گزارش «مشعل»  از نشست تخصصی «ارتقای مدیریت زنان، موانع و راهکارها»
تندگويان:   زنان از پذيرش سمتهاي مديريتي بيم نداشته باشند

شجاعی : موانع فردی، اجتماعی و سیاسی مدیریت زنان  حذف شود
مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده در نشست تخصصي «ارتقاي مديريت زنان، موانع و راهکارها» که روز شنبه (16 دي ماه) به همت دفتر امور زنان شرکت ملي نفت با سخنراني زهرا شجاعي، از فعالان حوزه زنان و با حضور فاطمه تندگويان، مشاور وزير در امور زنان و خانواده، نوشين نجار، مشاور امور زنان مديرعامل شرکت ملي نفت و جمعي از مشاوران شرکتهاي اصلي و مديران شرکت ملي نفت در سالن شهيد بهشتي وزارت نفت برگزار شد، گفت: توانمنديهاي زنان از مردان کمتر نيست، تنها فرصت تمرين براي زنان در سمتهاي مديريتي مهيا نشده است و زنان بايد زمينه معرفي توانمنديهاي خود را فراهم کنند و از پذيرش سمتهاي مديريتي بيم نداشته باشند.
فاطمه تندگويان با تاکيد بر اين که تعداد زنان توانمند و متخصص در بدنه صنعت نفت کم نيست، افزود: زنان بايد در اين مسير اعتماد به نفس خود را افزايش دهند و با جسارت، الگوي جديدي از حضور زنان در سازمان را ارائه کنند و البته نظام اسلامي هم بايد سهولت را براي زنان مدير فراهم کند که تعادل بين کار و زندگي آنان در شرايطي بهتر فراهم شود. وي با تاکيد بر اين که بهبود جايگاه سازماني زنان لطف به زنان نيست، بلکه لطف به جامعه و فرآيند توسعه است، گفت: شايستگيهاي زنان بايد برابر با مردان ديده شود و اين موضوع، نيازمند تحولات جدي در ديدگاه مديران و بدنه صنعت نفت است که تلاش کرديم در طول چند سال گذشته اين تحول را به عنوان يک ضرورت در فرآيند توسعه مشارکت زنان در نظر بگيريم و ايجاد کنيم. تندگويان تاکيد کرد: اگر زنان در حوزه مديريت رشد کنند و سهم بيشتري در سياستگذاريها و برنامهريزي و تصميمسازيها داشته باشند، در واقع به نفع سازمانها و به نفع مسير توسعه کشور است. وي با اشاره به اين که زنان از توانايي فوقالعادهاي برخوردار هستند و نيمي از سرمايه اجتماعي و انساني جامعه هستند که قطعا بايد از آنان بهره برد، گفت: با توجه به کوتاهيهايي که در گذشته در اين زمينه اتفاق افتاده است، نيازمند تبعيض مثبت به نفع زنان هستيم و جوامعي که توانستند در زمينه توسعه پيشگام باشند، در همين مسير جايگزيني شايستگي با جنسيت گام برداشته اند. وي افزود: کشورهاي همسايه در طول سالهاي گذشته، رويکردي جديد را در مسير توسعه اتخاذ کردند و توانستند فضاي مناسب تري را براي حضور زنان در پارلمانها، سازمانها و فضاي مشارکت مديريتي فراهم کنند. مشاور وزير در امور زنان و خانواده گفت: با اين که شايستگي زنان محرز است، اما در بسياري از بخشها ديده ميشود که زنان به صرف زن بودن تا ردههاي مشخص سازماني رشد ميکنند و پس از آن مردان هستند که امور را به دست ميگيرند، اما خوشبختانه با اقدامهايي که در طول چند سال گذشته در امور زنان و خانواده صنعت نفت و شرکتهاي اصلي از طريق همکاران من انجام شده است، تحول فرهنگي و نگرشي اتفاق افتاده است. فاطمه تندگويان تاکيد کرد: خوشبختانه با کسب آگاهي بيشتر، دانش گستردهتر و حضور در فرصتهاي علمي، پژوهشي، سطح مطالبات به حق زنان افزايش يافته است و قاعدتا بايد براي فرصتهايي که از زنان سلب شده است، اين فرصتها به شکل مثبت در اختيارشان قرار بگيرد.  