«مشعل» از خدمت رساني کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز گزارش مي دهد
اين «فرزند»
 ناخواسته نيست

مشعل   سميه راهپيما   تا سال 1331 در طلاخيزترين خاک ايران  و نواحي آن پرستار وجود نداشت و پزشکيار مرد علاوه بر انجام کارهاي درماني از قبيل تزريقات و پانسمان، دارو هم تجويز ميکرد و به امور اداري و ثبت نام بيماران هم ميپرداخت. صحبت از بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز است. سال 1323 خورشيدي (1944 ميلادي) درمانگاهي با دو اتاق کوچک در محل کنوني تعاوني مصرف کارکنان نفت اهواز تاسيس شد. در آن زمان تعداد کارکنان حدود 6 هزار نفر بود. در ناحيه تلمبه خانه کوت عبداله هم درمانگاهي وجود داشت که مسئول آن دکتر مهين، روزانه يکساعت به ويزيت بيماران ميپرداخت. تعداد کارکنان تلمبه خانه کوت عبداله حدود 100 نفر بود و 10 نفر انگليسي نيز در آنجا به صورت نوبت کاري مشغول كار بودند و اداره درمانگاه کوت عبداله به عهده يک پزشکيار بود.در آن زمان تمام شربتهاي دارويي با شماره مشخص ميشدند. مثلا داروي شماره 4، 9 و..... براي بيمار تجويز ميشد. مصرف قرص وآمپول خيلي محدود بود و بيماراني که به عمل جراحي نياز داشتند، به بيمارستان مسجدسليمان اعزام ميشدند.بعد از 56 سال، بيمارستان نفت اهواز در سال 1379 با ظرفيت 350 تختخواب و زير بناي 44 هزار متر مربع تاسيس شد که داراي قسمتهاي مختلفي همچون اورژانس و OPD، بخشهاي بستري(داخلي، جراحي، CCU، ICU، زنان و زايمان و غيره)، راديولوژي، توابخشي (فيزيوتراپي، کاردرماني و گفتار درماني)، کلينيکهاي تخصصي، داروخانه تخصصي و عمومي، اتاق عمل، حوادث و دياليز بود و سپس مجتمع خدمات تشخيصي شبانهروزي سروش ( MRI با قدرت ميدان مغناطيسي 5/1 تسلا، سي تي اسکن اسپايرال، ماموگرافي همراه با استروتاکسي با قدرت نمونهبرداري از تومورهاي سينه در محل عکسبرداري، سنگ شکن و آنژيوگرافي قلب) و به دنبال آن بخشهاي جراحي قلب، اينترونشنال و فوق تخصصي به اين مجموعه اضافه شد و اکنون با حدود 1600 کارمند به ارائه خدمات ميپردازد. اهميت خدمات درماني اين بيمارستان که به همت بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تاسيس شده است، هفتهنامه «مشعل» را بر آن داشت تا از چگونگي خدمات درماني اين منطقه گزارش   تهيه کند. مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:
محيط کار انساني به مثابه منزل دوم اوست. چه بسا کساني هستند که بيشتر ساعات شبانهروز خود را در محيط کار به سر ميبرند، بنابراين بديهي است که محيط کار نيز بايد همچون خانه برآورنده حداقل نيازهاي روحي و رواني کارکنان باشد تا ضمن کسب درآمد و ارتقاي سطح دانش و مهارت حرفه اي خود به خدمتي صادقانه و موثر بپردازند، از اين رو لازم است تصميم سازان، عوامل موثر بر رضايتمندي کارکنان را به ترتيب اولويت شناسايي کرده و براي افزايش ميزان رضايتمندي در سازمان خود راهکارهاي عملي اتخاذ و اجرا کنند.
آن دسته از کارکنان و مديراني که در سازمان، از وضعيت خود رضايت دارند، باقي ميمانند و با علاقه و انگيزه بيشتري اهداف شغلي، فردي و سازماني را دنبال ميکنند، از سوي ديگر با توجه به چالشهايي که امروزه سازمانها با آن مواجه هستند، ايجاد سازمان شاد يکي از نيازهاي راهبردي براي دستيابي به موفقيت بلند مدت است.  از اين رو مديران هر سازماني بايد براي افزايش شادابي ميان کارکنان خود برنامههايي داشته باشند.
 در اين زمينه فرهاد کلانتري، مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر ميگويد: بهترين کار براي ايجاد شادابي و نشاط در يک مجموعه کاهش استرس، اضطراب و ناراحتيهاي دروني کارکنان است تا از اين طريق کارمندان به نحو احسن کارشان را انجام دهند و به نوعي، خود اعتمادي در ميان آنها ايجاد شود تا در برخورد با مسائلي که برايشان پيش ميآيد، بهترين تصميمگيريها را داشته باشند.
