گزارش «مشعل» از مراحل نصب سکوی زیستی و طرح توسعه یکی از میدان های مشترک شرکت نفت فلات قاره

چشم  امید  به  فروزان

مشعل  روزهای امیدوارکننده ای در انتظار سکوی نفتی فروزان است. فروزان در روزهای آینده با توجه به شرایط آب و هوایی از سکوی مسکونی-زیستی جدید میزبانی می کند که در کنار اسکان جدید برای کارکنان، در افزایش تولید هم موثر خواهد بود. افزون بر آن، طرح توسعه ای این میدان نفتی هم روند مناسبی را پشت سر می گذارد که در مجموع چشم اندازی روشن  از این بخش خلیج فارس پیش رویمان قرار می دهد.