بررسي دارودهي صحيح
چکاب باليني، ارائه خدمات درست پرستاري، دادن آموزشهاي به روز پرستاري، روند درمان، اعزام و... بيماران به عهده سوپروايزر باليني است.  عاطفه بابادي که سوپروايزر باليني بيمارستان بزرگ نفت اهواز است، ميگويد: علاوه بر اينکه کار ما چکاب و روند درمان صحيح است، نظارت بر کار کارکنان و بررسي ميزان رضايتمندي بيماران در سه شيفت صبح، عصر و شب نيز از وظايف ماست. مسئوليت در نوبت کاريهاي عصر و شب زياد است، آنکال، اعزام بيماران، چيدمان پرسنل و.. از جمله آنهاست. در صبح نيز تمامي بيماران را ميبينيم و نحوه دارو دهي صحيح و روند درمان را بررسي ميکنيم و براي همه اين موارد، چک ليست داريم.

بيماران مظلوم
علي فتحعمي، کارشناس پرستاري و سرپرستار اعصاب و روان نفت بيمارستان نفت اهواز 34 سال سابقه کار  دارد و بخش اعصاب و روان را از زاويه ديگري نگاه ميکند و ميگويد: بيماران اين بخش بسيار مظلوم هستند و گاهي اوقات توانايي ابراز مشکلات شان را ندارند و چون مشکلات روحي و رواني آنها شناسايي شده، روي اين بيماران برچسب ميخورد.
او ادامه ميدهد: فردي که در اين قسمت کار ميکند، بايد احاطه کامل به فنون مراقبتي در تمامي زمينهها شامل مشکلات داخلي، جراحي، قلبي و... داشته باشد و در کنار آن فنون مراقبت و حمايت از بيماران اعصاب و روان در شرايط خاص را نيز کسب کند. بنابر اين پرستار بخش اعصاب و روان بايد يکسري ويژگيها از جمله سازگاري با شرايط و محيط را داشته باشد.  فتحعمي درباره خدماتي که در اين بخش به مراجعان داده ميشود، ميگويد: آنها در بخش ما طي مدت زماني که بستري ميشوند، تحت مراقبتهاي پزشکي و روانشناسي قرار ميگيرند که در مراقبتهاي پزشکي تحت درمان دارو هستند، اما حمايت ديگري از بيماران در زمان بستري ميشود که شامل نيازهاي روان درماني فردي براي کسب بازتواني و برگشت به محيط جامعه است. در مرحله بازتواني، آموزشهايي را به بيمار و خانواده او ميدهيم تا بدانند بعد از ترخيص، چگونه با بيمارشان برخورد کنند.

عمل 430 تا 500 بيمار در ماه
«بر اساس آماري که در سال گذشته جمعآوري کردهايم، سال گذشته 430 تا 500 بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند که بيشتر بيماران شکستگي، سزارين، بيماريهاي چشمي، سنگ کليه و مقعدي بودند. » سهيلا سالري، مسئول بخش اتاق عمل جنرال با بيان اين مطلب ميگويد: 23 کارشناس و تکنسين اتاق عمل، 23 کارشناس و تکنسين بيهوشي و 4 کمک بهيار و 5 خدمات در اين بخش فعاليت ميکنند.  به گفته او، در اين بخش اتاق عمل داريم که هر روز تا ساعت 4 بعد از ظهر، عمل جراحي تخصصي و فوق تخصصي (شبکيه، ناي و..) انجام ميشود.
آنژيو گرافي از طريق دست و پا
باورساد، مسئول بخش آنژيوگرافي بيمارستان نفت اهواز است. او ميگويد: بخش آنژيو گرافي سال 1383 در بيمارستان نفت اهواز تاسيس شد و مجهز به دو دستگاه آنژيوگرافي فيليپس و زيمنس است که يکي از دستگاهها کار قلب را انجام ميدهد و دستگاه جديد تر عروق مغزي و عروق اندام تحتاني را تحت پوشش قرار ميدهد. همچنين دستگاهي براي بازکردن عروق داريم.  به گفته او، در اين بخش حدود 200 نفر در ماه آنژيو گرافي و آنژيو پلاستي ميشوند و يک تکنسين راديولوژي، 5 پرستار آنژيو گرافي و يک پرستار ريکاوري داريم؛ زيرا اين بخش دو اتاق عمل دارد و يک ريکاوري که مجهز به 4 تخت همراه با مانيتور و تجهيزات پزشکي است.
او به برنامههاي سال آينده اشاره ميکند و ادامه ميدهد: اکنون بيشتر آنژيو گرافيها از طريق پا انجام مي شود و سعي داريم تا از طريق دست نيز اين کار صورت گيرد.

