گفت و گوی مشعل با مدیریت  عملیات و تولید نفت و گاز پارس

برای زمستان آماده ایم

برای تامین گاز از مخزن پارس جنوبی در سردترین روزهای سال اطمینان خاطر داشته باشید. مدیریت عملیات و تولید شرکت نفت و گاز پارس از ابتدای سال براساس برنامه ریزی دقیق تمام تمهیدات لازم را برای استمرار تولید از سکوهای گازی به انجام رسانده است. تنها یک مورد آن انجام 92 هزار و  840 نفر - ساعت فعالیت تعمیرات اساسی در 22 سکوی پارس جنوبی- مخزن مشترک با کشور قطر- است. تمامی این فعالیتها در روزهای سخت کرونایی به ثمر رسیده است.

وقتی از اطمینان مردم برای روزهای گرم در سردترین ایام سال صحبت می کنیم، باید یادآور شویم که ظرفیت برداشت ایران از میدان مشترک پارس جنوبی در هفت سال اخیر ۴۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته و از رقم روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب کنونی رسیده است.

علیرضا عبادی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس در گفت وگو با مشعل به تشریح اقدام های انجام شده در پارس جنوبی به منظور آمادگی کامل برای ورود به فصل سرما پرداخته است. عبادی در این گفت وگو با اشاره به سختی های کار تعمیرات اساسی در روزهای کرونایی، اگر چه این اطمینان را می دهد که توقفی در تولید گاز وجود نخواهد داشت، اما از مردم هم می خواهد که با تاملی اندک در نحوه تولید گاز و اینکه با چه مصائب و سختی هایی تامین می شود، آن را بهینه مصرف کنند. شرح این گفت وگو در ادامه می آید: