صرفه جويي 237 ميليون دلاري در قراردادهاي نفت فلات قاره ايران
  رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره، از صرفهجويي 237 ميليون دلاري در قراردادهاي اين شرکت در چهار بخش اجاره شناورهاي عملياتي، دکلها و خدمات جنبي حفاري، خريد مواد شيميايي مورد نياز عمليات و خودروهاي سبک و سنگين در يک سال اخير خبرداد.
سلمان خسروي گفت: شرکت نفت فلات قاره در چهار بخش ياد شده با رويکرد افزايش کيفيت و بهرهوري و با لحاظ ترجيح شرکتها ي داخلي به خارجي، بوميسازي عمده خدمات تعميراتي و فني، ايجاد فضاي رقابتي سالم در مناقصات، پرهيز از مناقصات محدود و ترک تشريفات و نيازسنجي واقعي خدمات و تجهيزات مورد نياز، بيش از 237 ميليون دلار در مبالغ قراردادهاي امضا شده يک سال اخير نسبت به قراردادهاي مشابه پيشين صرفهجويي کرده است. وي افزود: در بخش اجاره شناورهاي عملياتي با ساماندهي، مديريت و کنترل شناورها از طريق بررسي نيازهاي واقعي در هر منطقه عملياتي، با تشکيل «کميته تخصصي شناورها» و با رويکرد افزايش کيفيت، ايمني و بهرهوري شناورها، همچنين استفاده از شناورهاي با سال ساخت 2006 به بالا به جاي شناورهاي بسيار قديمي (با طول عمر 30 سال در قراردادهاي قبلي)، ايجاد فضاي رقابتي سالم در مناقصات و پرهيز از مناقصات محدود و يا ترک تشريفات، نرخ اجاره روزانه حدود 46 ميليون يورو کاهش يافته و صرفهجويي اقتصادي در بخش تامين شناورهاي مورد نياز شرکت نسبت به قبل صورت گرفته است.
خسروي همچنين صرفهجويي انجام شده در بخش دکلها و خدمات جنبي حفاري را شامل مواردي مانند سيمانکاري، راندن رشتههاي تکميلي درون چاه، تامين و خدمات لوله مغزي سيار و... با رويکرد افزايش کيفيت، ارتقاي فناوري، بهرهوري و ايمني دکلها با لحاظ سال ساخت 2005 به بالا و ايجاد رقابت سالم در مناقصات عمومي مورد اشاره قرار داد و گفت: در مجموع در يک سال اخير حدود 149 ميليون يورو در بخش خدمات حفاري، کاهش نرخ و صرفهجويي اقتصادي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: در مسير افزايش رقابت و کاهش قيمت تمام شده تامين مواد شيميايي نيز با اتخاذ تدابير و برنامهريزي لازم از طريق فراخوان همه تامينکنندگان، آزمايش ميداني در برخي موارد و ترجيح منابع داخلي به خارجي در يک سال اخير، حدود 86 ميليارد ريال (21 درصد نسبت به خريدهاي مشابه در سالهاي قبل) صرفهجويي صورت گرفته است.
رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره ايران درباره قراردادهاي تامين خودروهاي سبک و سنگين خدماتي گفت: با بهينهسازي و افزايش بهرهوري خودروهاي خدماتي و هدفمند کردن آنها در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، با تشکيل کميته تخصصي خودروها و رويکرد تخصيص خودرو بر مبناي اولويت عمليات و توليد به جاي نفرات و سمتهاي سازماني، صرفه‎جويي قابل توجهي صورت گرفته است. وي اعلام کرد: راهبرد ايجاد فضاي رقابت سالم در مناقصات در ساير بخشها نيز با جديت در حال پيگيري است که با توجه به عدم تامين اعتبار براي اقدامهاي لازم، نتايج واگذاريهاي مربوط به پروژهها و تعميرات تاسيسات بهزودي به نتيجه مي‎رسد.

