قاره کوچک  ایران شاهراه سوخت
  سبحان رجب پور، مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود، در گفت و گو با «مشعل»  اطلاعات جامعي از فعاليتهاي سوخترساني در اين نقطه از کشور  بيان مي کند. اين منطقه عملياتي سابقه اي بيش از 75 سال دارد وبه دليل قرارگرفتن در مسير مشهد مقدس، ازموقعيت خاصي برخوردار است؛ به طوري که درهمه اوقات سال به ويژه ايامي مانند تعطيلات عيد و تابستان، مسافران فراواني از اين مسيرعبورمي کنند.
توزيع روزانه بيش از250ميليون ليترانواع فرآورده نفتي درسراسرکشور مسئوليت سنگين و مهمي است که با بهرهگيري از زيرساختها وظرفيتهاي ايجاد شده دراين حوزه انجام ميشود. بدون ترديد اين توزيع منظم و مستمر با وجود مديريتي کارآزموده امکانپذيرشده است، متولياي که تجربهاي دارد باپيشينه اي 90 ساله و37 منطقه را درنقاط مختلف کشور   راهبري ميکند. شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود، يکي ازاين مناطق است با قدمتي بيش از75 سال.  سبحان رجب پور، مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود، اطلاعات جامعي از فعاليتهاي سوخترساني در اين نقطه از کشور دارد که بهانه گفتوگو با وي شد. آنچه ميخوانيد حاصل اين گفتوگو است.
رجبپور، اهل ساري است؛ البته لهجه اش هم همين رامي گويد که اوشاهرودي نيست.
 ميگويد: متولد سال 1344وسواد کوهي هستم. زمان ورودم به صنعت نفت به سال 1368 برميگردد وازهمان ابتدا، حوزه فعاليتيام، پخش فرآوردههاي نفتي بوده که تا امروزادامه يافته است.

  پيشتر درکدام مناطق بودهايد؟
شايد بتوان گفت که کارکنان نفت هم مثل نيروهاي نظامي بسته به نياز بايد در نقاط مختلف کشور خدمت کنند. من هم با اين که مازندراني هستم، ميبينيد که امروزدرشاهرود خدمت ميکنم؛ هر چند ممکن است سال آينده درجايي ديگر از کشورکه احساس نياز ميشود، خدمت کنم. نزديک به 20 سال از عمرکاري خود را در استان مازندران و در حوزههاي امورمالي، آمار واطلاعات رايانه، حراست، بازرگاني(معاونت) وبقيه اين سالها را نيز در سمنان به عنوان رئيس ناحيه و درشاهرود به عنوان مديرمنطقه خدمت کردهام؛ درمجموع سابقه خدمتيام درصنعت نفت به28سال ميرسد و با توجه به سن، هفت سال ديگربازنشسته خواهم شد.
***
ميزکاراونيزهمانند مديران ديگرمناطقي که تاکنون ديدهام، خالي نيست؛ نامههاي ارسالي که ممکن است ابلاغيه يا دستورعمل باشد و نامههايي که بايد با امضاي او به بخشهاي مربوط ارجاع شود.

   از سمنان و ويژگيهاي اين استان بگوييد.
استان سمنان بامساحتي افزون بر97هزار و 491 کيلومتردرحاشيه کوير،  هفتمين استان پهناور ويکي از پرجمعيتترين استانهاي کشورمحسوب ميشود؛  و باهشت استان ازجمله تهران، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، گلستان و مازندران همسايه است.
حوزه استحفاظي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود نيز از شهرستان «ايوان کي» در غرب استان سمنان شروع ميشود وتا «عباس آباد» که منتهياليه شهرستان سبزواردرخراسان رضوي است، ادامه مييابد.
رجب پورادامه ميدهد: شاهرود را به نوعي، يک قاره کوچک مينامند، زيرا با پيمودن مسافتي کمتراز50 کيلومتر در جهت شمال، به منطقهاي سرسبزبا پوششي جنگلي واقيانوسي خروشان از ابر ميرسيم که به «جنگل ابر» شهره است،
کويرنيز با جاذبهاي چشم نواز، ويژگي ديگراستان سمنان است که  او  از آن يادميکند و با ابراز خرسندي ازاين که دراين منطقه خدمت ميکند، ميگويد:استان سمنان، آثارمتعدد ديگر همچون شهر نمونه گردشگري بسطام، دشت شقايقها، چشمه علي دامغان، شهر توريستي شهميرزاد، غار دربند مهديشهر همچنين منطقه اکوتوريستي لزوره، قصربهرام و دروازه ارگ سمنان  را درخود جاي داده است و مشاهيري همچون بايزيد بسطامي، منوچهري دامغاني، ملاعلي سمناني، پروفسور پرويز کردواني و حسن روحاني، رئيس جمهوري کنوني کشورمان، برخاسته ازاين ديارند.
***
پيداست براي اين که اطلاعات صحيح و مستندي را ارائه دهد، وقت گذاشته است؛ از اين رو تلاش ميکند اين اطلاعات رابه درستي منتقل کند.

