روايت «مشعل» از فعاليت هاي کار کارکنان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان
مرهمي بايد  تو را   بر   زخمها

اواخر آذرماه است و سرماي هوا نويد زمستان را ميدهد، به خصوص در درمنطقهاي کويري مانند اصفهان که بنا برهمين ويژگي سرد است.  ساعت 8 بامداد است وکارکنان بخشهاي مختلف انبار نفت شهيد منتظري درنوبت صبح کار، خود را از دوساعت قبل آغاز کردهاند.  نسيم سردي ميوزد، نفتکشهايي با ظرفيتهاي مختلف درسکوها يا به عبارتي ديگربازوهاي بارگيري نفت، مستقر شده اند تا بار خود را تحويل گيرند و راهي مقصد شوند.
 اين انبارنفت به دليل حجم بالاي عمليات، به بزرگترين پايانه نفتي کشور شهره است، اما اين شهرت مرهون تلاش خالصانه کساني است که با کمينهها، بيشينهها را به ارمغان ميآورند.
قراربراين است که باچند تن ازکارکنان اين انبارگفتوگو شود نه با مسئولان. آنها گوينده باشند و من شنونده حرفهايي که بيشتر درد دل است.
دود وصداي نفتکشهايي که به اصطلاح «زيربار» رفتهاند، لحظهاي قطع نميشود اما از آنجا که انبارنفت شهيد منتظري در زميني با مساحت بالا در پنج کيلومتري جاده اصفهان–تهران ودرجوار پالايشگاه نفت اصفهان قرار گرفته، اين مظاهر آلودگي براي رهگذري چون من که تنها چندساعتي را در اين محيط ميگذراند، آزار دهنده نيست.  با هماهنگي عليپور، رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان، شرايط براي گفتوگو با برخي کارکنان انبارشهيد منتظري فراهم ميشود، اما نخست با عليرضا سليمي، رئيس اين مجموعه گفتوگو ميکنم.
سليمي، اهل فريدن استان اصفهان ودانش آموخته دانشکده صنعت نفت اهواز در رشته شيمي است.
او سابقه 24ساله درصنعت نفت دارد و بيشترعمر کاري خود را در پالايشگاه نفت اصفهان گذرانده است؛ ورود او به شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به سال 91 بر ميگردد.
با «ته لهجه» شيرين اصفهاني اش از انبارنفت شهيد منتظري اصفهان که بزرگترين پايانه دريافت وارسال فرآوردههاي نفتي است، ميگويد.

بارگيري روزانه 1500 تانکر کار سنگيني است
 او شرايط کار در اين انبار را به دليل حجم بالاي فعاليت، حساس و سخت توصيف و اظهار ميکند: بارگيري روزانه 1500دستگاه نفتکش و درشرايط خاص دو هزار دستگاه، شوخي نيست و نيازمند توان عملياتي بالاست.
 سليمي که عنوان سازمانياش رئيس تاسيسات و عمليات انبارنفت شهيد منتظري است، درباره اهميت اين انبار و وجوه تمايزآن با ديگر انبارهاي نفت کشور ميگويد: انبارنفت شهيد منتظري درجوار پالايشگاه نفت اصفهان که ازپالايشگاههاي مهم کشور با تنوع بالاي محصول محسوب ميشود، قرارگرفته و اين حساسيت را به دليل بيشترين دريافت و ارسال فرآورده به اين انبار نفت هم منتقل کرده است.
او همچنين براهميت راهبردي انبار نفت شهيد منتظري تاکيد دارد و ميافزايد: اين انبارنفت با ظرفيت ذخيرهسازي يک ميليارد و600 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي، متمايزازديگرانبارهاي نفت است و رتبه نخست را در ميان انبارهاي سخت کشور اختيار دارد.  اگرچه بنا ندارم فضاي گفتوگو در انبارفني باشد، اماصحبتهاي سليمي را قطع نميکنم و او نيز ادامه ميدهد: انبارنفت شهيد منتظري65 هکتار مساحت دارد با56مخزن ذخيره سازي که فرآوردههاي نفتي چون بنزين، نفت سفيد وگازوييل را درخود جاي ميدهد و31سکوي بارگيري که روزانه جوابگوي تعداد زيادي نفتکش است.  با تاکيد دوباره بر حجم بالاي کاردراين انبار ميگويد: درانبارنفت شهيد منتظري که انباري مهم است و بدون مبالغه فرآوردههاي نفتي مورد نياز10تا 15استان کشور را تامين ميکند، کمبود نيروي انساني محسوس است.
سليمي بابيان اين که 570 نفردربخشهاي مختلف در اين انبار فعاليت ميکنند، يادآور ميشود: بيش از380نفرازاين نيروها، پيمانکاري هستند که در شيفتهاي 12ساعته تلاش ميکنند تاوقفهاي درسوخت رساني رخ ندهد.

