مستمر، پيگيري روند اجرايي، رفع مشکلات، تنگناها و گزارشات متنوع و  جلسات کارگاهي متعدد پروژههاست.
  برنامهريزي، پيش بيني و تأمين منابع مالي و جريان نقدينگي پروژهها
 خدمات پشتيباني از جمله فعاليتهاي اداري و پرسنلي، تأمين خودرو موردنياز کادر نظارت و مهندسي

  هم اكنون چه تعداد پروژه فعال در اين معاونت وجود دارد؟
در حوزه راه سازي؛ 12 فقره، ساختماني؛ 24 فقره و پشتيباني حفاري؛ 160 فقره پروژه فعال وجود دارد.به غير از پروژههاي فعال، تعداد ديگري پروژه در بخش ساختماني و راه به دليل مشکلات مالي شرکت ملي نفت ايران با عنوان پروژههاي «فاقد اولويت» قرار گرفتهاند که اميد است هرچه زودتر مشکلات و محدوديتهاي مالي برطرف و اين پروژهها نيز وارد مرحله اجرايي شوند.

  در خصوص پروژههاي آماده بهرهبرداري توضيح ميدهيد؟
در بخش پروژههاي پشتيباني حفاري، براساس برنامه مصوب حفاري اين معاونت سالانه آماده سازي حدود 100 فقره محل چاه توسعهاي همراه با جاده دسترسي و حدود 140  فقره محل چاه تعميري همراه با جاده دسترسي را تکميل و به معاونت فني (حفاري) جهت انجام عمليات حفاري تحويل مي شود.در بخش ساختماني نيز امسال پروژه مهم بيمارستان 96 تختخوابي گچساران با اعتبار380 ميليارد ريال تکميل شد و به بهرهبرداري رسيد. پيش از آن نيز پلي کلينيک کارون با اعتبار 100 ميليارد ريال تکميل وتحويل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گرفت. امسال پروژههاي مهم درماني بيمارستان 64 تختخوابي گچساران و پلي کلينيک کوي نفت به بهرهبرداري ميرسد.
در بخش راه سازي نيز پروژههاي بهسازي و روکش آسفالت محور اميديه/ديلم (ازطرف داربهاره) با اعتبار 10 ميليارد ريال و جاده مخابراتي تفکيک گر 11 بي بي حکيمه با اعتبار 9 ميليارد ريال در سال جاري به بهرهبرداري رسيده است.

  طرحهاي راه وساختمان چه تاثيري در تحقق برنامههاي توليد دارند؟
پروژههاي پشتيباني حفاري اين معاونت که نقشي مستقيم در توليد نفت وگاز دارد، هرگونه تأخير در اجراي آنها نه تنها اخلال در برنامه حفاري و توليد برنامهريزي شده را در بر دارد، بلکه هزينههاي هنگفت توقف و انتظار دکلهاي حفاري را نيز به سازمان تحميل خواهد کرد؛ بنابراين پيشرفت پروژههاي پشتيباني حفاري (آماده سازي محل چاههاي توسعه و تعميري و جادههاي دسترسي و خدمات رساني به دکلهاي حفاري) به دليل اهميت آنها ميبايست به صورت شبانه روز رصد و مشکلات احتمالي آنها توسط همکاران اجرايي اين بخش برطرف شود.
 پروژههاي بهسازي و احداث راهها نيز به دليل نقش آنها در دسترسي کارکنان به واحدهاي عملياتي و از طرفي تأثير راه ارتباطي مناسب بر ايمني و سلامت کارکنان، از منظر شرکتهاي بهرهبردار از ملزومات توليد محسوب ميشود، بنابراين پيوسته پيگير اجراي اين پروژهها هستند.

