جراحي زنان و زايمان، داخلي، جراحي عمومي، سيسييو، تالاسمي، زايشگاه، اتاق عمل، دياليز و ديگر واحدهاي پاراکلينيکي و درمانگاهي است؛ اما به دليل ايجاد ارائه خدمات درماني بيشتر به مردمان اين منطقه، بهداشت و درمان نفت آغاجاري اقدام به ساخت بيمارستان شهيد ايرانپور کرده است که حدود 64 تخت دارد.
رضا مکطاع زاده، رئيس اين بيمارستان ميگويد: نزديک به 28 هزار نفر شاغل در صنعت نفت تحت پوشش اين بيمارستان قرار دارند و حدود 70 هزار نيروي غير شرکتي داريم که در اورژانس پذيرش ميشوند.  رئيس بيمارستان شهيد ايرانپور اميديه به زمان تاسيس اين بيمارستان اشاره ميکند و ميگويد: کلنگ اين بيمارستان در سال 85 زده شد و 64 تختخوابي است و تمامي بخشها را پوشش ميدهد. اين بيمارستان به روز است و تمام امکانات اعتبار بخشي براي بيمارستان در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه از نظر سيستم سرمايشي و گرمايشي و سي تي اسکن در ماههاي آينده آماده بهرهبرداري است. در گذشته امکان سنجش تراکم استخوان نبود، اما اکنون شرايط استفاده از آن مهيا شده و دستگاه راديولوژي به نام DDR داريم، همچنين در اين بيمارستان داروخانه تخصصي وجود دارد که تمام داروها از شرکتهاي معتبر خريداري ميشود و کمبودي دراين زمينه نداريم، ضمن اين که تمام تخصصها در رشتههاي مختلف در اين بيمارستان وجود دارد. در سطح استان خوزستان دو دستگاه ماموگرافي ديجيتال داريم که قرار است دستگاه سوم به بيمارستان شهيد ايرانپور اميديه اختصاص داده شود. وي ادامه ميدهد: در آزمايشگاه از دستگاههاي پيشرفته استفاده ميکنيم و از کشورهايي واردات داريم که از نظر جهاني و استانداردهاي ايران مورد اعتبار هستند.  مکطاع زاده ميافزايد: اگر نياز بود که بيمار به مراکز مجهز تر ارجاع شود، با بيمارستان نفت اهواز به صورت معين تعامل برقرار کردهايم و بيمار را به اهواز منتقل ميکنيم و گاهي اوقات در صورت کامل نبودن تجهيزات اهواز، بيمار به تهران اعزام خواهد شد. همچنين با شيراز نيز تعامل داريم و بيماران گوارشي، بيماريهاي چشمي و... به آنجا منتقل ميشوند.  رئيس بيمارستان شهيد ايرانپور اميديه در ادامه ميگويد: اين بيمارستان از 5-4 سال گذشته تاکنون جزو بيمارستانهاي درجه يک کشور محسوب ميشود، اين در حالي است که قبل از آن رتبه 3 داشتيم.  اين اعتبار بخشي هر دو سال يک بار انجام ميشود و از سال 90 تا کنون سه بار رتبه يک را کسب کردهايم.  وي به تعداد کارکنان اين بيمارستان اشاره ميکند و ميافزايد: حدود 112 پرستار،   دو پزشک در طب سلامت و 25 پزشک عمومي داريم، اما به دليل اينکه برخي زيرساختها مانند فرودگاه و... 24 ساعته نيست، ممکن است پرواز تاخيز داشته باشد يا کنسل شود و پزشک نتواند خود را به موقع برساند و اين باعث نارضايتي بيماران ميشود.  ضمن آنکه امکانات رفاهي، آموزشي و... در اين شهر کم است. به همين دليل پزشکان کمتري راضي به آمدن و اقامت ميشوند.  مکطاعزاده به يک تجربه و خاطره در طول دوران خدمت خود اشاره ميکند و ميگويد: حرفه ما علاوه بر اينکه علمي است، عاطفي هم است. به عنوان مثال يک سال پيش يکي از همکارانمان را به اورژانس آوردند که علائم حياتي نداشت و با 40 الي 50 دقيقه CPR بازگشت و الان خوشبختانه هيچ علامتي ناشي از مدت زمان زياد احيا همانند عوارض مغزي ندارد و در سلامت کامل، سر کار خودش حاضر ميشود.