استفاده از ظرفيت 60 تا 70 درصدي
شهين سعدوني، سرپرستار بخش داخلي زنان فارغ التحصيل پرستاري دانشکده نفت است که 27 سال سابقه کار دارد و ميگويد: در اين بخش بيشتر بيماران قلب، نورولوژي، رماتولوژي، داخلي، فوق تخصصي ريه و فوقتخصصي کليه بستري ميشوند و در اين ميان وقتي پزشک دستور بستري ميدهد، کارهاي اوليه درمان مانند سي تي اس کن، ام آر آي و.... را براي بهبود بيماران انجام ميدهيم.  او ادامه ميدهد: اين بخش 30 تخت دارد و ضريب اشغال تخت 60 تا 70 درصد است. بيشتر بيماران، ديابتي هستندکه قند آنها کنترل نشده و عوارض ديابت مانند زخم پاها و... دارند، همچنين بيماران فشار خوني هم داريم.  سعدوني ميافزايد: بيماران بعد از درمان و بستري، به کلينيک ديابت ارجاع داده ميشوند و در آنجا با آموزشهاي مستمر و مداوم و راهنمايي که ميکنند، کمتر بيماري با عارضه ميآيد.

دادن اطلاعات به بيمار
نپتون پرويزي، سرپرستار بخش داخلي مردان نيز ميگويد: هر خدمتي که در رابطه با درمان بيمار باشد، جزو حيطه کاري بخش ماست و خدمات درماني دراولويت قرار دارند؛ اما خدمات فرهنگي، مددکاري و... نيز تا حدودي به عهده ماست؛ زيرا به عنوان پرستار، بيشترين زمان را با بيمار ميگذرانيم.  او ميگويد: بيمار بايد به کاري که ما براي او انجام ميدهيم، اطمينان داشته باشد؛ زيرا اگر اين چنين نباشد، روند درمان تا يک ماه به تاخير ميافتد، از اين رو بايد در جريان روند بيماري، دارودهي و اقدامهايي که براي او انجام ميدهيم، قرار گيرد. همچنين بايد روانشناسي بيمار نيز انجام دهيم و به ميزان شناختي که داريم، به بيمار اطلاعات بدهيم.

سي سي يو، بخشي پوياست
مريمهاروني، سرپرستار بخش سي سي يو نيز ميگويد: اين بخش 8 تخت دارد و بيماران قلبي در آنجا بستري ميشوند. بيماراني که مشکلات قلبي حاد دارند يا بيماراني که آنژيو پلاستي ميشوندو برايشان استند قلبي ميگذارند، به اين بخش منتقل ميشوند و اگر مشکلي برايشان پيش نيايد، يک روز بعد مرخص ميشوند.  او در مورد سختيهاي کارش ميگويد: سيسي يو، يک بخش حساس است و مشکلات بيماران شديد است و حساسيتهاي خاص خودش را دارد. پرستاران اين بخش بايد مهارتهاي خاص و ويژگيهاي خاص خود راداشته باشند و مدتي طول ميکشد تا اين مهارتها را کسب کنند. براي همين بايد توجه خاصي به تمام مسائل مريض داشته باشند و به ريتم قلبي بيمار دقت کنند و با ايجاد کوچکترين مشکل، پزشک را در جريان قرار دهند. هاروني ادامه ميدهد: سي سي يو، يک بخش پوياست و پرستاران بايد در حال مطالعه باشند. هر پرستار اين بخش، ويژه کاراست، يعني مسئوليت ويژه اي به عهده دارد و بايد آشنايي کامل با ريتمهاي قلبي مريض داشته باشد، از اين رو بايد آموزش مستمر و مطالعه داشته باشند تا بتوانند در موارد حاد واکنش سريع نشان دهند.

برگزاري کلاس هاي آموزشي شير مادر
«برگزاري کلاسهاي آموزشي شير مادر و آموزش رعايت نکات بهداشتي و آموزش به مادراني که فرزندانشان از بيمارستان مرخص شده اند را در دستور کار داريم. » اين بخشي از صحبتهاي فرناز عباسي لرکي، مسئول بخش اطفال و نوزادان است.  به گفته او، در بخش نوزادان، از کودکان تازه متولد شده تا 45 روزه بستري ميشوند و در بخش اطفال نيز از 45 روزه تا قبل از بلوغ را تحت پوشش قرار ميدهيم. عباسي لرکي ميگويد: بيشتر اطفالي که در اين بخش بستري ميشوند، دچار بيماريهاي فصلي هستند. در فصل پاييز اسهال و استفراغ، تا قبل از بارندگيها خروسک و تنگي نفس، در فصل بهار حساسيت به گل باقالي، در تابستان هپاتيت و اسهال و استفراغ و در فصل زمستان نيز آسم و آلرژي بسيار شايع است.

