شرکت پايانه هاي نفتي   

ساخت تجهيز کاربردي مرتبط با گوي هاي شناور

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي گفت: يک نمونه تجهيزمرتبط با گوي هاي شناور با تکيه برتوان متخصصان شرکت پايانه هاي نفتي ايران و شرکت هاي دانش بنيان داخلي بومي سازي شد.

عباس اسدروزگفت: استفاده ازتوانمندي هاي داخلي، يکي ازاولويت هاي اصلي شرکت پايانه هاي نفتي ايران است تابراساس آن، درخريد تجهيزات خارجي بي نياز شويم.

 وي بابيان اين که واحدهاي فني ومهندسي شرکت پايانه هاي نفتي ايران گام هاي مؤثري درخودکفايي توليدقطعات وتجهيزات موردنياز اين شرکت برداشته اند، تصريح کرد: اين مهم صرفه جويي ارزي بالايي براي مجموعه پايانه هاي نفتي ايران رقم زده است.

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران اظهارکرد: افزود: درشرايط خاص کنوني وبا توجه به اعمال تحريم از سوي کشورهاي خارجي، متخصصان شرکت پايانه هاي نفتي ايران باهمکاري شرکت هاي دانش بنيان داخلي موفق شدند يکي از تجهيزات کاربردي گوي شناور را طراحي وبومي سازي کنند.

وي با اشاره به اين که همه گوي هاي شناورمورد استفاده براي بارگيري سيالات، با توجه به ماهيت چرخشي، در حين بارگيري و اتصال به کشتي داراي تنش هاي حرکتي روي خطوط جرياني هستند، اظهارکرد: اين ارتعاش ها وتنش هاي ناشي ازنوسانات فشارسيال، همچنين حرکت تجهيزات به وسيله اتصال ارتجاعي (لرزه گير) جذب و مهار مي شود.

اسدروز بااشاره به اين که تجهيزساخته شده درشرکت پايانه هاي نفتي ايران، درانحصارشرکت امريکايي(گارلوک) است، اظهار کرد: با توجه به انحصاري بودن ونبودامکان خريد، اين تجهيزکاربردي درگوي شناور، به وسيله متخصصان شرکت پايانه هاي نفتي ايران وهمراهي شرکت هاي داخلي، طراحي، ساخته وبااين کارگام مهمي درخودکفايي توليدقطعات و تجهيزات مورد نياز شرکت پايانه هاي نفتي ايران برداشته شد.

به گفته مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران، اين تجهيز کاربردي در گوي شناروبا10برابرکمترازقيمت نمونه خارجي آن ساخته شده صرفه جويي ارزي قابل توجهي نيزايجاد کرده است.

اسد روزيادآور شد: تجهيز يادشده پس از انجام تست هاي لازم، روي دو دستگاه گوي شناور پايانه ميعانات گازي عسلويه نصب وعملياتي شده است.

وي کاهش زمان وهزينه هاي تأمين کالا، افزايش کيفيت قطعات ساخت داخل کشور، کاهش وابستگي به خارج از کشور، جلوگيري ازخروج ارز، همچنين حمايت ازسازندگان وتوليدکنندگان وپايداري زنجيره ارزش نفت و گاز را از مزيت هاي مهم ساخت تامين اين تجهيز کاربردي در داخل و حرکت به سمت خودکفايي درتوليد قطعات يدکي حساس پر مصرف در داخل را نيز دستاورد مهم آن عنوان کرد.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب

ثبت نام 45هزارخانوار درطرح توزيع الکترونيکي گازمايع

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب از ثبت نام 45 هزارخانوار مصرف کننده گاز مايع درسامانه سدف از زمان آغاز اجراي اين طرح در هشت شهر جنوب استان آذربايجان غربي خبر داد.

سيدجوادفيض حسيني بااشاره به اقدام هاي انجام شده درجهت اطلاع رساني به مصرف کنندگان مجازگازمايع، اظهارکرد: طرح توزيع الکترونيکي گاز مايع از نيمه مرداد ماه امسال در اين حوزه عملياتي آغاز شده است.