قرصي که نبايد استفاده ميشد
يکي از بخشهاي مهم در هر مرکز درماني که بيمار بعد از مراجعه به پزشک به آنجا ميرود، داروخانه است. شيرين علوي 19 سال سابقه کار دارد و کارمند داروخانه بيمارستان شهيد ايرانپور اميديه است. او ميگويد: به طور متوسط روزانه 250 بيمار براي تحويل دارو به اين قسمت مراجعه ميکنند و بيشترين داروهايي که بيماران دريافت ميکنند، تخصصي مانند فشار خون، چربي، قلب، آلرژيهاي فصلي و... است و خوشبختانه تا کنون با کمبود دارو مواجه نشدهايم.  علوي ادامه ميدهد: کار در داروخانه بسيار حساس است و نسخه پيچها بايد تمام دقت خود را بکنند تا تجويز پزشک را بدرستي بخوانند و داروي اشتباه به بيمار ندهند. به عنوان نمونه چند سال گذشته که داروخانه سيستمي نبود و نسخهها تک به تک وارد دفتر ميشد، پزشکي قرص دايمتيکون را براي بيمار تجويز کرده بود؛ اما به اين دليل که ميتوان اين قرص را ديگوكسين هم خواند، داروي اشتباه به بيمار داده شد. وقتي که تجويز پزشک را با نسخه مقايسه ميکردم، قرصي که به بيمار داده شده بود همخواني نداشت، زيرا دکتر معالج نوشته بود روزي سه مرتبه استفاده شود و اين در حالي است که قرص ديگوکسين مصرف روزانه بيش از يک بار آن، ايجاد سم ميکند و براي سلامت بيمار ضرر دارد. بر اين اساس هر طور شده بود بيمار را پيدا کرديم و گفتيم که آن دارو را نخورد و قرص دايمتيکون به او داديم.

گام به گام تا تجهيز آزمايشگاه
انساني خاکي است و از ظاهر او نميتوان متوجه شد که رئيس قسمت مهمي از يک بيمارستان باشد. به دليل سن و سال و تجربهاي که دارد، با او در مورد کارش صحبت ميکنم. ميگويد: 1 مرداد 67  در بهداشت و درمان صنعت نفت استخدام شدم و 1 مرداد 97 نيز بازنشسته ميشوم. او رضا کاظمي، رئيس آزمايشگاه بيمارستان ايرانپور اميديه است.   کاظمي ميگويد: سال 67 که به منطقه آغاجاري آمدم و در شهرستان اميديه مشغول به کار شدم، به اين بزرگي نبود و کاملا اداري بود. خدمت خود را در بيمارستان قديمي بهداشت و درمان آغاجاري شروع کردم. ابتدا از سوي رئيس امور اداري با تمام قسمتها و کارمندان آشنا شدم، روندي که متاسفانه امروزه کمرنگ شده است.  به گفته او، به مدت يک سال از 7 صبح تا ساعت 15 سرکار بودم و بقيه ساعتها نيز آنکال بودم، يعني حالت آماده باش که اگر موردي اورژانسي پيش آمد، بتوانيم خدماترساني کنيم و در طي اين مدت، به دليل خدماتي که ارائه داده بودم، در آبان 68 به عنوان مسئول آزمايشگاه انتخاب شدم. آن زمان اين مجموعه تنها شيفت صبح داشت و در آن 17 کارمند مشغول به کار بودند و از ساعت 16 به بعد نيز آنکال بودند که توانستيم آزمايشگاه را سه شيفت کنيم.  رئيس آزمايشگاه ادامه ميدهد: در آن زمان بيشتر آزمايشها به دليل نداشتن کيت، دستي بودند و محلول سازي ميکرديم. اين روند تا 8-7 سال پيش ادامه داشت. با تلاشهاي بسيار توانستيم از دستي به سمت مکانيزه برويم. اوايل شروع به کار، کمبود نيرو داشتيم، اما اکنون اين مشکل حل شده است، همچنين با نوبت کاري شدن آزمايشگاه، دسترسي پزشکان عصر و شب به آزمايشگاه بيشتر شده و آزمايشي براي فردا نميماند.  کاظمي ميافزايد: در گذشته آزمايشهاي هورموني نيز دستي انجام ميشد و تمام اين آزمايشها را جمع ميکرديم و هر دو هفته يک بار به بيمارستان اهواز تحويل ميداديم، از اين رو تلاش بسياري کرديم تا اينکه 15 سال پيش دستگاه الايزا دستي خريداري کرديم. اکنون شرايطي فراهم شده که تمامي آزمايشهاي هورموني به صورت روزانه انجام ميشود و با استفاده از دستگاه اتومات، کيفيت و سرعت عمل در کار افزايش پيدا کرده است.
او در ميان صحبت خود به ساخت آزمايشگاهي در زمان جنگ تحميلي در منطقه مهاباد اشاره ميکند که صفر تا 100 آن را با همکاري چند نفر از دوستان خود راهاندازي کرده است.

