عليرضا مرادی، رييس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز در منطقه سه عملیات انتقال گاز:

 انتقال 110 ميليارد متر مكعب گاز در سال 98

ارتباط بين ايستگاه های تقويت فشار، خطوط لوله مناطق انتقال گاز با ديسپچينگ ملی گاز به عهده امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز است كه رابط بین صف و ستاد هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز به شمار می آید. تمام فرايندهای عملياتی شركت انتقال گاز با این امور در ارتباط است و ما واسط انتقال به مراجع بالادست از قبيل ديسپچينگ ملی، ستاد شركت انتقال و مديريت های گازرسانی هستیم. امور هماهنگی و نظارت به نوعی وظايفی شبيه به ديسپچينگ دارد؛ اما در مقياس كوچك و منطقه ای و با اختيارات بسيار كمتر. چون ما تصميم گيرنده نهايی نيستيم؛ بلکه صرفا واسط هستيم كه پيشنهاد می دهيم و تجزيه و تحليل می كنيم؛ اما از آنجا كه ديسپچينگ، كل شبكه انتقال كشور و بالادست و پايين دست منطقه را در نظر دارد، بهترين تصميم را برای پايداری انتقال در كل كشور می گيرد.   امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز از دو قسمت كنترل و نظارت (اتاق كنترل) و اندازه گيری كمی و كيفی گاز تشكيل شده است. همكاران كنترل عمليات به طور مستقيم با ديسپچينگ ملی در ارتباط هستند و فرامين، پيشنهادها و تجزيه و تحليل سيستم را با ديسپچنگ ملی نهايی و به ايستگاه ها و ياردها ابلاغ می كنند.  با توجه به اينكه بحث گازرسانی ها تقريبا به پایان رسيده و بیشتر نقاط كشور گازدار شده است، رويكرد ديسپچينگ ملی گاز از كميت به سمت كيفيت در حركت است. بحث پايداری جريان گاز، عمده ترين هدف ديسپچينگ ملی بوده و گاز بايد به اقصا نقاط كشور منتقل شود. هم اكنون پروژه ای در سطح شركت انتقال با عنوان اندازه گيری ميزان نشت در بلوداون های منطقه تعريف شده است كه در منطقه 3 هم، ميزان گازهای انتشار يافته كه در گذشته غيرقابل قرائت بود را اندازه گيری، برنامه ريزی و مديريت می كنيم. در كنار اين موضوع، اندازه گيری كمی و كيفی گاز را داريم؛ واحد اندازه گيری، ميزان گازی كه بين ما و گازرسانی ها به عنوان اصلی ترين مصرف كنندگان گاز در تبادل است را براساس روش های استاندارد اندازه گيری می كند.

تنها منطقه در سطح كشور هستيم كه برای افزايش دقت اندازه گيری، بيش از 73 نقطه مصرف عمومی را از مصارف صنعتی جدا كرده ايم كه اين موضوع به ارتقای پايداری، بهره وری و انتقال پاك گاز كمك می كند. همچنين بيش از 212 نقطه تحويل در سطح منطقه با گازرسانی ها داريم كه صحت عملكرد، دائما در اين نقاط رصد می شود، كما اينكه در سال گذشته بيش از یکهزار بازديد از ايستگاه های تحويل گاز به گازرسانی ها داشتيم. همچنين بيش از 110 نقطه داخلی اندازه گيری در تاسیسات مختلف از جمله در ايستگاه سراجه داريم كه بحث ذخيره سازی با فشار بالا و پالايش گاز در آن انجام می شود. ميترينگ اين تاسيسات بسيار حساس است كه با نظارت مستقيم شركت ملی نفت، ديسپچينگ ملی گاز و شركت انتقال گاز، پيگيری می شود. باید عنوان کنم که میزان گاز انتقالی در سال گذشته 110 میلیارد متر مکعب بوده است.

بهمن رهروان، مسئول هماهنگی مراكز بهره برداری خطوط لوله منطقه سه  عملیات انتقال گاز:

