با حکم معاون وزير نفت
مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران منصوب شد

مدير عامل شرکت ملي نفت ايران با صدور حکمي، مهران اميرمعيني را به عنوان مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران منصوب کرد. در حکم علي کاردر خطاب به اميرمعيني آمده است: «نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالي و با توجه به تصميم متخذه مجمع عمومي شرکت ملي صادرات گاز ايران در جلسه مورخ 12 آذرماه 1396، به موجب اين حکم به عنوان مديرعامل شرکت صادرات گاز ايران منصوب ميشويد. توفيق جنابعالي را در انجام وظايف و امور محوله از خداوند متعال خواستارم. ضمناً از زحمات جناب آقاي علي اميراني نيز در دوره تصدي ايشان قدرداني مينمايم.»
 

اجراي 9 ميليارد دلار
 طرح پتروشيمي از سوي هلدينگ خليج فارس  

مدير برنامهريزي و توسعه شرکت هلدينگ خليج فارس گفت: 9 ميليارد دلار طرح پتروشيمي از سوي شرکت هلدينگ خليج فارس در کشور در حال اجراست. رسول اشرفزاده با اعلام اين خبر اظهار کرد: 10 طرح پتروشيمي با پيشرفت فيزيکي 10 تا 90 درصد ازسوي شرکت هلدينگ خليج فارس در کشور در حال احداث است. وي طرحهاي پتروشيمي بيدبلند بهبهان با 65 درصد پيشرفت فيزيکي، پتروشيمي گچساران با 45 درصد، پتروشيمي ايلام، عسلويه، لردگان و دهدشت را از مهمترين طرحهاي در حال اجرا ازسوي هلدينگ خليج فارس عنوان کرد و افزود: تا سال آينده احداث پتروشيمي بيد بلند، ايلام و لردگان به پايان رسيده و وارد مرحله توليد ميشوند. مدير برنامهريزي و توسعه شرکت هلدينگ خليج فارس ميزان اشتغالزايي هر طرح پتروشيمي را به صورت مستقيم بيش از 300 تا 600 نفر اعلام کرد و يادآور شد: توسعه صنايع پايين دست طرحهاي پتروشيمي با همکاري سرمايهگذاران نيز در اولويت اين شرکت است.


مدير نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت ملي نفت منصوب شد
معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد با صدور حکمي، فرخ عليخاني را به عنوان مدير نظارت بر توليد نفت و گاز اين شرکت منصوب کرد. در حکم محسن پاک‎نژاد خطاب به فرخ عليخاني آمده است: «با عنايت به مراتب تعهد، سوابق و توانمندي‎هاي جنابعالي و با توجه به موافقت مديرعامل محترم شرکت ملي نفت ايران، به موجب اين حکم به عنوان مدير نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران منصوب ميشويد.  توفيق روزافزون جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواستارم.» بر اساس اين گزارش، پيش از اين مسعود رحيمي مدير نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران بود.


مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز خبرداد
توسعه گسترده شبکه انتقال گاز در دولت دوازدهم

