بانوی مصمم و باانگیزه مد یریت گازرسانی از رموز موفقیت می گوید

معجزه  عشق به کار

با شوق و ذوق د رباره تاثیر شگفت انگیز اجرای بند «ق» د ر توسعه گازرسانی به روستاها سخن می گوید و از اینکه د ر تمام د وران خد متش توانسته سهمی در خد مت به مرد م و جامعه داشته باشد ، احساس رضایت می کند. تنها 19سال د اشت که به شرکت ملی گاز پیوست و د ر تمام این سال ها کوشید ه با یاد گیری مستمر راه را برای پیشرفت و خلق د ستاورد های جد ید باز کند . موانع بسیاری را با اکسیر عشق و علاقه به کار، پشت سر گذاشته و اکنون د ر سی امین سال خد متش، میراثی باشکوه را به قیمت تلاش خستگی ناپذیر ایام شباب از خود به یاد گار نهاد ه است. آذر ملک محمد ی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مد یریت گازرسانی، فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصاد ی دارد. او د ر این مصاحبه رموز موفقیتش د ر کار را تشریح کرد ه که می تواند چراغ راه جوانان طالب پیشرفت باشد . د ر اد امه گفت وگو با او را می خوانیم.

   لطفا د ر ابتد ا د رباره مسوولیت های معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مد یریت گازرسانی توضیح د هید ؟

 فلسفه وجود ی این معاونت، ذیل همان رسالت کلان شرکت ملی گاز د ر ارائه خد مت به مرد م تعریف شد ه است. امور برنامه ریزی و اند ازه گیری از زیرمجموعه های معاونت است که وظیفه برنامه ریزی و هد ایت گازرسانی د ر 31 استان کشور را به عهد ه د ارد و از زمان اجرای قانون بند «ق» د ر سال 93 تاکنون پیشرفت های چشمگیری را رقم زد ه است. از سال 93 تاکنون حد ود 14 هزار روستا از نعمت گاز برخورد ار شد ه اند و د ر سایه تلاش گاز استان ها تمام برنامه ریزی های کلان تحقق یافته است. گزارش گیری مستمر از روند پیشرفت پروژه ها، مواجهه با چالش های اجرایی، وسعت فعالیت ها د ر گستره کشور و مد یریت و تقسیم د رست بود جه، فعالیتی طاقت فرسا بود که خدا را شکر به ثمر رسید و به زودی گازرسانی 95 د رصد ی کشور را جشن خواهیم گرفت. واحد اند ازه گیری نیز از د یگر زیرمجموعه های معاونت است که موضوع گازهای محاسبه نشد ه د ر بخش توزیع را پیگیری و مد یریت می کند . این موضوع د ر سطح عالی شرکت رصد می شود و د ر صورت های مالی و تلفیقی شرکت گاز و نهایتا وزارت نفت جایگاه مهمی د ارد . تلاش های بسیاری د ر راستای کاهش میزان گازهای قرائت نشد ه، انجام شد ه و همبستگی و رویه های واحد د ر بین استان ها شکل گرفته است.

     با توجه به گستره وسیع و تخصصی بود ن فعالیت های معاونت و پراکند گی پروژه ها د ر سطح کشور، چگونه توانسته اید ماموریت های محوله را مد یریت کنید و کارها را به سرانجام برسانید؟

من به عنوان یک خانم که اتفاقا تحصیلات فنی هم ند اشتم، تلاش بسیاری کرد م تا بر انبوه مشکلات فائق آیم، به طوری که کوشش بند ه برای برخی تعجب انگیز بود. تمام تلاشم بر این بود ه که از روزمرگی به د ور باشم و د ر مسیر پیشرفت گام برد ارم. البته د ر این مسیر دشواری های بسیاری وجود داشت، اما مشاهد ه آثار تلاش بند ه و همکاران د ر متن زند گی مرد م و رضایت آنها، مرا به تد اوم پیمود ن این راه مصمم ساخت و برایم بسیار انگیزه بخش بود . موارد ی بود ه که عزیزانی از روستاهایی بسیار د ورافتاد ه برای پیگیری کار گازرسانی به د فترم می آمد ند و ما پس از بررسی فنی و اقتصاد ی، گازرسانی را د ر برنامه قرار می د اد یم. قد رد انی این عزیزان و شاد مانی آنها پس از گازد ار شد ن روستایشان، شیرین ترین پاد اش د ر طول د وران خد متم بود ه و ارزش آن با هیچ یک از معیارهای ماد ی قابل تفسیر نیست.