وي هدف ازاجراي اين طرح را شناسايي مصرف کننده مجاز واقعي، ساماندهي توزيع گازمايع، توسعه خدمات الکترونيک، همچنين تسهيل در خدمت رساني به خانوارهاي فاقدگازشهري با استفاده از زيرساخت بانکي عنوان کرد. حسيني با اشاره به جمعيت بالاي خانوارهاي مصرف کننده نفت سفيد اظهارکرد: خانوارهاي جامانده ازطرح ثبت نام توزيع الکترونيکي گاز مايع مي توانند با مراجعه به سامانه سدف به نشاني NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR، مشخصات خودبه منظور برآورد دقيق تر سهميه تخصيصي، ثبت کنند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب تاکيدکرد: اين طرح بااستقبال شهروندان، تعامل صاحبان 15باب تاسيسات سليندر پرکني گاز مايع، 285عامل توزيع درمنطقه مياندوآب وهمکاري بانک هاي عامل آغازشده است و ازنظرتوزيع به موقع سهميه تخصيصي گازمايع نگراني وجود ندارد.

 

  شرکت انتقال گاز ايران

870 ميليون متر مکعب ظرفيت روزانه انتقال گاز در کشور

مديرعامل شرکت انتقال گازبااعلام افزايش 12درصدي انتقال گازشيرين در پنج ماه نخست امسال درقياس بامدت مشابه سال قبل، اظهارکرد: ظرفيت انتقال گاز درکشوربه 870ميليون مترمکعب در روزرسيده است. مهدي جمشيدي دانا گفت: ظرفيت انتقال گازدرخطوط لوله انتقال سراسري، گفت: اواخر بهمن ماه پارسال، حدود 816ميليون مترمکعب گازشيرين طي يک روز وارد شبکه شد و با اقدام هايي که هم شرکت مهندسي و توسعه انجام داد وهم ريسک هايي که همکارانمان براي عملياتي کردن واحدهاي يدک انجام دادند، توانستيم اين حجم گاز را به راحتي منتقل کنيم وبه مبادي مصرف برسانيم. وي افزود: باتوجه به عملياتي شدن خط نهم سراسري انتظارمي رود امسال 50 ميليون مترمکعب ديگربه اين مقدارافزوده شود وحدود 850 تا 870 ميليون مترمکعب گازدرخطوط لوله سراسري انتقال يابد. مديرعامل شرکت انتقال گاز با اشاره به وجود 37 هزار و 400 کيلومتر خطوط انتقال فشارقوي درکشور، اظهارکرد: ايران از نظر رده بندي جهاني دراين بخش، جايگاه چهارم را در اختيار دارد. وي با بيان اين که طول خطوط انتقال فشارقوي گاز در کشور سه برابر قطرکره زمين است: افزود: درطول اين خطوط 86ايستگاه تقويت فشار فعال است که هرکدام حدود سه، چهاريا پنج دستگاه توربوکمپرسوردارند و مجموع آنها به 316 دستگاه مي رسد که گاهي درفصل زمستان همه آنها بايد عملياتي شوند. مديرعامل شرکت انتقال گازتصريح کرد: اين 316توربين دراين مجموعه معادل 75درصد ناوگان هواپيمايي کشوراست که ازاهميت فعاليت اين شرکت حکايت دارد.