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: در دولت دوازدهم زيرساختهاي خطوط نهم و يازدهم انتقال گاز به پايان ميرسد و سالانه هزار تا 1200 کيلومتر خط لوله انتقال گاز در کشور احداث ميشود. حسن منتظر تربتي، درباره چشمانداز شرکت مهندسي و توسعه گاز به ويژه دولت دوازدهم، به «شانا» گفت: در چهار سال آينده بيشتر دستاوردهاي ما آخرينها خواهد بود، مانند متصل کردن آخرين شهرها و روستاها به شبکه گازرساني کشور، بر اين اساس تا پنج سال آينده شبکه توسعه گازرساني در کشور پايان مييابد. وي افزود: در دولت دوازدهم با آخرينها روبهرو هستيم؛ به اين ترتيب که زيرساختهاي خطوط انتقال گاز نهم و يازدهم تکميل ميشوند، در هر سال بايد حدود هزار تا 1200 کيلومتر خط لوله انتقال گاز و حدود هفت ايستگاه تقويت فشار احداث شود تا اين تعداد به 38 ايستگاه تقويت فشار گاز ارتقا يابد. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز تصريح کرد: براي اجراي اين طرحها به توان و نيروي فراواني در کنار تجربه و منابع مالي کافي نياز داريم، خوشبختانه به سبب اجراي طرحهاي عظيم خطوط انتقال گاز در سراسر کشور و راهاندازي تاسيسات اين خطوط، اکنون در اين زمينه تجربه کافي داريم، با اين حال تامين منابع مالي اهميت بسياري دارد، در صورتي که بودجه مورد نياز در اختيار سازندگان قرار گيرد، اجراي اين پروژهها سخت و پيچيده نيست. تربتي ادامه داد: اجراي پروژههاي شرکت ملي گاز در سراسر کشور، مهمترين رسالت شرکت مهندسي و توسعه گاز است؛ به اين معنا که مسئوليت اجراي زيرساختهاي تامين گاز کشور در بخشهاي پالايشگاهي، خطوط لوله و ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار و برخي ديگر از تجهيزات و تاسيسات گاز به عهده اين شرکت است. وي افزود: با راهاندازي شبکه انتقال گاز به همراه تاسيسات مربوط به آن، عمليات انتقال گاز از بخش توليد تا پالايشگاههاي گاز و نيز تا ورودي شهرها به درستي انجام ميشود، احداث شبکه انتقال گاز در داخل شهرها نيز از سوي شرکتهاي گاز استاني انجام ميشود. هم اکنون 36 هزار کيلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوي در کريدورهاي مختلف کشور به بهرهبرداري رسيدهاند که بر اساس چشمانداز شرکت ملي گاز، اين ميزان از خطوط لوله در افق 1404 با 26 درصد افزايش به 45 هزار کيلومتر خواهد رسيد، همچنين تعداد مراکز بهرهبرداري از 40 مرکز کنوني به 74 مرکز و تعداد ايستگاههاي تقويت فشار از 79 ايستگاه کنوني به 130 ايستگاه تقويت فشار ميرسد که همه اين بخشها به همت شرکت مهندسي و توسعه گاز احداث شده است.

سياست دولت گازرساني 100 درصدي به همه شهرهاي ايران است
 مطابق سياستهاي دولت، گازرساني به همه شهرهاي کشور به صورت 100 درصدي انجام ميشود. حسن منتظرتربتي، با اعلام اين خبر افزود: سياست دولت اين است که سالهاي آينده به 96 درصد روستاهاي کشور گازرساني کند. وي افزود: توسعه فقط در بهرهمندي از تازهترين دستاوردهاي فناوري نيست، بلکه توسعه فرهنگي نيز در کنار توسعه اقتصادي اهميت ويژه دارد. فرهنگ صرفهجويي در ميان مردم کمرنگ شده و بايد مديران کشور دوباره اين فرهنگ را ترويج کنند؛ زيرا پايداري و افزايش تابآوري در شبکه تأمين گاز کشور براي ما اهميت دارد.اجراي پروژههاي گازرساني بسيار سخت است. در اين طرحها تامين منابع مالي حرف نخست را ميزند که خوشبختانه دولت توانسته منابع آن را فراهم کند. با تمهيداتي که صورت گرفته، در دولت دوازدهم همه شهرها و روستاهاي بالاي 20 هزار خانوار، از نعمت گاز برخوردار ميشوند، همچنين در چند سال آينده با توجه به سياستهاي دولت، 100درصد شهرها و 96 درصد روستاهاي کشور از نعمت گاز بهرهمند خواهند شد. خوشبختانه آخرين شهر شهرستان فيروزه هم به شبکه گاز متصل شد و اميد است در دولت دوازدهم بتوانيم بهترين خدمات را به مردم عرضه کنيم.