     فعالیت د ر مد یریت گازرسانی با جغرافیایی که از آن سراغ د اریم، چه ویژگی ها و حال و هوایی د ارد ؟

 د ر یک جمله باید بگویم «همه ایران سرای من است». حضور د ر روستاهای د ور و نزد یک، مواجهه بی واسطه با مرد می از فرهنگ ها و زبان های مختلف که د ر جغرافیای ایران عزیز حضور د ارند ، تجربه ای انگیزه بخش و جالب است. شما احساس می کنید که گوشه ای از یک حماسه بزرگ هستید و نقشی هرچند کوچک د ر توسعه و پیشرفت کشور د ارید و این موهبت کمی نیست. د ر تمام این سال ها ابعاد جد ید و کمتر د ید ه شد ه ای از جغرافیا، آب وهوا، اقلیم و آد اب و رسوم کشور را کشف کرد م و این د انسته ها را مرهون ماهیت کارم د ر گازرسانی می د انم.

     با توجه به اینکه د ر سی و یکمین سال خد مت هستید و تجربیات ارزشمند ی د ر کوله بار خاطرات د ارید ، چه توصیه ای به جوانترهای شرکت گاز د ارید ؟

د رک می کنم که ارتقای سازمانی یکی از د غد غه های هر کارمند است، اما د قت کنیم که سیستم، افراد باانگیزه و ساعی را می بیند و اینگونه نیست که تلاش هایمان بی پاسخ بماند . با اینکه حقوق و د رآمد از ضروریات زند گی است، اما باارزش تر از آن خود مان هستیم که نباید اسیر روزمرگی ها و کار روتین اد اری شویم. مشکلات همیشگی نباید مانع از اوج گیری و پرواز ما به سوی اهد اف و آرزوهایمان شود . د ر تمام سال های د وران خد مت، سعی کرد ه ام با برگزاری جلسات د وستانه تجربیاتم را به جوانترها منتقل کنم و اشتیاق و انگیزه به کار را د ر آنها به وجود آورم. اعتقاد دارم که سوال پرسید ن عیب نیست و مطالعه مستمر و تمرکز روی کتب و منابع اطلاعاتی مرتبط، ما را به قوی ترین فرد د ر حیطه کاریمان تبد یل می کند . با وجود تمام مسوولیت های کاری؛ گاهی اوقات ساعت ها تحقیق، مطالعه و بحث های علمی - تخصصی د ارم و از افراد صاحب نظر و همکاران بازنشسته سوال می کنم.

به عنوان فرد ی که از بد و استخد ام د ر گازرسانی بود ه و همواره از انفعال و روزمرگی پرهیز کرد ه ، باید عنوان کنم از اینکه د ر تمام سال های خد مت با شوق و ذوق سعی کرد ه ام فرد ی مفید و موثر برای سازمان باشم، احساس رضایت د ارم و به آن افتخار می کنم.

    شما علاوه بر مسوولیت پرچالش د ر شرکت ملی گاز، به عنوان ماد ر و همسر رسالتی ارزشمند را د ر استحکام کانون خانواد ه به عهد ه د ارید . چگونه بین این مسوولیت ها توازن ایجاد می کنید ؟

خوشبختانه همسرم از همکاران خطوط لوله و مخابرات نفت است که این موضوع باعث شد ه او بتواند ماهیت کارم را با همه چالش ها و مشغله ها د رک کند . د ر بسیاری از مواقع با اینکه د ر منزل حضور دارم، اما ساعت ها به صورت تلفنی پاسخگو و پیگیر مسائل کاری هستم. فرزند م نیز د رک می کند که ماد رش به واسطه مشغله های کاری، فرصت کمتری برای بود ن د ر کنارش د ارد . با این حال سعی کرد ه ام با افزایش سرعت و د قت، ساعت های نبود نم را جبران کنم تا خانواد ه از این ناحیه آسیب نبیند . ناگفته نماند که بخش مهمی از انرژی مثبت و اشتیاقی را که با خود به خانه می آورم، ناشی از حال خوبی است که از محل کار د ریافت می کنم، به همین خاطر مد یون شرکت گاز هستم که فرصتی بامعنا برای رشد و به فعالیت رساند ن استعد اد ها د ر اختیارم قرار د اد ه است.