موفقيت شركت گاز استان سمنان د ر طراحي و ساخت يك سامانه مهم

اندازه گیری جریان گاز با مکانیزم پردازش تصویر

مشعل: سهم 70 د رصد ی صنعت و نیروگاه ها از مصرف گاز د ر استان سمنان، اهمیت پاید اری و استمرار خد مات از سوی شركت گاز استان د ر رفاه، عمران و اشتغال اين خطه را برجسته می سازد .

شرکت گاز استان سمنان كوشيد ه تا د ر بیشتر حوزه ها از قبیل رعایت اصول HSE، پژوهش و فناوری، نگهد اری و تعمیرات، مد یریت د ارایی های فیزیکی، سلامت اد اری و صیانت از حقوق شهروند ی، نظام پیشنهاد ها، مد یریت د انش، طرح تکریم ارباب رجوع و حمایت از مصرف کننده و امور فرهنگی و د ینی همواره د ر بالاترین سطوح شرکت ملی گاز قرار گيرد .

این شرکت با تلاش و همکاری مسوولانه سرمایه های انسانی متعهد و متخصص، ضمن د ریافت تقد یرنامه 5 ستاره سومین د وره جایزه تعالی صنعت گاز، گواهینامه های سیستم مد یریت یکپارچه IMS را د ریافت كرد ه است.

اين مجموعه همچنین با انجام اقد امات متعد د و مفید خود د ر زمینه کنترل و کاهش مصرف انرژی د ر زمره اولین شرکت ها د ر سطح شرکت ملی گاز ایران است که موفق به استقرار سیستم مد یریت انرژی شد ه است.

عليرضا  اعوانی نژاد ، مد يرعامل شركت گاز استان سمنان د رباره فعاليت هاي برجسته اين شركت د ر سال 98 می گويد : طراحی و پیاد ه سازی سامانه «د ید بان انرژی» با هد ف د ستیابی به چشم اند ازی روشن از مصارف مشتریان شرکت و د ر راستای شناسایی د رگاه های پرریسک هد ررفت گاز، طراحی و پیاد ه سازی سامانه «سیما انرژی» به منظور اند ازه گیری مصارف مشتریان د ولتی و ارائه مشاوره د ر راستای مد یریت مصرف، پایش حفاظت کاتد ی خطوط لوله بر پایه معیار پتانسیل خاموش لحظه ای (IOP) از جمله اقد امات شاخص د ر سال گذشته بود ه است.

همکاری گاز سمنان در گازرسانی به دیار مهربانی

وی اد امه می د هد : همکاری جهت تسریع د ر گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، اجرای 170 كيلومتر خطوط تغذيه، شبكه توزيع و همچنین احد اث و نصب چهار مورد ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه CPS و تعد اد هزار انشعاب با ميانگين پيشرفت 70 د رصد نيز از فعاليت های مهم د ر سال گذشته بود ه است. ضمن اینکه شرکت گاز استان سمنان از طریق اجرای آیین نامه مصوبه شورای اقتصاد نسبت به گازد ار كرد ن 197 واحد صنعتی و تولید ی اقد ام کرد كه این مهم میزان 22.5 میلیون لیتر صرفه جویی فراورده های نفتی را به همراه د اشت.

  اعوانی نژاد می افزايد : استفاد ه از طرح های پژوهشی همانند شناسايی مناطق پرخطر و ميزان غلظت تورون د ر گاز شهری و استاند ارد سازی حد مجاز گاز و روش های جلوگيری از ورود آن به منازل، استفاد ه از سامانه پايش ايمنی پيمانكاران، پياد ه سازی سيستم بازرسی و نگهد اری مستقيم DI&M جهت پايش و كاهش نشر متان از تاسيسات، د ر شرکت گاز استان سمنان پیاد ه سازی شد ه است. مد يرعامل شركت گاز استان سمنان با بيان اينكه سامانه اند ازه گیری جریان گاز با مکانیزم پرد ازش تصویر برای اولین بار د ر کشور طراحی و ساخته شد ه و د ر یکی از ایستگاه های تقلیل فشار شهرستان سمنان به مرحله اجرا رسید ه است، اد امه می د هد : چهار مورد نو آوری این پروژه ثبت اختراع شد ه و نتایج به کمیته تجاری سازی شرکت ملی گاز جهت ساخت نمونه صنعتی ارسال شد ه است. وی د رباره د یگر پروژه های کشوری اجرا شد ه د ر استان می گويد : تفکیک مسیر گاز با د بی کمتر از QMIN از مسیر کنتورهای اصلی ایستگاه که د ر یکی از ایستگاه های استان اجرا شد ه با بازگشت سرمایه کمتر از یک ماه، بالغ بر 100میلیون تومان صرفه جویی به همراه د اشته است.

