روايت «مشعل» از فعاليتهاي کارکنان بيمارستان فوق تخصصي نفت تهران
قطب بيمارستان هاي نفت

مشعل  سميه راهپيما   در مرکز پايتخت، بيمارستاني به نام بيمارستان فوق تخصصي مرکزي تهران قرار دارد. اين بيمارستان در سال 1334 و در زميني به مساحت 10 هزار متر مربع و با 120 تخت تأسيس شد.  طرح اصلي بيمارستان از سوي شادروان دکتر رايتوس کاراپتيان، جراح بيمارستان آبادان پيشنهاد و در منزل سدان (mr. sedan) آخرين مدير شرکت ملي نفت ايران و انگليس در تهران بنا شد. اين بيمارستان درحال حاضر داراي 255 تخت بستري به صورت داير و 331 تخت بستري به صورت مصوب است. بيمارستان فوق تخصصي مرکزي صنعت نفت تهران، هر ساله از سوي کارشناسان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از تمامي جهات مورد ارزشيابي قرارمي گيرد که با تلاش و کوشش مديريت و همکاران شاغل، اين مرکز هرساله موفق به کسب ارزشيابي درجه (يک) از سوي اين وزارتخانه شده است. اين بيمارستان داراي بخشهاي تخصصي قلب(CCU)، جراحي قلب، مراقبتهاي ويژه(ICU-NICU)، داخلي، آندوسکوپي، جراحي، اطفال، دي کلينيک، آنکولوژي، آزمايشگاه، پاتولوژي، راديولوژي  (MRI-CTSCAN)،  سونوگرافي، فيزيوتراپي و توانبخشي قلبي، تله مدسين- زنان و زايمان، اتاق عمل جنرال و قلب، اعصاب و روان زنان و مردان، پزشکي هستهاي، دياليز، داروخانه و کلينيکهاي تخصصي و فوق تخصصي است و همه روزه اين خدمات را به کارمندان نفت ارائه ميکند. بر اساس خدماتي که اين بيمارستان ارائه ميکند، هفتهنامه «مشعل» گزارشي از اقدامها و خدمات ارائه شده از سوي اين مرکز فوق تخصصي تهيه کرده و ميزان رضايتمندي مراجعه کنندگان را جويا شده است که مشروح آن را در ادامه ميخوانيد:
رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران در اين باره ميگويد: بازار کار حرفه پرستاري نسبت به مشاغل ديگر بيشتر است، اما در ميان رشتههاي دانشگاهي، متقاضي کمتري دارد، زيرا فردي که اين رشته را انتخاب ميکند، بايد جزو آن دسته از افرادي باشد که خدمت کردن به مردم را يکي از لذتهاي زندگي ميداند.
علي بهزادي با اشاره به جايگاه شغلي پرستاران ادامه ميدهد: شغل اين افراد به گونهاي است که کس ديگري نميخواهد جاي آنها باشد، يعني پزشک و پرستار به فردي که بيماري عفوني دارد و فلج است يا نميتواند غذا بخورد و فعاليتهاي عادي خود را انجام دهد، خدمات ارائه ميکنند.
ميتوان گفت کمک کردن به چنين افرادي، کار هر کسي نيست و تحمل رنج و درد ديگران برايشان سخت و طاقت فرساست.وي ميافزايد: متاسفانه تفاوتهايي ميان نيروهاي رسمي، قراردادي و پيمانکاري وجود دارد و در بخش نيروهاي اصلي عملياتي گروههاي درماني 50 درصد نيروها، پيمانکاري و 50 درصد رسمي هستند که  اين نسبت رفته رفته بيشتر ميشود، يعني تعداد نيروها،  پيمانکاري و قراردادي افزايش و در مقابل تعداد نيروهاي رسمي کاهش مييابد.  رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران با بيان اينکه کارمندان بيمارستاني در بخش درمان به دليل سختي کار تلاش ميکنند تا خود را کم کم به بخش اداري منتقل کنند، ميافزايد: ما به عنوان مسئولان بيمارستان، بايد تا حدودي از بار سختيهاي کار بکاهيم و جاذبههايي فراهم کنيم تا فشار رواني مضاعف خارج از کار را کاهش دهيم. بر اين اساس سازمان بهداشت و درمان طي 3-2 سال اخير سعي کرده، امکاناتي از جمله حقوق و مزايا را به سمت نيروهاي عملياتي سوق دهد  تا با اين رويکرد، تمايل انتقال بخش عملياتي به اداري معکوس شود. وي ادامه ميدهد: شرايطي فراهم ميکنيم تا علاوه بر همکاران رسمي، کارکنان ديگر هم بتوانند از خدمات باشگاهي و مراکز تفريحي سطح کشور استفاده کنند، همچنين براي رفاه حال کارکنان نيروهاي پيمانکاري و قراردادي، بيمه تکميلي ايجاد کردهايم تا اين دسته از همکاران نيز بتوانند از امکانات بيمارستاني استفاده کنند. با اين اقدامها ميتوان وابستگي کارکنان را نسبت به کار افزايش داد.
