رشتههاي زاگرس مغلوب صنعتگران گاز شد
گاز در گذر از کوه و دره  براي رفاه مردم

پرونده گازرساني به روستاهاي مرزي کردستان بسته ميشود
مشعل  مهدي مهرابي  استان کردستان با دارا بودن ارتفاعات، کوههاي سربه فلک کشيده، دشتهاي مرتفع و درههاي پهن در غرب کشور، از مناطق سردسير به شمار ميآيد و در سالهاي گذشته فعاليتهاي گستردهاي براي توسعه زيرساختهاي گازرساني اين استان از سوي صنعت گاز انجام شده است.تاکنون همه 28 شهر استان کردستان به شبکه گاز پيوسته و از مجموع يکهزار و 500 روستاي بالاي 20 خانوار نيز، گازرساني به يکهزار و 38 روستا انجام شده و براساس برنامههاي تعريف شده، پروژه گازرساني به روستاهاي باقيمانده نيز تا پايان سال 97 پايان مييابد.تاکنون در مجموع هشت هزار و 957 کيلومتر شبکه توزيع گازرساني در سطح استان اجرا شده که از اين ميزان، دو هزار و 649 کيلومتر در مناطق شهري، 6 هزار و 61 کيلومتر در مناطق روستايي و 247 کيلومتر نيز مربوط به واحدهاي صنعتي ميشود.گازرساني به روستاها و مناطق کمتر توسعه يافته با هدف محروميت زدايي، ايجاد رفاه، ايجاد اشتغال و برقراري عدالت اجتماعي از سوي دولت در دستور کار قرار دارد و شرايط جغرافيايي، وجود رشته کوهها، مناطق کوهستاني و سخت گذر نيز نتوانسته است اين هدف تلاشگران صنعت گاز را به کندي دچار کند.
رئيس اجراي طرحهاي شرکت گاز استان کردستان درباره فعاليتهاي اين شرکت در حوزه گازرساني به روستاها ميگويد: افزون بر فعاليتهاي انجام شده، هم اکنون در قالب 39 پروژه، در 104 روستا در حال اجراي پروژههاي گازرساني هستيم. تاکنون در سطح استان، 300 کيلومتر لولهگذاري انجام شده و پيشبيني ميکنيم براي گازدار کردن اين روستاها 600 تا 650 کيلومتر لوله گذاري جديد نيز اجرا شود.
به گفته اسدالله صادقي، براساس برنامه زمان بندي براي اجراي پروژهها، تا پايان امسال اين روستاها از نعمت گاز برخوردار ميشوند. همزمان با اين پروژهها، پروژه طراحي و انتخاب پيمانکار براي گازرساني به 200 روستاي جديد نيز در دستور کار قرار دارد که مقدمات آن انجام شده است.
وجود دامنه رشته کوه زاگرس و کوهستاني، سخت گذر بودن استان کردستان، گازرساني را در بخشهاي زمانبندي و هزينهاي دشوار ميکند. رشته کوه زاگرس، داراي بافت سنگهاي يکپارچه است و عمليات حفاري حتي با کمپرسور و پيکور با دشواري انجام ميشود.
رئيس اجراي طرحهاي شرکت گاز استان کردستان با اشاره به پروژه گازرساني در روستاي هشميز ميگويد: با توجه به بافت اين روستا، با بهرهگيري از پنج دستگاه کمپرسور، در طول يک هفته تنها ميتوانيم 50 متر لولهگذاري کنيم و اين در حالي است که در مناطق ديگر در اين مدت 700 متر عمليات لولهگذاري انجام ميشود که نشان ميدهد اين پروژه چه ميزان دشوار است.
از ديگر موارد سختي کار در اين مناطق، کم عرض بودن جادهها و نبود خاک سرندي مناسب است. از طرفي، در غرب و جنوب استان، خاک براي پوشش زير و روي لولهها وجود ندارد و اين خاک با فاصله طولاني، از ديگر مناطق تهيه ميشود.
از سوي ديگر، در غرب استان، جادههاي اصلي ترانزيت براي صادرات و واردات استفاده ميشود؛ از اينرو دسترسي ما به امکانات محدود شده است. در شهرستانهاي مرزي همچون مريوان و بانه نيز با کمبود نيروي انساني مجرب و با تجربه در حوزه گاز روبه رو هستيم؛ به همين دليل ناچاريم عوامل اجرايي مورد نياز را از ديگر شهرستانها تامين کنيم.