ايران آماده گسترش تجارت گاز در سطح جهاني ميشود
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: با تکميل شبکه انتقال گاز در سراسر کشور، زمينه گسترش تجارت گاز در سطح جهان براي ايران فراهم ميشود. حسن منتظر تربتي درباره روند توسعه شبکه گازرساني و خطوط انتقال گاز در سراسر کشور به «شانا» گفت: زيرساختهاي اساسي شبکه انتقال شرکت ملي گاز ايران شکل گرفته است و ما خطوط لوله فشار قوي گاز را در کل کشور توسعه دادهايم. وي افزود: اکنون پروژههاي مختلفي در حال اجراست که برخي از آنها آماده بهرهبرداري و برخي ديگر در آغاز راه هستند. به عنوان نمونه، خط انتقال گاز ششم سراسري به عنوان راهبرديترين خط انتقال گاز کشور در کريدور غرب، آماده بهرهبرداري است، همچنين خط لوله نهم و خط لوله يازدهم از جمله خطوطي است که پس از خط ششم بايد مراحل احداث و توسعه را طي کنند.در طول برنامه ششم توسعه، شبکه گازرساني و انتقال گاز شرکت ملي گاز از دو بعد کامل خواهد شد، يکي از بعد تامين گاز پايدار و مطمئن در داخل کشور و بعد دوم اينکه با تکميل مراحل احداث شبکه گاز ترسيم شده، صنعت گاز ايران قابليت مرکزيت يافتن (تبديل شدن بههاب) در سطح جهان را پيدا ميکند.از آنجا که ايران داراي بزرگترين مخزن ذخيره گاز جهان و يکي از توليدکنندگان گاز است، همچنين از لحاظ جغرافيايي به کشورهاي توليدکننده و مصرفکننده نزديک است، موقعيت بسيار مناسبي را در اختيار دارد تا بتواند به قطب بزرگ تجارت گاز تبديل شود. وي با بيان اينکه شبکه گاز کشور تا پنج سال آينده تکميل ميشود، اظهار کرد: با اتمام شبکه و خطوط انتقال گاز، فضاي مطلوبي براي فعاليتهاي تجاري گاز کشور فراهم ميشود، اگر لازم باشد با سهولت ميتوانيم از کشورهاي دارنده گاز در اطرافمان مانند ترکمنستان، آذربايجان و قطر گاز دريافت کنيم و در مقابل، امکان صادرات گاز به همه کشورهاي همسايه مثل افغانستان، پاکستان، کويت، عراق و ترکيه و يا صادرات گاز توليدي ايران به اروپا از مسير ترکيه را داريم. هدف از موارد ياد شده، صادرات گاز توليد شده در کشور و تبديل شدن ايران به مرکز تجارت گاز در سطح جهاني است، چه از طريق خريد و فروش و چه از طريق سوآپ، به هر حال زمينه تجارت گاز در کشور فراهم شده است.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت به عنوان پژوهشگر برتر خوزستان انتخاب شد
محمدرضا خسروي نيکو، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت و رئيس دانشکده نفت آبادان، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه‎ها و مراکز آموزشي استان خوزستان انتخاب شد. به دنبال انتخاب عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفت به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه‎ها و مراکز آموزشي استان خوزستان، غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان و رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري در پيامي خطاب به خسروي نيکو اعلام کرده است: «ابتکار، نوآوري و خلاقيت همواره از ويژگي‎هاي مهم و اساسي توسعه مي‏باشند آن چنان که راه برون‎رفت از مشکلات و موانع دارا بودن روحيه پژوهش‎محوري و پژوهش‎انديشي است. کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه‎ها و مراکز آموزشي استان در محور فني و مهندسي در هفته پژوهش و فناوري استان خوزستان در سال 96 فرصت ارزنده‎اي است تا قدردان تلاش‎هاي بي‎دريغ شما در راستاي ارتقاي بيش از پيش شاخص‎هاي علمي استان باشيم.
در پناه الطاف الهي سربلند و پيروز باشيد.»

 

برداشت 14ميليون متر مکعبي گاز غني    از سکوي 14A    پارس جنوبي
مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي گفت: با نصب سکوي اصلي 14A تا پايانديماه پيشبيني ميشود برداشت روزانه 14 ميليون مترمکعب گاز غني از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي تا 22 بهمنماه محقق شود.حميدرضا مسعودي از انجام عمليات بارگيري سازه دريايي 14Aدر طول هفته جاري خبر داد و گفت: به اين ترتيب عمليات نصب نخستين سکوي طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي در تاريخ 20 تا 22 ديماه انجام خواهد شد. وي با اشاره به پايان عمليات حفاري هشت حلقه چاه و امکان برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي در بلوک فاز 14 پارس جنوبي افزود: پيشبيني ميشود تا 22 بهمنماه (کمتر از يک ماه پس از نصب سکوي 14A)، برداشت 14 ميليون مترمکعب در روز (500 ميليون فوت مکعب) آغاز شود. مسعودي اجراي کامل عمليات لولهگذاري خطوط 32 و 5/4 اينچي انتقال گلايکول و خطوط درون ميداني 18 اينچي بين سکوهاي اصلي و فرعي به طول 230 کيلومتر را از اقدامهاي مؤثر به منظور امکان توليد از موقعيت فاز 14 عنوان کرد و افزود: گاز غني برداشت شده از چاههاي سکوي 14A از طريق بخشي از اين خطوط لوله به پالايشگاه فاز 12 براي تصفيه و شيرينسازي منتقل ميشود.