سامانه 1519
بهزادي در بخش ديگري از صحبتهاي خود به آسان سازي نوبتدهي به بيماران اشاره ميکند و ميگويد: سامانه تلفني 1519 براي نوبت دهي در نظر گرفته شده و سيستمي يکپارچه است که در حال حاضر براي بهداشت و درمان صنعت نفت تهران انجام ميشود و نوبت دهي پلي کلينيک، درمانگاههاي مراکز سلامت خانواده تهران و تصويربرداري از طريق اين سامانه صورت ميگيرد.  رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ميافزايد: در سالهاي اخير، شاهد افزايش  بيماريهاي آلرژي در دنيا هستيم. آمارها نشان ميدهد به طور متوسط حدود 15 تا 20 درصد افراد جامعه به نوعي دچار علائم آلرژي هستند.
به گفته وي،  آلرژيها ممکن است به شکلهاي مختلفي مانند آلرژي بيني و چشم، بيماري آسم، آلرژيهاي پوستي مانند کهير، اگزما و آلرژيهاي غذايي و دارويي بروز کنند. بر اساس اهميت اين موضوع، کلينيک آلرژي در بيمارستان صنعت نفت تهران ايجاد شده است.
بهزادي ادامه ميدهد: يکي از اهداف اصلي راهاندازي کلينيک آلرژي، تشخيص و درمان مناسب بيماريهاي آلرژي در بزرگسالان و کودکان شامل بيماري آسم، آلرژيهاي بيني و چشم،  آلرژيهاي پوستي شامل اگزما و کهير و آلرژيهاي غذايي و دارويي و همچنين تشخيص و پيگيري بيماريهاي نقص ايمني اوليه و ثانويه است.
رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران به کلينيک درد اشاره ميکند و ميافزايد: در اين کلينيک، به افرادي که جراحي شدهاند و هنوز درد با آنها همراه است، کمک ميشود تا دردشان کاهش پيدا کند. همچنين بيماراني که دردشان با اين اقدامهاي درماني قابل کنترل نيست يا کهولت سن دارند و نميتوانند تحت عمل جراحي قرار گيرند، با مراجعه به اين کلينيک و تشخيص پزشک، تحت درمان قرار ميگيرند.
وي در پايان ميگويد: از ديگر رويکردهاي بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، توجه بيشتر و ارائه خدمت در بخش پيشگيري در دندانپزشکي است و سهم بيشتري از منابع در اين بخش به پيشگيري تخصيص داده شده است.

رسالتي به نام پرستاري
سختي کار پرستار، سختي جسماني نيست؛ کلنگ زدن و يا کار در فضاي سخت معدن و امثال آن نيست؛ بلکه فشار روحي و عصبي است. بر اين اساس ميتوان گفت که پرستاري، يکي از سختترين کارها از لحاظ وارد آمدن فشار روحي و جسمي است. نشستن کنار بيمار، دائم با بيمار سروکار داشتن، شکوه بيمار را شنيدن، با او به مهرباني رفتار کردن، به او لبخند زدن و او را با عمل، رفتار و پذيرايي خود از رنجهاي فراوان دوره بيماري رهاندن، صبر و تحملِ بالايي ميخواهد که خوشبختانه پرستاران اين روحيه را دارند. بيماري که درد ميکشد، اميد زندگي در او ضعيف ميشود و به هيچ کس و هيچ جا دسترسي ندارد، بخصوص بيماراني که دچار بيماريهاي بسيار سخت شدهاند يا در دوران مراقبتهاي ويژه هستند، به روح، جسم و اعصاب پرستار فشار وارد ميکنند. در اين ميان، سرمايه عظيمي از حلم، تحمل، گذشت، مدارا و اخلاق خوش لازم است تا پرستار بتواند در اين شرايط کار کند.
زهرا نوري نيارکي، مدير امور پرستاري بيمارستان صنعت نفت تهران، يکي از افرادي است که  همواره با درجه بالايي از صبر و شکيبايي به بيماران و مراجعه کنندگان در کنار پرستاران ديگر خدمات ارائه ميکند.
به گفته وي، علاقهمندي، يکي از ارکان اصلي حرفه پرستاري است. پرستار با جان انسانها سر و کار دارد.
نوري نيارکي ميافزايد: وقتي بيمار وارد اورژانس ميشود، به دليل نگرانيهايي که دارد، عصبي ميشود و ممکن است گاهي اوقات به پرستاران ما پرخاش کند؛ اما قانون پرستاري اين است که با مريض با  سعه صدر برخورد و شرايط بيمار را درک کند.
وي ادامه ميدهد: اين شغل سختيهاي زيادي دارد، به همين دليل بايد عشق و علاقه در آن وجود داشته باشد، زيرا نوبتهاي کاري صبح و شب دارد، تعطيلات و عيد نوروز ندارد و هميشه از خانواده و فرزندانشان دور هستند و نميتوانند در بسياري از مراسم در کنار خانوادههاي خود باشند، اما به دليل عشقي که به اين حرفه دارند، تمام سختيها را به جان ميخرند و وارد اين شغل ميشوند.