با توجه به شرايط کار در اين استان، از جمله کوهستاني بودن و نبود خاک، پيشبيني ميشود قيمت تمام شده پروژهها افزايش يابد ولي با توجه به بهرهگيري از پيمانکاران بومي، قيمت تمام شده پروژه، نسبت به استانهاي ديگر کمتر است.
شرکت گاز استان کردستان در سالهاي گذشته براي افزايش حضور پيمانکاران بومي تلاشهاي گستردهاي انجام داده و اين شرکتها در چارچوب استانداردهاي صنعت گاز فعاليت ميکنند.
رئيس اجراي طرحهاي شرکت گاز استان کردستان در ادامه درباره بهرهگيري از ظرفيت بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و ماده 12 قانون رفع موانع توليد ميگويد: در مجموع اعتبار گازرساني به 900 روستا از اين محل تامين شده و اين قانون در حوزه تسريع در گازرساني به روستاها موثر بود و شرکت گاز استان کردستان نيز نهايت استفاده را از آن برد.
تاکنون 92 درصد جمعيت استان کردستان شامل 100 درصد شهرها و5/77 درصد جمعيت روستايي از نعمت گاز برخوردار شدهاند. پس از بهرهبرداري از طرحهاي گازرساني در دست اجرا در روستاها که تا پايان امسال به شبکه متصل ميشوند، معادل 13 هزار و 250 خانوار جديد تحت پوشش قرار ميگيرند و درصد نفوذ گاز از 5/77 درصد کنوني به 88 درصد ارتقا خواهد يافت.
از سال 1370 تا 1392 (22 سال) در مجموع 673 روستاي استان کردستان به شبکه متصل شده و اين در حالي است که تنها در چهارسال فعاليت دولت يازدهم به 365 روستا گازرساني شده که اين تعداد معادل 35 درصد مجموع روستاهاي گازرساني شده است.
در سالهاي گذشته، تحول قابل توجهي در حوزه گازرساني به اين استان رخ داد و گاز به تدريج در سبد انرژي خانوارها جايگزين سوختهاي مايع شد و روز به روز دامنه شاخصهاي رفاهي، بهداشتي و اجتماعي افزايش يافت.
گازرساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار و مرزي استان همچون مجتمع روستايي «بلکه»، روستاهاي منطقه «سارال»، منطقه کوهستاني «نکه روز»، مجتمع روستايي «کوله ساره»، «ماسان»، «سرچي» و «هندي من» در دستور کار قرار دارد و براساس برنامههاي تعريف شده تا پايان سال، شاهد بهرهبرداري از اين پروژهها خواهيم بود و پرونده گازرساني به روستاهاي مرزي بسته ميشود.

 

هر زمان خواستند، توانستند
غيرت ايراني؛  برنده نهايي

سيد مصطفي محمدزاده   با پايان فصل تابستان و از راه رسيدن پاييز که زمستان سرد را پيش روي خود دارد، نگراني،همکاران عمليات ايستگاهها آغاز ميشود؛ نگراني از افت فشار گاز که افزايش مصرف، اصليترين عامل آن است و کاهش دما و فراگير بودنش، تشديد کننده اين نگراني. به ياد بياوريد زمستان سالهاي 86 و 92 را که سرمايي شديد تمام کشور را فرا گرفت و موجب شد مشکلات فراواني براي مردم به وجود آيد؛ به طوري که منطقه چهار عمليات انتقال گاز، همه نيروهاي خود را بسيج کرد تا در حد ممکن، به رفع آن اقدام کنند. ممکن است اين خاطره از ذهن من و شما پاک شود، اما در بايگاني ذهن متوليان زحمتکش اين مجموعه حک شده است؛ اين جملات مردي بود كه با پايان فصل تابستان و از راه رسيدن پاييز، خود را آماده جدال با سرما ميکند، جدالي نابرابر براي انتقال پايدار گاز، اين نعمت بيمثالِ الهي براي مردمان سختکوش ديار طبرستان.
 اين بارمقصد ما رسيدن به مجموعهاي است در دل مراتع سرسبز خراسان شمالي و در آغوش طبيعت بکر و بيمثال جنگل گلستان که اگر از آن بگذري، خواهي ديد به مدد ما انسانها تنها نامي از آن باقي مانده است.