وي لازمه تحول جدي در اين حوزه در کشور را تحول در فضاي اجتماعي و سازماني و خود زنان دانست و افزود: فعاليت ما نيز در امور زنان در دو حوزه تحقق عدالت جنسيتي و ارتقاي زنان در سطوح سازماني و حوزه خانواده و مبحث تحکيم بنيان خانواده شکل گرفت و تلاش کرديم امکانات و شرايط را به گونهاي متحول کنيم که هر دوي اين رويکردها محقق شود و خوشبختانه در اين مسير تا حدود زيادي موفق بودهايم. وي نظر مثبت و مساعد مهندس زنگنه نسبت به توسعه مشارکت اقتصادي زنان را در موفقيت در اين مسير کليدي دانسته و گفت: حقيقتا هر گامي که برداشته ايم، به واسطه حمايت ايشان بوده است و کماکان هم ادامه دارد؛ البته مديران مرد بسياري نيز همراه و همگام با زنان حرکت کردهاند و من خوشحالم دستاوردهايي که امروز داريم، فضا و دستاوردهاي بهتري را پيش روي زنان قرار داده است. وي دستاوردهايي در حوزه زنان از جمله ابلاغيه وزير نفت مبني بر ادامه خدمت زنان تا 60 سالگي، فرصتسازي براي زنان براي حضور در دورههاي مديريتي ارشد مرکز توسعه مديريت، حساس شدن منابع انساني صنعت نفت نسبت به شاخصهاي جنسيتي، تشکيل بانک اطلاعاتي زنان توانمند در صنعت نفت، دستور عمل جذب، ارتقا و انتصاب زنان در صنعت نفت و... را از جمله اين دستاوردها عنوان کرد و افزود: با توجه به بخشنامه دولت در ارتباط با به کارگيري زنان و جوانان تا پايان برنامه ششم در حد 30 درصد سمتهاي مديريتي، بايد تدابيري انديشيده شود تا اين بخشنامه به طور کامل در صنعت نفت نيز محقق شود و به اين منظور با هماهنگي با وزير مقرر شده است تا فرصت حضور زنان به ويژه زنان جوانتر در دورههاي مديريتي خاص، دورههاي توان افزايي و بازآموزي فراهم شود.

رايزني براي به کارگيري زنان جوان متخصص به عنوان معاون يا دستيار در حوزههاي عالي
وي افزود: با توجه به بخشنامه ديگري که دکتر نهاونديان مبني بر به کارگيري دو جوان متخصص و توانمند به عنوان معاون يا دستيار در حوزههاي عالي سازمانها با پي نوشت رئيس جمهور ابلاغ کردند در حال رايزني با مديران مختلف در صنعت نفت هستيم. فاطمه تندگويان همچنين تاکيد کرد: در جهت افزايش مهارتهاي مديريتي زنان و رويارويي آنان با چالشهاي مديريتي پيشنهاد ديگر ما به وزير حضور جدي تر زنان در هيئت مديرهها و شوراهاي سياست گذاري بود که فکر ميکنم خوشبختانه در اين زمينه مديران متقاعد هستند تا فرصتهاي بهتري را براي حضور زنان در اين شوراها ايجاد کنند. وي با تاکيد بر اين که آنچه که از حضور در مناطق عملياتي و شرکتها برداشت ميکنم اين است که خوشبختانه تحول نگرشي خوبي اتفاق افتاده است، گفت: در زمينه مطالعات جنسيتي در برنامه ريزي پکيجي آماده شده که با موافقت مهندس زنگنه مقرر شده است در دورههاي مديريت عالي در مرکز توسعه مديرت و آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان لحاظ شود.
تندگويان همچنين از تشکيل اولين جلسه شبکه مديران زن در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: از همه مديران زن براي عضويت در اين شبکه دعوت ميکنم.

 موانع فردي، اجتماعي و سياسي مديريت زنان بايد حذف شود
فعال امور زنان و مديرکل پيشين دفتر امور زنان رياست جمهوري نيز در سمينار «ارتقاي مديريت زنان، موانع و راهکارها» در سخناني گفت: مباحث مربوط به زنان در کشورمان با 10 سال تاخير آغاز شده و اولين نهاد سياستگذار و برنامه ريز در اين حوزه در سال 67 تاسيس شده است.
زهرا شجاعي با طرح اين پرسش که چرا به موضوع زنان ميپردازيم گفت: مهمترين چالش در حوزه زنان، توسعه مشارکت زنان در عرصههاي مديريتي است که به عهده امور زنان وزارتخانهها و شرکتها ست، گفت: تلاش در اين حوزه، آن هم در يک وزارتخانه صنعتي جز با تلاش و اراده خود زنان ميسر نيست. وي جداسازي مسائل زنان، ايجاد شبکههاي جنسيتي و تشکيل دفاتر امور زنان را اقدامهاي علمي خواند که به دنبال شکافهاي جنسيتي که در شاخصهاي مختلف وجود دارد، اجرايي شده است و افزود: اين فاصله و شکاف در حوزههاي مختلف از پوشش تحصيلي دختران واجب التعليم تا بالاترين سطوح وجود دارد.