مدير امور پرستاري بيمارستان صنعت نفت تهران با بيان اينکه در کنار سختي کار پرستاران، بايد محيطي ايجاد کرد تا رضايتمندي نسبي براي اين افراد فراهم شود، خاطر نشان ميکند: بايد شرايطي از جمله حقوق، دستمزد و امکانات رفاهي پرستاران مورد توجه قرار گيرد تا از اين نظر مشغله فکري نداشته باشند.
نوري نيارکي ادامه ميدهد: اگر ما به عنوان مديران يک سيستم، بتوانيم تا حدي خواستههاي پرستاران را برآورده کنيم، روي کيفيت کارشان و مراقبتهاي بيمار تاثير خواهد داشت، نوع برخورد بهتر خواهد شد و مراقبتها و توضيحاتي که به بيمار ميدهند، خيلي خوب  و با رضايتمندي انجام ميشود.
وي ميافزايد: اکنون بيشتر نيروهاي اين بيمارستان پيمانکار هستند و نيروهاي رسمي به سمت بازنشستگي ميروند، از اين رو بهتر است تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان قرارداد نيروهاي پيمانکاري را تبديل کرد. با اين کار به دليل امنيت شغلي، عشق و علاقه به شغلشان بيشتر ميشود و با آرامش خاطر بيشتري وظيفه خود را انجام ميدهند.
نوري نيارکي ادامه ميدهد: به منظور رفاه حال کارکنان پيمانکار شاغل در اين بيمارستان قرار شده اين دسته از همکاران با استفاده از بيمه تکميلي، از خدمات رفاهي و درماني بيمارستان نفت بهره ببرند. همچنين سعي ميکنيم به مشکلات کارکنان رسيدگي کنيم. مثلا سطح وسيعي از گروه پيراپزشکي از جمله تکنسين اتاق عمل، کارشناس بيهوشي، کارشناس اتاق عمل، پرستار، ماما و کمک بهيار زير مجموعه من هستند و هر کدام از آنها، مشکلات خاص خود را دارند، از اين رو تا جايي که امکان دارد مشکلات آنها را کاهش ميدهيم.
وي از مديران ارشد تقاضا ميکند تا طرح بهره وري را در بيمارستان نفت پياده کنند، چون بيشتر پرستاران پيمانکار هستند. در مقابل از پرستاران هم ميخواهد که روحيه خوبي داشته باشند و با بيماران و همراه آنان به خوبي برخورد کنند، چون اعتقاد  دارد وقتي يک برخورد خوب با مريض و همراه او ميشود، رضايت خاطر خواهد داشت؛ اما اگر بهترين کار را هم براي مريض انجام دهند،  بد اخلاقي پرستار که بيشتر از روي خستگي ناشي از فشار کار است، باعث ميشود تمام خدمات ارائه شده، از ذهن بيمار پاک شود.
به گفته نوري نيارکي، 5 درمانگاه امام حسين(ع)، فجر، پاسداران، قدس و آزادي زيرمجموعه بيمارستان نفت  هستند و حدود 527 مجموعه پيراپزشکي داريم که در اين درمانگاهها کار ميکنند.
مدير امور پرستاري بيمارستان صنعت نفت تهران در پاسخ به اين سوال که شغل شما بهگونه اي است که همواره با بيماران مختلفي روبه رو هستيد، چگونه توانستهايد روحيه خود را حفظ کنيد؟ ميگويد: يکي از آرزوهاي من تحصيل و کار در رشته پيرا پزشکي بود و اين شغل را از دوران کودکي دوست داشتم و همواره خواستهام به بيماران خدمت کنم و بيماري که با حال عمومي بد وارد بيمارستان ميشود و بعد از معالجه و درمان در کنار خانه و خانوادهاش قرار ميگيرد، بيشترين سطح رضايتمندي را براي من به همراه دارد. ضمن آنکه دعاي خير بيماران، بزرگترين چيزي است که براي هر پرستار و کادر درمان مهم است و اعتقاد دارم همين امر در خيلي از مواقع دستمان را  ميگيرد.
نوري نيارکي ادامه ميدهد: چون ما بيمارستاني مرکزي هستيم و بيشتر پذيرشهاي ما از واحدهاي جنوب کشور است و خانوادههاي آنها با مشکلاتي روبه رو هستند، از اين رو نوع برخورد يک پرستار بسيار مهم است؛ زيرا ممکن است پدر و مادر يک خانواده بدون فرزندان خود براي معالجه به اين شهر آمده باشند، به همين دليل نوع برخورد ما و اينکه کارهايشان را سريع تر انجام دهيم تا در کنار خانوادههاي خود باشند، بسيار مهم است.

اورژانس؛ ويترين يک بيمارستان
اورژانس بيمارستان، يکي از قسمتهاي حساس به شمار ميرود؛ زيرا بيماران بد حالي به آنجا مراجعه ميکنند که بايد مراقبتهاي ويژهاي از آنها شود يا در کوتاهترين زمان ممکن، بيماري آنها تشخيص داده شده   و دارو