موفقيت نفت مناطق مرکزي  در کسب   گواهينامه‎هاي مديريت کيفيت و زيست‎محيطي  

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران به منظور پياده سازي سيستم‎هاي مديريت با استانداردهاي مديريت کيفيت و زيست محيطي موفق به دريافت چهار گواهينامه شد. عبدالله سهرابي، رئيس مهندسي سيستم‎ها و بهرهوري اين شرکت با اعلام اين مطلب گفت: شرکت بينالمللي فعال در زمينه صدور گواهينامههاي مديريت کيفيت با انجام مميزي در ستاد شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و منطقه عملياتي سراجه قم به بررسي پياده‎سازي سيستم‎هاي مديريت در اين شرکت با استانداردهاي مديريت کيفيت و زيست محيطي پرداخت و ضمن تاييد تطابق الزامات مديريت سيستم با چهار استاندارد ISO/TS۲۹۰۰۱,ISO۱۴۰۰۱-۲۰۰۴,BS OHSAS۱۸۰۰۱-۲۰۰۷,ISO۹۰۰۱-۲۰۰۸ گواهينامه‏هاي مربوط را به اين شرکت اعطا کرد. وي درباره لزوم دريافت گواهينامه‎هاي مديريت کيفيت گفت: اخذ گواهينامه‎هاي سيستم مديريت يکپارچه با توجه به الزامهاي قانوني ابلاغي از سوي شرکت ملي نفت ايران و تاکيد مديريت شرکت بر بهبود مستمر فعاليتهاي شرکت مدنظر قرار دارد. سهرابي افزود: نتيجه موفقيت در ارزيابيهاي به عمل آمده، اثبات انطباق با الزامات استانداردهاي مرجع بر اساس مقررات موسسههاي اعتبار‎دهنده بينالمللي است و بهرهوري و بهبود شاخصهاي کيفي شرکت را در بر دارد. همچنين مميزي خارجي در سه سال پياپي انجام ميشود که مميزي سال اول صدور گواهينامه است.  
 
 پتروشيمي موفقترين صنعت ايران پس از انقلاب اسلامي است
سخنگو و عضو اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينکه صنعت پتروشيمي ايران، صنعتي جهاني است و در بازارهاي دنيا حرفهاي زيادي براي گفتن دارد، گفت: پتروشيمي موفقترين صنعت ايران پس از پيروزي انقلاب است. سيدحميد حسيني، روز شنبه (23 ديماه) در نشست خبري مسئولان اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي، با اشاره به اينکه نقش ايران در بازار قير منطقه بينظير است، گفت: ايران در صنعت قير آسيا حرفهاي زيادي براي گفتن دارد و ما هم اکنون پنج درصد بازار جهاني اين فرآورده را در اختيار داريم. سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينکه بازار قير دنيا، بازاري 110 ميليون تني در دنياست، افزود: صادرات قير ايران در ماههاي گذشته کاهش يافته که بايد با تدابيري اين کسري صادرات را جبران کنيم. وي در ادامه به موفقيتهاي صنعت پتروشيمي اشاره و تصريح کرد: صنعت پتروشيمي ايران، يکي از موفقترين صنايع پس از پيروزي انقلاب است، اين صنعت، صنعتي جهاني است و در بازارهاي دنيا حرفهاي زيادي براي گفتن دارد. حسيني عنوان کرد: توسعه صنعت پتروشيمي نيازمند جذب سرمايه است، اگر خواهان استفاده از برجام و جذب سرمايه هستيم، بايد بيش از پيش از فرصتهاي پيش رو در اقتصاد کشور استفاده کنيم.