به گفته او، در برخي مجموعهها به قدري فشار کار زياد است که قدرت تصميمگيري را از کارمندان ميگيرد و نميتوانند کارشان را بخوبي انجام دهند. براي رفع مشکلات بايد راه حلهاي مناسبي در نظر گرفته شود تا بتوانيم به کارمان ادامه دهيم، بهداشت و درمان نيز يکي از سيستمهايي است که اگر مسئولان آن نخواهند در ارتباط با آنچه در جامعه بيرون ميگذرد، اقدامهاي مناسبي انجام دهند، قطعا به در بسته برخورد خواهند کرد. کلانتري ادامه ميدهد: گاهي مقررات به قدري محدود و فشرده ميشوند که وقتي کسي بخواهد براساس قوانين، آيين نامهها و مقرراتي که وجود دارد، کار کند با سختيهاي خاص روبهرو ميشود، ضمن آنکه کارکنان و افرادي که در مجموعههايمان کار ميکنند، آموزشهاي لازم را نديدهاند. تمام اين موارد باعث ميشود تا نتوانيم از ظرفيت بالاي کارمندان بدرستي استفاده کنيم. متاسفانه شاهد هستيم در بين کارکنان خيلي خوبها تنبيه ميشوند و خيلي بدها نه تنها تنبيه بلکه تشويق ميشوند، بنابراين بهجاي اينکه ضوابط را حاکم کند، روابط حاکم ميشود که اين اشکال کار ماست. مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر به برخي مشکلات اشاره ميکند و ميگويد: مهمترين مشکلي که در سازمان ما وجود دارد، پرداخت حق الزحمه پزشکان است که کارمندان متخصص و کادر پزشکي از اين مسئله ناراحت هستند.
کلانتري ادامه ميدهد: زماني در وزارت نفت، بهترين حقوق به پزشکان پرداخت ميشد، اما اکنون پايينترين حقوق به آنها تعلق ميگيرد. کارانه نيز شامل محدوديت حقوق ميشود. به عنوان مثال فردي که در اتاق عمل کار ميکند يا کسي که در بخشها کار ميکند، تمام کارانهاي که به او پرداخت ميکنند، اگر محدوديت حقوق داشته باشد، آن کارانه به صورت کسورات کسر ميشود و اين يعني هيچ کاري انجام نشده و باعث سرخوردگي پزشکان ميشود، در حالي که در دانشگاه و تامين اجتماعي کارانه خارج از دريافتي حقوق و دستمزدهاست و مبلغ آن بسيار بالاتر از ماست. اين موارد باعث شده تا در يک رقابت نابرابر، ميان بخش خصوصي و دانشگاه باشيم.
او ميافزايد: چرا بايد با اين همه امکاناتي که در بيمارستانهاي بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله در اهواز داريم و سالها تلاش کرده ايم تا بيماران متعددي در بيمارستان و مراکز درماني رفت و آمد کنند، به راحتي به جاهاي ديگر بروند.
به گفته کلانتري، بهتر است تصميمگيري درست و اصولي روي کارانه پزشکان صورت گيرد، زيرا اين يکي از دغدغههايي است که هميشه با آن روبهرو هستيم. نميگويم کارانه مديران را افزايش دهند، بلکه کارانه پزشکان را درست کنند تا بتوانيم جلوي بسياري از بيماراني را که به مراکز ديگر مراجعه ميکنند، بگيريم.
مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر ميگويد: به روز کردن بيمارستان،   يکي از برنامههاي هرساله ماست؛ اما مهمترين آنها به روز کردن نيروي انساني است و اگر نيروي انساني متخصص به روز نشود، آن سيستم فسيل ميشود و درجا ميزند، متخصصان و پزشکان بايد هرسال خود را به روز کنند و ما نيز بايد شرايط را براي آنها فراهم کنيم. در اين ميان بايد براي دستيابي به فناوري بالا، با مراکز پيشرفته دنيا ارتباط برقرار کنيم.
او ادامه ميدهد: درباره بحث فناوري تا اندازهاي توانستهايم با کمک مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، تجهيزاتي از جمله سي تي اسکن، ام آر آي و آنژيوگرافي را به روز کنيم. همچنين دستگاههايي در اتاق عمل مانند لاپروسکوپ و سونوگرافي نصب کردهايم و در زمينه فضاي فيزيکي بيمارستان نيز در آينده نزديک اقدامهايي همانند گسترش تختهاي ويژه را در دستور کار داريم، ضمن آنکه پليکلينيکهاي خانواده به نام کوي نفت هم به زودي راهاندازي خواهد شد.
کلانتري ميگويد: همچنين گسترش مراکز طب صنعتي در اهواز را در دستور کار داريم تا از اين طريق مراکزي در ستادها و شرکتهاي مستقر در منطقه ايجاد کنيم تا معاينات طب صنعتي کارکنان شاغل و قرارداد موقت و ديگر کارکنان در ستادهاي شرکتها انجام شود.