 

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز:
صنعت گاز ايران آماده صدور دانش و خدمات  در سطح جهاني است

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: ساخت خطوط انتقال گاز در ايران سبب توانمندي بخش دولتي و پيمانکاران شده است و اکنون آماده صدور دانش و خدمات در سطح بينالمللي هستيم. حسن منتظر تربتي، درباره همکاريهاي ايجاد شده ميان صنعت گاز ايران و عراق به «شانا»، گفت: ايران و عراق در زمينه گاز و انرژي، همکاريهاي گسترده و مناسبي با يکديگر دارند، به طوري که عراق اکنون يکي از مشتريان پايدار گاز ايران براي نيروگاههاي بغداد و بصره است. وي افزود: در آخرين بازديد هيئت عراقي از فعاليتهاي صنعت گاز کشورمان و ديداري که با مقامهاي شرکت ملي گاز داشتند، از سوي مسئولان عراق از شرکت ملي گاز ايران درخواست شد تا از تجربه، توان و دانش ايران در توسعه شبکه گاز عراق استفاده شود و ايران نيز در اين زمينه اعلام آمادگي کرده است.
تربتي با تاکيد بر اينکه عراق خواستار دريافت دانش و تجربه صنعت گاز ايران است، ادامه داد: تاکنون پيمانکاران ايراني در زمينه توسعه شبکه خطوط انتقال گاز در داخل و خارج از کشور تجربه و مهارت فراواني کسب کردهاند، در عراق نيز، شاهد حضور موفقيتآميز پيمانکاران ايراني بودهايم. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز تصريح کرد: ساخت خطوط لوله انتقال گاز به ويژه از ابتداي دولت يازدهم در سراسر کشور موجب شده تا هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي در اين زمينه توانمند شوند، دانش خود را ارتقا دهند و با اثبات امنيت و سلامت شبکه گاز کشور، در سطح بينالمللي نيز به خوبي بدرخشند. تربتي با بيان اينکه شبکه گازرساني کشور تا پنج سال آينده تکميل ميشود، اظهار کرد: اکنون سه کارخانه بزرگ لولهسازي در کشور داريم که توان و ظرفيت خوبي براي ساخت لولههاي مورد نياز جهت گسترش شبکه انتقال گاز کشور را دارند، علاوه بر اين توان ساخت دو توربوکمپرسور بزرگ را در کشور داريم، همچنين بسياري از تجهيزات شبکه انتقال گاز کشور داخليسازي شدهاند. وي افزود: در پي تلاشها براي بوميسازي تجهيزات در اين چند سال، پيمانکاران و مشاوران خوبي رشد کردهاند. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم زماني که شبکه انتقال گاز کشور دوره تکميلي خود را طي کند، ممکن است دانش و تجربه پيمانکاران در سطح ملي بدوناستفاده بماند و ديگر از توان پيمانکاران استفاده نشود، بنابراين يکي از اهداف مهم در سطح صنعت گاز کشور، ايجاد فضايي است که بتوانيم علاوه بر توانمندسازي پيمانکاران به عنوان زنجيره صنعت گاز کشور، آنها را در زمينه بازاريابي در سطح منطقهاي و بينالمللي ياري رسانيم تا به صدور خدمات فني بپردازند. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز در پايان اظهار کرد: لازم است از تواني که در کشور ايجاد شده براي ورود به ديگر کشورها استفاده کنيم و با ورود به بازار توسعه شبکه گاز آنها، اجراي پروژههاي بزرگ کشورهاي هدف را به عهده بگيريم و توانمنديهايمان را به شايستگي معرفي کنيم؛ اين موضوع بايد به عنوان يک رسالت براي صنعت گاز کشور و پيمانکارانش در نظر گرفته شود.

