تجربه کاري او به دوران جنگ تحميلي در سال 66 و در يکي از بيمارستانهاي اهواز برميگردد. قنواتي ميگويد: به طور متوسط ماهانه 100 عمل جراحي و بستري و به همين ميزان عمل سرپايي در بيمارستان شهيد ايرانپور اميديه انجام ميشود. روزانه جراحيهايي از جمله عمومي، زنان، چشم، ارتوپد و گوش و حلق و بيني انجام ميشود که جراحي زنان بيشترين آمار را دارد.  او يکي از سختيهاي کاري اش را آنکال بودن ميداند که بايد در کوتاهترين زمان، خود را بالاي سر بيمار براي جراحي برساند.  مسئول تکنسين اتاق عمل شهيد ايرانپور اميديه به جواناني که ميخواهند وارد اين رشته شود، توصيه ميکند: اين حرفه را با عشق و علاقه قبول کنند؛ زيرا به مرور زمان تامين مالي صورت ميگيرد؛ اما اگر فرد از شرايط کاري خود راضي نباشد، نميتواند مفيد واقع شود. قنواتي به خاطرهاي از دوران کاري خود اشاره ميکند و ميگويد: حدود يک ماه پيش، بيماري با پارگي شريان گردن به اورژانس منتقل شد که بعد از عمل، عروق او ترميم شد و با حال عمومي خوب نزد خانواده خود بازگشت.

 رهايي از مرگ
بيمارستان شهيد ايرانپور از بخشهاي مختلف بستري تشکيل شده است که يکي از آنها بخش عمومي است. حسين علي سليماني، کارمند بازنشسته حراست شرکت گاز منطقه (يک) يکي از افراد ي است که به دليل ورم پا و عفونت ريه بستري است.  او در مورد خدمات ارائه شده از سوي بيمارستان ميگويد: اين بيمارستان قدمتي 60 ساله دارد که به دليل قديمي بودن ساختمان آن، به تازگي بيمارستان جديدي تاسيس شده و خدمات درماني و رفاهي بسيار خوبي دارد.
يکي ديگر از بيماران بستري در اين بخش رضا فرهادي شيني، بازنشسته شرکت گاز آغاجاري است که 63 سال سن دارد. او ميگويد: من به دليل افت قند خون به اين بيمارستان مراجعه کردم و در حال مرگ بودم که با ارائه خدمات خوبي که اين بيمارستان داد، دوباره به زندگي بازگشتم.

 ارتباط پيامکي با شاغلان  
 بر اساس دستور عملي که از سوي وزارت نفت صادر شده است، سلامت کارکنان اين صنعت بايد هر سال مورد سنجش قرار گيرد تا اگر دچار بيماري شده بود، در رفع آن بکوشد. به دليل اهميت اين موضوع، در مراکز 14 گانه بهداشت و درمان صنعت نفت، مرکزي با عنوان سلامت کار در نظر گرفته شده است. يکي از اين مراکز واحد سلامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري است که عيسي طاهري، مسئوليت اين واحد را به عهده دارد.
