تجويز شود. علي شاه آبادي، متخصص طب اورژانس، يکي از افرادي است که سال 83 وارد نفت شده و اکنون معاونت بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران و رياست بخش اورژانس را به عهده دارد.
به اعتقاد او امر درمان و سلامت با يک عنصر بسيار مهم به نام جان انسانها روبهروست، از اين رو حساسيت زيادي وجود دارد و استرس زيادي به پزشکان و پرستاران وارد ميشود؛ زيرا گاهي اوقات جان يک بيمار به دليل خطاي انساني به خطر ميافتد که قابل برگشت هم نيست.  شاه آبادي ادامه ميدهد: همچنين محدوديتهاي زماني در درمان بسيار مهم است و افرادي که در بخش اورژانس بيمارستان کار ميکنند، به طور دائم با مريضهاي بد حال روبه رو هستند که در يک محدوده زماني کم، بايد بيشترين خدمات براي حفظ جان آنها انجام شود و هيچ قصوري نيز در اين ميان قابل قبول نيست. از اين رو ميتوان گفت که استرس کاري  واحدهاي درمان بسيار بالاست.
وي ميافزايد: راهکار جدي و مستمري براي کاهش سختي کار کادر درمان وجود ندارد؛ البته در اين زمينه قوانين کشوري وجود دارد که شامل حال همکاران صنعت نفت نميشود. بر اين اساس درباره زمان بازنشستگي همکاران ميتوان پيشنهاداتي مطرح کرد و بررسيهايي انجام داد.
رئيس اورژانس بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران ميگويد: نوبت کاري، يکي ديگر از مشکلاتي است که کارکنان کادر درمان با آن روبه رو هستند؛ زيرا وقت بسيار کمي براي استراحت، تفريح و تمدد اعصاب دارند. به همين دليل شايد با ارائه راهکارهايي از جمله خدمات رفاهي بتوان سختي کار اين افراد را کاهش داد؛ زيرا سختي کار، با بيمار، همراه او و کيفيت و کميت خدمات درماني ارتباط مستقيم دارد. بنابراين هرچه دقت نظر بيشتري براي کاهش استرس و سختي کارشان به خرج دهيم، به طور قطع نتيجه مثبت تري در درمان بيمار حاصل خواهد شد.
شاه آبادي خاطرنشان ميکند: سعي کردهايم در بخش اورژانس، افرادي را به کار بگيريم که حداکثر کيفيت را براي ما داشته باشند؛ چون اقدامهاي اوليه براي بيمار بدحال، در اورژانس انجام ميشود، از اين رو بايد از افرادي که صبوري، حوصله و توانمندي علمي بيشتر  دارند، در اين بخش استفاده کرد تا همکاران ما در بخش اورژانس موفق تر عمل کنند.  وي ميگويد: براي اينکه بتوانيم اتفاقات بخش اورژانس و بيمارستان را رصد کنيم، امکان رويت تصاوير بيمارستاني را دارم تا اگر در جايي نياز به کمک بود، با هماهنگي واحد حراست آن را برطرف کنيم.

پرستاري و جنگ تحميلي
بعد از صحبت با علي شاه آبادي، با کامران زياري، پرستار بخش آي سي يو جراحي همصحبت ميشوم. گفت و گو با او رنگ و بوي ديگري دارد و از سختيهاي پرستاري در دوران جنگ تحميلي سخن ميگويد. او سال 1364 در رشته پرستاري فارغالتحصيل شده و دو سال قبل از پايان درس، در يکي از بيمارستانهاي تهران کار خود را شروع کرده است. زياري ميگويد: در دوران جنگ تحميلي با کمبود پرستار رو به رو بوديم، به همين دليل هر بيمارستاني، دانشکده پرستاري داشت تا دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي در پشت خاکريزهاي جنگ تحميلي و بيمارستانها، حرفه پرستاري را پيش گيرند، اما بعد از سال 1366 اين رشته متمرکز شد و دانشگاههاي علوم پزشکي و شهيد بهشتي در اين رشته جذب دانشجو داشتند.
او بر اين اعتقاد است که شغل پرستاري بايد با عشق و علاقه همراه باشد، اما متاسفانه مشغله کاري باعث کاهش آن شده و وضعيت اقتصادي نيز مزيد بر علت است.
زياري در ادامه به سختيهاي کار بخش آيسي يو جراحي ميپردازد و ميگويد: بيماراني در اين بخش بستري هستند که به مراقبتهاي ويژه بعد از عمل نياز دارند. سن آنها بالاست يا بيماريهاي زمينهاي دارند که بايد 24 تا 48 ساعت تحت نظر باشند. به همين دليل  ديدن درد و رنج يک انسان، در روحيه ما تاثير ميگذارد.
او ادامه ميدهد: وقتي يک بيمار بعد از مراقبتهاي ويژه، سلامت خود را به دست ميآورد و مرخص ميشود، بسيار خوشحال ميشويم، اما گاهي اوقات شرايطي پيش ميآيد و نتيجه عکس ميگيريم و بيمار از دنيا ميرود که اين موضوع، روحيه ما را تضعيف ميکند.
رضايت همراهان بيمار
بعد از بيرون آمدن از بخش آي سي يو جراحي، مرد ميانسالي را ميبينم که با دلنگراني چشم به در دوخته و منتظر يک خبر است. با او هم صحبت ميشوم و دليل نگرانياش را ميپرسم. ميگويد: پسرم 46 سال سن دارد و سکته مغزي کرده و در بخش آي سي يو بستري است. اميدوارم که پزشک معالج او خبر خوشي بدهد.
او ميگويد: بيمارستان صنعت نفت تهران، امکانات بسيار خوبي را در اختيار کارکنان خود ميگذارد و طي يک هفتهاي که پسرم در بيمارستان بستري است، بسيار رسيدگي شد تا حال عمومياش بهبود يابد.