 طول شبکه انتقال گاز ايران به 45 هزار کيلومتر ميرسد
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: با افزايش طول خطوط فشار قوي انتقال گاز به 45 هزار کيلومتر، افزون بر بهبود کيفيت توزيع گاز در کشور و ارتقاي تابآوري شبکه گاز، جايگاه تجارت بينالمللي گاز ايران تثبيت ميشود. حسن منتظر تربتي، درباره چشمانداز توسعه خطوط انتقال گاز کشور گفت: هماکنون 36 هزار کيلومتر خطوط لوله انتقال گاز در سراسر کشور به بهرهبرداري رسيده که در افق 1404 طول آن به 45 هزار کيلومتر ميرسد.
وي افزود: افزايش 9 هزار کيلومتري شبکه انتقال گاز در ايران مزاياي فراواني دارد، بهطوري که از يک سو قابليت توزيع گاز به همه نقاط کشور را خواهيم داشت و از سوي ديگر، شبکه کنوني را با خطوط جديد تابآور ميکنيم، به اين معنا که سطح پايداري شبکه انتقال گاز ارتقا مييابد. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز اظهار کرد: تابآور کردن شبکه يا همان بالابردن سطح پايداري، اهميت فراواني دارد، زيرا تامين 70 درصد از انرژي کشور برعهده شبکه گاز است و بي شک تامين امنيت و استانداردهاي لازم در شبکه انتقال گاز، موضوعي مهم و حياتي به شمار ميرود. تربتي ارتقاي جايگاه ايران در تجارت گاز را از ديگر مزاياي افزايش حجم خطوط انتقال گاز عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايي و راهبردي ايران، افزايش حجم خطوط انتقال گاز، قابليت ترانزيت، سوآپ، تجارت و صادرات گاز کشور را افزايش ميدهد. وي تصريح کرد: هم اکنون شبکه انتقال گاز کشور با 36 هزار کيلومتر خط لوله، توان انتقال روزانه 800 ميليون مترمکعب گاز را دارد، اما با افزايش آن به 45 هزار کيلومتر، حجم انتقال به حدود يک ميليارد تا يک ميليارد و 100 ميليون مترمکعب در روز ميرسد.  مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز با بيان اينکه شبکه تقويت فشار نيز بر همين اساس افزايش مييابد، اظهار کرد: به طور تقريبي در هر 1000 کيلومتر خط انتقال گاز 56 اينچ بدون ايستگاه تقويت فشار، 50 ميليون مترمکعب گاز منتقل ميشود و با احداث ايستگاه تقويت فشار، به 100 ميليون مترمکعب ميرسد. تربتي تاکيد کرد: همه برنامهريزيهاي لازم براي اجرا و احداث 9 هزار کيلومتر خط لوله انجام شده و از اين لحاظ هيچ نگراني نداريم و اکنون در حال تلاش براي تامين منابع مالي طرحها هستيم. بر اساس چشمانداز صنعت گاز کشور در افق 1404 مقرر شده ميزان 36 هزار کيلومتر خط انتقال گاز کنوني کشور با 26 درصد افزايش به 45 هزار کيلومتر برسد، همچنين تعداد مراکز بهرهبرداري از 40 مرکز کنوني به 74 مرکز و تعداد ايستگاههاي تقويت فشار از 79 ايستگاه کنوني به 130 ايستگاه افزايش يابد. بر اين اساس، ميزان انتقال گاز نسبت به تعهد امسال (افزون بر 240 ميليارد مترمکعب) به 400 ميليارد مترمکعب در افق 1404 خواهد رسيد.