او ميگويد: نزديک به 5 تا 6 شرکت اصلي و فرعي را تحت پوشش داريم. منظور از شرکت اصلي شرکتهايي هستند که تعداد کارکنان بيشتري دارند، مانند شرکت بهرهبردار ي نفت و گاز آغاجاري با حدود 3500 کارمند، پالايشگاه گاز بيد بلند با حدود 600 کارمند، منطقه يک انتقال گاز با حدود 500 کارمند و بهداري آغاجاري با حدود 300 کارمند. شرکتهاي فرعي نيز تعداد کارکنان کمتري دارند مانند شرکتهاي تعميرات اساسي که 20 تا 30 کارمند دارند.  طاهري ادامه ميدهد: براساس دستور عمل سازمان مبني بر اينکه سلامت همه نيروهاي وزارت نفت بايد سالانه سنجش شود، سياست ما نيز بر اين است که تا پايان سال تمامي کارکنان قراردادي و غير قراردادي را معاينه کنيم. سياست ما از سال گذشته تا کنون، روي روند کيفي معاينات است و به عنوان بهترين عملکرد در مناطق 15 گانه بهداشت و درمان صنعت نفت از نظر سنجش کيفي و پايش بيماريها تقريبا در رده اول هستيم.  رئيس مرکز سلامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري ميافزايد: خدماتي که به کارکنان ميدهيم، منحصر به فرد است و شامل ايجاد ارتباط پيامکي با شاغلان در خصوص نتايج معاينات و پايش بيماريهاي مزمن غير واگير است، به گونه اي که پس از پايان معاينات، نتايج آن از طريق پيام کوتاه به تمامي افراد ارسال ميشود، همچنين در اعلام انجام پايشهاي دورهاي علاوه بر ارسال فرم مربوطه، پيامک نيز داده ميشود که اين طرح علاوه بر تسريع در اطلاع رساني، باعث رضايتمندي و ايجاد اعتماد در گروه هدف شده است.  به گفته او، حذف مراسلات و مکاتبات فيزيکي شامل تهيه و تدوين فرم اطلاعات پزشکي و پرسنلي در يک برگ ( که قبلا در 12 برگ بوده) و ايجاد فرم اعلام نتايج الکترونيکي ( که قبلا در 4 برگ بوده ) از تمامي شرکتهاي تابعه و حتي شرکتهاي ستادي از ديگر اقدماتي است که انجام دادهايم.  طاهري در ادامه به 6 درمانگاه عملياتي اشاره ميکند و ميگويد: 6 درمانگاه عملياتي در اين منطقه داريم که نزديک ترين آن حدود 12 کيلومتر و طولاني ترين آن 60 کيلومتر با ما فاصله دارد، تمام درمانگاهها شامل يک دستگاه آمبولانس، تجهيزات و لوازم احيا و ويزيتهاي اورژانس و سر پايي است که به صورت شبانه روزي هستند و ماهانه پايش و بازديد ميشوند تا اگر نواقصي داشتند، بر طرف کنيم. درمانگاههاي اين منطقه مانند يک اورژانس پيش بيمارستاني فعال و داراي اتاقهاي سوختگي مجهز است.

 مراجعهکنندگان به مرکز سلامت کار
بعد از صحبت با رئيس مرکز سلامت کار بهداشت و درمان آغاجاري، با افرادي که در انتظار نشستهاند تا از سوي پزشک ويزيت شوند هم صحبت ميکنم و از چگونگي روند کاري اين مرکز سوال ميپرسم. صاحب ايماني کارمند اداره بازرسي کالاست که براي انجام اين معاينات آمده است. او يک پيشنهاد مطرح ميکند و ميگويد: بهتر است هر دو يا سه سال يکبار معاينات و آزمايشهايي در سطح تخصصي در نظر گرفته شود، زيرا اين رويکرد براي کارکناني که پا به سن گذاشتهاند، بسيار لازم و ضروري است.  حسين تير بازاري، تکنسين ارشد تعميرات توربين نيز ميگويد: سيستم پيامکي روشي مفيد است؛ زيرا تلنگري به آنهايي که دچار بيماري هستند، وارد ميکند و بهتر است سنجش رواني کارکنان نيز در معاينات دوره اي طب صنعتي لحاظ شود.