  از حوزه عملياتي خود يعني منطقه شاهرود بگوييد.
سابقه فعاليت شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود به بيش از 75 سال قبل برمي گردد وبه دليل قرارگرفتن در مسير مشهد مقدس، ازموقعيت خاصي برخوردار است؛ به طوري که درهمه اوقات سال به ويژه ايامي مانند تعطيلات عيد و تابستان که مسافران فراواني از اين مسيرعبورمي کنند، بايد از نظر ميزان ذخيرهسازي فرآوردههاي نفتي در انبارهاي نفت خود شرايط مطلوبي داشته باشد.
به دليل همين ويژگي (ازدحام مسافر) بنزين و نفت گاز، بيشترين فرآوردههاي مصرفي اين حوزه عملياتي را تشکيل ميدهند؛ به طوري که نزديک به 99 درصد بنزين دريافتي ازمبادي، به وسيله وسايل نقليه سبک وبيش از80 درصد نفتگازدريافتي نيزبه وسيله وسايل نقليه سنگين ترانزيتي که ازاين شاهراه ارتباطي گذرمي کنند، مصرف ميشود.
کارکنان پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود فعال درستاد، چهار ناحيه شاهرود، سمنان، دامغان و گرمسار، همچنين نيروهاي مستقر درفعاليت سه انبارنفت عملياتي سمنان، دامغان وشاهرود متصل به خط لوله، با همدلي توام با احساس مسئوليت، تلاش ميکنند تامسافران عبوري ازاين منطقه، بي هيچ دغدغهاي براي تامين سوخت مورد نيازخودرو خود ادامه مسيردهند.

  آيا ظرفيت انبارها پاسخگوي حجم مسافراني که از اين شاهراه ارتباطي عبور ميکنند، هست؟
اتصال انبارهاي منطقه شاهرود به خط لوله سراسري تهران- مشهد موجب شده که اين منطقه به عنوان يکي از مناطق مهم درتوزيع انرژي فسيلي کشورمطرح باشد وبا توجه به انشعابهاي گرفته شده ازخط لوله مزبور، فرآوردههاي مورد نياز به سوي مبادي مصرف در نقاط مختلف هدايت ميشوند؛ اين مهم درجه اهميت اين منطقه را افزايش داده است.

  اهميت راهبردي حوزه عملياتي شما درچيست؟
استان سمنان در شاهراه ارتباطي شمال به جنوب وغرب به شرق کشور قرارگرفته است. اين کريدور در شمال ازگرگان شروع ميشود وبا گذر از يزد و اصفهان به سمت بندرعباس ادامه مسير ميدهد وازتهران تا مشهد نيز، غرب وشرق را به هم متصل ميسازد. ميتوانم بگويم که اهميت راهبردي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود هم دراين است که با قرارگرفتن درچنين شاهراه ارتباطي، اين افتخاررا دارد که همه ساله به حدود 20 ميليون مسافر و زائري که ازاين منطقه عازم زيارت حضرت ثامنالحجج (ع) ميشوند، خدماتي در حوزه سوخت رساني ارائه دهد. رجب پور با اين که   اهل مازندران و چهارسال است که درشاهرود ساکن است، اما با محيط و سازمان جديد بيگانه نيست؛ گويي دوستي ديرينه اي با همکارانش دارد که البته ويژگي مثبتي به شمار ميآيد.

  باتوجه به توضيحات داده شده، در 9 ماه امسال چه ميزان فرآورده نفتي اعم از بنزين، نفت گاز، نفت کوره ونفت سفيد،  در منطقه شما توزيع شده است؟
 در اين بازه زماني نزديک به 708 ميليون ليتر فرآورده نفتي  در منطقه شاهرود توزيع شده که سهم بنزين 249ميليون و648 هزارليتر و سهم نفت گاز نيز 445 ميليون و 550 هزارليتربوده است. مصرف مجموع توزيع نفت کوره ونفت سفيد نيزدر9 ماه امسال، بيش از 12 ميليون و 700هزار ليتر بوده است.