 

17 سکوي ميدان نفتي دورود  بازسازي مي‎شود
17 سکوي ميدان نفتي دورود با هدف افزايش ضريب استمرار توليد، ارتقاي ضريب ايمني و کاهش اثرات زيست محيطي بازسازي مي‎شود. براساس گزارش معاونت بررسي شرکت ملي نفت ايران، عمليات بازسازي چهار سکوي سرچاهي ميدان دورود در دست اقدام است که پيش‎بيني مي‎شود ارديبهشت امسال 97 به پايان برسد. پس از آن بازسازي 13 سکوي باقيمانده آغاز ميشود. همچنين، امکانسنجي اقتصادي و مالي طرحهاي برنامهريزي تلفيقي، پروژه بازسازي و نوسازي تاسيسات دريايي توليد نفت ميدان دورود به عنوان يکي از پروژههاي نگهداشت توان توليد شرکت نفت فلات قاره ايران در دست انجام است که در اين زمينه، عمليات بازسازي 4 سکوي سرچاهي دريايي اين ميدان، ارديبهشت 1397 به اتمام ميرسد و پس از آن بازسازي 13 سکوي باقيمانده آغاز ميشود. مطالعات اوليه احداث 10 رشته خط لوله دريايي هر يک به طول تقريبي 10 کيلومتر و قطر 10 اينچ از سکوهاي سرچاهي ميدان دورود تا جزيره خارک نيز انجام شده است. اجراي پروژه بازسازي و نوسازي تاسيسات دريايي توليد نفت ميدان دورود موجب ارتقاي ضريب ايمني، کاهش اثرات زيست محيطي و افزايش ضريب استمرار توليد از چاههاي دريايي توليد نفت ميدان دورود خواهد شد.

فاز نخست واحد نمکزدايي اهواز متمرکز  در آستانه راه‎اندازي قرار گرفت
فاز نخست واحد نمکزدايي اهواز متمرکز با ظرفيت فراورش 110 هزار بشکه نفت در روز در آستانه راه‎اندازي قرار گرفته است.
 با استقرار گروه مهندسي راه اندازي توليد در پروژه احداث واحد نمکزدايي اهواز متمرکز، اقدامهاي لازم براي راه اندازي اين واحد در حال انجام است. بيژن عاليپور، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، در حاشيه بازديد از اين پروژه گفت: با راه اندازي واحد نمکزدايي اهواز متمرکز، ظرفيت توليد و فرآورش نفت نمکي در حوزه عملياتي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز کارون افزايش مي يابد و از افت توليد به ميزان قابل توجهي جلوگيري ميشود. هم اکنون گروههاي مهندسي راهاندازي در اين پروژه مستقر شده اند و در حال آزمايش تجهيزات نصب شده از قبيل مخازن، نمک‎گيرها، برق، ابزار دقيق، ايمني، خطوط لوله و ماشين آلات فرايندي هستند تا راه‎اندازي آزمايشي فاز نخست آن طي روزهاي آينده محقق شود. عاليپور با بيان اين که واحد نمکزدايي اهواز متمرکز با ظرفيت 220 هزار بشکه بزرگترين واحد نمکزدايي کشور محسوب مي شود، تاکيد کرد: با راهاندازي فاز نخست اين پروژه، ظرفيت 110 هزار بشکهاي براي فرآورش نفت نمکي ايجاد ميشود. در اين پروژه تجهيزات پيشرفته و با کيفيت بالا نصب شده و الزامات ايمني و زيست محيطي در بالاترين سطح استانداردهاي صنعت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست مورد نظر قرار گرفته است.


  17 ميليون مگاوات- ساعت برق در   پارس جنوبي توليد شد
  مدير عمليات توليد شرکت نفت و گاز پارس گفت: از ابتداي راه‎اندازي نيروگاه متمرکز پارس جنوبي تاکنون، 17 ميليون و 700 هزار مگاوات ساعت برق در نيروگاه متمرکز پارس جنوبي توليد شده است. عليرضا عبادي با اعلام اينکه در شرايط کنوني، نيروگاه متمرکز پارس جنوبي تنها منبع تامين‎کننده انرژي در تعداد زيادي از فازهاي پالايشگاهي پارس جنوبي است، گفت: اين نيروگاه با ثبت 76 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه، به عنوان زيرمجموعه معاونت عمليات و پشتيباني، از سال 88 تاکنون در حال بهره‎برداري است. مدير عمليات توليد شرکت نفت و گاز پارس، درباره ويژگيها و موقعيت نيروگاه متمرکز گفت: اين نيروگاه مشتمل بر 6 واحد گازي مدل 2/94 Vمجموعا به ظرفيت نامي 1000 مگاوات به همراه سيستمهاي جانبي شامل ديزل خانه، ايستگاه تقليل فشار گاز، کمپرسور خانه، پمپ خانه و ايستگاه آتش نشاني، 2پست 132 و يک پست 400 کيلو ولت در زميني به مساحت 28 هکتار در شمال شرقي فازهاي 15 و 16 واقع است.
