معرفي يک پژوهشگر برتر از مناطق نفتخيز
بنابرارزيابي مدارک پژوهشگران براساس دستورعمل ستاد کشوري هفته پژوهش،  محمدرضاعادلزاده ازسوي ستاد کشوري هفته پژوهش و فناوري استان خوزستان به عنوان پژوهشگر برتر صنايع و دستگاههاي اجرايي اين استان برگزيده شد. عادلزاده داراي مدرک دکتري مهندسي نفت از دانشگاه صنعتي شريف و شاغل در مديريت امور فني شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب است. وي حدود22 سال سابقه فعاليت در واحدهاي مختلف مهندسي نفت شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب،  پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت نفت وگاز پارس و 14 سال سابقه تدريس دروس تخصصي مانند مهندسي نفت ومهندسي شيمي در دانشگاههاي امير کبير تهران، صنعتي شريف، جندي شاپور، همچنين دانشگاههاي آزاد اسلامي، واحدهاي دزفول، ماهشهر و اميديه را در کارنامه کاري خود دارد. تاليف 43جلدکتاب درمقاطع کارشناسي تادکتراي رشتههاي مهندسي
 نفت ومهندسي شيمي، ترجمه و تدوين سه عنوان کتاب کاربردي درصنعت نفت، همچنين ارائه و انتشار150مقاله در همايشهاي بينالمللي و مجلات معتبرخارجي ودرج بيش ازيک صدمقاله علمي پژوهشي وعلمي– ترويجي درمجلات علمي معتبرداخلي، از ديگر فعاليتهاي   عادل زاده است. عادلزاده 25 طرح پژوهشي با حمايت معاونت مهندسي نفت شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب وشرکت ملي حفاري انجام داده است وچندين طرح پژوهشي ديگر را نيزدر دست اجرا دارد.  وي درسالهاي 86 تا92 ازسوي جهاد دانشگاهي کشوربه عنوان مؤلف برگزيده کشور، پژوهشگر برتر کشور، پژوهشگربرترصنايع استان خوزستان و دوبارهم به عنوان نخبه برگزيده حوزه مقاومت بسيج شهيد تند گويان شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب انتخاب شده است.
سابقه عضويت درگروه تخصصي حفاري شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب درفاصله سالهاي 86تا89، عضويت درتيم اتاق فکرمهندسي مخازن شرکت نفت وگازپارس، عضو هيئت تحريريه مجله
علمي ـ ترويجي  «اکتشاف وتوليد» و ماهنامههاي علمي پژوهشي «پتروشيمي، نفت و گاز» و «پژوهش نفت» نيز در کارنامه عادل زاده است. عادلزاده پيشتر در مديريت امورفني شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب در سمتهاي مشاور مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدير امور فني عسلويه، قائم مقام مديريت امورفني و رئيس مهندسي بهرهبرداري شرکت نفت و گاز پارس فعاليت داشته است. هفتهنامه« مشعل» نيز، کسب اين رتبه علمي رابه عنوان پژوهشگر برگزيده به محمد رضا عادلزاده و جامعه علمي وپژوهشگر کشور تبريک ميگويد.   

 

پيشرفت 80 درصدي درساخت مرکز سوختگيري ايرانشهر
پيشرفت فيزيکي پروژه ساخت مرکزسوختگيري هواپيمايي ناحيه ايرانشهر به 80 درصد رسيده است. مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه چابهار در جريان سفر مرتضي عابديني، مديرکل سوختگيري هواپيمايي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به اين منطقه وبازديد وي از پروژه ساخت مرکز سوختگيري ناحيه ايرانشهراظهارکرد: اجراي اين پروژه وساختمان ناحيه ايرانشهر، از مهمترين طرحهايي است که به روش اي پي سي اجرا ميشود.
نخعي براهميت راهبردي اين طرح تاکيد و تصريح کرد: اجراي طرح مرکز سوختگيري ناحيه ايرانشهر با توجه به ضرورت خدمات دهي بيش از پيش به مردم اين منطقه در دستورکار قرارگرفته است. وي بابيان اين که هم اکنون امکان تحويل سوخت در فرودگاه ايرانشهر وجود ندارد، اظهارکرد: با بهرهبرداري ازاين مرکزسوختگيري، مردم شهرستان ايرانشهرکه ازمراکز حساس درجنوب استان سيستان و بلو چستان است، ازخدمات هوايي بيشتري برخوردار خواهند شد. نخعي درباره ارزش ريالي طرحهاي سرمايه اي دردست اجرا در ناحيه ايرانشهرگفت: بيش از107 ميليارد ريال طرح دراين ناحيه اجرا ميشود که ساختمان ناحيه مرکزي وتاسيسات سوختگيري هوايي آن مهمترين آنها محسوب ميشوند. مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه چابهاراظهارکرد: با توجه روندموجود دراجراي اين طرحها، پيشبيني ميشود بهرهبرداري از آنها تا پايان امسال آغازشود. عابديني مديرکل سوختگيري هواپيمايي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران نيزبا قدرداني ازتلاشهاي انجام شده براي تجهيز وآماده سازي مرکزسوختگيري هوايي ناحيه ايرانشهر بر بهرهبرداري به موقع آن به منظورخدمت رساني به مردم اين منطقه تاکيد کرد.

