به بهانه بيستمين سالروز تاسيس شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

ایستاده بربلندای قله افتخار

سعید محمد بیگی    صنعت نفت بابیش از110سال پیشینه، فرازوفرودهای فراوانی داشته و وقایع تلخ و شیرینی را از ابتدا تاکنون ازسر گذرانده است.

سیر تاریخی این صنعت پرسابقه در کشور ما که روزگاری درسلطه بیگانگان بود، این نکته را به یادمان می آورد که برای رهایی از سلطه اجانب و رسیدن به جایگاه کنونی، خون دلها خورده شده و مسیرهای پر پیچ وخمی برای رشد و ارتقای آن پیموده شده است.

 به تبع پیمایش این مسیر نسبتا طولانی، هریک ازبخش ها واجزای تشکیل دهنده این صنعت معظم، اعم ازنفت، گاز، پالایش پخش، پتروشیمی، همچنین زیرمجموعه هایی مانند شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران نیز پیشینه ای دارند به قامت تاریخی که برآنها گذشته است.

 نوشته پیش رو، مقارن بابیستمین سالگرد تاسیس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، مروری دارد تاریخی والبته درحداجمال برفعالیت های این شرکت، به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی پالایش و پخش که تا دو دهه پیش قالب وانسجام شرکتی نداشت وامروزبابرتن کردن جامه «شرکت»، 20سالگی خود را جشن گرفته است.

تاریخ، همواره یادآورخاطرات است؛ خاطراتی که مرورآن، دورانی را از آنچه گذشته است، یادآوری می کند.

بنابراسناد تاریخی، سوم مهرماه 1336، نخستین خط لوله انتقال نفت کشوربا ظرفیت انتقال روزانه 100 هزار بشکه نفت، احداث و از آن زمان سفر دور ودراز نفت به نقاط مرکزی، شمال و شرق کشور نیزآغاز شد.

سال 1344خط لوله ای دیگربه طول 754کیلومتربه سمت پالایشگاه تهران کشیده شدوپس از آن نیز بادستان پرتوان متخصصان ایرانی که هم قسم شده بودند، ایران بر فرازقله افتخارایستاد، خطوط لوله دیگری مانند خط لوله ری– قزوین– رشت و ری– شاهرود- مشهد به کاروان پرافتخارانتقال نفت افزوده شد.

این نقش بندی ها و افتخارآفرینی ها تاآنجا ادامه یافت که سوم مهرماه 1379با استناد به تاریخ احداث نخستین خط لوله انتقال نفت درکشور، خطوط لوله قالب «شرکت» را به خود گرفت و همچون ققنوس درکالبدی با عنوان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران متبلور ومتولدشد. ازآن پس این شرکت همه ساله باشروع خزان طبیعت، رنگ وبویی دیگربه خود می گیرد و تولد دیگری راتجربه می کند. امسال نیزاین جشن مقارن شد با 20 سالگی آغاز فعالیت رسمی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران و پای نهادن به دهه سوم.

این شرکت بابهره گیری ازافزون بر14هزارکیلومترخط لوله درمناطق دوازده گانه خود، شریان مهم انتقال نفت خام وفراورده های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و ... ) در کشور محسوب می شود.

هم اکنون روزانه میلیون ها لیتر وسالانه میلیاردها لیترنفت خام وانواع فراورده نفتی ازطریق این خطوط درهم تنیده شده وپیچ درپیچ به نقاط مختلف کشورارسال و مقادیری نیز باتحویل به پایانه های صادارتی، به خارج از مرزهای کشور صادر می شود.

چنین فعالیت راهبردی ومهم، تنهابه مدد دانش وتجربه متخصصين وكاركنان شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران میسرشده است. شرکتی که مطابق با استانداردها و فناوری های روزدنیا عمل می کند وباوجود تحریم های ظالمانه، این قابلیت و توانایی را ایجاد کرده است که باتکیه بردانش ومهارت، همچنین تخصص وتعهد، انتقال این میلیون ومیلیارد لیترسیال نفتی رابه بهترین نحوممکن انجام دهدوباتامین انرژی لازم، پیشرانی باشد برتوسعه کشور وگردش مستمرچرخ های صنعت با هدف هموار سازی جاده اقتصاد دربخش های مختلف آن.

اگرچه غالب تاسیسات (خطوط لوله ) این بخش ازصنعت نفت درحوزه انتقال سیالات نفتی، مدفون است در زیر زمین وپنهان ازدیدگان، اما رد و اثر فعالیت هایش آنچنان محسوس است که لختی توقف درآن قابل تصور نیست.

