گوشهاي از تلاش سخت كوشانه مردان بيادعاي صنعت نفت
دراداره نگهداري و تعميرات خطوط لوله شركت آغاجاري به روايت «مشعل»:

پوشيدن لباس رزم در بزم خدمت
مشعل   با طلوع خورشيد و دميدن صبح، لباس رزم را براي نبردي جديد بر تن ميكنند و با حضور در محل كار، براي اجراي عمليات حاضر ميشوند. از نبرد ميگويم؛ نبردي سخت و طاقتفرسا از جنس آهن و لوله بايد آنقدر تحمل كنند تا اين سخت جان را به زانو دربياورند. صحبت از عمليات است؛ عملياتي كه بايد براي اجراي آن به دل بيابانها و درههاي سختگذر بزنند و از دل و جان مايه بگذارند، اين شايد كمترين توصيفي است كه ميتوان از تلاش اين همكاران خستگيناپذير عنوان كرد، همكاراني كه شايد به جرات ميتوان گفت يكي از سختترين مشاغل صنعت نفت را به عهده دارند چرا كه سرما و گرما و شب روز هم نميتواند مانع از كارشان شود و در هر شرايطي، آماده حضور در هر منطقه عملياتي هستند.
ابراهيم پيرامون، مديرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري، خطوط لوله را شريان حياتي صنعت نفت ميداند و به «مشعل» ميگويد: آغاجاري به عنوان گذرگاه نفت جنوب ايران، با توجه به وجود بيش از 7000 كيلومتر خط لوله براي صادرات و تامين خوراك پالايشگاههاي اصفهان، آبادان، گاز بيد بلند، پتروشيمي بوعلي، پتروشيمي بندر امام خميني (ره) و بندر خارک، يكي از پهناورترين مناطق عملياتي زير مجموعه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از نظر گستره جغرافيايي به شمار ميرود، اين موضوع حساسيت و اهميت كار را بالا برده و بار سنگين مسئوليت نگهداري از سرمايههاي ملي را بر دوش ما نهاده و اين وظيفه كاركنان سختكوش نگهداري و تعميرات خطوط لوله را در حفظ وصيانت از خطوط دوچندان کرده، از اين رو درهمه حال و در سختترين شرايط آماده فعاليت هستند.
مدير عمليات شركت آغاجاري، نگهداري و تعميرات خطوط لوله را خط مقدم صنعت نفت ميداند.
منوچهر آرزومند، مدير با سابقه عمليات شركت نفت و گاز آغاجاري كه سالهاست دستي بر آتش دارد و در بخشهاي مختلف عملياتي فعاليت کرده، هم اكنون مديريت عمليات شركت را به عهده دارد. او يكي از حساسترين و دشوارترين مشاغل صنعت نفت را نگهداري و تعميرات خطوط لوله ميداند و ميگويد: سختي و حساسيت كار نيروهاي خط لوله به قدري است كه كمتر كسي ميتواند در مقابل اين همه سختي و دشواري دوام بياورد چرا كه كوچكترين خلل در كار ميتواند تاثير مستقيم بر صادرات و توليد کشور داشته باشد.
او ميگويد: هميشه يكي از دغدغههايم در كار رسيدگي به امورات و درخواستهاي همكاران عملياتي است تا شايد بتوان گوشهاي از تلاش اين بزرگ مردان عرصه توليد نفت و گاز را جبران كنيم.

واحدنگهداري وتعميرات خطوط لوله
براي آشنايي بيشتر با كار اين کارکنان سختکوش صنعت نفت، دقايقي در محل كارشان حاضر شدم و گفتوگويي با رئيس اين مجموعه داشتم.
دستانش را كه ميفشاري، حكايت از سختي و مقاومت فراوان دارد، با چهرهاي گشاده و روي خوش از ما پذيرايي ميکند و ابتدا از خودش براي ما ميگويد.
غلامحسين حيدري، متولد مرداد 1345 و از سال 1360 وارد آموزشگاه حرفهاي شهيد رجايي آغاجاري شده است. پس از گذراندن 2سال دوره آموزشي در اداره خط لوله مشغول و از بدو استخدام در اين اداره در سمتهاي مختلف از جمله جوشكار، جوشكار كد، تعميرات و ... فعاليت کرده است و هم اكنون رياست اين اداره را به عهده دارد.
غلامحسين حيدري خطوط لوله را از نقطه حساس صنعت نفت ميداند و ميگويد: ما در شركت آغاجاري با 70 نيروي انساني، وظيفه مقدس صيانت و نگهداري از 7000 كيلومتر خطوط لوله زير زميني و رو زميني را عهدهدار هستيم كه بخش كثيري از اين خطوط از دل بيابانها، كوهستانها، درهها و مسيرهاي سختگذر ميگذرد وگاه براي تعمير يك خط در مسيرناهموار، ميبايد چندين روز با ماشينآلات سنگين كار آمادهسازي محوطه براي تعميرات لازم را انجام دهيم، از همين رو غالب كار همكاران به صورت يدي بوده كه دشواريهاي فراواني نيز دارد.
حيدري از روزهاي سخت كار در دره دراز ميگويد كه لازم شد براي انجام تعميرات و رفع عيوب خط لوله در آن محل چند شبانهروز تلاش کنند، درحالي كه زمان و مكاني براي استراحت نداشته و مجبور بودند براي دقايقي استراحت، به خودروها پناه ببرند.