 

سوخت رساني مطلوب در زمستان
مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه همدان گفت:با وجود بارش نخستين برف زمستاني و افت محسوس دما در اين منطقه سردسير کشور، سوخت رساني به نحوي مطلوب و بدون وقفه انجام ميشود. امين روستايي بابيان اين که همدان از استانهاي سردسير وشاهراه چهار استان کشورمحسوب ميشود، افزود: با وجود سرماي حاکم برمنطقه سوخترساني به ويژه به مناطق دوردست بدون وقفه درحال انجام است. وي تصريح کرد: هم اکنون روزانه 10ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي از انبار ايثارگران اين منطقه به مبادي مصرف ارسال ميشود. مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه همدان دربخشي ديگر گفت: از ابتداي امسال تاپايان آذرماه، يک ميليارد و412ميليون ليترانواع فرآورده نفتي دراستان همدان توزيع ومصرف شده که 384 ميليون ليتر آن بنزين بوده است. روستايي مصرف نفت سفيدبازه زماني 9 امسال را نيز21 ميليون ليتر اعلام و اظهارکرد: مصرف اين فرآورده نفتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، 31 درصد کاهش داشته که شناسايي مصرف کنندگان واقعي فرآورده نفتي، مديريت مطلوب مصرف آن و توسعه گازرساني از دلايل کاهش آن است. روستايي همچنين درباره مصرف نفت گازدر9 ماه امسال اظهارکرد: در بازه زماني ميزان مصرف اين فرآورده نفتي به 490 ميليون ليتر رسيد که از چهار درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکايت دارد. مديرشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه همدان با اشاره به اين که نفت کوره مصرفي 9ماه امسال نيز 518 ميليون ليتر بوده است؛ تصريح کرد: از اين مقدار499 ميليون ليتر در بخش نيروگاهي وبقيه دربخش غيرنيروگاهي مصرف شده است.

 

246 کيلومترتسطيح درمسيرخط لوله  شاهرود- سبزوار
مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالشرق ازتسطيح 246 کيلومترمسيرخط لوله 20 اينچ انتقال فرآورده نفتي شاهرود – سبزوار خبرداد. قاسم عرب يارمحمدي بااشاره به آغازاين عمليات ازفروردين ماه امسال، تصريح کرد: تسطيح مسيرخط لوله مزبور از کيلومترصفر تا کيلومتر246 انجام گرفته است. وي رفع آببردگيها، احياي تاج خط، تقويت سيلبندها وعريض کردن رود خانههاي فصلي را بخشي ازعمليات تسطيح در اين مسير 246 کيلومتري برشمرد. مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالشرق باتاکيد بر ضرورت ايمن سازي خطوط لوله انتقال فرآوردههاي نفتي اظهارکرد: خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآوردههاي نفتي سرمايههاي زيرزميني هستند که به منزله شريانهاي حياتي عمل ميکنند؛ از اين رو صيانت   از آنها به عنوان اولويتي مهم در دستور کار قرار دارد. عرب يارمحمدي برخوردقانوني با تجاوزهاي صورت گرفته درحريم خطوط لوله ورفع تصرف آنها، جلوگيري ازتردد ماشينآلات سنگين روي مسير خط لوله (بدون درنظرگرفتن نکات ايمني)مشخص کردن مسيردقيق خطوط لوله، هدايت سيلابهاي فصلي با احداث سيلبند درمسير خطوط لوله، بخش مهمي از عملکرد منطقه شمالشرق در حفظ و صيانت از خطوط انتقال نفت است. وي تامين ايمن فرآوردههاي نفتي پنج استان مهم کشور(خراسان شمالي، رضوي وجنوبي، سمنان وگلستان)، همچنين تامين سوخت مورد نياز نيروگاههاي سمنان، شاهرود ونيشابوررا ازمسئوليتهاي مهم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق برشمرد.