گازرساني به مصرف کنندگان خانگي اولويت شرکت ملي گاز

جمشيدي دانا درباره برنامه هاي شرکت انتقال گاز براي آغاز فصول سرد سال، گفت: دغدغه اصلي شرکت ملي گاز ايران در همه زيرمجموعه هاي خود يعني پالايشگاه ها، شرکت انتقال گاز وشرکت هاي گاز استاني در فصل سرما به ويژه چهار ماه پاياني سال است. مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران تاکيد کرد: همه اقدام هاي اين شرکت براي اين است که حداکثر گاز توليدي از مبادي توليد به مبادي مصرف به ويژه مصرف کنندگان خانگي برسد. وي بااشاره به اين که اولويت شرکت ملي گازاين است که گاز مصرف کننده خانگي به هيچ وجه قطع نشودوکاهش فشارنداشته باشند، تصريح کرد: دراين زمينه به منظور اطمينان خاطرمصرف کنندگان اقدام هاي متعددي انجام شده است که تداوم خواهد داشت. جمشيدي دانا تأکيد کرد: شرکت انتقال گاز ايران حلقه واسط بين توليد گاز ومصرف آن است واگر کارخود رادرانجام تعميرات اساسي، کنترل فشارو...به درستي انجام ندهد، گازطبيعي به مصرف کننده نمي رسد، بنابر اين، همواره ازسال پيش برنامه ريزي هاوشرح کارپيمانکاراني راکه بايد کارهاي تعميراتي انجام دهند، نهايي مي شود تاخللي ايجاد نشود.

انجام بيش از 2300 کيلومتر پيگراني هوشمند

مديرعامل شرکت انتقال گازايران بابيان اين که براي ارزيابي وضع داخل وپوشش خطوط لوله ازتجهيزي به نام پيگ هوشمند استفاده مي شود، اظهارکرد: از ابتداي امسال تاکنون، دو هزار327 کيلومتر پيگراني هوشمند انجام شده است. وي افزود: ضرورت تعويض پوشش لوله ازجمله مواردي است که با انجام پيگراني هوشمند مشخص مي شود؛ براين اساس ازابتداي امسال تاکنون 23هزار و437 مترمريع تعويض پوشش، روي خطوط لوله انجام شده است.

جمشيدي دانا بااشاره به حساسيت توربين ها وضرروت آمادگي آنها در حوزه انتقال گاز نيزاظهارکرد: تاکنون32مورد تعميرات اساسي توربين هاي موجود انجام شده است و35 مورد ديگر نيز، پيش ازفصل زمستان انجام خواهد شد. به گفته وي برنامه ريزي وشرح پيمان تعميرات اساسي براي سال 1400 نيزهم اکنون درحال انجام است.

 

    شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس

معرفي بيد بلند به عنوان يکي از 4 نامزد نهايي IPMA 

پروژه پالايش گازبيدبلند خليج فارس به عنوان يکي ازچهارنامزد نهايي مگاپروژه بخش انرژي جايزه جهاني پروژه هاي بزرگ و مگاپروژه هاي 2020 معرفي شد.

طبق انتخاب داوران اين رقابت بين المللي، مگاپروژه ها به دو دسته زير ساخت و انرژي تقسيم شده اند و نام پروژه پالايش گاز بيدبلند خليج فارس و کنسرسيوم ايراني آن(سازه جهان پارس)، به عنوان پيمانکار پروژه در ميان چهار برگزيده بخش انرژي قرار گرفته است.

برندگان جوايزجهاني IPMA 31اکتبر درمراسمي رسمي، اعلام مي شوند.

پالايشگاه گازبيد بلندخليج به تازگي نيزدرنهمين دوره جايزه ملي مديريت پروژه ايران، به عنوان پروژه برترمعرفي شده است.

مگا پروژه بيدبلند خليج فارس به عنوان بزرگ ترين طرح گازي غرب آسيا با سرمايه گذاري 3.4 ميليارد دلار، اکنون درمرحله بهره برداري قرار دارد و در آينده بسيار نزديک افتتاح رسمي مي شود.

 

    شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان

نصب 8500 انشعاب گاز

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان از نصب هشت هزار و 500 انشعاب و اجراي 320 کيلومتر شبکه گذاري گازدراين استان در نيمه نخست امسال خبر داد. رضا پنجابي بااشاره به تداوم عمليات گازرساني دراستان سيستان و بلوچستان اظهارکرد: بااجراي320کيلومتر شبکه گذاري گازدر6ماه نخست امسال، مجموع شبکه گذاري انجام شده دراستان سيستان بلوچستان به 2700 کيلومتر رسيده است. وي بابيان اين که عمليات گازرساني به شهرها وروستاهاي استان سيستان وبلوچستان باوجود شيوع ويروس کروناادامه دارد، افزود: ازابتداي امسال هشت هزارو500 انشعاب نصب شده ومجموع انشعاب هاي گاز دراستان را به 42 هزار مورد رسيده است.