 سيستم مراقبت از خون
زماني که با رئيس آزمايشگاه صحبت ميکردم، عصمت افرابي، کارشناس آزمايشگاه در بخش بيوشيمي و مسئول بانک خون بيمارستان ايرانپور اميديه نيز حضور داشت. او اواخر سال 86 کار خود را شروع کرده است.  افرابي ميگويد: در گذشته بيمارستان اميديه، بانک خون براي ذخيره سازي نداشت و خونهايي را که ميگرفتيم، براي ذخيره به سازمان انتقال خون بهبهان که 60 کيلومتري اميديه قرار داد، ميفرستاديم، اما اکنون شرايطي فراهم شده که اين فرايند در داخل بيمارستان انجام ميشود و 5 سال متوالي توانستيم گواهي درجه (يک) سيستم مراقبت از خون را از سوي سازمان انتقال خون دريافت کنيم.  به گفته او، افرادي که به بانک خون مراجعه ميکنند، علاوه بر موارد غيراورژانس، بيماران تلاسمي هستند که در اين زمينه ظرفيت محدودي داريم؛ زيرا خون مخصوص به خود را ميگيرند و روزهاي خاصي براي شان در نظر گرفته شده تا بتوانند خونگيري ماهانه داشته باشند.

 امکانات زياد، پزشک کم
محدوديتهاي پروازي و شرايط آب و هوايي از جمله مشکلات پيش روي شهر اميديه است. به همين دليل پزشک نميتواند خود را به موقع به محل خدمت خود برساند و اين روند باعث ميشود تا برخي خدمات مانند ارتوپدي و... به طور نامنظم در اختيار بيمار قرار گيرد. براي رفع اين مشکل و ايجاد رضايتمندي ارباب رجوع، واحد امور اعزام در اين بيمارستان ايجاد شده تا بيماراني مانند آنکولوژي که به درمان مستمر نيار دارند، به شهرهاي ديگر از جمله اهواز، تهران و شيراز اعزام شوند.  ناصر شيرعلي، مسئول دايره اعزام واحد بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري در خصوص اهميت اين موضوع ميگويد: خدمات اعزام، به بيماران ارتوپد، آنکولوژي، غدد و... داده ميشود، زيرا به دليل درمان مستمر نبايد هيچ وقفه اي در اعزام آنها باشد و نخست به اهواز و بعد به شيراز و تهران فرستاده ميشوند.  او در ادامه به سختيهاي کار خود ميپردازد و ادامه ميدهد: به دليل اينکه استخدامها بسته شده است، تمامي قسمتها با کمبود نيرو مواجه هستند و خودم که به عنوان مسئول امور اعزام هستم، کارهاي کارمندم را انجام ميدهم. همچنين به دليل اينکه فرودگاه ما فعال نيست، پزشک اعزامي کمتر در منطقه ميماند و چون بيمارستاني همجوار ما قرار ندارد، پزشکان نميتوانند در جاهاي ديگر کار کنند و راضي باشند.  شير علي به مسافت زياد اشاره ميکند و ميافزايد: نزديکترين شهر به ما اهواز است که يک ساعت و نيم فاصله دارد و با اينکه امکانات زيادي در بيمارستان وجود دارد، پزشکان کمتري به اين منطقه مي آيند.