 از گذشتگان، تعهد و وفاداری به سازمان را آموخته ايم

منطقه 3 قدمتی بالای 50 سال در موضوع خط لوله دارد. قدمت تعميرات و نگهداری خط لوله در اين منطقه به سال 44 يعنی سال احداث خط لوله اول سراسری بر می گردد و اين به آن معناست كه منطقه 3 تاريخی به بلندای عمر شركت ملی گاز ايران دارد. گنجينه ارزشمندی كه در طول اين 50 سال سينه به سينه و نسل به نسل به ما رسيده، به ما آموخته كه رسالت حفظ و نگهداری از خط لوله انتقال گاز به عنوان سرمايه های ملی بر دوش ما قرار دارد و ما موظفيم با تعهد، مهارت و وفاداری، به اهداف سازمان دست يابيم. در مراكز بهره برداری كه به عنوان بازوان فعال معاونت خطوط لوله، مسؤوليت حفظ و نگهداری را به عهده دارند، هميشه نيروی انسانی حرف اول را می زند. نگاه بالا به پايين در اين تفكر جايی ندارد و بنابر آموخته های پيشينيان، كارگروهی بر فردگرايی رجحان دارد.  در چند سال گذشته، با توجه به شرايط اقتصادی حاكم بر كشور و نرخ های ارائه شده از سوی پيمانكاران ، تصميم گرفتيم پروژه های بخش تعميرات و عمليات خاكی را با اتكا بر ظرفيت های داخلی شركت انجام دهيم، از اين رو، از چند سال گذشته تاكنون، اين امور از طریق مراكز بهره برداری انجام می شود. در تشريح وسعت كاری كه از سوی همكاران در حال انجام است، همين بس كه در ابتدای ورود بنده به منطقه 3 در 30 سال پيش، طول حوزه استحفاظی ما در حدود 578 كيلومتر بود كه اين رقم هم اكنون به 3600 كيلومتر خط لوله 2 تا 56 اينچ رسيده است.  در سال 98، در سطح حوزه استحفاظی منطقه در حالی بيش از 72 هزار متر مكعب عمليات خاكی، حفاری و خاكريزی انجام شد كه اين ميزان تنها در چهار ماه نخست امسال، به  85 هزار متر مكعب رسيده است. حال تصور كنيد اگر قرار بود اين حجم از فعاليت و كار به پيمانكار واگذار شود، چه رقم هنگفتی بايد هزينه می شد، اما اكنون اين سرمايه ها در خزانه شركت گاز محفوظ مانده و صرفه جويی عظيمی صورت گرفته است. بنابراین همكاران ما با درك اين مهم كه منطقه 3 در موقعيتی بسيار راهبردی و در مركز ايران قرار دارد، تمام تلاش خود را به كار گرفته اند تا جريان مستمر انتقال گاز متوقف نشود.

مهدی ستايشگر، رييس روابط عمومی منطقه سه عمليات انتقال گاز:

 ضرورت اتخاذ رويكرد فرايند مدار در روابط عمومی

به پشتوانه سال ها حضور در صنعت گازآموخته ام كه برای موفقيت در كار بايد رويكردی فرايند مدار داشت و داده های خام آنگاه به خروجی های جذاب و ارزش افزا تبديل می شوند كه بين حلقه های يك زنجيره، ارتباطی منطقی، منسجم و هماهنگ وجود داشته باشد. اين موضوع در روابط عمومی كه دپارتمان های سمعی بصری، رسانه، نمايشگاه ها و مراسم ها در يك منظومه به هم پيوسته فعاليت می كنند، ضرورت بيشتری دارد و بايد با اتخاذ رويكرد سيستمی كه در فرهنگ ما در شعر زيبای «بنی آدم اعضای يك پیکرند كه در آفرينش ز يك گوهرند» تبلور يافته يك روابط عمومی اثربخش بسازيم. همه ما در سازمان و جامعه در قبال هم مسؤوليم و سرنوشت ما به يكديگر وابسته است.  وظيفه داريم كه به کارکنان عزت نفس بدهيم و آنها را محترم بشماريم  تا بتوانند در محافل مختلف، تصويری شايسته و اثرگذار از سازمان ارائه کنند. ما با اجرای تفكر «هركارمند، يك خبرنگار» در منطقه 3 عمليات انتقال گاز سعي كرديم از مشاركت جمعی همكاران بهره بگيريم و رويدادها را بدون محدوديت های زمانی، جغرافيايی و ذهنی، از دريچه چشم مخاطبان روايت كنيم.

اعتقاد دارم كه نمی توان يك نسخه واحد برای تمام روابط عمومی های گاز نوشت؛ چرا كه ما در اقليم ها، شرايط و فرهنگ های متفاوتی فعاليت داريم و چه بسا روابط عمومی هر منطقه با اشراف بهتر به حال و هوای منطقه خود بتواند برنامه های بهتری ارائه کند. اين موضوع در ارزيابی روابط عمومی ها هم بايد مدنظر قرار گيرد و طبيعی است منطقه ای كه به امكانات، فناوری و نيروی انسانی كافی دسترسی ندارد، نبايد با يك منطقه برخوردار، در عرصه رقابت قرار گيرد و سنجيده شود. خوشبختانه در زمينه حفظ حريم كه يكی از چالش های منطقه به شمار می آيد، تلاش كرديم مدارس روستايی و شهری اطراف را شناسايی كنيم و با فرهنگ سازی در اين زمينه و آموزش مصرف بهينه، نسل آينده را نسبت به خطرات ساخت و ساز و فعاليت در حريم خطوط لوله گاز آگاه سازيم.