  اين ميزان توزيع فرآورده نفتي از طريق چند جايگاه عرضه سوخت انجام شده است؟
دراين منطقه 57 جايگاه، هفت فروشندگي داخل اتاقک، دو فروشندگي سکودار، هشت جايگاه عرضه سي ان جي، هشت تاسيسات گاز مايع، يک جايگاه ال پي جي و 123نمايندگي توزيع گازمايع شهري فعال است که چرخه توزيع فرآوردههاي نفتي بر مدارآنها ميچرخد.
با بهرهگيري ازاين زيرساختها، روزانه دوميليون و500 هزارليترانواع فرآورده نفتي و 300هزارکيلوگرم سي ان جي توزيع ميشود.
درباره مصرف نفت کوره در اين منطقه چه توضيحي داريد؟
با توجه به سياستهاي کلان در خصوص کاهش تدريجي منجر به حذف اين فرآورده نفتي، توسعه گازرساني موجب شده است تا نفت کوره مصرفي استان سمنان ظرف چهارسال گذشته به ميزان 90 درصد کاهش يابد و از نزديک به 98 ميليون ليتر درسال 92 به کمي بيش از 10 ميليون ليتر در سال جاري کاهش يابد.

  اين کاهش درباره نفت سفيد چگونه بوده است؟
با توجه به همين رويکرد( توسعه گازرساني) مصرف نفت سفيد نيزکاهش چشمگيري داشته؛ به طوري که مصرف 55 ميليون ليتري اين فرآورده نفتي درسال 92 با 67 درصد کاهش، در سال جاري به 36 ميليون و 720 هزار ليتر رسيده است.

  باموضوع عرضه خارج ازشبکه رسمي توزيع يا همان انحراف فرآورده نفتي هم رو به هستيد؟
اين موضوع درمنطقه شاهرود درمبادي ورودي استان مثل گلوگاه شهيد نوري که راه عبور وسايل نقليه سنگين ترانزيتي است، ديده ميشود، اما با تعامل بسيارخوبي که ميان اين منطقه عملياتي و نيروي انتظامي وجود دارد، تلاش شده است تا از وقوع آن جلوگيري شود.

  مکشوفات امسال چقدربوده است؟
درهشت ماه امسال 251 هزارليتر مکشوفه داشتهايم وازآنجا که همکاري خوبي ميان اعضاي کارگروه مبارزه باقاچاق کالا وارز وجود دارد، تلاش شده است از بروز اين پديده مذموم با انجام گشتهاي مشترک، نشستهاي هماهنگي، کارگاههاي آموزشي و مواردي از اين دست،
حساسيت ها از نگاه مدير

يکي از مهمترين مشکلات که به نظر ميآيد ديگر مناطق نيز به آن دچار باشند، موضوع نيروي انساني است. با توجه به اين که عمر کاري برخي همکاران رو به پايان است و به زودي درآستانه بازنشستگي قرار ميگيرند، لازم است براي جايگريني آنها فکري اساسي شود؛ در غير اين صورت با مشکل جدي رو به رو خواهيم شد.مشکل بزرگي که وجود دارد، اين است که اين منطقه ومناطق ديگر با موضوع «پيرشدن» نيروي انساني مواجه است. با بازنشسته شدن برخي همکاران در بخشهاي کليدي سازمان، درصورتي که جايگزيني براي آنها نباشد، مشکل خواهيم داشت. توزيع پخش فرآوردههاي نفتي «زمان» ندارد؛ به اين معنا که اين کار تعطيلبردار نيست و بايد مثل ساعت کارکند و عقربههاي آن از حرکت باز نماند.در نظر بگيريد اگريک جايگاه عرضه سوخت فعال نباشد، چه صحنهاي خلق ميشود، تراکمي ازخودرو که صف طويلي ايجاد کردهاند؛ اين موضوع در زمانهايي مانند نوروز که سفرها به اوج خود ميرسد و مصرف بنزين از روزانه 30هزارليتر به چهار برابر ميرسد، بيشتر مشهود است. حساسيت کاردراين حوزه هم همين است؛ حرکت بدون توقف.