 مددکاري اجتماعي
مددكار اجتماعي، فردي است كه هدف او در حوزه بهداشت و درمان بالا بردن كاركرد اجتماعي افراد و گروههاست. پزشك، درمان مي كند و مددكار در برنامه پيشگيري، درمان و پيگيري بعدي بيماري مشاركت دارد.يکي از اين افراد، فرزانه اميري، کارشناس روانشناسي بهداشت و درمان آغاجاري است که 13 سال در اين واحد مشغول به فعاليت است.  به گفته او، بيشتر بيماراني که به ما مراجعه ميکنند، مشکلاتي از لحاظ جسمي و ذهني دارند که براي استفاده از خدمات حمايتي و توانبخشي به ما مراجعه ميکنند. پيگيري کار اين افراد به عهده اين واحد است، ازاين رو نخست به پزشکان متخصص معرفي ميشوند و در صورت تاييد به کميسيون عالي پزشکي ميروند. همچنين تاييد استراحت پزشکي کارکنان نفت و بهداري نيز به عهده اين واحد است.  اميري در ادامه به ديگر وظايف اين واحد ميپردازد و ميگويد: شرکت در شوراي پزشکي منطقه براي اعزام بيماران به مراکز درماني کلانشهرها، پيگيري و بررسي موارد خودکشي با هماهنگي سوپروايزر و پزشک معالج، ارائه خدمات مشاورهاي به مبتلايان و بيماران اختلالهاي اجتماعي مانند عقب ماندگان ذهني، ارتباط مستمر با کانون بازنشستگان براي خدمترساني به گروه بازنشسته، مشورت و کمک به بيماران در قالب نوشتن درخواست شخصي و راهنماييهاي آنان، انجام مشاورههاي تلفني با بيماران و نوشتن نامه براي تخفيف هزينههاي درماني از جمله وظايف واحد مددکاري است.  وي از ديگر وظايف واحد مددکاري را تاييد فرم رضايتنامه همراه بيماران اعزامي،    تنظيم و تکميل فرم مخصوص مددکاري براي درخواست وامهاي اضطراي و بلاعوض و ويزيت بيماران بستري در بخشهاي درماني و پيگيري مشکلات آنها بيان کرد.