عباس حسينی، رييس امور پيمان های منطقه سه عمليات انتقال گاز:

 عدالت و شفافيت در انتخاب پيمانكاران

در سال های گذشته، بسياری از فعاليت ها از سوی همكاران شركتی انجام می شد و حتی انجام امور خدماتی نيز به عهده كاركنان رسمی بود؛ اما با مطرح شدن بحث خصوصی سازی در سطح كلان كشور، بتدريج كوچك سازی بدنه دولت در دستور كار قرار گرفت و تلاش شد به جای استخدام نيروی رسمی، از نیروی پيمانكاری استفاده شود تا شاهد كيفی شدن فرايندهای سازمانی و پروژه ها باشيم. منطقه 3 عمليات انتقال گاز نيز با توجه به رسالتش در بهره برداری و نگهداری از خطوط لوله و تاسيسات، سالانه موظف به اجرای حجم بالای پروژه و فعاليت است كه بايد از طريق پيمانكار انجام شود. از اين رو امور حقوقی منطقه، طبق قانون مناقصات مبادرت به انتخاب پيمانكاران در فضايی براساس عدالت و شفافيت كرده تا زمينه رقابت سالم براي عزيزان بخش خصوصي فراهم شود و بهترين پيمانكاران اجرای پروژه های شركت را به عهده بگيرند.

هر ساله حجم فعاليت ها افزايش می يابد و با توجه به بالارفتن سن تاسيسات، نياز به تعميرات بيشتر می شود كه بايد با برون سپاری كارها به سرانجام برسد. در سال گذشته با وجود محدوديت های بودجه ای و اولويت اختصاص بودجه به مسائل عملياتی، يكی از پرکارترین سال ها را داشتیم، به نحوی كه موفق به عقد 65 فقره قرارداد از متوسط تا عمده شديم. ضمن آنكه در دو سال اخير هيچ پرونده ای در دعاوی حل اختلاف در رابطه با پيمانكاران نداشتيم.

علی محمد عروجی، رييس امور تداركات و عمليات كالا منطقه سه عملیات انتقال گاز:

 منطقه 3 افتخار می كند كه نگاه ملی دارد

منطقه 3 عمليات انتقال گاز، بيشترين تراكنش كاری را در بين تمام مناطق انتقال گاز كشور دارد و حامی و پشتيبان قابل اتكای ديگر مناطق به شمار می آيد. تعامل مثبت و نزديك با شركت های مهندسی و توسعه گاز، پالايش گاز، گازهای استانی و ذينفعان بيرونی از ويژگی های منحصر به فرد اين منطقه است كه در پرتو سال ها تجربه اندوزی و خلق اعتماد دوسويه حاصل شده و حاكميت نگاه ملی را در سرلوحه افتخارات منطقه قرار داده است. منطقه 3 از هيچ كمكی در تامين نيازهای كالايی ديگر شركت های تابعه گاز دريغ نمی كند و به اين موضوع مباهات می كند.

انبار منطقه 3 (شهرری)، انبار نيزار قم، انبار تاسيسسات سراجه، انبار تاسيسات ساوه، انبار خرمدره و انبار قزوين مجموعه انبارهای كالای منطقه را تشكيل می دهند.  يكی از اقدام های مهم امور كالا در تعامل با شركت مهندسی و توسعه گاز شكل گرفت و بر اين اساس، در سنوات اخير همكاران مهندسی پس از تحويل ايستگاه ها، اجناس مرتبط را با سند به بهره بردار تحويل می دهند.

همچنين همسو با نگاه دولت در چابك سازی ساختارها سعی كرده ايم در مسير كوچك كردن انبارها حركت كنيم. به  همین منظور موجودی ايستگاه قم از 4 هزار به یکهزار قلم كاهش يافته و اين رويه در سال جاری نيز در ديگر ايستگاه ها ادامه خواهد داشت. افزون بر اين، پس از بررسی كلی در موجودی انبار، تصميم به خارج كردن اجناس بلااستفاده در انبار گرفتيم كه با زحمت بسيار و طی تشريفات اداری در سال 98 بيش از 50 هزار قلم جنس بررسی و مازاد بر نياز اعلام شدند كه اين موضوع در سال 99 نيز ادامه خواهد داشت. حاصل اين كار، پاكسازی محيط زيست و ايستگاه از نظر اجناس مازاد بود كه درآمدزايی خوبی نيز برای شركت گاز به ارمغان آورد.