تامين کالاهاي مورد نياز پالايشگاه
مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي همچنين از سفارشگذاري و تأمين همه کالاهاي مورد نياز پالايشگاه اين فاز و رفع مشکلات مهندسي و اجرايي آن خبر داد و گفت: با انتخاب و بهکارگيري پيمانکاران قوي و ذيصلاح از سوي پيمانکار اصلي، ساماندهي مناسبي در مجموعه پيمانکاران اين طرح صورت گرفت و مصالح و کالاهاي موردنياز تأمين و به پالايشگاه حمل شد. مسعودي به تجهيزات ثابت و متغير مورد نياز واحد لختهگير، شيرآلات و اتصالات پالايشگاه هم اشاره کرد و افزود: سازندگان اين کالاها به طور کامل مشخص شدهاند، عمليات نصب بخشي از اين تجهيزات با روند مناسبي در حال اجراست و بخش ديگر تا پايان امسال به پالايشگاه حمل ميشوند.
به گفته وي، عمليات احداث باقيمانده لولهکشي خطوط زيرزميني پالايشگاه فاز 14 با روند مناسبي در حال اجراست و پيشبيني ميشود تا پايان امسال به پيشرفت بيش از 95 درصد برسد، همچنين عمليات اجرايي احداث خطوط لوله 42 اينچي انتقال گاز شيرين از پالايشگاه به خط لوله سراسري (OSBL)، واحد آبگير مستقل پالايشگاه و احداث پست برق نيز با پيشرفت قابل قبولي در حال انجام است. مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي تصريح کرد: طبق تعهدات، روند پيشرفت عمليات اجرايي واحدهاي يوتيليتي پالايشگاه از جمله واحد 121 توليد بخار، واحد 123 و 124 توليد هوا و نيتروژن، واحدهاي 126 و 127 و 128 مربوط به آب پالايشگاه و واحد لختهگير مطابق با برنامه زمانبندي از پيشرفت قابل قبولي برخوردار است.حميدرضا مسعودي شتاببخشي به روند پيشرفت پروژه را نيازمند تامين منابع مالي دانست و گفت: خوشبختانه با پيگيريهاي مستمر مديريت شرکت نفت و گاز پارس، تأمين منابع مالي اين طرح عظيم و پرداخت مطالبات پيمانکاران در زمان مقرر انجام خواهد شد. توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد و توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع «LPG» (پروپان و بوتان) و يک ميليون تن اتان به منظور تأمين خوراک واحدهاي پتروشيمي، از اهداف اجراي فاز 14 پارس جنوبي است.

 آغاز عمليات بارگيري سکوي فاز 14A  
 عمليات بارگيري سکوي فاز 14A  روز سهشنبه،( 12 ديماه) از مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايکو) در بندرعباس آغاز شد. به گزارش «شانا» از بندرعباس، عمليات بارگيري سکوي فاز 14A با وزن 2 هزار و 350 تن با حضور فريدون همتي، استاندار هرمزگان و جمعي از مديران شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايکو) با موفقيت آغاز شد. با نصب اين سکو که پيشبيني ميشود تا پايان ديماه انجام شود، برداشت روزانه 14 ميليون مترمکعب گاز غني از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي تا پايان بهمن ماه محقق خواهد شد. توليد روزانه 6/56 ميليون متر مکعب گاز غني، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد و توليد سالانه 05/1 ميليون تن، گاز مايع «LPG» (پروپان و بوتان) و يک ميليون تن اتان به منظور تأمين خوراک واحدهاي پتروشيمي از اهداف اجراي کامل فاز 14 ميدان گازي پارس جنوبي است.


مديرگازرساني شرکت ملي گاز:
کيفي شدن خدمات؛ چشم انداز آينده امور مشترکان شرکت گاز است

مدير گازرساني شرکت ملي گاز گفت: چشمانداز آينده امور مشترکان شرکتهاي گاز استاني، حرکت به سمت کيفي شدن خدمات است.
سعيد مؤمني درباره ارتباط شرکت‎هاي گاز استاني با مشترکان در سراسر کشور، گفت: رؤساي فروش گازهاي استاني بايد با خلاقيت، نوآوري و کسب مجوزهاي لازم، رضايت و خشنودي مشترکان را فراهم آورند در واقع مديران فروش شرکتهاي گاز استاني بايد هنرمند و عالم باشند، براي مثال، نميتوانيم يک شرکت بينالمللي و برتر باشيم اما همان الگوي خدماترساني قديمي را دنبال کنيم، زيرا بايد بپذيريم تفکر قديمي ديگر پاسخگوي نياز مشترکان نيست. مؤمني با تأکيد بر لزوم برقراري ارتباط صحيح با مردم و جامعه گفت: نخستين و بهترين وسيله ارتباطي، گفتار و کردار است و اين مهم بدون آموزشهاي صحيح ايجاد نميشود. مدير گازرساني شرکت ملي گاز با طرح اين پرسش که چه کنيم تا خشنودي در ميان مشترکان ايجاد شود، اظهار کرد: شعار «هميشه حق با مشتري است» بخش قابل توجهي از اين پرسش را حل ميکند. وي با بيان اين که همه بايد تلاش کنيم تا با توسعه رفتاري، ارتقاي کيفي خدمات را ايجاد کنيم، گفت: مشترکان دريافت کننده نهايي زحمات کلان مجموعه صنعت گاز کشور هستند و به همين دليل، بايد نحوه رفتار و گفتار با مشترکان مطابق با حقوق شهروندي ابلاغي رئيسجمهوري باشد.