   تجربه کاري در بخش کودکان
وقتي وارد بخش اطفال ميشويم، طرح و رنگي که براي افزايش روحيه کودکان استفاده شده، بسيار جالب توجه به نظر ميآيد، به گونه اي که کودک حس کند آنجا نيز به راحتي خانه خود است. نگين شرافتمند، سرپرستار بخش اطفال بيمارستان ايرانپور اميديه با 20 سال سابقه است. او ميگويد: در اين بخش دو قسمت نوزادان (30 روز اول تولد) و اطفال(تا سن 13 سالگي) بستري ميشوند و بيشتر آنها مشکلات تنفسي، تبهاي ويروسي يا بيرون روي و... دارند.  شرافتمند ادامه ميدهد: به اين دليل که کودکان قادر به بيان بيماري خود نيستند، بايد با علائمي که مادر در فرزند خود ديده و تجربهاي که پرستار دارد، بيماري کودک تشخيص داده شود. همچنين بايد به گونهاي با خانوادهها برخورد کنيم که با رضايت، فرزندان خود را در اختيار ما بگذارند تا بتوانيم کارهاي درماني از جمله رگ گيري را انجام دهيم.  او شيريني کارش را زماني ميداند که يک کودک  بد حال با دو سه روز بستري در بخش، با سلامت کامل به آغوش گرم خانواده خود باز ميگردد.  بعد از صحبت با سرپرستار بخش اطفال، به يکي از اتاقهاي بستري اين واحد ميروم که کودکي حدودا 2 ساله در آن بستري است. از مادر او ميپرسم که فرزند شما به چه دليل بستري است. پاسخ ميدهد: دخترش به دليل تب 41 درجهاي که داشت در بيمارستان بستري شده و اکنون به دليل رسيدگي و تشخيص خوب بيماري و پرستاران آن بخش، حال اش خوب شده و از کارمندان آن بسيار تشکر و قدرداني ميکنم.

 نگراني توام با جذابيت
استرس با بخش سي سي يو عجين شده است، به گونهاي که وقتي بيماري در شرايط اضطراري قرار ميگيرد، به پرستار آن بخش شوک وارد ميشود و بايد در کوتاه ترين زمان ممکن، درستترين راه را انتخاب کند. کمند ملکزاده، سرپرستار بخش سيسي يو بيمارستان ايرانپور اميديه، يکي از اين افراد است که سال 81 شروع به کار کرده است و از 9-8 سال پيش تاکنون سرپرستار بخش سي سييوست.  او تعداد تختهاي فعال را 5 تا ميداند که از اين تعداد، يک تخت براي ايزوله در نظر گرفته شده است.  به گفته ملک زاده، افرادي که در بخش سي سي يو بستري ميشوند، بيماراني هستند که نارسايي قلبي، پرفشاري خون و بي نظمي در ريتمهاي قلبي دارند. همچنين با توجه به اينکه بخش آي سي يو راهاندازي نشده است، بيماران بد حالي که به دلايلي به مراقبت نياز ويژه دارند، به اين سي سي يو منتقل ميشوند تا مقدمات اعزام آنها فراهم شود.  او سختي کار خود را استرسهايي ميداند که از سوي بيماران بد حال به آنان وارد ميشود و در آن زمان کادر درمان را دچار اضطراب و نگراني ميکند، زيرا يک موقعيت ويژه است و بايد در لحظه تصميم بگيري و عمل کني. البته اين شرايط ميتواند جذاب هم باشد، زيرا جان يک انسان نجات داده ميشود. ملک زاده خاطر نشان ميکند: هر کدام از بخشهاي درماني، يک تجربه منحصر به فردي دارد و اين تجربه در بخشهاي اطفال، اورژانس و... متفاوت است.

 بيمار بستري در سي سي يو
هاشمي، بازنشسته پالايشگاه گاز بيد بلند است و به دليل بيماري قلبي در بخش سي سي يو بستري شده است. سابقه بيماري او به سال 81 باز ميگردد.  او ميگويد: رسيدگي در اين بيمارستان خوب است و کادر درماني آن با اخلاق هستند. با توجه به اينکه اين منطقه، صنعتي است و کارکنان زيادي در آن فعاليت ميکنند، خدمات کمي دارد و بهتر است در اين زمينه فکري شود.

 تکنسين اتاق عمل
او در اتاق عمل، لباسهاي خاص و استريل شده ميپوشد و بايد ساعات زيادي را ايستاده و در کنار يک گروه پزشکي که معمولا شامل جراحان، پرستاران و متخصصان بيهوشي ميشود، کار کند. وظيفه آماده کردن وسايل جراحي و استريل و اداره اتاق عمل به عهده تکنسين اتاق عمل است. بهزاد قنواتي، يکي از اين افراد است که مسئوليت تکنسين اتاق عمل را به عهده دارد و از سال 71 در بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاري مشغول به کار شده است.  نخستين