حيدري در خصوص شرايط كاري همكاران ميگويد: همكاران در اداره نگهداري و تعميرات خط لوله در سه بخش نگهداري، تعميرات و بازرسي فني فعاليت ميكنند كه با توجه به حساسيتهاي موجود در نگهداري از خطوط لوله جرياني خصوصا در فصل تابستان كه گرماي هوا مجال هيچ كاري را نميدهد، با شور و اشتياق دشواريهاي كار را به جان ميخرند و در هر شرايطي آماده انجام كار هستند.
وي خدمت صادقانه به صنعت نفت را مهمترين انگيزه در انجام كارها ميداند و ميگويد: اغلب ماهيت كارهاي عملياتي با سختي و دشواري همراه است، اما با مديريت صحيح و ارتباط صميمي با همكاران ميتوان اين سختي و دشواري را به شيريني تبديل كرد؛ از همين رو هميشه سعي ميشود در كارها با همكاران زير مجموعه ارتباط دوستانه برقرار و حتيالامكان شريط مناسبي را براي آنها مهيا کرد.
رئيس نگهداري و تعميرات خط لوله كاهش استرس دربين همكاران، پيگيري براي ارائه خدمات رفاهي مناسب به آنان، ارتقاي ساختار سازماني، ارتقاي سطح علمي همكاران با برگزاري دورههاي آموزشي و به روز رساني ابزار و ادوات عملياتي براي سهولت در انجام كار را از اولويتهاي خود دانست و گفت: به قدري اين موضوعها برايم اهميت دارد كه روزانه براي تحقق بيش از پيش آنها در حال پيگيري هستم.
رئيس نگهداري وتعميرات خطوط لوله درادامه به اقدامهاي اين اداره در ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: فعاليتهاي خوبي در اين مدت صورت گرفته كه به بخشي از آنها در ذيل اشاره ميشود:
  اصلاحيه نصب 2 عدد شير دروازهاي و امتداد دادن خط 8 آب زايد واحد به طول 100متر تا محل كانال جنب حوضچه تبخير جديد- نمكزدايي رگ سفيد يك
  اصلاحيه خط 24 گاز مارونها در ورودي كارخانه گاز و گازمايع 300
  اصلاحيه پمپ جديد نمكزدايي رگ سفيد يك
  اصلاحيه خط لوله چاه جرياني 44 پارسي به خط 12 خط لوله چاه 13 پارسي
 تعمير وعايق كاري نقاط جوشكاري شده آسيب ديده 8 انشعاب چاههاي و 175و 181 آغاجاري
  نصب تعدادي از تكيهگاههاي خط 10 نفتا روستاي محسنيه تا اميرالمومنين (ع) در نقاط مختلف و قرار دادن خط ياد شده روي تكيهگاه
  تعمير و نصب تكيه گاه زير خطوط گاز مايع به ماهشهر مايل 5/23
  تكيه گاه گذاري خط 10 نفت چاه 115 تا حدود 50 متري چاه -يونيت 2 آغاجاري
  خاكبرداري و تميزكاري و رفع نشت از خط 20 قديم نفت آبادان ابتداي شهرك طالقاني (كورهها) ماهشهر مايل 40
  خاكبرداري و تميزكاري روي خط لوله گاز 24 ورودي به بازگرداني پازنان يك براي صحت سنجي
  تميزكاري و رنگآميزي و نوارپيچي و خاكريزي روي خطوط لوله 16 مايعات گازي ماهشهر و 24 گاز منطقه تفكيك
  شمع كوبي و ايمن سازي خطوط صادراتي 42 در رودخانه زهره
  خاكبرداري، تميزكاري و رنگآميزي و تعمير خطوط لوله و خاكريزي روي خطوط لوله چاههاي 76،81،83و 84 شيرخانه گازي شماره 1 پازنان 1 براي ايمنسازي خطوط لوله
 خاكبرداري، تميزكاري و رنگآميزي و نوارپيچي و خاكريزي و احداث ديوار سنگي روي خط لوله 10 گاز رگ سفيد يك به دو حد فاصل كيلومتر 10 و 11
  اتصال خط 16 جديد نفت شيرين ارسالي واحد 5 در 4نقطه به خط 16 قديم
  بهرهبرداري شماره 5 آغاجاري
  اتصال خط 24 جديد ترانك لينهاي ورودي شماره 5 آغاجاري در شش نقطه به خط 24 قديم
 رفع اشكال از كوپلينگ عايق مربوط به خط 30 ورودي ايستگاه
  اتصال خط 12 جديد نفت ارسالي تفكيك گر 149/1332 بهرهبرداري شماره 3 آغاجاري در چهارنقطه به خط 12 قديم
 اتصال خط 12 جديدشيرين ارسالي واحد شماره 5 آغاجاري در چهارنقطه به خط 12 قديم
   اتصال خط لوله 4 گاز احياي چاه 147 بهرهبرداري شماره 2 آغاجاري
  اتصال مجدد خط لوله  10 چاه 90 آغاجاري
  تعمير نشانگرهاي  20 گاز قديم حدفاصل رودخانه رامشير-گازمايع 500
  تعمير لوله 6 نمكزدايي كرنج - پارسي
  تعمير لوله 10 گاز رگ سفيد يك به دو
  اتصال خط لوله چاه 107 آغاجاري به هدر نفت نمكي در واحد دو آغاجاري
  اتصال خط لوله 24 جديد ترانك لينهاي ورودي واحد 5 آغاجاري
  انجام اصلاحيه 24 گاز مارونها در ورودي كارخانه گازمايع 1000
  تعمير لوله 10 گاز رگ سفيد يك به دو در سه نقطه
  تعمير لوله 10 جرياني چاه 121 واحد يك آغاجاري
  تعمير لوله 20 نفت بهرهبرداري كرنج