بهداشت محيط کار
«چند ماه پيش گزارشي به دست ما رسيد مبني بر اينکه 60 تا 70 نفر از کارکنان يک شرکت دچار مسموميت غذايي شدهاند. طي بررسيهاي انجام شده مشخص شد که يکي دو نفر از کارمندان آنجا ميخواستند 24 ساعت زودتر به خانههاي خود بروند و خود را به مسموميت غذايي زده بودند و مابقي کارکنان که از اين ترفند آگاه شده بودند، توانستند مرخصي بگيرند و شرکت به مدت يک روز تعطيل شد.» اين يکي از خاطرات دوران کاري صادق خزانه دار، رئيس اداره بهداشت محيط صنعت نفت آغاجاري است که ميتوان به اهميت حضور اين اداره در صنعت نفت پي برد.  به گفته او، اداره بهداشت محيط صنعت نفت آغاجاري در گذشته وظايفي از جمله کنترل سگهاي ولگرد و نفت پاشي در مبارزه با بيماري مالاريا را به عهده داشته است، اما کنون برنامههايي در دستور کار دارد که روزانه انجام ميشود، مانند بازرسي بهداشتي از امکانات تحت پوشش کارکنان نفت، کنترل آب شرب و استخرها، نمونهبرداري از فاضلاب بيمارستاني، طعمه گذاري عليه جوندگان به صورت موردي و گندزدايي اماکن و وسايل نقليه را نيز داريم.  رئيس اداره بهداشت محيط صنعت نفت آغاجاري ميگويد: شناسنامه بهداشتي تمامي ادارهها و تاسيسات را طي 4 سال گذشته تهيه کردهايم و تمام مشخصات و اطلاعات هر اداره و تاسيسات که در شناسنامه آمده، مشخص و نواقص نيز در نظر گرفته ميشود.   خزانه دار ميافزايد: همه ساله از طرف سازمان، يک سري برنامههاي عملياتي به منطقه ما و ساير مناطق اعلام ميشود و تمامي فعاليتها و خدمات بهداشت محيط و عمومي در قالب اين برنامهها اجرا ميشود. در کنار برنامههاي عملياتي، يکسري پيشنهادهاي راهبردي از    سوي مناطق  به سازمان داده مي شود که موارد کابردي آنها در سازمان مدون و به مناطق به عنوان اقدامهاي راهبردي سال ارائه ميشود.

 درمانگاه ميانکوه
در فاصله 5 کيلو متري شهرستان اميديه، شهر ميانکوه قرار دارد که دور تا دور آن را کوه احاطه کرده است و توليد گاز منطقه آغاجاري را به عهده دارد. گروه بيشتري از مردم ميانکوه، کارکنان شرکت ملي گاز ايران هستند. آب و هواي اين شهر در بيشتر ماههاي سال گرم است. ازديگر ويژگيهاي ميانکوه ميتوان به وجود دو شرکت مهم (پالايش گاز بيدبلند وشرکت منطقه يک عمليات انتقال گاز) در حوزه فعاليتهاي نفت وگاز اشاره کرد و به دليل اهميت توليدات اين منطقه، درمانگاه عملياتي براي ارائه خدمات درماني کارکنان نفت ايجاد شده است. شعبان بادفر، رئيس اين درمانگاه عملياتي 20 سال سابقه کار دارد. او ميگويد: بيشتر خدمات اين درمانگاه در حوزه بهداشت خانواده و به صورت سرپايي و اورژانسي است و بيشتر کساني که به اين منطقه مراجعه ميکنند، کارکنان شرکت گاز هستند و در هر نوبت کار 20 تا 30 بيمار ويزيت ميشوند.  بادفر ادامه ميدهد: غربالگري بيماران بسيار مهم است و بيماريهاي غير واگير مانند فشار خون، قلبي، عروقي و... را بررسي ميکنيم و براي درمان بيشتر به بيمارستانهاي مجهزتر ارجاع داده ميشوند.

آسم و آلرژي
افسانه وارسته، کارشناس پرستاري است و حدود 4 سال است که در درمانگاه شماره 4 شرکت ملي گاز به کارکنان اين شرکت خدمات خانواده ارائه ميدهد، اما از آنجا که پزشکان در هر نوبت کاري حضور دارند، تجهيزات اورژانس به بيماران
غير شرکتي نيز داده ميشود. به گفته او، تمام بيماراني که تحت پوشش شرکت گاز هستند، پرونده خانوار دارند که شامل تمامي اعضاي خانواده کارکنان ميشود و غربالگريهايي از نظر ديابت، فشار خون و آياچدي انجام ميشود و به تناسب وضعيت بيماران، هر 6 ماه يا يک سال غربالگري صورت ميگيرد. همچنين واکسيناسيون تمام خانوادههايي که صاحب بچه هستند نيز انجام ميشود.  وارسته ميگويد: بيشتر بيماراني که به اين درمانگاه مراجعه ميکنند، آسم و آلرژي دارند که اين ناشي از گرد و خاک حاکم بر هواي منطقه است همچنين فشار خون در اين منطقه زياد است.  اين کارشناس پرستاري توصيه ميکند، افرادي که فشار خون، مسموميت و ديابت دارند، حتما در برنامه روزانه خود رژيم غذايي و فعاليتهاي بدني داشته باشند و از خوردن فست فود جلوگيري کنند، همچنين کاهش نمک را در برنامه غذايي خود داشته باشند.