شجاعي با تاکيد بر اين که ما نيازمند به تبيين، تشريح، آموزش علمي و تئوريزه کردن مسائل زنان هستيم و براي اين کار بايد نگرش ما علمي باشد، تاکيد کرد: زمان شعار دادن و تبليغ گذشته است و بايد با تکيه بر دانش و استدلال به موضوع بپردازيم.وي در تشريح موانع فردي، اجتماعي – فرهنگي و سياسي – حقوقي فراروي مديريت زنان گفت: پايين بودن اعتماد به نفس، کمبود انگيزه، نبود تجربه عملي، ناکافي بودن تخصص علمي و همکاري و همراهي نکردن خانواده از موانع فردي در اين زمينه به شمار ميرود. اين فعال حوزه زنان نبود يک نظريه مورد اجماع درباره مديريت زنان تعارض نقشها، حاکميت نگرش مردسالارانه (سقف شيشهاي)، ضعف نگرش جنسيتي در برنامهريزيها و آموزش و جذب نامناسب نيروي کار را از جمله موانع اجتماعي – فرهنگي و تعدد مراکز تصميمگيري و تصميمسازي، ضعف عملکردي احزاب در حوزه زنان، تفاوت و تعارض ديدگاههاي سياسي، وجود برخي از قوانين و مقررات تبعيضآميز، ضعف عملکردي دستگاههاي نظارتي و نگرش تهديدآميز به نهادهاي مدني را از جمله موانع سياسي – حقوقي فراروي مديريت زنان خواند. زهرا شجاعي تهيه بانک اطلاعات زنان توانمند، تدوين برنامه جامع، عملياتي و واقعگرايانه (جريانسازي جنسيتي)، اصلاح قوانين و مقررات و آييننامههاي تبعيضآميز، اصلاح نگرش عمومي جامعه، رفع شبهات شرعي براساس مقتضيات زمان و مکان   توانافزايي زنان مدير بالقوه و بالفعل، ايجاد سازوکارهاي حمايتي و پشتيباني از زنان شاغل، تعيين شاخصهاي مديريتي مبتني بر عدالت جنسيتي، تقويت نقش احزاب در کادرسازي و آموزش و تاکيد بر آموزش و توانمندسازي دختران را از مهمترين راهکارها در حوزه مشارکت بيشتر در عرصههاي مديريتي دانست.


«آواي مهر» به شماره چهلم رسيد
چهلمين شماره نشريه الکترونيکي «آواي مهر» تنها نشريه با موضوع زنان در صنعت نفت منتشر شد. شماره ويژه دي ماه 96 اين نشريه با مطالبي جالب توجه از جمله نويدي براي فرزندان شاغل به قلم نوشين نجار، مشاور امور زنان شرکت ملي نفت، زينب، اسطوره صبوري، مصاحبه با مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران: زنان براي پيشرفت شغلي مسيري دشوار ميپيمايند، زهرا فتاحي چطور معاون امور مالي، بودجه و تامين منابع صندوق بازنشستگي صنعت نفت شد؟ و گزارشي از نشست ارتقاي مديريت زنان، موانع و راهکارها منتشر شد.
ماهنامه الکترونيکي آواي مهر که اولين شماره آن به همت دفتر امور زنان شرکت ملي نفت ايران در مهر ماه سال 93 منتشر شد و تاکنون به صورت منظم و مستمر منتشر شده است، تلاش ميکند تا با جلب توجه و بازتاب ديدگاههاي مديران صنعت نفت از يکسو و معرفي زنان توانمند اين صنعت از سويي ديگر، ضمن فرهنگسازي و بازشناسي هويت زن در ايران اسلامي، به زمينه سازي براي حضور زنان در عرصههاي تصميم گيري و مديريتي براساس شايستگيهايشان به عنوان يک ضرورت کمک شود. اين نشريه الکترونيکي همچنين تلاش ميکند به عنوان پل ارتباطي با زنان شاغل در شرکت ملي نفت ايران احساس تعلق سازماني، روحيه نشاط و اميدواري را در ميان کارکنان افزايش دهد که خوشبختانه در اين مسير موفق بوده و توانسته است با مخاطبان خاص خود در جاي جاي کشور ارتباط برقرار کند و در مسير آموزش و انتقال اطلاعات و تجربيات همکاران شاغل در شرکت ملي نفت ايران گام بردارد.