بيمار شيميايي
بيماري را ميبينم که چند کيسه پر از دارو در دست دارد. به سمت او ميروم و ميپرسم دليل استفاده از اين همه دارو چيست؟ ميگويد: اينها داروي اعصاب و ريه است، چون نزديک به 5 سال در دوران جنگ تحميلي  در کردستان عراق و حلبچه بودم، شيميايي و موجي شدم. براي مداواي خود از امکانات بيمارستان نفت تهران استفاده ميکنم.
نام او جهانبخش غفاري است و 52 سال سن دارد و پيش از موعد بازنشسته شده است.
غفاري ميگويد: خدماتي که از بيمارستان نفت تهران ميگيرم، بسيار خوب است و از نظر دارويي و پزشکي عالي است.

مرکز دارو
بعد از صحبت با جهانبخش غفاري، به ســمت داروخــانـه حرکت ميکنم تا از نزديک با خدماتي که به بيماران ارائه ميکند، آشنا شوم. داخل داروخانه قفسههاي زيادي ديده ميشود که داروهاي متعددي را در خود جاي دادهاند. اين سوال برايم پيش ميآيد که آيا اين داروخانه، تنها داروهاي بيماران بيمارستان نفت تهران را تامين ميکند يا اگر مراجعهکنندهاي از شهر ديگري به اينجا بيايد و کارمند نفت نيز باشد، دارو در اختيارش قرار ميگيرد؟ براي رسيدن به پاسخ پرسش خود با  مهرداد صنعتي، رئيس داروخانه گفتوگو ميکنم.
او ميگويد: چون بيمارستان نفت تهران مرکزي است، برخي داروهايي که درمانگاههاي ديگر ندارند، اين داروخانه آن را در اختيار بيماران قرار ميدهد.
داروخانه اين بيمارستان به بيماران سرپايي و بيماراني که در بخش، بستري بوده و مرخص شدهاند، خدمات ميدهد. همچنين برخي داروهايي را که در درمانگاههاي ديگر نيست، در اين جا به بيماران داده ميشود.
صنعتي ادامه ميدهد: روزانه بين 1000 تا 1200 مراجعه کننده داريم و به بيماران سرپايي و آنهايي که در بخش بستري بوده و مرخص شدهاند، خدمات داده ميشود.

بيماري لوپوس
به سمت جوابدهي آزمايشگاه بيمارستان ميروم و با دو نفر از مراجعهکنندگان اين قسمت صحبت ميکنم. يکي از اين افراد، خانمي 41 ساله است که همسرش بازنشسته نفت است. او بيماري لوپوس دارد و هر سه ماه يک بار براي آزمايش به بيمارستان نفت تهران ميآيد و مدت چهار سال است که تحت نظر پزشک روماتولوژي است.
او ميگويد: طي اين4 سال خدمات بسيار خوبي گرفتهام و هيچ کم و کاستي وجود نداشته است.
همچنين يوسف زرقان شريفار از شهرستان آغاجاري استان خوزستان که  کارمند حراست شرکت نفت و گاز آغاجاري است و 32 سال سابقه کار دارد، علت مراجعه خود به بيمارستان نفت تهران را بيماري قلبي بيان ميکند و ميگويد: نزديک به چهار سال بود که به دليل بيماري قلبي به درمانگاه و بيمارستان محل خدمتم مراجعه ميکردم، اما هميشه با يک جواب که هيچ ناراحتي اي ندارم رو به رو ميشدم تا اينکه به بيمارستان نفت تهران آمدم و  تشخيص بيماري قلبي داده شد که آنژيو شدم و مراحل درماني را طي مي کنم.