 کودک و بازي درماني
سيد محمود فاطمي، مسئول سلامت خانواده درمانگاه خانواده امام رضا (ع) بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري نيز ميگويد: بهداشت و درمان 20 تا 25 هزار نفر را تحت پوشش دارد که شامل شاغلان، بازنشستگان، خانوادههاي آنها و کارکنان ميشود و خدماتي در عرصه پزشک خانواده در صنعت نفت ارائه ميدهد. نوبت صبح 300 نفر و در نوبت عصر نيز 100 نفر ويزيت ميشوند.  او ميگويد: بيشتر مراجعه کنندگان بيماريهاي غير واگير مانند ديابت، افزايش قند خون، اختلالات چربي خون، بيماريهاي قلبي، وزن بالا و چاقي دارند که ميتواند هزينههاي زيادي به سيستم بهداشتي و درماني تحميل کند و براي خود فرد نيز مشکلاتي به وجود آورد که گاهي اوقات جبران ناپذير است، از اين روز سعي ميکنيم تا در دراز مدت اين بيماريها را که در افراد به صورت مخفي است، کشف کنيم.  فاطمي ادامه ميدهد: بر اساس تحقيقاتي که داشتهايم، مشخص شده از 20 تا 21 هزار نفري که تحت پوشش داريم، 3 هزار نفر ديابت، نزديک به 3700 نفر اختلال چربي، نزديک به 3500 نفر فشار خون بالا و از همه مهمتر 8 هزار نفر اختلال وزن و چاقي دارند، يعني 35 درصد بيماران تحت پوشش ما را بيماران مبتلا به اضافه وزن و چاقي تشکيل ميدهند و بايد به آنها آموزشهايي درباره نوع تغذيهشان بدهيم، ضمن اين که بايد در نوع ارائه غذا از سوي شرکت و باشگاههاي نفت دخالت کنيم؛ زيرا گاهي اوقات تنوع غذايي اين مکانها به نوعي فرهنگ تبديل ميشود و وارد فرهنگ غذايي خانوادهها نيز ميشود. او ميافزايد: آموزش را سرلوحه کار خود قرار دادهايم، به عنوان نمونه آموزشهايي با محور کمکهاي اوليه و احياي قلب و ريه براي کارکنان شرکت نفت داشتهايم تا بتوانند خود مراقبتي داشته باشند، يعني از خود، خانواده و اطرافيان بتوانند مراقبت کنند. همچنين آموزشهاي چهره به چهره براي مراجعه کنندگان داريم و با فردي که مشکلاتي از جمله ديابت دارد، گروههاي کوچک 8-7 نفره تشکيل ميدهيم و در هفته يک روز براي بيماران آموزش ميگذاريم که چه نکاتي را رعايت کنند. مسئول سلامت خانواده درمانگاه خانواده امام رضا (ع) بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري ميگويد: پرسش نامههايي براي تمامي سنين و مراحل A.S.Q داريم که امکان ارزيابي کودک با اين آزمون فراهم شده و براي هر ماه سوالات متفاوت در نظر گرفته شده است. اکنون به دليل مشغلههاي کاري، پدر و مادرها وقت کمتري براي بازي با کودکان خود دارند و از اين طريق آنها را به سمت بازي درماني سوق ميدهيم.