  تازهترين رويکردهاي جهاني« اچاساي »  براي مديران صنعت نفت ارائه ميشود
مديرکل اچاساي و پدافند غيرعامل وزارت نفت از ارائه رويکردهاي نوين بهداشت، ايمني و محيط زيست براي مديران عملياتي و مديران طرحهاي توسعهاي صنعت نفت ايران در يک کارگاه آموزشي ايراني-فرانسوي خبرداد. سيدباقر مرتضوي در گفتوگو با شانا اعلام کرد: کارگاه آموزشي ايراني-فرانسوي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچاساي) در صنعت نفت با حضور متخصصاني از شرکتهاي معتبر نفت و گاز دنيا و حوزه اچاساي فرانسه با هماهنگي معاونت امور بينالملل و بازرگاني و اداره کل اچاساي وزارت نفت برگزار ميشود. وي درباره ضرورت برپايي اين کارگاه آموزشي گفت: امروز بيش از هر زماني ديگر، ضرورت استقرار نظام حرفهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست وجود دارد و بررسي حوادث صنعت نفت و شناخت ضعفها و حوزههاي قابل بهبود، از مهمترين اهداف برپايي اين کارگاه است. مديرکل اچاساي و پدافند غيرعامل وزارت نفت افزود: ضرورت بهينهکاوي از شرکتهاي معتبر دنيا و بهرهگيري از تجربههاي آنها ما را بر آن داشت تا کارگاهي با هدف آشنايي صنعت نفت کشور با رويکردهاي جديد اچاساي در دنيا برنامهريزي و براي کارشناسان اين حوزه ارائه کنيم.پس از بررسي شرکتها و شناسايي فرصتهاي موجود و همچنين ضرورت بهره‎گيري از شرکتهاي صاحب سبک حوزه نفت و گاز دنيا قرار شد از توانمندي شرکتهاي توتال، اکسنس و IFP و ديگر شرکتهاي معتبر استفاده شود.با همکاري معاونت امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت و هماهنگيهاي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني سفارت فرانسه در تهران، مقدمات برگزاري اين کارگاه از جمله انتخاب و دعوت از شرکتهاي معتبر و بينالمللي نفت و گاز و حوزه اچاساي کشور فرانسه و تنظيم جزئيات برنامههاي اجرايي پيگيري شد.  مديرکل اچاساي و پدافند غيرعامل وزارت نفت با اشاره به اينکه ظرفيت پيشبيني شده براي اعضاي اين کارگاه حدود 200 نفر است، تصريح کرد: اين کارگاه روزهاي دوشنبه و سهشنبه (نهم و دهم بهمن ماه) در تالار اجتماعات مرکز توسعه مديريت صنعت نفت برگزار ميشود. مرتضوي هدف از برگزاري اين کارگاه را آشنايي مديران عملياتي و مديران طرحهاي توسعهاي صنعت نفت با تازهترين رويکردهاي اچاساي شرکتهاي معتبر نفت و گاز دنيا برشمرد و گفت: اين گونه کارگاهها به مديران مياني درباره اين که چه رويکردهايي را از جنبه مديريتي و فني براي بهبود عملکرد اچاساي بهکار گيرند، ديدگاه مناسبي ميدهد. به گفته وي، مخاطب اصلي اين کارگاه مديران بهرهبرداري، مديران تعميرات، مهندسي، بازرسي فني و اچاساي شرکتهاي توليدي و مديران طرحهاي توسعهاي صنعت نفت هستند.  مرتضوي محورهاي اصلي سخنرانيها را منتخبي از نيازهاي امروز صنعت نفت در حوزه اچاساي برشمرد و تاکيد کرد: مسائل به گونهاي است که کل چرخه تاسيسات صنعت نفت از مرحله طراحي تا بهرهبرداري را پوشش ميدهد و 14 عنوان سخنراني با چهار محور مديريت اچاساي و ارتقاي فرهنگ، مهندسي ايمني و مديريت ريسک، پيشگيري از خسارتهاي عمده و مديريت داراييهاي فيزيکي و مسائل محيط زيست را شامل ميشود. مديرکل اچاساي و پدافند غيرعامل وزارت نفت گفت: با توجه به محورهاي ياد شده، شرکت هاي صاحبنام و مطرح در اين کارگاه حضور خواهند داشت که تاکنون حضور نمايندگاني از شرکتهاي TOTAL ،AXENS ،IFP ،ARTELIA، B.V. ،SOFREGAS ،KERDOS ENERGY ،AMETHYSTE ،GAS VIEWER ،PATH CONTROL و مرکز ايمني صنايع نفت فرانسه(GESIP) در اين کارگاه قطعي است. وي درباره برپايي اين کارگاه به زبان انگليسي و امکان ترجمه همزمان اظهارکرد: در نظر است امکان ترجمه همزمان سخنرانيها فراهم شود، همه سخنرانيها به طور کامل ضبط ميشود و فايلهاي آموزشي در سايت اداره کل اچاساي در دسترس قرار ميگيرد.  مرتضوي با بيان اينکه در آينده دورههاي آموزشي طرح تربيت فرماندهان صحنه حوادث صنعت نفت اجرايي خواهد شد، اعلام کرد: تاکنون اقدامهاي اوليه از جمله ارزيابي و انتخاب افراد انجام شده و مراحل نهايي امضاي قرارداد آموزشي نيز در حال انجام است. جزئيات عناوين سخنراني و ارائهکنندگان سخنراني در پرتال اين اداره کل به آدرس http:اچاساي.mop.ir در دسترس قرار ميگيرد.