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اين که هم اکنون 56 هزار مشترک در سراسر استان سيستان وبلوچستان زيرپوشش خددمات رساني قراردارند، يادآورشد: 40 هزارمشترک ازاين تعداد مربوط به زاهدان است.

پنجابي از آماده بهره برداري بودن پروژه هاي گازرساني به شهرک هاي سعادت، دامداران، برق، غدير، جهاد وبعثت درشهر زاهدان خبردادو افزود: منطقه زيباشهر درايرانشهر نيزبا نزديک به دوهزار خانوار به شبکه گاز پيوسته است.

وي گفت: پيمانکاران در فاز2 شهر زابل آغاز به کار کرده اند و پيمان محور روستايي ايرانشهربا 26 روستا نيز در چهار محورآغاز شده است.

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان همچنين از گازرساني به شهرک صنعتي ايرانشهر و نيروگاه 25 مگاواتي بخش خصوصي در اين استان نيزخبر داد. وي گفت: اجراي خط تغديه تأمين گاز به کارخانه بافت بلوچ در ايرانشهر نيز که از صنايع قابل توجه در استان است به تازگي به فرمان رهبري و با پيگيري هاي دولت احيا شده است و مراحل آزمون خود را مي گذراند.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق 

اصلاح لاين خروجي مرکز انتقال نفت سبزوار

معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق از اصلاح مسيرخروجي توربوپمپ هاي مرکزانتقال نفت وتاسيسات خبرداد. محمدعلي دهقان با اشاره به اين که عبورمسيرخروجي الکتروپمپ هاي مرکز انتقال نفت وتاسيسات سبزوار از زيرسوله پمپ روم پروژه برقي کردن اين مرکز، مانع بتن ريزي پمپ روم وکانال هاي پيش ساخته (ترنج)عبور لوله شده بود، اظهارکرد: اين مهم موجب شد تا عمليات اصلاح مسيرخروجي براي برقي کردن الکتروپمپ هاي اين مرکز در دستور کار قرارگيرد. وي با مهم برشمردن اجراي پروژه برقي کردن مرکزانتقال نفت سبزوار تصريح کرد: اين پروژه يکي ازمهم ترين پروژه هاي حوزه عملياتي منطقه شمال شرق است که با اعتباري معادل 37ميليارد ريال اجرا مي شود. معاون فني شرکت خطوط لوله و مخارات نفت منطقه شمال شرق گفت: با تلاش کارکنان واحد تعميرات خط و واحد مکانيک منطقه، پروژه اصلاح مسيرخط لوله خروجي مرکزانتقال نفت سبزوار درکوتاه ترين زمان ممکن محقق شد. به گفته دهقان، اين عمليات باهمکاري واحدهاي تعميرات خط، مکانيک، ترابري، بازرسي فني، اچ.اس.اي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق و يک گروه جوشکاري اعزامي ازشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال در مدت زمان 48 ساعت انجام شد.

 تسطيح مسير خط 10 اينچ شاهرود –علي آباد

رئيس واحد نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق از تسطيح و شن ريزي مسير خط لوله انتقال فراورده 10 اينچ شاهرود- علي آباد خبرداد.

عليرضا رحيمي امکان بازديد مسير كوهستاني خط 10 اينچ و دسترسي سريع وآسان به محل در زمان تعميرات خط را بخشي ازاهداف اصلي تسطيح اين مسير عنوان کرد. وي با اشاره عبوراين خط لوله انتقال نفت از منطقه کوهستاني جنگل ابر، تصريح کرد: به منظور تسطيح مسير، خط لوله مزبور با دستگاه لوله ياب اسکن و مسير براي انجام عمليات آماده شد  رحيمي گفت: دراين عمليات2500مترمکعب شن براي شن ريزي در مسير خط 10 اينچ شاهرود -علي آباد، به محل حمل شد. رئيس واحد نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال شرق تصريح کرد: عمليات شن ريزي، آب پاشي وغلطک زني مطابق با استانداردهاي مسيرخط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران انجام شده است تابراي دسترسي سريع وايمن، معبرقانوني مناسب (RIGHT OF WAY) احداث شود.