هدف؛ ارائه خدمات
صنعت نفت ايران به عنوان بزرگترين صنعت کشور، طي عمر بيش از 100 ساله خود، خواه ناخواه با اقدامهايي که ماهيت مسئوليت اجتماعي دارد، همراستا بوده است. تا به امروز اقدامهايي در قالب پروژههاي عمراني، آموزشي، بهداشتي و درماني، محيط زيستي، اشتغالزايي و... در نقاط مختلف کشور به ويژه مناطق عملياتي صنعت نفت به اجرا در آمده است.  چهار شرکت اصلي وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آن در مناطق مختلف، خدمات مختلفي در زمينه مسئوليت اجتماعي ارائه ميدهند که يکي از آنها بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري است.  رضا رهنده، مسئول بهبود کيفيت بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري ميگويد: سال 1317 نفت و گاز در منطقه آغاجاري کشف شد و در همان زمان بهداشت و درمان صنعت نفت تشکيل شد و از آن زمان تاکنون خدمات درماني ارائه ميدهد و اکنون نيز بهداشت و درمان اين منطقه به 6 درمانگاه عملياتي، يک بيمارستان مرکزي به نام شهيد ايرانپور اميديه، دو درمانگاه و يک مرکز سلامت کار و مرکز بهداشت کارکنان مجهز است. به گفته او، بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري در زمينه مسئوليت اجتماعي اقدامهاي زيادي انجام داده است که در ميان ميتوان به پذيرش بيماران بومي منطقه آغاجاري اشاره کرد، همچنين به کاروان راهيان نور خدمات ارائه ميشود، زيرا منطقه آغاجاري گلوگاه ورود به مناطق عملياتي دفاع مقدس است و بيشتر کاروانها و افرادي که از استانهاي شرقي، مرکزي و جنوب وارد خوزستان، مناطق عملياتي آبادان، اهواز و شلمچه ميشوند، از اين محدوده عبور ميکنند. در اين ميان ممکن است کاروانها دچار حوادثي از جمله جاده اي شوند يا برخي افراد در مسير بيمار شده و براي اسکان به ما مراجعه کنند که بهداشت و درمان، به خصوص در ايام نوروز پانسيون در اختيار آنها قرار ميدهد.  رهنده ميافزايد: با اعزام تيمهاي پزشکي با تجهيزات کامل مانند آمبولانس، دارو و... در قالب اردوهاي جهادي به مناطق محروم اطراف شهرهاي آغاجاري، اميديه و رامشير، به طبقه کم برخوردار و محروم خدمات سلامت ارائه ميدهيم، اين اقدام نيک در طول سال به طور مداوم و به مناسبتهاي مختلف انجام ميشود،. ضمن آنکه اعزام تيمهاي پزشکي براي ارائه خدمات اورژانسي در مراسم ملي مذهبي است مانند راهپيماييهاي روز قدس، روز 22 بهمن، مراسم نماز جمعه و حضور شخصيتهاي ملي در سطح شهرستان را داريم. همچنين که زائران اربعين حسيني که از شهرستانها به سمت کربلا حرکت ميکنند، در بهداشت و درمان آغاجاري خدمات اورژانسي و سرپايي دريافت ميکنند. علاوه بر آن هر ساله درمانگاه صحرايي در مرز شلمچه ايجاد ميکنيم که 20 روز قبل از اربعين حسيني تا 5 روز بعد از آن، تيم پزشکي ما با پزشک، پزشکيار و دارو و تجهيزات پزشکي و آمبولانس به صورت شبانه روزي مستقر ميشوند و خدمات سلامت ارائه ميدهند.  مسئول بهبود کيفيت بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري ادامه ميدهد: کمک و راهاندازي بانک خون در سطح شهرستان آغاجاري از ديگر اقدامهاي همسو با مسئوليت اجتماعي است و تا کنون تجهيزات پزشکي مورد نياز بانک خون تهيه شده و فضاي فيزيکي نيز براي آن در نظر گرفته ايم و در مرحله اخذ مجوز نهايي از سوي سازمان انتقال خون است تا فعاليت بانک خون شهرستان آغاز شود. خدمت ديگري که ارائه ميدهيم، ارائه خدمات رايگان به خانوادههاي شهدا و جانبازان بخصوص مدافعان حرم است. همچنين به بيماران بي بضاعت و کم بضاعت پس از مراجعه به مديريت و انجام کارهاي مددکاري و تعيين هويت آنها، تخفيفهاي مالي داده ميشود.  رهنده ميگويد: هر سال در ايام نوروز و عيد فطر  کمکهاي مردمي   از سوي پايگاه مقاومت بسيج جمعآوري و با آن مواد غذايي خريداري ميشود و در اختيار نهادهاي مردمي مانند بهزيستي و... قرار ميگيرد تا به دست افراد مستمند برسد.  وي در پايان ميگويد: با توجه به اينکه شهرستان اميديه، مرکز صنعت نفت منطقه آغاجاري است و در مسير تلاقي سه استان مهم خوزستان، کهگيلويه و بوير احمد و بوشهر قرار دارد و محل عبور مسافران شهرهاي تورسيتي مانند شهرستان ديلم، گناوه، هنديجان و... است، از اين رو اگر حادثه رانندگي اتفاق بيفتد، به اين افراد خدمات درماني ارائه ميکنيم و به همراهان اين بيماران که سردرگم هستند نيز پانسيون، غذا و پوشاک ميدهيم و مراحل درماني مصدومان را تا مرحلهاي که نياز باشد، انجام ميدهيم و در صورت نياز به بررسيهاي بيشتر آنها را به شهرهاي ديگر اعزام ميکنيم و اگر مشخص شود که برخي از اين افراد درآمد مالي خوبي ندارند، خدمات رايگان دريافت ميکنند.