 


اتصال دو شاه لوله مهم سراسري گازبه يکديگر
مديرمنطقه يک عمليات انتقال گاز از اتصال خط لوله ششم سراسري به خط پنجم سراسري درمحدوده اين حوزه عملياتي خبر داد. بلالي افزود: اين عمليات با انشعابگيري ازخط لوله ششم به خط لوله پنجم سراسري انجام شده است. وي تصريح کرد: عمليات اتصال خطوط لوله مزبور با توجه به ضرورت ارتباط آنهابه يکديگر، طبق برنامه زمانبندي و با تلاش بيوقفه کارکنان عمليات خط لوله، همچنين گروههات تپ منطقه سه انتقال گازدراين حوزه عملياتي انجام شده است. مديرمنطقه عمليات يک انتقال گاز با بيان اين که عمليات اتصال خط لوله ششم به پنجم سراسري درکوتاهترين زمان ممکن انجام شده است، اظهار کرد: دراين عمليات مهم با ريسک بالا، واحدهاي بازرسي فني، مهندسي، اچ اس اي وعمليات خط به ويژه گروه عمليات ساختماني نيز حضوري موثر داشتند. بلالي بااشاره به اهميت خطوط لوله 56 اينچ پنجم وششم سراسري همچنين حساس بودن عملياتهات تپ، اظهارکرد: اتصال اين دوخط لوله مهم با در نظرگرفتن همه جوانب، درشرايطي ايمن انجام شده است. وي تاکيدکرد: درطول انجام عمليات، شامل انشعابگيري ولو36 اينچ و مدارباي پاس 6 اينچ، هيچ اختلالي در روند انتقال گازايجاد نشده است. مديرمنطقه يک عمليات انتقال گاز گفت: با انجام اين عمليات، ارتباط ميان خط لوله 56اينچ ششم سراسري باخط لوله 56 پنجم سراسري که مورد تأکيد مديران ستادي شرکت انتقال گازايران بود، محقق شد.

 

آغازعمليات گازرساني به 40 روستاي مرودشت
مديرعامل شرکت گازاستان فارس از آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 40 روستاي تابعه شهرستان مرودشت دراستان فارس خبرداد. هوشنگ محمدي درآييني که به همين مناسبت و باحضورمردم و مسئولان محلي شهرستان مرودشت برگزارشد، افزود: براي گازرساني به اين تعداد روستا 405 ميليارد ريال پيشبيني هزينه شده که چند برابر بودجه عمراني شهرستان مرو دشت است. مديرعامل شرکت گازاستان فارس گفت: براي گازرساني به اين 40 روستا که دهستانهاي ابرج، رامجرد ودرودزن راشامل ميشود، اجراي حدود 230 کيلومترشبکه پيشبيني شده است. وي با بيان اين که درشهرستان مرودشت 199روستا مشمول گازرساني هستند، اظهارکرد: از اين تعداد، 106روستا زير پوشش گازطبيعي قرارگرفتهاند وعمليات گازرساني به 59 روستا نيز در دست اجراست. به گفته محمدي، گازرساني به30روستاي ديگرشهرستان مرودشت نيز، در مرحله مطالعه و امکان سنجي است.   وي همچنين گفت: باگازرساني به416طرح صنعتي خرد و12طرح صنعتي عمده درشهرستان مرودشت، انتظار ميرود زيربناي توسعه و رشد اقتصادي منطقه به نحوي مطلوب فراهم شود. مديرعامل شرکت گاز استان فارس باتاکيد براين که درحوزه گازرساني به استان فارس فعاليتهاي متعدد ودرخشاني انجام گرفته است، افزود: همه اين فعاليتها، خدمات نظام اسلامي است وکارکنان شرکت گازاستان فارس تنها به وظيفه خود عمل کردهاند. رئيس اندازهگيري و توزيع شرکت گازاستان فارس نيزگفت: از ابتداي امسال تاکنون هشت ميليارد و600ميليون مترمکعب گازطبيعي در اين استان مصرف شده است.  علي زندي کشکولي با تاکيد بر تامين گازمصرفي مشترکان به عنوان اولويت اصلي اين شرکت، مصرف گازمشترکان استان فارس رادرماههاي آبان و آذرامسال، دوميلياردويک صدميليون مترمکعب اعلام واظهار کرد:اين ميزان مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل، 13درصد افزايش يافته که دليل آن افزايش استفاده ازوسايل گرمايشي در بخش خانگي است.