اعوانی د رباره تعد اد مشتركان جذب شد ه د ر سال جد يد می گويد : تعد اد 2606 مشترک صنعتی، خانگی و عمومی از ابتد ای سال 99 د ر شرکت گاز استان سمنان جذب شد ه است.

وی د رباره برنامه های اين شركت برای گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیماند ه چنين می گويد : از 349 روستا، 266 روستا گازد ار و18 روستا د ر د ست اجرا قرار د ارند که تا پایان سال گازد ار می شوند . همچنين برنامه ریزی های انجام شد ه گازد ار شد ن 35 روستا تا پایان 1400 و 30 روستا تا پایان 1401 را د ر صورت اخذ مجوزهای لازم و تامین بود جه پیش بینی كرد ه است.

همچنين شركت گاز استان سمنان آمار و وضعیتی قابل قبول د ر جایگزینی گاز با سوخت مایع د اشته، به گونه ای كه 96 هزار مترمکعب د ر ساعت میزان گاز جایگزین شد ه، معاد ل 8.7 میلیارد لیتر مصرف فراورده های نفتی بود ه است.

د ر کل مصرف گاز د ر سال 98 به میزان 2.076.000.000 مترمکعب بود ه است.

او د رباره اقد امات انجام شد ه در حوزه افزایش رضایت منابع انسانی می گويد : پیاد ه سازی طرح طبقه بند ی مشاغل د ر خصوص نیروهای پیمانکاری، برقراری تسهیلات رفاهی استفاد ه از مامور سرا و زائرسرای نفت مشهد برای نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم، استقرار د رمانگاه و رایگان كرد ن ویزیت برای کارکنان رسمی، قرارد اد مستقیم و پیمانکاری، انعقاد قرارداد با بانک ها جهت تخصیص وام با مزایای خاص برای کلیه پرسنل و خانواد ه آنها، برقراری صند وق قرض الحسنه به منظور ارائه تسهیلات به کارکنان، انجام نظرسنجی با هد ف ايجاد توازن بين کار و زند گی، تد وین طرح های جانشین پروری با استفاد ه از بازخورد کانون ارزیابی مد یران، برگزاری د وره های آموزشی روانشناسی برای کارکنان و خانواد ه های آنان، انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی به نیابت از بخش پیمانکاری با شرکت بیمه گذار از د يگر اقد امات بود ه است. اعوانی همچنين د رباره اقد امات انجام شد ه د ر زمینه مسوولیت اجتماعی می گويد : توسعه پاید ار توام با صیانت از حقوق انسانی و زیست محیطی، هد ف کلان مسوولیت اجتماعی د ر شرکت گاز استان سمنان است. وی با اشاره به آنچه د ر شركت های گاز استانی به عنوان خلق آيند ه پايد ار از آن ياد می شود ، بی شك جلوه شفافی د ر مسوولیت های اجتماعی خواهد يافت و تحقق يك كسب و كار پايد ار مستلزم توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی د ر كنار مسائل اقتصاد ی است، می گوید : اقد امات مسوولیت های اجتماعی د ر شرکت گاز استان سمنان د ر سه سطح زیربنایی و ساختاری، اقد امات اولیه و اقد امات شاخص پیگیری می شود .

وی می افزايد : به منظور فرهنگ سازی و تعيين جايگاه CSR د ر شركت گاز استان سمنان د ر سال 98 مسوولیت اجتماعی به عنوان يكی از مضامين اصلی سند استراتژیک و در صدر نقشه مذکور د ر نظر گرفته شد و د ر فرايند های د اخلی، تقويت مسووليت های اجتماعی- قانونی و زیست محیطی د ر حوزه فعالیت های ایمنی، بهد اشت و محیط زیست (HSE) شرکت تعیین شد .

همچنین این شركت همگام با ساير شركت های گاز استانی پس از شناسايی نيازها و انتظارات ذي نفعان به پیاد ه سازی موارد ی همچون حمايت از سرمايه گذاری بخش خصوصی با معرفی فرصت سرمایه گذاری احد اث واحد GTL د ر استان، حضور فعال د ر جلسات كارگروه جذب و حمايت از سرمايه گذاری استان، اهد ای خون، آموزش های ايمنی، تغيير پيمان وصول مطالبات با هد ف كمترين قطع گاز جهت پیشگیری از تبعات اجتماعی، آناليز سوخت هيترها، پايش د مای رفاه اد ارات، استفاد ه از انرژی های نو و احد اث نیروگاه خورشید ی 125kw پرداخته است که اثر بخشی این اقد امات د ر قالب نظرسنجی از گروه های مختلف ذی نفعان و نتایج کسب شد ه د ر ارزیابی های مختلف ملی و استانی همانند جایزه تعالی و بهبود مستمر صنعت گاز، سلامت اد اری، HSE شرکت ملی گاز، حقوق شهروند ی و قانون حمايت از مصرف كنند گان رصد شد ه است.