سخن پاياني
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري در شهرستان اميديه واقع شده است که 6 درمانگاه عملياتي، يک بيمارستان مرکزي به نام شهيد ايرانپور اميديه،دو درمانگاه و يک مرکز سلامت کار و مرکز بهداشت کارکنان دارد. با توجه به نبود مراکز درماني، وزارت بهداشت در منطقه آغاجاري، علاوه بر کارکنان صنعت نفت و گاز، به بيماران بومي با جمعيت حدود 100 هزار نفر نيز خدمات درماني ارائه ميکند. اما به دليل نداشتن زيرساختهاي مناسب از جمله باند فرودگاه و 24 ساعته نبودن پروازها و گردو غباري که در منطقه به دليل شرايط آب و هوايي حاکم است، پزشکان نميتوانند به موقع خود را به محل خدمت خود برسانند و خدمات ارائه دهند. از اين رو بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري با توجه به امکانات پيشرفتهاي که در بيمارستان و مراکز درماني و عملياتي ايجاد کرده است، نميتواند از آنها بدرستي بهرهبردار ي کند و به ناچار برخي بيماران براي انجام فيزيوتراپي، اندوسکپي، راديولوژي و... به شهرهاي ديگر از جمله اهواز به عنوان معين و شيراز و تهران اعزام ميشوند؛ البته برخي بيماريها به رسيدگي بيشتر و جراحيهاي پيشرفتهتر نياز دارند که براي ادامه درمان به اين شهرها اعزام ميشوند. بنابراين  بهتر است به برخي مشکلات اين منطقه که به آن اشاره شد، رسيدگي و تمهيداتي از سوي مسئولان انديشيده شود.  


اميديه از قديم تا امروز
تاريخچه پيدايش شهرستان اميديه در بخشهاي تابعه اين شهرستان همچون آسياب (شهر تاريخي آسك) به آثار تاريخي با قدمتي بيش از 1500 سال باز ميگردد كه با داشتن آتشكده اي طبيعي (كوه سوخته) از رونق شهرنشيني در روزگاران گذشته حكايت ميكند.
شهرستان اميديه كنوني، آخرين قطعهاي است كه در روزگاران گذشته آباد شده است؛ زيرا تا دو هزار سال پيش شهرهايي همچون هور ماهشهر، پوشيده از مرداب و درياچه بوده است. اين شهرستان به دو قسمت كوهستاني و جلگهاي تقسيم ميشود.
مساحت اين شهرستان 2309 كيلومتر مربع است و در بخش انتهايي دامنه سلسله كوههاي زاگرس و در جنوب شرقي استان خوزستان واقع شده است. بر اساس آمار سرشماري سال 1395 جمعيت آن 92 هزار و 335 نفر اعلام شده است. از اين تعداد 69 هزار و 784 نفر در نقاط شهري و 22 هزار و 551 نفر در نقاط روستايي سکونت دارند.
از نظر موقعيت جغرافيايي بايد گفت که ارتفاع شهرستان اميديه از سطح دريا حدود 26 متر است و تا اهواز تقريبا 125 کيلومتر فاصله دارد. اين منطقه در فصل گرما به يکي از گرمترين نقاط کشور معروف است. شهرستان اميديه از جنوب غربي به ماهشهر و هنديجان، از شمال و مغرب به رامهرمز و اهواز و از مشرق و جنوب شرقي به آغاجاري و بهبهان محدود مي شود. اميديه به همراه بهبهان و هنديجان، ديگر شهرهاي استان خوزستان را به استانهايي چون بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد پيوند مي دهد.