   از اقدامها در زمينه پروژههاي عام المنفعه بگوييد.
از ساليان گذشته اين معاونت، پروژههاي متعددي در بخش عام المنفعه و عمران شهري تکميل و به بهرهبرداري رسانيده است. در سال 93 بنا بر تصميم مديريت کلان شرکت ملي نفت ايران و مقامهاي عالي وزارت، عمده پروژههاي عام المنفعه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به مديريت نظارت بر طرحهاي کمک به عمران مناطق نفتخيز (تهران) منتقل شد.
از باقيمانده پروژههاي عام المنفعه نزد اين معاونت تعدادي طي يک تا دوسال اخير تکميل و مابقي در درست اجراست.
عمده ترين پروژه عامالمنفعه در بخش درمان «بيمارستان 96 تختخوابي گچساران» بوده که امسال تکميل و تحويل دانشگاه علوم پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد شده است.
در بخش راهها نيز، عمدهترين پروژههاي عامالمنفعه باقيمانده نزد اين معاونت، پروژه احداث جاده اميديه به جايزان و پروژه احداث جاده پاگچ تا واحد بهرهبرداري پرسياه ايذه بوده که اميد است با تأمين به موقع نقدينگي، در سال آينده تکميل و به بهرهبرداري برسند.
ساير پروژههاي درماني و راه سازي اين معاونت هرچند عام المنفعه صرف محسوب نميشود، اما پروژههايي هستند که علاوه بر جنبه عملياتي و پشتيباني براي سازمان، امکان استفاده عمومي نيز دارند.

  يكي از اقدامهاي فداكارانه كاركنان صنعت نفت جنوب از جمله مناطق نفتخيزجنوب، مهار فوران چاه 147 رگ سفيد بود، نقش معاونت طرحهاي راه و ساختمان در اطفاي حريق چاه 147 رگ سفيد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در حادثه آتش سوزي چاه 147 رگ سفيد و عمليات اطفاي مجموعه اين معاونت و همکاران پشتيباني حفاري سربلند بيرون آمده و به عنوان جزيي از تيم مهار به بهترين شکل، انجام وظيفه کردند. مجموعه پشتيباني حفاري اين معاونت در حادثه ياد شده بنا بر وظايف محوله از آغاز عمليات در کنار ساير تيمها، تلاش شبانهروزي خود را آغاز و نقش تعيين کننده اي در خلق اين حماسه داشتهاند.
عمده کارهاي مجموعه پشتيباني حفاري اين معاونت در حادثه چاه 147 و مدت زمان انجام آنها به شرح ذيل است:
نگاهي به مدت زمان انجام کارها و وظايف محوله همکاران اين معاونت و مقايسه آن با انجام اينگونه کارها در شرايط نرمال و عادي، بدون عدول از دقت و اصول مهندسي، بيانگر کاري بزرگ و کم نظير بوده که جز با تلاش شبانهروزي و از خود گذشتگي و از تيمي اين چنين مجرب بر نميآمد. در هرصورت چه براي انجام عمليات مهار از سطح و چه انجام عمليات مهار ازعمق، گام نخست، تأمين و انتقال آب و احداث استخرهاي مورد نياز و همچنين احداث زير ساختها ولوكيشهاي (محلهاي) حفاري بوده كه به کوشش همکاران اين معاونت انجام شده است؛ بنابراين چنانچه زيرساختها و محلهاي حفاري ظرف مدت ياد شده انجام نميشد، به ناچار عمليات حفاري نيز تأخير و زمان مهار طولانيتر ميشد، از اين رو بخش قابل توجهي از موفقيت و دستيابي به هدف و مهار چاه 147 رگ سفيد طي 58 روز مرهون دانش، تجربه، تلاش و چيرگي و چابکي تيم و مجموعه پشتيباني حفاري اين معاونت بوده است. از سوي ديگر، موفقيتهاي حاصله توسط همکاران اين مجموعه در اين رسته، يک رکورد محسوب ميشود، که اميد است در وقت مناسب از سوي مديريت کلان مناطق نفتخيز جنوب و شرکت ملي نفت ايران مورد تقدير قرار گيرد.