 

11ميليون کيلووات ساعت صرفهجويي در مصرف برق
مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از صرفهجويي 11ميليون کيلووات ساعت انرژي برق درمراکزانتقال نفت اين حوزه عملياتي خبرداد. کيهان پور افزود: اين ميزان صرفهجويي برق در مراکز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات نفت خوزستان مربوط به سه سال اخير(93 تا95) است. وي با بيان اين که اين صرفه جوييها دربخشهاي ديگر نيز قابل تامل و چشمگيراست، تصريح کرد: دربازه زماني يادشده، درمصرف گاز مراکز انتقال نفت حوزه عملياتي خوزستان هشت ميليون مترمکعب صرفه جويي مصرف نفت سفيد نيز هشت ميليون ليتر کاهش يافته است. به گفته مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان، صرفهجويي درمصرف اين حاملهاي انرژي با بهرهگيري ازراهکارمناسب فني و عملياتي، محقق شده است. وي با اشاره به نقش ارزشمند خطوط لوله انتقال نفت درکشوربه ويژه حوزه استحفاظي منطقه خوزستان درباره حمل موادسوختي به وسيله خطوط لوله اين منطقه نيزگفت:سال گذشته بيش ازهفت ميليارد تن کيلومتر، انواع فرآورده نفتي به وسيله خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان به نقاط مصرف انتقال يافته است.  کيهان پورافزود: صرفهجويي درهزينههاي حمل مواد نفتي به وسيله خط لوله را نسبت به حمل آن با نفتکش چشمگيرخواند وافزود: سال گذشته تنها در اين حوزه هزينه حمل با خط لوله 130ميلياردتومان برآورد شده است؛ درحالي که اگر از نفتکش جاده پيما استفاده ميشد، اين هزينه به 800 ميليارد تومان ميرسيد.

 

  اجراي 900 ميليون يورو طرح در پالايشگاه نفت اصفهان
مديرعامل شرکت پالايش نفت اصفهان گفت: هم اکنون 900 ميليون يورو پروژه در پالايشگاه نفت اصفهان فعال است. لطفعلي چاوشي درجمع کارکنان تازه استخدام اين شرکت پالايشي باتاکيد براهميت پالايشگاه نفت اصفهان درچرخه توليد محصول اظهارکرد: در اين شرکت پالايشي، طرحهاي مهمي در دست اجراست که غالب آنها با هدف رونق اقتصاد کشور سالم سازي محيط زيست انجام ميشود.
وي يکي ازشاهکارهاي فعاليت اين شرکت پالايشي راساخت راهبردي ترين كاتاليست درصنعت پالايش عنوان و اظهارکرد: اين اتفاق در اوج تحريمها صورت گرفت؛ اين درحالي است که ساخت اين کاتاليست فقط در انحصار دو کشور جهان بود. مديرعامل شرکت پالايش نفت اصفهان در بخشي ديگر با اشاره به اين که پالايشگاه نفت اصفهان نزديک به 10 سال است که به بخش خصوصي واگذار شده است، اظهارکرد: اين شرکت اگرچه هنوز با وزارت نفت ارتباط دارد، اما با شرايط خوداداره ميشودوشرايط استخدامي آن نيز تابع اين وزارتخانه نيست؛ بنابراين، نيروهاي تازه استخدام تابع قوانين و مقررات پالايشگاه نفت اصفهان هستند. وي با تاکيد براين که ايمني وانضباط کاري درپالايشگاه نفت اصفهان از موارد مهمي است که بايد مورد توجه قرارگيرد، تصريح کرد: حضور درپالايشگاه رافرصتي براي پيشرفت خود بدانيد و از آنجا که فعاليت درچنين محيطي روزمرگي ندارد، هر روزتجربه جديدي به دست خواهيد آورد. چاوشي با بيان اين که شرايط مناسبي براي افراد مصمم به پيشرفت در اين پالايشگاه وجود دارد، اظهار کرد: مسيرموفقيت براي كساني كه مصمم به كار، كسب تجربه وتنظيم شغلي خويش در پالايشگاه اصفهان هستند، با رعايت قوانين و مقررات، باز و روشن است. مديرعامل شرکت پالايش نفت اصفهان با تاکيد برضرورت توجه همه کارکنان به ويژه نيروهاي تازه استخدام به مقررات ايمني درمحيط پالايشگاه اظهار کرد: کوچکترين غفلت و بيتوجهي فاجعهآميزاست؛ از اين رو بنابر 30 سال تجربه کار دراين محيط، سرلوحه قراردادن الزامهاي ايمني و انضباط کاري، مهمترين مواردي است که نبايد از آنها غافل شد.  چاوشي گفت: پالايشگاه نفت اصفهان به منظور اجراي پروژههاي جديد كه به منظورارتقاي كيفيت و بهبود فرآوردههاي خود با رويكرد زيست محيطي و اقتصادي تعريف شدهاند، اقدام به جذب نيرو کرده است.
وي با بيان اين که نيروهاي تازه استخدام پس ازگذراندن دورههاي آموزش عملي و اچاساي، در واحدهاي عملياتي فعاليت خود را آغاز خواهند کرد، تصريح کرد: استخدام نيرو در برنامههاي سالهاي بعد نيز لحاظ شده است.