تنها دستگاه راديولوژي در منطقه
بعد از صحبت با سرپرستاران بخشها به سمت راديولوژي ميروم و با غلامحسين حيدري، مسئول بخش راديولوژي گفتوگو ميکنم. او بيش از 28 سال است که در اين بخش فعاليت ميکند. رفت و آمد در محل کار او   زياد است، به گونه اي که 4-3 بار با عذرخواهي مصاحبه را قطع ميکند و جواب مراجعه کنندگان را ميدهد. حيدري ميگويد: در اين بخش کار راديوگرافي طبق دستور پزشک انجام ميشود. ما عکس برداريهاي عمومي و تشخيصي را انجام ميدهيم، سعي کردهام از روزي که مسئوليت اين بخش را به عهده گرفتهام، تمام کارها به روز باشد.  او  ادامه مي دهد: در گذشته چون دستگاههاي ما به روز نبودند، مشکلاتي داشتيم و کيفيت کار پايين بود؛ اما از زماني که دستگاهها مجهز شدهاند، مشکلي در اين بخش نداريم. اکنون در ميان 5 استاني که در کنار ما قرار دارد، تنها اين بيمارستان دستگاه راديولوژي دارد. مسئول بخش راديو لوژي ادامه ميدهد: اين منطقه، صنعتي است و بيشتر افرادي که به ما مراجعه ميکنند، به دليل کار در قسمتهاي حفاري و انجام فعاليتهاي سخت، در قسمت مهرههاي کمري و زانو مشکل پيدا کردهاند. حيدري ميگويد: هميشه سعي ميکنيم تا جايي که امکان دارد، در جهت رفاه حال بيمار اقدام و خود را وقف بيمار کنيم؛ چرا که رضايت بيمار، برايمان مهم است.
وجدان کاري داشته باشيم
محمود صافي با 21 سال سابقه کار،کارشناس ارشد انگل شناسي است و اکنون مسئوليت بيوشيمي آزمايشگاه بيمارستان بزرگ نفت اهواز را به عهده دارد.او ميگويد: در اين قسمت، تستهاي بيوشيميايي شامل اوره، قند، کراتين، چربيها، کبدي و قلبي انجام ميشود. در کنار اين فعاليتها برخي بيماريها مانند هپاتيت و ايدز، ما را تهديد ميکند، زيرا اگر نمونهاي آلوده باشد، با کوچکترين غفلت ممکن است ما را درگير کند، البته براي محافظت از خودمان هميشه از دستکش و روپوش استفاده ميکنيم. در همان اتاقي که با محمود صافي گپ و گفت کوتاهي داشتم، خانم جوادي نيز حضور داشت. او کارشناس ارشد رشته بهداشت محيط است و اکنون مسئوليت بخش هماتولوژي را به عهده دارد. به گفته او اين بخش، وظيفه خون شناسي را به عهده دارد و تمامي ابعاد خون به طور کامل بررسي ميشود، به طور مثال بررسي و اندازهگيري کم خونيها، سرطان خون و... که در زمينه ايمني است، در اين بخش انجام ميشود.جوادي ميگويد: با توجه به اينکه 30 سال سابقه کار دارم، افراد زيادي به اين آزمايشگاه آمده و رفتهاند و از هر کدام از آنها حتي کارآموزان مطالبي آموختهام. به بيان ديگر کارکنان اين بخش در طول مدت کاري خود دائما در حال کسب تجربه هستند و صحت جواب آزمايش برايشان بسيار مهم است. يکي ديگر از همکاران آزمايشگاه، فريبا شير علي است که کارشناس علوم آزمايشگاهي است و 25 سال سابقه کار دارد که در بخش هورمون شناسي مشغول به کار است. او ميگويد: در گذشته جواب آزمايشهاي هورموني 5 تا 7 روز طول ميکشيد؛ اما اکنون با توجه به دستگاهي که در اختيار داريم، روزانه جوابها آماده ميشود و به دست مريض ميرسد.
شيرعلي از سختيهاي کارش صحبت ميکند و ميگويد: با دستگاههاي پيشرفتهاي کار ميکنيم؛ اما دورههاي لازم را براي کار با آنها نديده ايم و در حد اپراتور هستيم.

گام آخر
در پايان ميتوان گفت، بهداشت و درمان صنعت نفت، نه تنها بچه ناخواسته اي نيست، بلکه فرزندي خودخواسته است که خدمات بسيار زيادي را هم به کارکنان صنعت نفت و هم به بوميان مناطق مختلف ارائه ميکند. مصداق اين امر خدمات متعددي از جمله اورژانس براي بوميان منطقه است که به صورت سرپايي ميتوانند از امکانات ايجاد شده بهرهمند شوند. يکي از اين مراکز که به ارائه خدمات بهداشتي و درماني در حوزه نفت ميپردازد، بيمارستان بزرگ نفت اهواز است که با 17 سال قدمت  خدماتي چون اطفال، اعصاب و روان، راديولوژي، آزمايشگاه و.... را به ساکنان اين منطقه مي دهد. هر بيمارستان  براي اينکه خدمات درماني بيشتري به مراجعهکنندگان خود بدهد، به تجهيزات و امکانات به روز نياز دارد، از اين رو بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، بتازگي اقدام به بازسازي و افزايش ظرفيت بخشهاي مختلف کرده و دستگاههاي مجهز و به روز را خريداري کرده است. بعد از خارج شدن از بيمارستان اين فکر ذهنم را مشغول ميکند که اگر بيمارستاني در اين منطقه از سوي بهداشت و درمان ساخته نميشد، آيا دسترسي به امکانات درماني به حد نياز ساکنان منطقه اهواز فراهم بود؟