پشتوانهاي براي کشور
سليمي اين انبار را پشتوانهاي براي کل کشور ميداند و ميگويد: درشرايطي که مصرف گاز به دليل افت دما افزايش مييابد و نياز نيروگاهها به تامين سوخت مايع ضروري ميشود؛ به ويژه اين انبار نفت اصفهان است که نقش حمايتي خود را ايفا ميکند. از او درباره سختي کار نيروي انساني ميپرسم؛ پاسخ ميدهد: سنگيني کاربردوش نيروي انساني است، نيرويي که درمحيط کار با وجود برخي پيشگيريها با انواع مخاطرات روبه روست، اما او آنها را به جان ميخرد تا چرخه سوخترساني با قدرت بچرخد و از حرکت باز نايستد.
زمان به سرعت سپري ميشود و از آنجا که قراراست باچند نفرديگر البته نه از جنس مسئول، گپ وگفتي شود، برگفت وگوباسليمي نقطه پايان ميگذارم.
بااين که خورشيد بالاترآمده، اما محوطه انبارنفت شهيد منتظري با نسيم ملايمي که در آن ميوزد، همچنان سرد است. سکوهاي بارگيري سوخت فعال است و نفتکشها رديف شدهاند تا فرآوردههاي نفتي را براي انتقال به مبادي مصرف دريافت کنند.
دربالاي هرسکو يابازوي سوختگيري غوغايي برپاست، نفرات مستقردر سکوها، نگاهشان به دستگاه اندازهگير(ميتر) است تا فرآوردهاي که به داخل نفتکش هدايت ميشود، سرريز نشود و هدررفتي درسرمايههاي ملي صورت نگيرد.
محمدعلي کريميان روي همين سکوهاي آهني سردکارمي کند. او اهل آبادان است وبه دليل جنگي نابرابر از موطن اصلي خود دور و ساکن اصفهان شده است.
محمد علي27 سالي ميشود که درصنعت نفت فعاليت ميکند و پيشينه کار در شرکت ملي گاز را هم در کارنامهاش دارد.
به خاطرسکونت سي ساله دراصفهان، تاحد زيادي از لهجه آبادانياش فاصله گرفته است؛ چهرهاي گشاده رو دارد؛ انگارسختي کارراجواب کرده است.
در نيمه دوم سال «روز» را فقط در انبارنفت ميبيند، چون در تاريکي ميآيد و به تاريکي بازميگردد که البته اين تنها قصه او نيست و ديگراني هم که همکار اويند نيز، چنين داستاني دارند.
ساعت کارت زني انبارهمه روز درساعت 6 و 30 دقيقه انتظار او را ميکشد تا حضوري دوباره را برايش ثبت کند.
مي گويد:دو فرزند دارم و براي اين اين که آنها به جايي برسند، سختي کار را به جان ميخرم.
شال گردني که به دورگردن محمدعلي پيچ وتاب خورده است، نشان ميدهد که هوا آن بالا روي سکوي بارگيري، سردتراست وبايدخودرا بيشتربپوشاند تا ازسرما به خصوص سرماي شب تاصبح تا حدي درامان بماند.
تلاش ميکندجملاتي بگويد که گوياي شرايط کار وسختي کارش باشد.

سرما وگرما آزارمان ميدهد، اما چرخه سوخت معطل نميماند
محمدعلي کريميان ميگويد:کار روي اين سکوهاي فلزي به خصوص در زمستان که سرما بيشترمي شود، خيلي طاقت فرساست، اما اين سرما مانع ازآن نميشود که توقفي ايجاد شود وچرخه سوخت رساني معطل بماند.
اوادامه ميدهد:12ساعت کار مداوم روي چنين سطوحي سخت که گاه به خاطرشرايط زمستاني، مرطوب ولغزنده نيزمي شود، انرژي زيادي را ميطلبد. بايد 6 دانگ حواست راجمع کني و اندازهگير(ميتر)رامراقبت کني تا سوخت ازدهانه نفتکش سرريزنشود؛ اتفاقي که گاهي به دليل کمبود نيروي انساني رخ ميدهد و با لغزنده شدن سطح کار، خطري برخطرهاي ديگر ميافزايد.
او ميگويد: به دليل همين کمبود نيرو بايد فشار مضـاعفي را تحمـل کند و