رئيس اداره ايمني وآتش نشاني شركت نفت گچساران:
 خوشحاليم كه
جهاد 58 روزه در رگ سفيد نتيجه داد
علي مراد كاظم پور    شهبازصفري، رييس اداره ايمني وآتش نشاني شركت بهرهبرداري نفت و گازگچساران گفت: امروز خوشحال هستيم كه جهاد شبانه روزي ما در رگ سفيد نتيجه داد.
در مهار آتش رگ سفيد، تيمهاي عملياتي بسياري از مناطق نفتخيزجنوب حضور داشتند كه دست دردست هم دادند وموفق شدند آتش سركش رگ سفيد را مهاركنند.
در ادامه گفتوگو با مهارگران، اين بار به سراغ شهباز صفري، رييس اداره  بهداشت، ايمني و  محيط زيست شركت بهرهبردار ي نفت و گاز گچساران رفتيم تا پاي سخنان او بنشينيم.
بيشك شجاعت و البته فروتني او در طول اين مدت مثال زدني بود؛ مردي كه هيچگاه خسته نشد وپا به پاي تيم مهار در خط اول حضور داشت و همين انرژي و روحيه در تيم او مشهود بود، چنان كه شاهد بوديم تيم آتشنشاني كه وظيفه خنك كردن تيم مهار و اتي واگن را داشت، هيچ گاه خسته نشدند و تا آخرين لحظه ايمن سازي چاه در ميدان حضور داشتند.
 شهبازصفري ميگويد: امروز خوشحال هستيم كه موفق شديم آتش سركش چاه 147 رگ سفيد را با توكل بر خدا مهار كنيم.
وي ادامه ميدهد: با فوران چاه 147 كه دوتن از مردان متعهد اين صنعت به شهادت رسيدند، ضمن هماهنگي با مديرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران در سريعترين زمان ممكن اداره بهداشت، ايمني ومحيط زيست شركت نفت و گازگچساران آماده انجام وظيفه درمحل شد.
وي تصريح كرد: باتوجه به اينكه نزديكترين ايستگاه آتشنشاني شركت نفت گچساران ايستگاه آتشنشاني پازنان به محل حادثه بود، مسئول اين ايستگاه و گرو ههاي آتش نشاني از پنج ايستگاه همجوار سريعاً خود را به محل حادثه رساندند وموفق شدند پيكر مرحوم سليمي را ازمحل حادثه خارج کنند.
صفري افزود: تيم مهار رگ سفيد گلچيني از بهترين و نخبگان صنعت نفت درجنوب بودند كه با وحدت وهمدلي موفق شدند با فرماندهي مديرعامل مناطق نفتخيزجنوب، عمليات را به خوبي پيش ببرند.
وي اظهار كرد: رگ سفيد تنها مهار آتش نبود بلكه درآنجا ايثار وشجاعت و ازخودگذشتگي دربين نيروها به اوج رسيده بود چرا كه مشاهده كرديم صفي خاني، رييس اچاساي مناطق نفتخيز جنوب درحالي كه دستش درگچ بود، يك لحظه عقب نيامد وتا آخرين لحظه درميدان حضور داشت.
صفري ادامه داد: در همان روزهاي عمليات شاهد بوديم كه دو تن از آتش نشانان، درحالي كه عروسي فرزندشان بود، اما ايستادند وحاضر نبودند مرخصي بگيرند و اين به اين معناست كه در رگ سفيد بچهها عاشقانه دل به آتش زدند.
 وي درپاسخ به اين سوال كه درطول عمليات چه تعداد نيرو از ايمني وآتشنشاني گچساران در آنجا حضور داشت افزود: در مجموع 127 نفر از کارکنان به ميزان 1505 نفر روز و 15624 نفرساعت از ايمني بهداشت ومحيط زيست گچساران درمحل حضور داشتند وخالصانه با تمام وجود به صورت شبانهروزي تلاش كردند تا آتش چاه 147 مهار شود.
صفري گفت: باتوجه به تأكيد وزير محترم نفت و فرمانده مهار آتش، تلاش براين بود كه كاربدون حادثه وبا ضريب ايمني بالا انجام شود واز اين نظر نيز موفق بوديم.
وي در پايان تصريح كرد: لازم ميدانم از همه عواملي كه درپشت صحنه، شرايط كار را براي تيم مهار فراهم ميكردند، تقدير و تشكر کنم.