 

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران خبرداد
دستيابي به دانش فني مقاومسازي لولههاي انتقال گاز

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران گفت: شرکت انتقال گاز ايران با بهرهگيري از کامپوزيت، به دانش فني مقاومسازي لولههاي انتقال گاز فشار بالا دست يافت. سعيد توکلي درباره اين پروژه گفت: اين شرکت با همکاري نخبگان جوان، توانسته است به دانش فني مقاومسازي لولههاي انتقال گاز فشار بالا، مطابق با استانداردهاي جهاني حوزه نفت و گاز دست يابد. توکلي با بيان اينکه اين طرح، براي نخستين بار در ميان بهرهبرداران خطوط لوله داخلي بوميسازي شده است، افزود: در اين روش با استفاده از مواد کامپوزيتي ميتوان لولههاي انتقال گاز با فشار بالا را که حتي داراي عيب 80 درصدي کاهش ضخامت در اثر خوردگي يا عيوب مکانيکي هستند، تعمير کرد. به گفته مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران، طراحي، انتخاب مواد و اعمال اين روش با استفاده از توانمندي داخلي انجام شده است. توکلي يادآور شد: از مزاياي اين روش ميتوان به صرفهجويي هزينهها، جلوگيري از هدررفت حجم بالاي گاز، جلوگيري از آثار مخرب زيست محيطي آن، عدم قطعي سرويس و صرفهجويي در زمان و نيروي انساني اشاره کرد. اين مقام مسئول با بيان اينکه پيش از اين، اينگونه تعميرها از سوي شرکتهاي خارجي انجام ميشد، تصريح کرد: نمايندگيهاي داخلي اين شرکتها با مشکل عدم انتقال دانش فني در حوزه طراحي و انتخاب مواد مواجه بودند که با دستيابي به دانش فني، تعمير به روش کامپوزيتي با کيفيت بالاتر بومي شده و سبب کاهش هزينهها به ميزان قابل توجهي ميشود.
وي در ادامه با اشاره به بررسي دستاوردهاي اين پروژه در قالب نرمافزار «طراحي و تحليل تعميرات کامپوزيتي خطوط لوله» گفت: اين نرمافزار قابليت محاسبه فشار ايمن براساس مشخصات لوله و عيب تعريف شده را دارد و مشخصات طراحي تعميرات کامپوزيت شامل تعداد لايهها، طول تعمير مورد نياز را محاسبه و بر اساس مشخصات مواد انتخابي، هزينه تعميرات را برآورد ميکند.
مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران اعلام کرد: خطوط لوله، شاهرگ اصلي انتقال انرژي در جهان است و با بررسيهاي انجام شده تا 50 سال آينده نيز، قابل اطمينانترين وسيله براي انتقال خواهند بود. توکلي با بيان اينکه تعمير خطوط لوله انتقال گاز اغلب با قطع توليد، تخليه گاز و احتمال ايجاد آلودگي زيست محيطي همراه خواهد بود، ادامه داد: يکي از روشهاي جديد تعميراتي خطوط لوله، استفاده از مواد کامپوزيتي براي تعمير خطوط لوله است که خوشبختانه به دانش فني آن دست يافتهايم. به گفته وي، اين روش به دليل زمان نصب کوتاه و همچنين نياز محدود به مواد و نيروي انساني، بسيار مقرون بهصرفه است.