پاتولوژيست بيمارستان
وقتي با الهام افتخار، پاتولوژيست بيمارستان نفت تهران  هم صحبت ميشوم، تا در مورد کار و سختيهايي که دارد برايمان بگويد، دائما بيماران با پرسشهاي گوناگون به او مراجعه ميکنند. او با لبخندي رو به من ميگويد: اين نيز يکي از سختيهاي کار ماست و روزانه با تعداد زيادي ارباب رجوع مواجه هستيم و بايد پاسخگوي هرکدام از آنها باشيم.  
او ميگويد: کار تشخيصي و درماني سختيهاي خودش را دارد؛ چون با بيماريهاي مختلفي مواجه هستيم که گاه عفوني و ويروسي هستند و ممکن است همکاران ما ناخواسته در معرض برخي بيماريها قرار بگيرند.  افتخار ميافزايد: بار کاري اين آزمايشگاه، با توجه به افراد تحت پوششي که دارد، چند برابر بيشتر از جايي است که به وزارتخانه خاصي وابسته نيستند، يعني جمعيتي را تحت پوشش داريم که مراجعهکنندگان مشخصي هستند و از تمام قسمتهاي مختلف براي ما بيمار ميآيد.
وي ادامه ميدهد: حساسيت جوابدهي آزمايشگاه بسيار بالاست که سختي کار آن به دوش کارکنان اين قسمت است.
اين پاتولوژيست بيمارستان نفت تهران ميافزايد: از آنجا که بيشتر مراجعهکنندگان به اين بيمارستان به صورت دورهاي معاينه ميشوند، بيماري حادي ندارند و دليل مراجعه آنها بيماريهاي مزمن است.

تصويربرداري پيشرفته
يکي ديگر از بخشهاي بيمارستان نفت تهران، تصويربرداري است که در آن قسمتهاي مختلفي مانند راديوگرافي، سونوگرافي، ماموگرافي، سي تي اسکن، سيتيآنژيو، سنگ شکن، تراکم استخوان، پزشکي هستهاي، ام ار آي و آنژيوگرافي فعال هستند.  فرشاد اخوان پور، مدير تصويربرداري بيمارستان نفت تهران به ماهيت کار تصويربرداري اشاره ميکند و ادامه ميدهد: بيشتر خدماتي که در اين بخش انجام ميشود، با اشعه ايکس و گاماست و کارکنان ما تمام توان خود را گذاشته اند تا ضوابط حفاظت از بيمار در برابر اشعه را که از سوي سازمان انرژي اتمي به بيمارستان نفت تهران ارجاع داده شده، رعايت کنند.  وي از پزشکان درخواست ميکند که به معاينات باليني توجه داشته باشند و اگر راديوگرافي نياز نيست، درخواست نکنند. اخوانپور ميافزايد: هم اکنون در بخش تصويربرداري بيمارستان نفت تهران، سيستمي طراحي شده تا بيماران، براي مراجعه به کلينيکها، پرونده خود را به همراه نياورند؛ زيرا تمام شرح حالها به صورت اتوماتيک  قابل رويت است. اين روش به لحاظ اقتصادي به نفع سازمان است، زيرا از بايگاني کردن و گرفتن فضا براي نگهداري پروندهها کاسته ميشود. حتي بيماران ميتوانند در آينده، خارج از سازمان با شماره پرسنلي خود، به اطلاعات پزشکي بخش تصويربرداري دسترسي داشته باشند.  مدير تصوير برداري بيمارستان نفت تهران ميگويد: تمامي دستگاههايي که استفاده ميکنيم، به روز است و در سطح کشور حرفي براي گفتن دارند و هيچ گونه کمبودي در بيشتر قسمتها نداريم. همچنين امسال در قسمت راديوگرافي، نخستين دستگاه  DDR بيمارستان نفت تهران خريداري شده و دو دستگاه ديگر نيز بايد خريداري کنيم.  اخوان پور، يکي از مشکلات تصوير برداري را پراکندگي بيان ميکند و ادامه ميدهد: به دليل پراکندگي بخش تصويربرداري، بيماران سردرگم ميشوند، بنابراين پيشنهاد ميکنم مسئولان تصميمي اتخاذ کنند که بخش تصويربرداري در يک مجموعه قرار گيرد و رضايت بيشتر مراجعهکنندگان را به دنبال داشته باشد.
امور اعزام بيماران
سيد فرهاد نکويي، رئيس امور اعزام بيماران و رئيس پلي کلينيک مرکزي بيمارستان نفت تهران نيز ميگويد: از آنجا که اين بيمارستان، مرکزي است و از تمام ايران مراجعه کننده داريم و خدمات فوق تخصصي در اين مکان ارائه ميشود، اين بيمارستان آخرين مرکز ارجاع است.
وي به تاريخچه روند ارجاع اشاره ميکند و ميافزايد: سطح بندي ارائه خدمات و سيستم ارجاع از ساليان دور در بهداشت و درمان نفت وجود داشته است، به نحوي که ميتوان گفت بهداشت و درمان صنعت نفت در سطحبندي خدمات بهداشتي و درماني، در کشور پيشگام است. با توجه به ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي در بيمارستان مرکزي نفت تهران، ارجاع بيمار از شهرستانها به تهران اجتنابناپذير است.  بيمار پس از بررسي کامل تخصصي در بهداشت و درمان منطقه زندگي خود و با تاييد شوراي پزشکي مستقر در آن، به بهداشت و درمان نفت تهران، واحد امور بيماران اعزامي از شهرستانها معرفي ميشود و با نظارت اين واحد، خدمات درماني لازم را دريافت ميکند و در پايان نيز گواهي پايان معالجات را که شامل شرح کاملي از روند درمان و پروتکل درماني براي چگونگي ادامه درمان در منطقه است، تحويل ميگيرد تا آن را به بهداشت و درمان و پزشک معالج محل سکونت خود ارائه کند و آنها را در جريان کامل اقدامهاي انجام شده قرار دهد.