 

انبار نفت ري به سکوهاي بارگيري پيشرفته مجهز شد
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي خبر داد: انبار نفت ري که 67 درصد سوخترساني استان تهران را بر عهده دارد، به 16 سکوي بارگيري پيشرفته مجهز شد.
سيدمحمدرضا موسوي خواه صبح روز سهشنبه، (12 دي) در بازديد از انبار نفت ري به همراه هيئت مديره شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي گفت: انبار نفت ري به عنوان يکي از انبارهاي بسيار قديمي کشور، به دليل اهميت و موقعيت راهبردي، تاکنون فرصت اجراي پروژه و استانداردسازي در آن نبود. وي با بيان اينکه بخش عمده سوخت کشور از اين انبار تامين ميشود، ادامه داد: در سالهاي اخير چند پروژه تعريف شد که يکي از آنها تغيير سکوهاي بارگيري دستي به سکوهاي بسيار پيشرفته بوده است. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينکه هم اکنون 16 سکوي پيشرفته ساخته شده که بارگيري بنزين يورو، بنزين معمولي، نفتگاز و سوخت هوايي را انجام ميدهند، تصريح کرد: اين سکوها هم اکنون به طور آزمايشي راهاندازي شدهاند و قرار است در ايام دهه فجر به بهرهبرداري رسمي برسند. به گفته موسوي خواه، هزينه ساخت اين سکوها حدود 450 ميليارد ريال بوده؛ اين در حالي است که کل هزينهاي که براي طرحهاي نوسازي در نظر گرفته شده بود، 700 ميليارد ريال بوده است. وي با اشاره به اينکه ظرفيت اين انبار در بارگيري بالا بوده و تاکنون مشکلي از اين بابت نيز وجود نداشته است، تصريح کرد: با راهاندازي اين سکوها، قدرت، سرعت و ايمني بارگيريها افزايش مييابد.  سيداحد رضوي، معاون نظارت بر امور اجرايي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي نيز گفت: پروژه بهينهسازي انبار نفت ري شامل 26 نقطه بارگيري است که طبق آن تجهيزات روزآمد ميشود و از بازوها، سامانههاي اندازهگيري و سنجش (ميترها) و سامانههاي جديد استفاده خواهد شد. رضوي افزود: با اجراي اين طرحها، کنترل و ايمني سوختگيري افزايش مييابد و با افزايش نقاط بارگيري، قدرت بارگيري براي استان تهران نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، در اين پروژه از تجهيزات روزآمد دنيا و همچنين کالاهاي ساخت داخل استفاده شده و قرارگاه خاتمالانبيا پيمانکار اجراي طرح بوده است. کرامت ويس کرمي، مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران با بيان اينکه اين انبار نفت بسيار قديمي و داراي ساختمانها و تجهيزات فرسوده است، گفت: هم اکنون 1000 ميليارد ريال پروژه نوسازي و بازسازي تجهيزات و ساختمان در انبار نفت ري تعريف شده و در حال انجام است.برخي از اين پروژهها تکميل شده و برخي ديگر در حال انجام است، همچنين قرار است تعدادي ديگر از پروژههاي نوسازي و بازسازي براي سالهاي آينده نيز تعريف شود. ويس کرمي درباره انبار نفت ري توضيح داد: انبار نفت ري به عنوان يکي از انبارهاي نفت تدارکاتي پايتخت مطرح است که بالاترين درجه اهميت و قدمت (حدود 60 سال) را داراست.انبار نفت ري در زميني به مساحت 60 هکتار در جوار پالايشگاه تهران و مرکز انتقال نفت تاسيس شده و داراي ظرفيت ذخيرهسازي 830 ميليون ليتر انواع فرآورده است. به گفته ويسکرمي، انواع و اقسام فرآوردههاي نفتي از مبدا (پالايشگاه يا خط لوله) دريافت، ذخيره و نگهداشت ميشود، سپس به مقاصد مختلف که شامل جايگاههاي عرضه سوخت و مصرف کنندگان نهايي است، منتقل ميشود.