 

در دومين همايش تخصصي اچاساي شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران:
اچ اس اي تضمين استمرارعمليات است

شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، پروژهاي را بدون دريافت مجوز ارزيابي اثرات زيست محيطي ( EIA) انجام نميدهد و عمده پروژههاي پالايشگاهي اين شرکت در مسير حفظ محيط زيست است. در آغاز دومين همايش تخصصي اچاساي شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران که با حضور مديران عامل ؛ مديران؛ مجريان؛ناظران اچاساي و افسران ايمني طرحها و پروژهها برگزار شد، آلياسين، معاون مديرعامل شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، با اشاره به تاريخچه شکلگيري مقوله اچاساي گفت: با شکلگيري و راهاندازي کارخانهها در دنيا، همچنين بروز حوادث کاري،  هوا و محيط زيست هم به وسيله اين کارخانهها آلوده ميشد و در نتيجه هر سه موضوع سلامت،  ايمني و محيط زيست با هم مطرح و موجب شکلگيري اچاساي شد. وي گفت: به دنبال راهاندازي حوزه اچاساي ازسال 82 در شرکت ملي و مهندسي ساختمان نفت ايران، موفقيتهاي زيادي در جلوگيري ازبروز حوادث حاصل شد. آلياسين تصريح کرد: پدافند غيرعامل، مقوله مهمي است که به اچاساي اضافه شده و از الزامهاي اجراي پروژهها براي جلوگيري از آسيب به تاسيسات است.

30 ماه کار بدون حادثه منجر به فوت
رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران نيز در دومين همايش تخصصي HSE&PD اعلام کرد: در حدود 30 ماه گذشته، حادثه منجر به فوت در طرحها و پروژههاي اين شرکت نداشته ايم.
بهرام برزگر، هدف اصلي اين همايش تخصصي را توانمندسازي ناظران اچاساي؛ ارتقاي آگاهي و دانش افسران ايمني، با رويکرد پيشگيرانه، بهبود مستمر، کاهش حوادث، صيانت از محيط زيست و پيشگيري از بيماريهاي شغلي و حفاظت از تجهيزات دانست. وي گفت: در سه سال اخير و بارويکرد نتيجهگرا شدن فعاليتها در حفظ منافع زيستمحيطي ملي،  حفظ سلامت کارکنان و ايمني تجهيزات طرحها و پروژهها اقدامهاي مؤثري انجام شده و با حضور مؤثر نمايندگان و ناظران اچاساي شاهد ارتقاي آن در اغلب فعاليتهاي اجرايي بوديم که به ارتقاي رتبه شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران در ميان شرکتهاي هم تراز منجر شده است و علاوه بر حدود 30 ماه کار بدون حادثه منجر به فوت، ميتوان به تدوين 5 رويه و دستورعمل داخلي و اجراي بيش از 20 رويه و استاندارد بينالمللي در سه سال گذشته اشاره کرد. بهرام برزگر اين موفقيت را مرهون تلاش و تفکر سيستمي و گروهي دانست و گفت: حمايت مديريت ارشد سازمان و مشارکت ناظران، همکاران اچاساي در ستاد و نيروهاي خط مقدم اچاساي که در محل پروژه حضور دارند، اين موفقيت را رقم زده است. رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غير عامل افزود: اگر تفکر گروهي و سيستمي در مجموعه اچاساي حاکم شود، به يقين موفقيتهاي بيشتري حاصل ميشود و هر جا که موفقيت بيشتر حاصل شود، هزينه کاهش و بهرهوري افزايش پيدا ميکند. برزگر با تأکيد بر نقش آموزش در کاهش حوادث، پيشگيري از بيماريهاي شغلي، صيانت از محيط زيست، حفاظت از تجهيزات و آمادگي مقابله با بحرانها گفت: کليد طلايي آموزش اچاساي،  نيازسنجي صحيح و استمرار آن است که به همت واحد آموزش و تلاش همکاران اچاساي در ستاد، آموزشها به صورت مدون و يکپارچه براي همه ناظران و در تمام سطوح برگزار ميشود. برزگر افزود: بر اين باوريم که هر نوع هزينه در زمينه ايمن سازي محيط کار و سلامت کارکنان، سرمايهگذاري سودآوري براي حفظ منابع ملي است.