كمبود نيروی انسانی، يكی از معضلاتی است كه در اين سال ها گريبانگير منطقه شده است. تعداد زيادی از همكاران مجرب در سال های اخير بازنشسته شده اند و در سال 99 نيز اين روند ادامه خواهد داشت. راهكار ما برای غلبه بر اين مشكل، جذب نيروهای جوان و مستعد بوده است كه هم اكنون سرمايه گذاری روی کارکنان قراردادی و اركان ثالث انجام شده که نتايج خوبی نيز در بر داشته است. سعی كرده ايم با ارتقای اعتماد به نفس و اعطای اختيارات، انرژی جوانان مستعد را در مسير تعالی سازمان قرار دهيم.

شهريار خالقی، رييس اچ اس ای منطقه سه عمليات انتقال گاز:

 راه اندازی «خاموش كننده برجی» در تاسيسات سراجه

 برای اولين بار در سطح شركت ملی گاز ايران، دستگاه خاموش كننده برجی روی مخازن ميعانات در تاسيسات سراجه نصب شده كه اين مهم به معنای تجهيز اين مركز به فناوری های روز دنيا در زمينه آتش نشانی است. ارتفاع اين برج 20 متر است و يك مانيتور خاموش كننده اتوماتيك در فراز آن قرار می گيرد كه می تواند تا فاصله 100 متری را اطفای حريق كند. اين دستگاه با قابليت چرخش 360 درجه قادر  است آتش را در گستره ای وسيع مهار كند و كنترل آن هم از سوی اپراتور و از فاصله دور انجام می شود. همچنين در زمينه آتش نشانی، پروژه اعلام حريق در انبارهای ستادی طرح ريزی و اجرا شده است. از آنجا كه 25 سوله انبار در منطقه 3 وجود دارد، سعی كرديم مهم ترين مواردی كه دارای ريسك بالای حريق بودند را شناسايی و در آن سوله ها، سيستم های اعلام حريق با آشکار سازهای دودياب نصب و راه اندازی كنيم. هم اكنون اگر در هر كدام از سوله ها حريقی رخ دهد، همان لحظه زنگ هشدار به صدا در می آيد و نيروها وارد عمل می شوند. در ابتدای شيوع  ویروس كرونا، دانسته های کارکنان درباره شيوه برخورد صحيح با اين ويروس اندك بود. از این رو به همراه تيم اچ اس ای در تمام مدت اوج كرونا در يك به يك تاسيسات حضور يافتيم كه اين حضور آگاهی بخش، باعث كاهش استرس در همكاران شاغل در تاسيسات شد و كمك كرد تا آنها از لحاظ روانی بتوانند پيامدهای ناگوار اين پديده را بهتر كنترل كنند. آموزش، فرهنگ سازی و توزيع مستمر و كافی ملزومات پيشگيری و ضدعفونی کننده، سبب شد همكاران رفتاری حساب شده تر در مواجهه با كرونا داشته باشند. از اواخر بهمن تاكنون بيش از 10 دورهتوزيع اقلام ايمنی و بهداشتی برای مهار كرونا در سطح منطقه 3 انجام شده است. ضدعفونی كردن مستمر فضاهای كاری نيز در كاهش سرايت كمك كرده و  از همان اوايل شيوع سعی كرديم با فرهنگ سازی در میان کارکنان، موجب ترویج فرهنگ سلامت در میان خانواده ها نیز باشیم، تا جایی که در فضای بيرون از سازمان هم از خود مراقبت كنند. خوشبختانه با اينكه ايستگاه های ما در قم و در كانون شيوع بود، آلودگی نداشتيم كه اين موفقيت بزرگی در كارنامه این منطقه محسوب می شود. همچنين با هدف پيشگيری از بروز بيماری های شغلی، 100درصد کارکنان به معاينات شغلی اعزام شدند، موارد حاد استخراج و اقدام سريع در خصوص آنها انجام شد كه اين امر به پيشگيری از بيماری های شغلی انجاميد.  در زمينه بهداشت هم سمپاشی عليه حيوانات و جانوران موذی بخصوص در ايستگاه های كويری و گرمسيری انجام شد تا همكاران از خطرات گزيدگی در امان باشند. همانطور كه می دانيد در سال های اخير بيماری سالك در روستاهای حوالی برخی ايستگاه ها همچون سراجه شيوع پيدا كرد كه مهار سالك هم به پيمان های اچ اس ای اضافه شد و با اين تمهيد، همكاران ايستگاه به اين بيماری مبتلا نشدند.

با توجه به بحث كمبود آب در سال های اخير و ضرورت حفاظت از منابع آبی موجود، پروژه تصفيه فاضلاب بهداشتی برای استفاده مجدد در آبياری فضای سبز در تاسيسات خرمدره، قم و قزوين صورت گرفت. اين پروژه ها در سال 98 و 99 اجرا شد و با پياده سازی آنها برداشت آب به ميزان چشمگيری كاهش پيدا كرد. لازم است عنوان كنم كه پروژه های مشابه در آينده نزديك برای ايستگاه های پارچين و سراجه نیز اجرا خواهد شد.