همزمان با صداي برگهاي عاشق پاييزي به همراه جمعي از مسئولان منطقه چهار عمليات انتقال گاز پا در راه مينهيم تا به مکاني برسيم که شاهکار آن در زمستان 95؛گرمابخش دستان کودکان شمال کشور بود. ايستگاه تقويت فشار گاز دشت در نقطه نهايي اتصال خراسان شمالي به استان گلستان ميزبان ما بود و ماهم ميهمان قلمهايمان تا فراموش نکنيم که ايراني هر زماني ميتواند فعل «خواستن و توانستن» را به بهترين نحو ممکن صرف کند.
گردنههاي بدرانلو را که رد ميکنيم و به ابتداي منطقه دشت ميرسيم، از فرعي خاکي روستاي دشت که رد ميشويم، در دل منطقه بکر و جلگهاي، قامت استوار ايستگاه دشت رخ مينمايد، ايستگاهي که روي خط لوله 42 اينچ ميامي - دشت و به عبارت ديگر روي خط لوله 30 اينچ سرخس/ نكا قرار گرفته است و وظيفه كمك به انتقال پايدار گاز به خطه سبز شمال را به عهده دارد.
هنگام ورود،مجيد اکبري کفاش، رئيس ايستگاه، به استقبالمان ميآيد و ما را با كوله باري از خاطرات زمستان 95 ميهمان صفاي همكارانمان در ايستگاه دشت ميكند، برايمان از سرما ميگويد و از زمستاني که به همت و تلاش شبانهروزي همکارانش در اين مجموعه به ركوردي جالب توجه دست يافته و مورد تقدير مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز قرار گرفتهاند.
وي موقعيت ايستگاه تقويت فشار گازدشت را «راهبردي» توصيف ميکند و ميگويد: اين ايستگاه در 100 كيلومتري شهر آشخانه در خراسان شمالي و در مجاورت روستاي زيباي دشت و درطبيعت دست نخورده اين جلگه درمنتهي عليه حوزه استحفاظي منطقه چهار قرار گرفته است. اين ايستگاه با دارا بودن يك توربين 25 مگاواتي توانايي تقويت فشار گاز روي دو خط 42 اينچ ميامي - دشت و خط راهبردي 30 اينچ سرخس - نكا را دارد.
وي با بيان اينكه اين ايستگاه با تكيه بر توان اجرايي پيمانكاران داخلي ساخته شده است و وظيفه مهم تقويت فشار و انتقال پايدار گاز را به عهده دارد، تصريح ميکند: سال گذشته  بنابر تدبير مديران ارشد شركت انتقال گاز؛ همه عمليات تعميراتي پيشگيرانه، در نيمه نخست سال با موفقيت به پايان رسيد و با آغاز فصل سرما و بالا رفتن مصرف گاز در سطح كشور و به ويژه استانهاي شمالي، با وجود تمام مشكلات موجود توانستيم به ركورد سه هزارو528 ساعت كاركرد بدون توقف دست پيدا كرده ومورد تقدير مديرعامل شركت انتقال گاز ايران نيز قرار بگيريم.
اكبري كفاش، تلاش همكاران خود در اين 147 روز را نماد حركتي جهادي و مبتني بر همت و غيرت بي بديل ميداند و ميگويد: همكاران منطقه چهار عمليات انتقال گاز در ايستگاه تقويت فشار گاز دشت با حركت جهادي در مسير تعالي و رفاه مردمان اين سرزمين هم قسم شده و باوجود قبول تمام سختيها همچون دوري از خانواده، سرماي هوا و كمبود امكانات، نگذاشتند سرماي هوا بر گرماي وجودي هم ميهنان در شمال كشور غلبه كند.
غروب آفتاب و در مسير بازگشت از ايستگاه، اندكي پنجره خودرو را پايين و با لذت، سوز و سرماي هوا را در آغوش  ميكشم و مطمئنم كه همكاران من در ايستگاه تقويت فشار گاز دشت، با تمام توان براي گرم كردن خانههاي دل ما ايستاده اند...
من پشتم گرم است به همت مردان  وزنان صنعت گازكه هرزمان خواستند؛ توانستند.