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران 

برگزاري مانور مشترک پدافند غيرعامل

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران مانورمشترک پدافندغيرعامل برگزار کردند. اين مانورباهدف ارزيابي توان عملياتي درشرايط اضطرار درمحوطه بارگيري شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران برگزار شد. رئيس آتش نشاني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران گفت: دراين مانورفرضي، توانايي بخش هاي شرکت کننده درمهارآتش، مقابله با تهديدات نرم وعمليات خرابکارانه متخاصم ارزيابي شد. رضا ثقفي، قطع سوخت رساني براي مهارآتش واقدام هاي لازم براي ايزوله سازي محيط رابخشي از مانور مشترک پدافند غيرعامل عنوان و اظهارکرد: دشمن شناسي، يکي ازاهداف مهم دربرگزاري مانورهاي پدافند غيرعامل، است از اين رو تلاش مي شود که بابرگزاري اين گونه عمليات هاي فرضي، آسيب ها به پايين ترين سطح ممکن کاهش يابد.

ثقفي بااشاره به اين که درارزيابي توان عملياتي دستگاه هاي مرتبط در اين مانور، ميزان توقف سوخت رساني وراهکارهاي عملياتي کردن آن بررسي شد، تصريح کرد: درمواقع تهديد، ايجاد اختلال، شدت و گستردگي واقعه بايد مورد توجه قرارگيرد تا بر اساس آن بتوان انسجام، وحدت و بسيج ارگان ها، همچنين تقسيم وظايف گروه ها و مقابله منطقه اي درخنثي سازي اين گونه اتفاق ها تجزيه و تحليل کرد. رئيس آتش نشاني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران کاهش زمان حضور نيروها درشرايط اضطراري وشناسايي نقاط ضعف رااز محورهاي برگزاري اين مانورعنوان کرد. کاهش زمان خروج نفتکش ها ازمحل، کاهش زمان حضورکارکنان درنقطه امن، افزايش ميزان آمادگي تخصصي کارکنان، افزايش قدرت تصميم گيري، همچنين بالابردن ميزان همکاري ارگان هاي مرتبط وارائه راهکار مشکل به ويژه درحوزه مسائل تروريستي، ديگر محورهايي هستند که در اين مانور مشترک به آن پرداخته و ارزيابي شد. وي يادآور شد: دراين مانورمشترک پدافند غيرعامل، نيروهاي آتش نشان پالايشگاه نفت تهران نيز به منظور مهار عمليات فرضي خرابکاري، حضور و همکاري داشتند.

 

     شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

کشف ژنراتور قديمي در ميدان نفت شهر

يک دستگاه ژنراتور با قدمتي بيش از 60سال حين عمليات خاک برداري و تسطيح محوطه چاه هاي نفتي در منطقه مرزي نفت شهر از توابع بخش سومار شهرستان قصر شيرين کشف شد.

اين ژنراتورانگليسي باسازه 7تني، متعلق به سال 1338خورشيدي برابر با 1958ميلادي است که ازسوي کارکنان نفت و گازغرب در زمين هاي اطراف چاه شماره 11 در محل قديم پالايشگاه نفت شهر کشف و به موزه صنعت نفت غرب منتقل شد.

ژنراتور مزبوربه سفارش شرکت ملي نفت ايران براي تأمين برق پالايشگاه نفت شهر در محل قديم پالايشگاه نفت شهر نصب شده و محرک آن از نوع انرژي بخار آب خشک بوده است.

تاريخچه پايان کاراين ژنراتور مشخص نيست، اما احتمال مي رود به دليل خرابي ونبودامکان تعمير از رده خارج وبه علت سنگيني وزن آن، در گذر زمان درمحل پالايشگاه قديم نفت شهرمدفون شده باشد.

ميدان نفت شهر در60کيلومتري قصرشيرين در استان کرمانشاه قرار دارد.