عبادي به تشريح جزئيات توليد برق در نيروگاه متمرکز پرداخت و گفت: از ابتداي بهره‎برداري از اين نيروگاه، بيش از 17 ميليون و 700 هزار مگاوات برق توليد شده که از اين مقدار، 7 ميليون و 700 هزار مگاوات ساعت برق به فازهاي پالايشگاهي پارس جنوبي و مابقي نيز به شبکه سراسري اختصاص داده شده است.
وي اظهار کرد: چشم‎انداز نيروگاه متمرکز پارس جنوبي، تامين برق ايمن و پايدار فازهاي پالايشگاهي پارس يک (فازهاي 10-9، 16-15، 18-17، 21-20)، فازهاي پالايشگاهي پارس دو (فازهاي 12، 13، 19، 24-22) و نيز پشتيبان برق فازهاي يک تا هشت، تاسيسات ميعانات گازي، آبگيرها، مصارف منطقه ويژه انرژي و صنايع پايين‎دستي است، ضمن آن‎که به عنوان يک منبع مطمئن در تأمين برق شبکه سراسري در مواقع کمبود انرژي ثمربخش بوده است. مدير عمليات توليد شرکت نفت و گاز پارس برق‎رساني ايمن، پايدار و مستمر به فازهاي پالايشگاهي مناطق پارس يک و دو را ماموريت بسيار مهم نيروگاه متمرکز عنوان کرد و گفت: بر همين اساس و به منظور افزايش پايداري توليد، اين نيروگاه در قالب پروژه‎اي با احداث پست و خطوط 400 کيلو ولت، مهرماه امسال به شبکه سراسري برق متصل شد.
به گفته عبادي، با احداث اين پست برق، دريافت انرژي از شبکه سراسري امکان‏‎پذير شده و ضمن پايداري واحدهاي نيروگاه و تامين انرژي فازهاي پالايشگاهي در شرايط ايمن و مستمر، در صورت بروز نارسايي در توليد توان نيروگاه، تأمين انرژي الکتريکي فازهاي پالايشگاهي تا حد بسيار زيادي از طريق اتصال به شبکه سراسري از دو نقطه (132 و 400 کيلوولت) تضمين خواهد شد.
 مشبککاري هشت حلقه چاه گازي در فاز 14 پارس جنوبي
مدير خدمات ويژه شرکت ملي حفاري ايران از موفقيت متخصصان اداره کل نمودارگيري اين مديريت در انجام 2 هزار و 500 متر مشبککاري هشت حلقه چاه در فاز 14 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به روش TCP در اندازه سه و سه هشتم اينچ خبر داد. علي دقايقي در توضيح بيشتر در اين باره اظهار کرد: اين کار تخصصي طي 23 عمليات فشرده بدون زمان انتظار و با دقت و سرعت کم نظير تا عمق حدود 4 هزار و 800 متر در مدت 40 روز محقق شد. وي افزود: آخرين مراحل تکميل هر حلقه چاه قبل از به توليد رسيدن مشبککاري است که بر اساس نتايج حاصل از نمودارگيري پتروفيزيکي مخزن صورت ميگيرد.