مسئول بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز- ماهشهر از مسئولان وزارت نفت درخواست ميکند که بهداشت و درمان را همراه خودشان بدانند و به عنوان بچه ناخواسته به ما نگاه نکنند. هرجايي که عمليات باشد، اين سازمان يک پاي آن است که نمونه بارز آن رگ سفيد بود که همکاران ما در آنجا خدماترساني کردند.

بزرگسالان فردا
فاطمه عبدلي، مسئول واحد توانبخشي زنان، 27 سال سابقه کار در بيمارستان نفت مسجد سليمان، آغاجاري و بيمارستان نفت اهواز دارد. او فردي فعال و کوشا در واحد خود است، به گونهاي که وقتي به اين واحد ميروي، تنها نکته اي که بيش از همه به چشم ميخورد، خوش قلبي اوست؛ زيرا خود را جدا از بيمارانش نميداند و ميگويد: هر کدام از کساني که براي درمان نزد من ميآيند، همانند يکي از اعضاي خانوادهام هستند و تمام تلاش خود را ميکنم تا ناراحتيهايي که بيماران دارند، برطرف شود.
عبدلي حوزه فعاليت خود را توضيح ميدهد و ميگويد: خدماتي که در اين کلينک ارائه ميشود، شامل فيزيوتراپي، گفتار درماني و کاردرماني در واحد خانمها و آقايان است، بيماراني که به ما مراجعه ميکنند، عموما کساني هستند که از دردهاي مزمن ستون فقرات، مفاصل و عضلاتشان شکايت ميکنند. همچنين برخي بيماران نورولوژيک مانند سکته مغزي يا ام اس نيز به اينجا مراجعه ميکنند.
به گفته وي، مراجعان به اين بخش طي يک دوره درماني حداقل 10 جلسه در ماه و گاهـي

 

پيشينه
در محل پادادشهر اهواز، شرکت نفت يک بيمارستان چند تختخوابي داير کرده بود که بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار در آن قرنطينه ميشدند. در آنجا يک روز در ميان دکتر و يک نفر پزشکيار به همراه داروهاي مختلف، براي درمان بيماران مستقر ميشدند.دکتر درمانگاه علاوه بر ويزيت بيماران و نوشتن نسخه، دندان هم ميکشيد؛ البته بدون استفاده از داروي بيحسي! در روستاي کوت عبداله يک درمانگاه و يک حمام از طرف شرکت نفت ايجاد شده بود تا کارکنان بتوانند از آن استفاده کنند.اين درمانگاه تا سال 1340 خورشيدي (1961 ميلادي) داير بود. در سال 1324 خورشيدي در اين درمانگاه يک دکتر هندي به نام «سمبواني» مستقر شد و دو سال بعد در «آجرپزي جنگيه» درمانگاهي تاسيس شد که آن را يک پزشکيار اداره ميکرد. اين درمانگاه در سال 1337 خورشيدي به علت نبود بودجه فروخته شد. درمانگاه آجرپزي در سال 1331 از سوي شرکت نفت تعطيل و تخريب شد. سال 1331 درمانگاهي در ساختمان 22 خرمکوشک اهواز داير شد و براي نخستين بار، يک پرستار زن به نام بوريحاني که بعدها به درجه کارمندي ارتقا يافت، در آن درمانگاه مشغول به كار شد. وي اولين پرستار ايراني در منطقه اهواز بود و اين در حالي است که در آن زمان، همه پرستاران، خارجي بودند.نخستين واحد دندانپزشكي نيز در سال 1335 خورشيدي در اهواز داير شد و اولين دندانپزشك در آن زمان، دكتر رضايي (شوهر خواهر دكتر مظفر بقايي) بود. اولين تكنسين دندان سازي ادوارد ساورا بود كه حدود سال1340 در اهواز استخدام شد و بعد از چند سال كار به سبب بيماري، به قسمت امور اداري منتقل شد.بيمارستان كوت عبداله در سال 1332 خورشيدي در كوت عبداله استيشن با 30 تختخواب، جنب باشگاه كنوني نفت داير، اما چهار سال بعد تعطيل شد. در اين دوره، بيماران بد حال منطقه اهواز و دارخوين به اين بيمارستان اعزام و بستري مي شدند.از اين بيمارستان در سال 1334 براي مداوا و بستري كردن كاركنان معتاد استفاده مي شد، ولي با وجود صرف هزينههاي زياد، نتيجه اي حاصل نشد.همچنين در اهواز يك درمانگاه صنعتي وجود داشت. پزشك درمانگاه صنعتي كه دوره طب صنعتي را در پالايشگاه آبادان و مسجد سليمان گذرانده بود، معاينه كاركنان تازه استخدام، تعيين غرامت نقص عضو، معرفي به شوراي صنعتي در تهران، اعلام نظر در گزارش حادثه و تغيير شغل دائم يا موقت و اجازه رانندگي و انجام آزمايشهاي خون را به عهده داشت.همچنين راديولوژيستها و آنهايي كه در محيط پر سر و صدا كار ميكردند، معاينات دورهاي داشتند.