اچاساي ؛تضمين پايداري عمليات  
در ادامه اين همايش، مهندس کلهري، مدير حوزه اچاساي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران گفت: هر حادثه يا مشکلي که به توقف عمليات منجر شود، يعني اين که حوزه اچاساي آنجا ناموفق عمل کرده است و پيامدهاي اين حوزه در دراز مدت نمايان ميشود؛ فرهنگسازي مقولهاي است که در تمام کارهاي ما اثر خود را بروز ميدهد.  وي افزود: ارتقاي کيفيت محصولات پالايشگاهي فقط ديدگاه محيط زيستي را در اچاساي دنبال ميکند و در صدور مجوزهاي کاري بايد به شدت به اصول اچاساي پايبند بود و هر تغييري بايد با ارزيابي ريسک باشد چه در زمينه انساني و چه در زمينه تجهيزات، همچنين، تعويض شيفت، بدترين زمان براي ايمني است که بايد در اين زمينه به دستورعملها دقت کافي شود.

صنعت نفت پايه گذار سلامت کار در کشور است
بلوري، معاون طب صنعتي و بهداشت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز، در ادامه برگزاري اين همايش با اشاره به ضرورت توجه به سلامت کارکنان اين صنعت گفت: بيماريها و آسيبهاي شغلي از قديم وجود داشته است؛ اين بيماريها از بين نرفتهاند و فقط تغيير نوع داشتهاند که در اين ميان مشکلات رواني و استرس در محيطهاي کاري خيلي مطرح است و شرايط جديد کار در محيطهاي کاري در کشور سبب تشديد بيماريهاي رواني و قلبي و عروقي شده است.  وي با اشاره به اهميت جدي گرفتن معاينات کارکنان تصريحکرد: معاينات کارکنان واحدهاي ستادي، موضوع مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين همايش تخصصي ضمن تبادل تجربيات،  کارگاههاي آموزشي تجزيه و تحليل حوادث ده سال گذشته شرکت، کار در ارتفاع، گودبرداري و حفاري، کار در فضاهاي بسته و... برگزار شد. همچنين در اين همايش از کارشناسان، مشاوران، پيمانکاران، ناظران، افسران اچاساي و فعالين عرصه بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل تقدير شد.

 

با حکم وزير نفت
   سرپرست دانشگاه  صنعت نفت منصوب شد

وزير نفت در حکمي، کريم سلحشور را با حفظ سمت معاون  توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت، به سرپرستي دانشگاه صنعت نفت منصوب کرد.  در متن حکم بيژن زنگنه خطاب به سلحشور آمده است:  
«با عنايت به مراتب علمي، تعهد و سوابق ارزنده مديريتي جنابعالي، به موجب اين حکم، با حفظ سمت به سرپرستي دانشگاه صنعت نفت منصوب ميشويد. ارتقاي کيفيت فعاليت‎هاي آموزشي و پژوهشي، برگزاري دوره‎هاي حرفه‎اي و مهارتي، ارتباط نزديک دانشگاه با صنعت نفت، مراعات سياستها و اولويتهاي وزارت نفت و بالاخره قرارگيري در تراز علمي دانشگاه‎هاي معتبر کشور، از جمله انتظارات از جنابعالي است. اميد است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‎گيري از ظرفيتهاي مديران و متخصصان صنعت نفت و اعضاي هيئت علمي آن دانشگاه، ضمن هماهنگي با معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري در انجام ماموريتهاي محوله موفق و مويد باشيد.»