مدير خدمات ويژه شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: با مشبککاري هشت حلقه چاه بهوسيله متخصصان اين شرکت در مقايسه با ارائه اين خدمات از سوي شرکتهاي خارجي در مجموع از خروج 9 ميليون و 500 هزار يورو ارز از کشور جلوگيري شد. عمليات توسعه فاز 14 پارس جنوبي با هدف توليد روزانه 56 ميليون و 600 هزار متر مکعب گاز ترش و 75 هزار بشکه ميعانات گازي در منطقه ويژه اقتصادي پارس در حال اجراست. توليد روزانه افزون بر يک ميليون تن گاز مايع و يک ميليون تن اتان مصرفي واحدهاي پتروشيمي و روزانه 400 تن گوگرد، از ديگر توليدات اين فاز خواهد بود.

فناوري اطلاعات نقطه عطف حوزههاي مختلف صنعت گاز است
  مدير گازرساني شرکت ملي گاز گفت: مهمترين بخش يک سازمان در صنعت، فناوري اطلاعات است که به مراکزي با کارايي، امنيت بالا و هزينه پايين براي ادامه حيات سازمان نياز دارد. سعيد مومني در هشتمين نشست روساي فناوري اطلاعات شرکتهاي گاز استاني افزود: در دو دهه اخير، فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشترين سهم را در تحول و توسعه جوامع بهويژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک، اين فناوري تحولي شگرف و نقطه عطفي در حوزههاي مختلف کاري بهويژه در صنايع است.
مدير گازرساني شرکت ملي گاز اظهار کرد: تدوين رويهها و مقررات استاندارد در بخش بالادستي صنعت گاز به منظور همگرايي و همسويي بين واحدهاي فاوا و سرانجام ايجاد يکپارچگي در سطوح فرايند، اطلاعات، نرمافزار و زيرساخت، از جمله اهداف برگزاري نشست روساي فناوري اطلاعات شرکتهاي گاز استاني است.در کنار پايهگذاري مديريت دانش و کاربردي کردن آن، بايد شاخصهاي اصلي صنعت گاز براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز را بر اساس شاخصهاي ارزيابي عملکرد برنامه ششم توسعه بيان کرد.

دو حکم جديد در  شرکت ملي صنايع پتروشيمي
 معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با صدور حکمي، قدرتاله فرجپور را به سمت سرپرست مديريت کنترل توليد اين شرکت منصوب کرد.
در حکم سيدرضا نوروززاده به قدرتاله فرجپور آمده است:
«نظر به تعهد، سوابق و تجارب مفيد جنابعالي، به موجب اين حکم به سمت سرپرست مديريت کنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب ميشويد.
اميد است با برنامهريزي و نظارت حداکثري از توان تخصصي همکاران و تعامل موثر با مديران عامل شرکتهاي توليدي صنعت پتروشيمي در به ظرفيت کامل رساندن واحدها موفق باشيد.
از خداوند متعال توفيق روزافزون جنابعالي را در مسئوليت جديد مسئلت دارم.»
   همچنين معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با صدور حکمي، علي محمد بساقزاده را به عنوان مدير طرحهاي اين شرکت منصوب کرد.
در حکم سيدرضا نوروززاده به علي محمد بساق‎زاده آمده است: «نظر به سوابق و تجربيات مفيد و طولاني در امر نظارت بر اجراي طرح‎هاي پتروشيمي بدينوسيله از تاريخ اين حکم به سمت مدير طرحهاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب مي‎شويد. با عنايت به ماموريت جديد شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان توسعهاي اميد است با استعانت از خداوند يکتا در راستاي اقتصاد مقاومتي و استفاده حداکثري از توان تخصصي همکاران در تعامل موثر با مديران عامل شرکت‎هاي مجري طرحها و مرتفع کردن موانع پيش روي طرحها، شاهد افزايش سرعت اجراي پروژههاي توسعهاي صنعت پتروشيمي در کشور باشيم.» علي محمد بساق‎زاده پيش از اين مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي بود.