سال گذشته ازطریق این رگه های حیاتی پنهان در زیرخاک که به درختی تنومند با ریشه های استوار می مانند و بهره گیری194 مرکزانتقال نفت، تاسیسات وفشارشکن، 128میلیارد لیتر- معادل60میلیارد تن- کیلومتر)سیال نفتی به جای جای کشور انتقال یافته است.

بدون تردید انتقال این میزان مواد نفتی ازطریق خط لوله، آثارمتعددی ازخود بر جای می گذارد که بدیهی ترین آن جلوگیری ازحرکت نفتکش های جاده پیما درجاده های کشوراست، جاده هایی که درصورت حرکت نفتکش هادرآن، افزون برایجاد ترافیک جاده ای، خطرات ناشی از تصادف را نیزبه همراه دارد و زوال سرمایه های انسانی بخش جدایی ناپذیر آن است.

امروز این مجموعه، باتکیه برخودباوری، توانسته است درحوزه انتقال مواد نفتی از طریق خطوط لوله، به توانایی های بالایی به لحاظ عملیاتی دست یابد وبا اجرای برنامه های بازرسی وبهسازی مستمر (نگهداشت تجهیزات) دورنمایی باارتقای کیفی و دستیابی به دستاورد صنعت سبز، پایا، مولد و اقتصادی را با رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در دستور کار خود قرار دهد.

چشم اندازی که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران برای خود ترسیم کرده این است که این انتقال، مستمرودرشرایط ایمن انجام شودوبا تامین انرژی موردنیازبخش های مصرف کننده، درجاده بهینه سازی اقتصاد ملی کشور، نقش آفرین وموثر ظاهر شود.

اماهمانگونه که ازعنوان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران پیداست، مخابرات نیز همانند بخش نخست (خطوط لوله انتقال) نقش وجایگاه ویژه ای دراین رشرکت دارد به طوری که به منظور تداوم جریان سیال نفت درشریان های حیاتی لوله های آهنین، هم اکنون با بهره گیری از298ایستگاه مخابراتی، ازپشتیبانی شبکه مخابرات صنعتی برخوردار است.

این بخش ازشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران، همچنین بابهره گرفتن از چهارهزار کیلومتر فیبرنوری و255 مرکزتلفن، افزون بر  برقراری ارتباط امن در درون مجموعه وشبکه «ون» صنعت نفت، خدمات دهی مخابراتی به بخش های بیرون از این صنعت (نفت) را نیز فراهم آورده است.

این شرکت عنوان برترین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابرات صنعتی درخاورمیانه را دارد و باضریب اطمینان 99/99 درصد ضریب اطمینان در برقراری ارتباطات مخابراتی، خود را ملزم می داندکه تا افزایش ظرفیت کلان شبکه های مخابراتی از پای ننشیند.

درکنارتاسیسات وتجهیزاتی که ازآنها تنها، نامی به میان آمد، ازوجود کارکنان توانمند، متخصص ومتعهد درشرکت خطوط لوله و مخابرات ایران به عنوان شاخص ترین و مهم ترین حلقه زنجیره انتقال نفت خام و فراورده های نفتی نیز نباید غفلت شود.

این مجموعه همدل، با اجرای طرح های توسعه ای درمسیرهای گوناگون، متناسب با افزایش نیاز صنعتی کشور، توانستند باور خواستن وعمل رابه رخ پلیدوپلشت ها بکشند واین گونه با بالاترین قابلیت عملگرایی موفق و ایمن ترین روش های انتقال نفت و فراورده های نفتی، به تحریم های ظالمانه، مشت بزنند.

نیروی پرتوان وکارآمد، افزون بر مسئولیت های عملیاتی، ازمسئولیت اجتماعی وعمل به آن نیزغافل نشده وبا تامین نیازهای معقول، برای رضایت مندی مجاوران خطوط لوله وهمراه کردن آنها با محافظان ثروت ملی گام های موثری برداشته است.

آنچه ازآن سخن رفت، تنها اشارتی بود به کلیاتی از دریای فعالیت خانواده هفت هزار نفره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در گستره وسیعی ازکشور.

خانواده خط لوله وانتقال نفت ایران که مهرماه امسال بیستمین سال فعالیت رسمی خود را جشن گرفت و پای در دهه سوم فعالیت خود گذاشت، همگی براین باورند که خدمت رسانی دراین بخش ازصنعت نفت با گوشت و پوستشان عجین شده است وبی هیچ توقع وانتظاری، تنها به یک هدف بزرگ و ارزشمند می اندیشند و آن پیشبرد اهداف ترسیم شده درشرکت خطوط لوله ومخابرات است؛ اهدافی که غایت ونهایتش عزت وسربلندی کشورعزیزمان، ایران وایستادن بر بلندای قله افتخار است.