رکوردهای جدید در شرکت انتقال گاز ایران ثبت شد

عبور بدون دغدغه از زمستان 99

مهدی مهرابی   گاز به عنوان کلید واژه توسعه کشور، در سال های گذشته، جایگاهی بی نظیر به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که در عصر طلایی گاز، همزمان با توسعه صنایع و اقتصاد، زمینه ساز محرومیت زدایی، ایجاد رفاه، آرامش و تحقق سیاست های عدالت اجتماعی در حوزه مردمی نیز شده است. در این میان، انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی، یکی از ارکان تحقق سیاست های صنعت گاز در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... بوده و در سالی که از سوی مقام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده بود، شرکت انتقال گاز ایران با عمل به رسالت خود، افزون بر جلوگیری از حبس گاز، در دیگر بخش ها نیز کارنامه ای درخشان ثبت کرده است. در ادامه، گفت وگو با مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران را می خوانیم.

  فعالیت های شاخص شرکت انتقال گاز ایران در سال 99 را تشریح کنید؟

در3 اسفند سال 99، گاز تحويلی به خطوط لوله به ميزان 851.4 ميليون متر مكعب رسيد كه اين ركورد در نوع خود بی نظير است. این میزان در مقایسه با رکورد ثبت شده در سال قبل، معادل 7درصد رشد داشته است. همچنین 8 هزار و 372 کیلومتر پیگرانی هوشمند درخطوط سوم، چهارم و هفتم سراسری انجام شده است؛ توضیح اینکه در این عملیات، معادل یک هزار و 596 کیلومتر خط لوله تحت بازرسی قرار گرفته، همچنین 3 هزار و 751 کیلومتر پیگرانی تمیزکننده انجام شده و 38 هزار و 42 کیلومتر نشت یابی خطوط لوله نیز صورت گرفته است.

فعالیت های نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده سال جاری در حوزه های تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله باوجود بحران کرونا بموقع انجام شد. به طوری که در نگهداری و تعميرات تاسيسات تقويت فشار، می توان به 64 مورد تعمیرات توربین، 45 مورد تعمیرات کمپرسور گاز اشاره کرد و از تعداد 33 برنامه عمده در زمینه تعمیرات خطوط، تعویض پوشش و پیگرانی هوشمند،  30 مورد صورت گرفته و 3 مورد نیز در حال انجام بوده که در مناطق 2، 3 و9 عملیات و روی خط دوم سراسری، ری سمنان و خط اول سراسری بوده است.

پیگرانی هوشمند قسمت هایی از خط سوم سراسری و کل خط چهارم سراسری در سال 99 انجام شده و پیگرانی خط دوم تهران تا پایان سال انجام خواهد شد. تعمیرات ناشی از پیگرانی هوشمند خط چهارم سراسری حوزه منطقه 5، منطقه 10 (40 نقطه) و هفتم سراسری حوزه منطقه 10 (55 نقطه) نیز صورت گرفته است.

تعمیرات خط سوم سراسری و خطوط چهارم و پنجم تهران در 9 شاخه لوله حوزه منطقه 3 عملیات، تعویض پوشش خطوط اول و دوم سراسری، سرخون_ رفسنجان، قشم_ بندرعباس و سرخس_ نکا در مجموع به میزان 90 کیلومتر و تعمیرات خط سرخون_ توانیر کیلومتر 25-0 و خط گل گهر  57-25 حوزه منطقه 6 عملیات نیز انجام شده است.

 در سال 99 در مجموع چه میزان گاز منتقل شده است؟

میزان گاز انتقالی در10 ماه اول سال جاری برابر 212 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. میزان گاز انتقالی در10 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل5 درصدی رشد داشته است. (میزان گاز انتقالی در10 ماهه اول سال قبل 202 میلیارد متر مکعب گاز بوده است).