تاسيسات تقويت فشار گاز طرحهاي BOT سازماندهي ميشود
 رئيس مهندسي ساختار شرکت ملي گاز ايران گفت: تأسيسات تقويت فشار گاز و مراکز بهرهبرداري خطوط لوله طرحهاي BOT سازماندهي ميشوند. مجيد کشاورز در بازديد از تأسيسات و خطوط فرعي و اصلي خط ششم سراسري گاز، از سازماندهي تأسيسات اين خط که برخي از آنها به روش BOT احداث شدهاند، خبر داد. وي با بيان اين که شرکت ملي گاز ايران در زمينه برونسپاري پيشروست، اظهار کرد: اين روش ساختاردهي، تجربهاي جديد در شرکت ملي گاز ايران است و از آنجا که بهرهبرداري از خطوط و ايستگاههاي طرح BOT به مدت سه سال به عهده شرکت سرمايهگذار است، ايجاد ساختار سازماني براي اين تأسيسات پيچيدگي و ويژگيهاي خاص دارد. رئيس مهندسي ساختار شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: کارگروهي از شرکتهاي انتقال گاز، مهندسي و توسعه و مهندسي ساختار شکل گرفته تا پس از بررسي همه ابعاد سازماندهي و تطابق آن با شرايط طرحهاي BOT، بتوان ساختاري موثر براي اين تأسيسات طراحي کرد.

 
تاکيد بر مديريت دارايي‎هاي فيزيکي در شرکت نفت فلات قاره ايران
مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران بر ضرورت توجه به مديريت دارايي‎هاي فيزيکي تاکيد کرد و گفت: اين موضوع به ويژه در تاسيسات دريايي که به مراتب دارايي‎هاي گرانتري نسبت به خشکي دارد، اهميتي دوچندان مي‎يابد. حميد بورد روز  سهشنبه، 26 ديماه  در دومين نشست کميته علمي نخستين همايش مديريت يکپارچگي در صنعت نفت و گاز فراساحل که به ميزباني شرکت نفت فلات قاره ايران برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: کميته تخصصي مديريت دارايي‎هاي فيزيکي پارسال در اين شرکت ايجاد شد و اميدواريم بر اساس برنامهريزي انجام شده بتوانيم در اين زمينه در شرکتهاي نفتي دولتي پيشگام باشيم. وي گفت: داراييهاي موجود در صنعت نفت دريايي شامل سکوها و تاسيسات نفتي به مراتب گرانتر از خشکي است و به دنبال آن هزينه توليد در دريا نيز حداقل پنج برابر هزينهها در خشکي ميشود. بورد با بيان اينکه مديريت داراييهاي فيزيکي بحث تازهاي در دنياست و شايد در کشور ما هم پيشينه آن به يک دهه نرسد، گفت: با  توجه به ارزشمند بودن داراييهاي موجود در شرکت ملي نفت، مديريت آنها بسيار مهم و حياتي است. به گفته وي، صنعت نفت با دراختيار داشتن داراييهايي مانند ماشينآلات دوار، مخازن، توربينها و ...، صنعتي بسيار گران است، بهطوري که تنها 124 دستگاه توربين در شرکت نفت فلات قاره، بيش از 300 دستگاه توربين در مناطق نفتخيز و به طور کلي بيش از هزار دستگاه توربين در سطح صنعت نفت وجود دارد. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران افزود: شرکتهاي تابع شرکت ملي نفت همچنين از نظر املاک و ساختمان نيز داراييهاي بسيار زيادي دارند که بايد به آنها دقت بيشتري شود. بورد با بيان اين‎که متاسفانه در بيش از 108 سال سپري شده از عمر صنعت نفت در ايران، داراييهاي آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود:  اين موضوع به ويژه در بخش‏هايي مانند حريم خطوط لوله حائز اهميت است.