سختي همراه با رضايتمندي
علي مرودشتي، معاون پلي کلينيک و مسئول پرستاري پلي کلينيک، نزديک به 35 سال سابقه کاري دارد و ميتوان گفت که تعداد زيادي از کارکنان نفت را ميشناسد. او ميگويد: در اين پلي کلينيک 36 دپارتمان وجود دارد و جزو معدود پلي کلينيکها در سطح تهران با اين همه تنوع است، به طوري که در آن کلينيکهاي مختلفي وجود دارد، همچنين انواع فوق تخصصهاي اطفال، عملهاي سرپايي مانند پوست، جراحيهاي عمومي، تزريقهاي ته چشم و... در آن انجام ميشود. مرودشتي ادامه ميدهد: در اين پليکلينيک 150 پزشک متخصص و فوقتخصص در روزهاي مختلف خدمات ارائه ميدهند و به طور متوسط بين 42 تا 52 پزشک در روزهاي مختلف خدمات درماني ارائه ميکنند. او ميافزايد: سختي کار ما اين است که با جان انسانها طرف هستيم، اما وقتي باعث تسکين درد يک انسان ميشويم، تحمل اين سختي برايمان لذتبخش است.

ارزيابي وزارت بهداشت
بعد از اينکه پاي صحبت کارکنان قسمتهاي مختلف بيمارستان نشستم و گفتوگوهايي با مراجعه کنندگان داشتم، به دفتر مدير بيمارستان نفت تهران ميروم و از او درباره اهميت اين بيمارستان و خدماتي که براي رفاه حال کارکنانش ارائه ميکند، ميپرسم. امير يعقوبزاده خويي ميگويد: براساس ارزيابيهايي که از سوي وزارت بهداشت و درمان کشور انجام شده، اين بيمارستان توانسته به دليل ارائه خدمات و داشتن نيروهاي متخصص، فوق تخصص و پرستاران با سابقه کار زياد، رتبه (يک) را کسب کند.
به گفته وي، اين بيمارستان دو مقوله بسيار مهم را در دستور کار قرار داده است که يکي ارتقاي ايمني بيمار و ديگري بهبود کيفيت خدمات درماني و تشخيصي است و به اين سمت حرکت ميکنيم که از تجهيزات پيشرفته مانند سنگ شکن استفاده کنيم.
رئيس بيمارستان نفت تهران ميافزايد: همواره سعي کرده ايم براي جذب پزشکان و پرستاران، سختگيرانهترين ارزيابيها را داشته باشيم؛ زيرا خود را از خانواده نفت ميدانيم و به همين دليل سعي ميکنيم نيروي انساني زبده اي داشته باشيم و از  تجهيزات پيشرفته و خوبي استفاده کنيم.  وي ادامه ميدهد: امکانات اين بيمارستان در کل کشور زبانزد است و تله مديسيني که در اين بيمارستان با همکاري شرکت خطوط لوله و مخابرات ارائه ميشود، يکي از سيستمهايي است که امکان تشخيص بيماري در مناطق مختلف را فراهم ميکند. با اين روش درمانگاههاي مناطق عملياتي که از خدمات تشخيصي دور هستند نيز ميتوانند از اين سيستم استفاده کنند.
يعقوبزاده خويي در پايان ميگويد: براي رضايتمندي شغلي کارکنان، هر 6 ماه يکبار از آنان در حوزههاي مختلف انگيزشي و امکانات رفاهي، نظر سنجي ميشود. همچنين لوازم ورزشي و استخر نيز در داخل بيمارستان ايجاد کردهايم، ضمن اين که با ساير مراکز درماني نيز صحبتهايي شده تا بتوانيم از مهمانسراهاي آنها استفاده کنيم و هر ماه، يک يا دو کارمند بتوانند از اين خدمات استفاده کنند.